วิธีการจัดการเหตุการณ์ของเอกสารในโปรแกรมประยุกต์.NET ของ Visual Basic

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 311284 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการที่สามารถจัดการเหตุการณ์เอกสารสำหรับการควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ใน Visual Basic .NET

ความต้องการ

รายการต่อไปนี้แสดงฮาร์ดแวร์ที่แนะนำ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย และ service pack ที่คุณต้องการ:
 • Microsoft Visual Studio .NET
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 (SP2) หรือในภายหลัง
บทความนี้อนุมานว่า คุณไม่คุ้นเคยกับหัวข้อต่อไปนี้:
 • Visual Studio .NET
 • Internet Explorer
 • ตัวควบคุมในเว็บเบราว์เซอร์

คำอธิบายเกี่ยวกับเทคนิค

การควบคุมเว็บเบราว์เซอร์มีตัวควบคุมที่ง่ายต่อการใช้งานใน Visual Studio .NET หรือ Microsoft Visual Studio รุ่นก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจพบว่ายากต่อการจัดการเหตุการณ์ของตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ใน Visual Studio .NET

อินเทอร์เฟซสำหรับเหตุการณ์ต่อไปนี้ exposes ส่วนใหญ่ของเหตุการณ์ของเอกสารที่คุณจัดการในโปรแกรมประยุกต์ของคุณ:
Mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event
				
เมื่อต้องการจัดการเหตุการณ์ คุณต้องสร้างของคุณเองย่อยกระบวนการหรือฟังก์ชันที่คุณสามารถเรียกใช้เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น คุณต้องตรงกับลายเซ็นของเหตุการณ์ที่ fires ตัวอย่างเช่น ตามย่อยการจัดการกับกระบวนการMouseOverเหตุการณ์ของเอกสาร:
Private Sub document_onmouseover(ByVal e As mshtml.IHTMLEventObj)
				
หลังจากที่ตัวจัดการเหตุการณ์ไว้ในที่อยู่ คุณต้อง hook เหตุการณ์ คุณสามารถ hook เหตุการณ์เวลาหลังจากDocumentCompleteเหตุการณ์บน fires การควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ นี่เป็นไวยากรณ์ของ hook ของบันทึก:
AddHandler CType(document, _
mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event).onmouseover, _
AddressOf Me.document_onmouseover
				
รหัสนี้เรียกAddHandlerคำสั่งและการใช้การCTypeฟังก์ชันการส่งต่อเหตุการณ์ กระบวนการCTypeฟังก์ชัน casts อ็อบเจกต์เอกสารเพื่อ(ชนิดที่เหมาะสมmshtml.HTMLDocumentEvents2_Event), แล้วนี้OnMouseOverเหตุการณ์ถูกส่งผ่านจากข้อมูลนั้น กระบวนการMe.document_onmouseoverย่อยมีการส่งผ่านไปยังพารามิเตอร์ตัวที่สอง กระบวนการAddressOfรายงาน ซึ่งเป็นที่อยู่ของตัวจัดการของคุณ

สร้างโครงการ และรหัสเพิ่ม

ในตัวอย่างต่อไปนี้ ตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ค้นไปhttp://www.microsoft.com. หลังจากที่เพจที่โหลด hooks ตัวอย่างนี้OnMouseOverและOnClickเหตุการณ์ ตัวอย่างเพิ่มข้อความไปยังกล่องรายการแล้วทุกครั้งที่เหตุการณ์ของการดำเนินงาน
 1. เริ่ม Visual Studio .NET
 2. สร้างโครงการแอพลิเคชันของ Windows ใหม่ใน Visual Basic .NET
 3. เพิ่มการอ้างอิงถึง Microsoft.mshtml ในโครงการ
 4. ในกล่องเครื่องมือ คลิกทั่วไป.
 5. คลิกขวาที่แผงปุ่มเปิด และจากนั้น คลิกกล่องเครื่องมือที่กำหนดเอง.
 6. เลือกการMicrosoft เว็บเบราว์เซอร์กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 7. ในกล่องเครื่องมือ คลิกสองครั้งexplorer.
 8. ในกล่องเครื่องมือ คลิกแบบฟอร์ม windowsแล้ว คลิกสองครั้งกล่องรายการตัวควบคุม
 9. จัดเรียงตัวควบคุมเพื่อให้ได้ง่ายในการดูในแบบฟอร์ม
 10. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ไปยังด้านบนของ AssemblyInfo.vb แทนประโยคนำเข้าที่มีอยู่
  Imports System
  Imports System.Drawing
  Imports System.Collections
  Imports System.ComponentModel
  Imports System.Windows.Forms
  Imports System.Data
  Imports System.Reflection
  Imports System.Runtime.InteropServices
  Imports System.Threading
  Imports System.Diagnostics
  
