De functies van het opdrachtregelprogramma DevCon als alternatief voor Apparaatbeheer

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 311272 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

Het hulpprogramma DevCon is een opdrachtregelprogramma dat als alternatief dient voor Apparaatbeheer. Met DevCon kunt u afzonderlijke apparaten of groepen apparaten inschakelen, uitschakelen, opnieuw starten, bijwerken, verwijderen en aanroepen. DevCon biedt tevens informatie die relevant is voor de ontwikkelaar van stuurprogramma's. Deze is niet beschikbaar in Apparaatbeheer.

U kunt DevCon gebruiken in combinatie met Microsoft Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003. U kunt DevCon niet gebruiken in combinatie met Windows 95, Windows 98 of Windows Millennium Edition.

Meer informatie

DevCon mag niet worden gedistribueerd. Het wordt geleverd als hulpprogramma voor foutopsporing en ontwikkeling. U mag DevCon voor privégebruik onbeperkt wijzigen. In dit voorbeeld wordt geïllustreerd hoe u de functies SetupAPI en CfgMgr32 doelmatig samen kunt gebruiken voor het inventariseren van apparaten en het uitvoeren van apparaatbewerkingen. U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Downloaden
Het DevCon-pakket nu downloaden. Releasedatum: 29-jan-2003

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591Microsoft-ondersteuningsbestanden via online services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

Het bestand DevCon.exe bevat de volgende bestanden:
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
BestandBeschrijving
I386\DevCon.exe32-bits binair bestand voor het DevCon-hulpprogramma. Dit is niet volledig functioneel op de 64-bits versie van Windows.
Ia64\DevCon.exe64-bits binair bestand voor het DevCon-hulpprogramma.

Opmerking De broncode voor DevCon is ook beschikbaar in de Windows DDK (verkrijgbaar op http://www.microsoft.com/whdc/devtools/ddk/default.mspx), onder DDK-hoofdmap\Src\Setup\Devcon, samen met documentatie.

DevCon gebruiken

DevCon is een opdrachtregelprogramma met ingebouwde documentatie. Als u de opdracht devcon help uitvoert, wordt de volgende lijst met opdrachten en beschrijvingen weergegeven. Met de opdracht devcon help krijgt u uitvoerige hulp bij de opdrachten. Bij sommige van deze opdrachten kunt u een externe doelcomputer opgeven. Deze opdrachten werken alleen als u de 32-bits versie van DevCon gebruikt op WOW64.
Help voor Device Console:
devcon.exe [-r] [-m:\\<machine>] <opdracht> [<arg>...]
-r start, indien opgegeven en indien vereist, de computer opnieuw op nadat de opdracht is voltooid.
<machine> is de naam van de doelcomputer.
<opdracht> is de opdracht die moet worden uitgevoerd (zie hieronder).
<arg>... zijn een of meer argumenten die eventueel voor de opdracht zijn vereist.
Als u Help-informatie wilt over een bepaalde opdracht, typt u: devcon.exe help <opdracht>
classfilter     Hiermee kunt u klassefilters wijzigen.
classes       Hiermee worden alle klassen voor apparaatinstallatie weergegeven.
disable       Hiermee kunt u apparaten uitschakelen waarvan de specifieke 
            hardware- of exemplaar-ID overeenkomt.
driverfiles     Hiermee kunt u voor apparaten geïnstalleerde stuurprogrammabestanden weergeven.
drivernodes     Hiermee worden alle stuurprogrammaknooppunten van apparaten weergegeven.
enable        Hiermee kunt u apparaten inschakelen waarvan de specifieke 
            hardware- of exemplaar-ID overeenkomt.
find         Hiermee kunt u apparaten zoeken waarvan de specifieke 
            hardware- of exemplaar-ID overeenkomt.
findall       Hiermee kunt u apparaten zoeken, waaronder niet-aanwezige apparaten.
help         Hiermee wordt deze informatie weergegeven.
hwids        Hiermee worden alle hardware-id's van apparaten weergegeven.
install       Hiermee kunt u een apparaat handmatig installeren.
listclass      Hiermee kunt u alle apparaten voor een Setup-klasse weergeven.
reboot        Hiermee kunt u de lokale computer opnieuw opstarten.
remove        Hiermee kunt u apparaten verwijderen waarvan de specifieke 
            hardware- of exemplaar-ID overeenkomt.
rescan        Hiermee kunt u controleren op nieuwe hardware.
resources      Hiermee kunt u de hardwarebronnen van apparaten weergeven.
restart       Hiermee kunt u apparaten opnieuw starten waarvan de specifieke 
            hardware- of exemplaar-ID overeenkomt.
stack        Hiermee kunt u de verwachte stuurprogrammastack van apparaten weergeven.
status        Hiermee kunt u de huidige status van apparaten weergeven.
update        Hiermee kunt u een apparaat handmatig bijwerken.
UpdateNI      Hiermee kunt u een apparaat handmatig bijwerken zonder dat om bevestiging wordt gevraagd. 
SetHwID       Hiermee kunt u de volgorde van hardware-id's van onderliggende apparaten van apparaten in de systeemhoofdmap toevoegen, verwijderen en wijzigen.
		 				

