DevCon komand? eilut?s priemon? veikia kaip alternatyva Device Manager

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 311272 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

DevCon naudingumas yra komand? eilut?s ?rankis, kuris veikia kaip alternatyva Device Manager. Naudojant DevCon, galite ?jungti, i?jungti, perkrauti, atnaujinimas, pa?alinti, ir u?klausos atskirus prietaisus arba grup?s prietais?. DevCon taip pat pateikiama informacija, kuri yra susijusi su vairuotojo k?r?jas ir n?ra turim? ?rengini? tvarkytuv?je.

DevCon galite naudoti su Microsoft Windows 2000, Windows XP ir Windows Server 2003. J?s negalite naudotis DevCon su Windows 95, Windows 98, arba Windows Millennium Edition.

Daugiau informacijos

DevCon n?ra perskirstymo. Ji suteikiama naudoti kaip a derinimo ir pl?tros ?rankis. Galite laisvai keisti DevCon asmeniniais tikslais. M?ginys parodo, kaip naudoti funkcijas SetupAPI ir CfgMgr32 kartu veiksmingai * i?vardinti ?renginiai ir atlikti ?renginio operacijas. ?is failas yra skirta atsisi?sti i? Microsoft Download Center:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite DevCon paket? dabar.I?leidimo data: Sausis-29-2003

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
119591 Kaip ?sigyti "Microsoft" palaikymo failus i? interneto paslaugas
Microsoft nuskaityti ?is failas n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose.

DevCon.exe faile yra taip failai:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
FailasApra?ymas
I386\DevCon.exe32-bit? DevCon ?rankis dvejetainis. Tai bus ne funkcija visi?kai apie 64 bit? Windows.
Ia64\DevCon.exe64 bit? DevCon ?rankis dvejetainis.

Pastaba DevCon kod? taip pat yra Windows D.D.K. (kuri yra prieinama i?http://www.Microsoft.com/whdc/devtools/ddk/default.mspx) pagal D.D.K. ?aknis\Src\Setup\Devcon, kartu su dokumentus.

Naudojant DevCon

DevCon yra komand? eilut?s ?rankis, su ?montuota dokumentus. Jei galite paleisti ? DevCon ?inynas komanda, s?ra?as komandos ir apra?ymai atrodo. ? DevCon ?inynaskomanda duos daugiau i?samios pagalbos bet kuri? komand?. Su kai kuriais i? ?i? komandas, galite nurodyti nuotolinio tikslin?s kompiuterio. ?ios komandos dirbti, jei j?s naudojate 32 bit? versij? DevCon d?l WOW64.
Device Console Help:
devcon.exe [-r] [-m:\\<machine>] <command> [<arg>...]
-r if specified will reboot machine after command is complete, if needed.
<machine> is name of target machine.
<command> is command to perform (see below).
<arg>... is one or more arguments if required by command.
For help on a specific command, type: devcon.exe help <command>
classfilter     Allows modification of class filters.
classes       List all device setup classes.
disable       Disable devices that match the specific hardware or 
            instance ID.
driverfiles     List driver files installed for devices.
drivernodes     Lists all the driver nodes of devices.
enable        Enable devices that match the specific hardware or 
            instance ID.
find         Find devices that match the specific hardware or 
            instance ID.
findall       Find devices including those that are not present.
help         Display this information.
hwids        Lists hardware ID's of devices.
install       Manually install a device.
listclass      List all devices for a setup class.
reboot        Reboot local machine.
remove        Remove devices that match the specific hardware or 
            instance ID.
rescan        Scan for new hardware.
resources      Lists hardware resources of devices.
restart       Restart devices that match the specific hardware or 
            instance ID.
stack        Lists expected driver stack of devices.
status        List running status of devices.
update        Manually update a device.
UpdateNI      Manually update a device without user prompt 
SetHwID       Adds, deletes, and changes the order of hardware IDs of root-enumerated devices.
		 				