 11. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ระหว่างรหัสการออกแบบฟอร์ม windows สร้างขึ้นและคลาสของการสิ้นสุดในการดูรหัสของ Form1.vb สาธารณะ
  Shared dwCookie2 As Integer
    Public Sub add_list(ByVal a As Object)
      ListBox1.Items.Insert(0, a)
    End Sub
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
      AxWebBrowser1.Navigate2("http://www.microsoft.com")
      Dim x As IEEvents = New IEEvents(AxWebBrowser1)
      x.fm = Me
    End Sub
  
    Private Sub AxWebBrowser1_Enter(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles AxWebBrowser1.Enter
  
    End Sub
  
    Private Sub AxWebBrowser1_DocumentComplete(ByVal sender As Object, ByVal e As AxSHDocVw.DWebBrowserEvents2_DocumentCompleteEvent) Handles AxWebBrowser1.DocumentComplete
      Dim doc As mshtml.HTMLDocument
      doc = AxWebBrowser1.Document
  
      AddHandler CType(doc, _
        mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event).onclick, AddressOf Document_onclick
      AddHandler CType(doc, _
     mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event).onmouseover, AddressOf Document_onmouseover
    End Sub
  
    Private Sub AxWebBrowser1_BeforeNavigate2(ByVal sender As Object, ByVal e As AxSHDocVw.DWebBrowserEvents2_BeforeNavigate2Event) Handles AxWebBrowser1.BeforeNavigate2
      Dim doc As mshtml.HTMLDocument
      doc = AxWebBrowser1.Document
  
      RemoveHandler CType(doc, _
        mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event).onclick, _
        AddressOf Document_onclick
      RemoveHandler CType(doc, _
        mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event).onmouseover, _
        AddressOf Document_onmouseover
    End Sub
    Private Sub Document_onmouseover(ByVal e As mshtml.IHTMLEventObj)
      ListBox1.Items.Insert(0, "onMouseOver: " & _
        e.srcElement.tagName.ToString())
    End Sub
    Private Function Document_onclick(ByVal e As mshtml.IHTMLEventObj) _
        As Boolean
      ListBox1.Items.Insert(0, "onClick: " & _
        e.srcElement.tagName.ToString())
      Return True
    End Function
  
 12. เพิ่มรหัสต่อไปนี้หลังจากคลาสของการสิ้นสุด
  Public Class IEHTMLDocumentEvents
    Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2
    Public Sub onactivate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onactivate
  
    End Sub
  
    Public Sub onafterupdate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onafterupdate
  
    End Sub
  
    Public Function onbeforeactivate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onbeforeactivate
      Return True
    End Function
  
    Public Function onbeforedeactivate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onbeforedeactivate
      Return True
    End Function
  
    Public Sub onbeforeeditfocus(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onbeforeeditfocus
  
    End Sub
  
    Public Function onbeforeupdate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onbeforeupdate
      Return True
    End Function
  
    Public Sub oncellchange(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.oncellchange
  
    End Sub
  
    Public Function onclick(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onclick
      Return True
    End Function
  
    Public Function oncontextmenu(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.oncontextmenu
      Return True
    End Function
  
    Public Function oncontrolselect(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.oncontrolselect
      Return True
    End Function
  
    Public Sub ondataavailable(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.ondataavailable
  
    End Sub
  
    Public Sub ondatasetchanged(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.ondatasetchanged
  
    End Sub
  
    Public Sub ondatasetcomplete(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.ondatasetcomplete
  
    End Sub
  
    Public Function ondblclick(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.ondblclick
      Return True
    End Function
  
    Public Sub ondeactivate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.ondeactivate
  
    End Sub
  
    Public Function ondragstart(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.ondragstart
      Return True
    End Function
  
    Public Function onerrorupdate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onerrorupdate
      Return True
    End Function
  
    Public Sub onfocusin(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onfocusin
  
    End Sub
  
    Public Sub onfocusout(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onfocusout
  
    End Sub
  
    Public Function onhelp(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onhelp
      Return True
    End Function
  
    Public Sub onkeydown(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onkeydown
  
    End Sub
  
    Public Function onkeypress(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onkeypress
      Return True
    End Function
  