Voorbeeldopdrachten voor DevCon

devcon -m:\\test find pci\*

Hiermee worden alle bekende PCI-apparaten op de computer test weergegeven. (Als u -m gebruikt, kunt u de doelcomputer opgeven. U moet IPC (Interprocess Communication) gebruiken om toegang te krijgen tot de computer.)

devcon -r install %WINDIR%\Inf\Netloop.inf *MSLOOP

Hiermee wordt een nieuw exemplaar van de Microsoft-loopbackadapter geïnstalleerd. Hiermee wordt een nieuw onderliggend apparaatknooppunt van het apparaatknooppunt in de systeemhoofdmap gemaakt waarmee u een 'virtueel apparaat' kunt installeren, zoals de loopbackadapter. Met deze opdracht wordt de computer zo nodig ook opnieuw opgestart, zonder dat om bevestiging wordt gevraagd.

devcon classes

Hiermee worden alle bekende Setup-klassen weergegeven. De uitvoer bevat de korte, niet-gelokaliseerde naam (bijvoorbeeld 'USB') en de beschrijvende naam (bijvoorbeeld 'Universal Serial Bus-controllers').

devcon classfilter upper !filter1 !filter2

Hiermee worden de twee opgegeven filters verwijderd.

devcon classfilter lower !badfilter +goodfilter

Hiermee wordt 'badfilter' door 'goodfilter' vervangen.

devcon driverfiles =ports

Hiermee worden de bestanden weergegeven die zijn gekoppeld aan elk apparaat in de Setup-klasse ports.

devcon disable *MSLOOP

Hiermee worden alle apparaten uitgeschakeld die een hardware-id hebben die eindigt op 'MSLOOP' (met inbegrip van '*MSLOOP').

devcon drivernodes @ROOT\PCI_HAL\PNP0A03

Hiermee worden alle compatibele stuurprogramma's weergegeven voor het apparaat ROOT\PCI_HAL\PNP0A03. Hiermee kan worden bepaald waarom een integraal informatiebestand voor apparaten (.INF) is gekozen in plaats van een INF-bestand van derden.

devcon enable '*MSLOOP

Hiermee worden alle apparaten ingeschakeld met de hardware-id '*MSLOOP'. Het enkele aanhalingsteken in de opdracht duidt aan dat de hardware-id letterlijk moet worden genomen (met andere woorden, het sterretje ['*'] is daadwerkelijk een sterretje en geen jokerteken).

devcon find *

Hiermee worden de apparaatinstanties weergegeven van alle apparaten die op de lokale computer aanwezig zijn.

devcon find pci\*

Hiermee worden alle bekende PCI-apparaten (Peripheral Component Interconnect) weergegeven die zich op de lokale computer bevinden (bij deze opdracht wordt ervan uitgegaan dat een apparaat een PCI-apparaat is als het een hardware-id heeft met het voorvoegsel 'PCI\').

devcon find =ports *pnp*

Hiermee worden de aanwezige apparaten weergegeven die lid zijn van de Setup-klasse ports en waarvan de hardware-id 'PNP' bevat.

devcon find =ports @root\*

Hiermee worden de aanwezige apparaten weergegeven die lid zijn van de Setup-klasse ports en die zich in de 'hoofdtak' van de Enum-structuur bevinden (de exemplaar-id heeft het voorvoegsel 'root\'). Voorkom dat u programmatische aannames maakt over de notatie van exemplaar-id's. Voor het vaststellen van hoofdapparaten kunt u de statusbits van het apparaat bekijken. Deze functie is aan DevCon toegevoegd als hulp bij foutopsporing.

devcon findall =ports

Hiermee worden 'niet-aanwezige' apparaten en apparaten die aanwezig zijn voor de klasse ports weergegeven. Het betreft apparaten die zijn verwijderd, apparaten die zijn verplaatst van de ene naar de andere sleuf, en, in bepaalde gevallen, apparaten die anders worden geïnventariseerd vanwege een wijziging in het BIOS.