Pavyzdys DevCon komandos

DevCon-m:\\test rasti pci\ *

I?vardija visus ?inomus PCI ?renginiai kompiuteryje bandymas. (Autorius naudojant-m, nurodykite tikslin?s kompiuterio. Turite naudoti Interprocess komunikacijos (IPC) iki susipa?inti su kompiuterio.)

DevCon -r ?diegti % WINDIR %\Inf\Netloop.inf * MSLOOP

?diegia tam naujas egzempliorius Microsoft kilpin?s jungties adapteris. Tai sukuria naujas ?akn? i?vardintus prietaiso mazgas su kuria j?s galite ?diegti "virtualaus ?renginio," toks kaip kilpin?s jungties adapteris. ?i komanda taip pat paleid?iamas kompiuteris tyliai jei a i? naujo paleisti nereikia.

DevCon klasi?

I?vardija visas ?inomas s?rankos klases. Produkcija yra trumpas nonlocalized pavadinimas (pvz., "USB") ir Apra?omasis pavadinimas (u? pvz., "Universalios nuosekliosios magistral?s valdikliai").

DevCon classfilter vir?utin?! filter1! filter2

Panaikinami du nurodyta filtrus.

DevCon classfilter ma?esn?s! badfilter + goodfilter

Pakei?ia "badfilter", "goodfilter".

DevCon driverfiles = uost?

I?vardijami failai, kurie yra susij? su kiekvieno prietaiso prievad? nustatymas klas?s.

DevCon i?jungti * MSLOOP

I?jungia visi prietaisai, kuriuose yra aparat?ros ID, kur? baigiasi "MSLOOP" (?skaitant "* MSLOOP").

DevCon drivernodes @ROOT\PCI_HAL\PNP0A03

I?vardija visus suderinamas tvarkykles ? prietaisas ROOT\PCI_HAL\PNP0A03. Tai gali b?ti naudojama siekiant nustatyti, kod?l neatskiriama ?renginio informacij? (.inf) failas buvo pasirinktas, vietoj tre?iosios ?alies .inf failo.

DevCon ?galinti "* MSLOOP

Leid?ia visi prietaisai, kuriuose yra aparat?ros ID. "* MSLOOP". Viengubas kabutes rodo, kad aparatin?s ?rangos ID turi b?ti tiesiogine prasme (kitaip tariant, ?vaig?dut? ["*"] i? tikr?j? yra per asterisk; tai n?ra pakaitos simbolis).

DevCon rasti *

S?ra?? ?taiso egzempliorius vis? ?tais?, kurie yra kompiuteryje.

DevCon rasti pci\ *

S?ra?? visus ?inomus periferini? komponent? interconnect (PCI) ?renginiai, kurie yra kompiuteryje (?i komanda prisiima kad ?renginys yra PCI, jeigu ji turi aparat?ros ID, kuris yra ?ra?yta "PCI\").

DevCon rasti = uost? * pnp *

I?vardyti ?renginiai, kurie yra dabar, kad esate narys prievad? nustatymas klas?s ir kad yra "PNP" savo aparat?ros ID.

DevCon rasti = uost? @root\*

S?ra?ai ?renginiai, kurie yra dabar, kad esate narys ir uost? nustatymas klas?s yra i?vardijimo medis "root" filialas (egzemplioriaus ID yra ?ra?yta "root\"). Atkreipkite d?mes?, kad jums tur?t? atlikti bet programinis prielaida apie kaip instancijos ID yra suformatuotas. Nustatyti ?akn? prietaisai, galite pa?velgti ? ?renginio b?sena bitai. ?i funkcija yra ?traukti ? DevCon pagalbos derinimo.

DevCon findall = uost?

I?vardyti "nekonfig?ruot?" prietaisai ir ?renginiai, kurie yra prievad? klas?s dovana. Tai apima ?taisus, kurie buvo pa?alinti, prietaisai, b?ti perkelti nuo vienos ? kit?, o kai kuriais atvejais, prietaisai, kuriuose yra buvo i?vardytas skirtingai tinkamu BIOS pokyt?.