    Public Sub onkeyup(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onkeyup
  
    End Sub
  
    Public Sub onmousedown(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onmousedown
  
    End Sub
  
    Public Sub onmousemove(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onmousemove
  
    End Sub
  
    Public Sub onmouseout(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onmouseout
  
    End Sub
  
    Public Sub onmouseover(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onmouseover
  
    End Sub
  
    Public Sub onmouseup(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onmouseup
  
    End Sub
  
    Public Function onmousewheel(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onmousewheel
      Return True
    End Function
  
    Public Sub onpropertychange(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onpropertychange
  
    End Sub
  
    Public Sub onreadystatechange(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onreadystatechange
  
    End Sub
  
    Public Sub onrowenter(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onrowenter
  
    End Sub
  
    Public Function onrowexit(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onrowexit
      Return True
    End Function
  
    Public Sub onrowsdelete(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onrowsdelete
  
    End Sub
  
    Public Sub onrowsinserted(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onrowsinserted
  
    End Sub
  
    Public Sub onselectionchange(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onselectionchange
  
    End Sub
  
    Public Function onselectstart(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onselectstart
      Return True
    End Function
  
    Public Function onstop(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onstop
      Return True
    End Function
  End Class
  
  Public Class IEEvents
    Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2
    Public fm As Form1
    Private icp As System.Runtime.InteropServices.UCOMIConnectionPoint
    Private cookie As Integer = -1
    Private m_ie As AxSHDocVw.AxWebBrowser
  
    Public Sub New(ByRef ie As AxSHDocVw.AxWebBrowser)
      ' Call QueryInterface for IConnectionPointContainer
      m_ie = ie
      Dim icpc As System.Runtime.InteropServices.UCOMIConnectionPointContainer = CType(ie.GetOcx(), System.Runtime.InteropServices.UCOMIConnectionPointContainer)
      ' Find the connection point for the
      ' DWebBrowserEvents2 source interface
      Dim g As Guid = GetType(SHDocVw.DWebBrowserEvents2).GUID
      icpc.FindConnectionPoint(g, icp)
  
      'Pass a pointer to the host to the connection point
      icp.Advise(Me, cookie)
  
      ' Show the browser
      ie.Visible = True
      Dim oURL As Object = "http://www.microsoft.com"
      Dim oEmpty As Object = ""
      ie.Navigate2(oURL, oEmpty, oEmpty, oEmpty, oEmpty)
  
    End Sub
  
  
    Public Sub BeforeNavigate2(ByVal pDisp As Object, ByRef URL As Object, ByRef Flags As Object, ByRef TargetFrameName As Object, ByRef PostData As Object, ByRef Headers As Object, ByRef Cancel As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.BeforeNavigate2
  
    End Sub
  
    Public Sub ClientToHostWindow(ByRef CX As Integer, ByRef CY As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.ClientToHostWindow
  
    End Sub
  
    Public Sub CommandStateChange(ByVal Command As Integer, ByVal Enable As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.CommandStateChange
  
    End Sub
  
    Public Sub DocumentComplete(ByVal pDisp As Object, ByRef URL As Object) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.DocumentComplete
      Dim doc As mshtml.HTMLDocument = CType(CType(pDisp, SHDocVw.IWebBrowser2).Document, mshtml.HTMLDocument)
      Dim pConPtCon As System.Runtime.InteropServices.UCOMIConnectionPointContainer = CType(doc, System.Runtime.InteropServices.UCOMIConnectionPointContainer)
      Dim guid As Guid = System.Type.GetType("mshtml.HTMLDocumentEvents2").GUID
      Dim pConPt As System.Runtime.InteropServices.UCOMIConnectionPoint
      pConPtCon.FindConnectionPoint(guid, pConPt)
      Dim d As IEHTMLDocumentEvents = New IEHTMLDocumentEvents
      pConPt.Advise(d, Form1.dwCookie2)
  
      Dim iEvent As mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event
      iEvent = CType(doc, mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event)
      AddHandler iEvent.onclick, AddressOf ClickEventHandler
      AddHandler iEvent.onmouseover, AddressOf MouseOverEventHandler
    End Sub
    Private Function ClickEventHandler(ByVal e As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean
      fm.add_list(e.type + ":" + e.srcElement.tagName)
      Return True
    End Function
    Private Sub MouseOverEventHandler(ByVal e As mshtml.IHTMLEventObj)
      fm.add_list(e.type + ":" + e.srcElement.tagName)
    End Sub
    Public Sub DownloadBegin() Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.DownloadBegin
  