devcon listclass usb 1394

Hiermee worden alle apparaten weergegeven die aanwezig zijn voor elke benoemde klasse (in dit geval USB en 1394).

devcon remove @usb\*

Hiermee worden alle USB-apparaten verwijderd. Apparaten die worden verwijderd, worden vermeld met de verwijderstatus.

devcon rescan

Hiermee wordt opnieuw gecontroleerd op Plug and Play-apparaten.

devcon resources =ports

Hiermee worden de bronnen weergegeven die worden gebruikt door alle apparaten in de Setup-klasse ports.

devcon restart =net @'ROOT\*MSLOOP\0000

Hiermee wordt de loopbackadapter ROOT\*MSLOOP\0000 opnieuw gestart. Het enkele aanhalingsteken in de opdracht duidt aan dat de exemplaar-id letterlijk moet worden genomen.

devcon hwids=mouse

Hiermee worden alle hardware-id's weergegeven van muisklasse-apparaten op het systeem.

devcon sethwid @ROOT\LEGACY_BEEP\0000 := beep

Hiermee wordt de hardware-id, beep, toegewezen aan het oudere beep-apparaat.

devcon stack =ports

Hiermee wordt de verwachte stuurprogrammastack voor het apparaat weergegeven. Dit betreft onderste en bovenste filters voor apparaten en klassen en servicebeheer.

devcon status @pci\*

Hiermee wordt de status van alle aanwezige apparaten weergegeven met een id die begint met 'pci\'.

devcon status @ACPI\PNP0501\1

Hiermee wordt de status van een specifieke apparaatinstantie weergegeven, in dit geval een onderliggende seriële ACPI-poort (Advanced Configuration and Power Interface) van de ACPI-hoofdpoort.

devcon status @root\rdp_mou\0000

Hiermee wordt de status weergegeven van het muisstuurprogramma voor Microsoft Terminal Server of Terminal Services.

devcon status *PNP05*

Hiermee wordt de status van alle COM-poorten weergegeven.

devcon update mydev.inf *pnp0501

Hiermee worden alle apparaten bijgewerkt waarvan de hardware-id exact overeenkomt met *pnp0501, zodat het meest geschikte stuurprogramma kan worden gebruikt in Mydev.inf dat is gekoppeld aan de hardware-id *pnp0501.

Opmerking Via deze update wordt afgedwongen dat alle apparaten Mydev.inf gebruiken, zelfs als er een beter geschikt stuurprogramma op het systeem aanwezig is. Dit is handig als u nieuwe versies van stuurprogramma's wilt installeren tijdens het ontwikkelen voordat u een handtekening hebt verkregen. De update is alleen van invloed op apparaten waarvan de opgegeven hardware-id overeenkomt en is niet van invloed op onderliggende apparaten. Als het opgegeven INF-bestand niet ondertekend is, geeft Windows mogelijk een dialoogvenster weer waarin u wordt gevraagd om te bevestigen dat het stuurprogramma moet worden geïnstalleerd. Als opnieuw opstarten is vereist, wordt dit gemeld en wordt door DevCon een fout op niveau 1 geretourneerd. Als u -r opgeeft, wordt er automatisch opnieuw opgestart als dit is vereist.

Opmerkingen

 • DevCon retourneert een foutniveau voor gebruik in scripts:
  '0' duidt aan dat de bewerking is geslaagd.
  '1' duidt aan dat opnieuw opstarten is vereist.
  '2' duidt aan dat de bewerking is mislukt.
  '3' duidt een syntaxisfout aan.
 • Als u -r opgeeft en er opnieuw moet worden opgestart, vindt dit plaats zonder dat om bevestiging wordt gevraagd nadat alle bewerkingen voor alle apparaten zijn uitgevoerd.
 • Als u -m:\\computer opgeeft en de opdracht niet werkt voor een externe computer, wordt een fout weergegeven.
 • DevCon staat omwille van het vergemakkelijken van de interactie het gebruik van jokertekens in exemplaar-id's toe. Maak geen algemene aannames over de notatie van een exemplaar-id op verschillende computers en verschillende besturingssysteemversies.

Eigenschappen

Artikel ID: 311272 - Laatste beoordeling: vrijdag 1 december 2006 - Wijziging: 5.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Win32 Device Driver Kit voor Windows 2000
 • Microsoft Windows XP Driver Development Kit
 • Microsoft Windows Server 2003 Driver Development Kit
Trefwoorden: 
kbfile kbhowto KB311272

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com