    End Sub
  
    Public Sub DownloadComplete() Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.DownloadComplete
  
    End Sub
  
    Public Sub FileDownload(ByRef Cancel As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.FileDownload
  
    End Sub
  
    Public Sub NavigateComplete2(ByVal pDisp As Object, ByRef URL As Object) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.NavigateComplete2
  
    End Sub
  
    Public Sub NavigateError(ByVal pDisp As Object, ByRef URL As Object, ByRef Frame As Object, ByRef StatusCode As Object, ByRef Cancel As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.NavigateError
  
    End Sub
  
    Public Sub NewWindow2(ByRef ppDisp As Object, ByRef Cancel As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.NewWindow2
  
    End Sub
  
    Public Sub OnFullScreen(ByVal FullScreen As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnFullScreen
  
    End Sub
  
    Public Sub OnMenuBar(ByVal MenuBar As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnMenuBar
  
    End Sub
  
    Public Sub OnQuit() Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnQuit
  
    End Sub
  
    Public Sub OnStatusBar(ByVal StatusBar As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnStatusBar
  
    End Sub
  
    Public Sub OnTheaterMode(ByVal TheaterMode As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnTheaterMode
  
    End Sub
  
    Public Sub OnToolBar(ByVal ToolBar As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnToolBar
  
    End Sub
  
    Public Sub OnVisible(ByVal Visible As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnVisible
  
    End Sub
  
    Public Sub PrintTemplateInstantiation(ByVal pDisp As Object) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.PrintTemplateInstantiation
  
    End Sub
  
    Public Sub PrintTemplateTeardown(ByVal pDisp As Object) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.PrintTemplateTeardown
  
    End Sub
  
    Public Sub PrivacyImpactedStateChange(ByVal bImpacted As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.PrivacyImpactedStateChange
  
    End Sub
  
    Public Sub ProgressChange(ByVal Progress As Integer, ByVal ProgressMax As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.ProgressChange
  
    End Sub
  
    Public Sub PropertyChange(ByVal szProperty As String) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.PropertyChange
  
    End Sub
  
    Public Sub SetSecureLockIcon(ByVal SecureLockIcon As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.SetSecureLockIcon
  
    End Sub
  
    Public Sub StatusTextChange(ByVal Text As String) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.StatusTextChange
  
    End Sub
  
    Public Sub TitleChange(ByVal Text As String) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.TitleChange
  
    End Sub
  
    Public Sub UpdatePageStatus(ByVal pDisp As Object, ByRef nPage As Object, ByRef fDone As Object) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.UpdatePageStatus
  
    End Sub
  
    Public Sub WindowClosing(ByVal IsChildWindow As Boolean, ByRef Cancel As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.WindowClosing
  
    End Sub
  
    Public Sub WindowSetHeight(ByVal Height As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.WindowSetHeight
  
    End Sub
  
    Public Sub WindowSetLeft(ByVal Left As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.WindowSetLeft
  
    End Sub
  
    Public Sub WindowSetResizable(ByVal Resizable As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.WindowSetResizable
  
    End Sub
  
    Public Sub WindowSetTop(ByVal Top As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.WindowSetTop
  
    End Sub
  
    Public Sub WindowSetWidth(ByVal Width As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.WindowSetWidth
  
    End Sub
  End Class
  
  

หมายเหตุเพิ่มเติม

 • กระบวนการนี้เป็นแบบเดียวกันถ้าคุณทำให้ Internet Explorer REPLACEAxWebBrowser1ด้วยการของคุณภายในชื่อตัวแปรสำหรับ Internet Explorer
 • ตัวอย่างนี้ไม่ให้พิจารณาการ framesets เมื่อคุณนำทางไปยังเฟรมเซต คุณอาจไม่เห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ในโปรแกรมประยุกต์ของคุณ ถ้าจำเป็นในโปรแกรมประยุกต์ของคุณ คุณต้องเพิ่มรหัสการจัดการความเป็นไปได้ของเฟรมเซต

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ รวมทั้งวิธีการต่าง ๆ คุณสมบัติ และเหตุการณ์ที่ควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ exposes ดูเอกสารประกอบดังต่อไปนี้ของ MSDN:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/Aa752043.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บโดยใช้วิธีแก้ไขปัญหาสำหรับ Microsoft Internet Explorer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/ie/

http://support.microsoft.com/iep

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 311284 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbwebbrowser kbmt KB311284 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:311284

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com