DevCon listclass usb 1394

I?vardijami visi ?renginiai, kurie gyvena tam kiekvienos klas?s pavadinimu (, ?iuo atveju, USB ir 1394).

DevCon pa?alinti @usb\*

Pa?alina visus USB ?renginius. ?renginiai, kurie yra pa?alinti pateikiami su j? ?alinimo b?sena.

DevCon i? naujo nuskaityti

Nuskaitomi i? naujo nauj? "prijungti ir leisti" ?rengini?.

DevCon i?tekliai = uost?

S?ra?ai, i?tekli?, kurie yra naudojami visi prietaisai uost? setup klas?s.

DevCon perkrauti = grynasis @'ROOT\ * MSLOOP\0000

I? naujo kilpin?s jungties adapterisROOT\ * MSLOOP\0000. Viengubas kabutes ? komand? rodo, kad instancijos ID turi b?ti imtasi pa?od?iui.

DevCon hwids = pel?s

I?vardija visus aparat?ros ID pel?s klas?s prietais? sistemos.

DevCon sethwid @ROOT\LEGACY_BEEP\0000: = pyptel?jimas

Priskirti aparat?ros ID, garso signalas, kad senstel?jusi? garso signalas prietaisas.

DevCon kamino = uost?

S?ra?ai, numatomas vairuotojas kamino ?renginio. Tai apima prietaiso ir klas?s vir?utinis/apatinis filtrai, ir kontroliuoti paslaug?.

DevCon b?senos @pci\*

S?ra?uose kiekvienas prietaiso b?sen? pateikti turi instancijos ID, prasideda "pci\".

DevCon statusas @ACPI\PNP0501\1

I?vardija statuso konkre?iam ?renginiui pavyzd?iui, ?iuo atveju i?pl?stin?s konfig?racijos ir maitinimo s?saja (ACPI)-i?vardijo nuosekl?j? prievad?.

DevCon statusas @root\rdp_mou\0000

I?vardija status? i? Microsoft Terminalo serverio arba terminal? tarnybos pel?s tvarkykl?.

DevCon statuso * PNP05 *

I?vardija visus COM prievadai status?.

DevCon atnaujinti mydev.inf * pnp0501

Atnaujina visi ?renginiai, kurie tiksliai atitinka, aparat?ros ID * pnp0501 naudoti geriausias vairuotojas Mydev.inf, kuris yra siejamas su ? aparat?ros ID * pnp0501.

Pastaba ?is naujinimas ver?ia visus ?renginius, naudojamus vairuotojui Mydev.inf, net jei n?ra geriau atitikmens jau sistema. Tai yra naudinga, kai j?s Nor?dami ?diegti naujos versijos vairuotoj? programuodami galite gauti per para?as. Naujinim? turi ?takos tik tie prietaisai, kurie atitinka nurodyt? technin?s ?rangos ID, ir neturi ?takos vaiko prietaisai. Jei nurodyta .inf failo yra nepasira?ytos, Windows gali Rodyti dialogo lang?, raginant? patvirtinti, ar vairuotojas tur?t? b?ti ?diegta. Jei i? naujo, tai prane?? ir DevCon gr??ina 1 lygio klaida. Jei nurodysite-r, tai sukelia tada automati?kai, jei vienas i? naujo reikalingas.

Pastabos

 • DevCon sugr?? klaid? lygio naudoti scenarijus:
  "0" nurodo, s?kmingi.
  "1" rodo, kad reikia paleisti i? naujo.
  "2" nurodo trikt?.
  "3" rodo sintaks?s klaida.
 • Jei nurodysite -r ir i? naujo reikalaujama, kad i? naujo atsiranda be persp?jimo po to, kai visi prietaisai buvo perdirbti.
 • Jei nurodysite -m:\\kompiuterio ir komand? veiks, nuotolinio kompiuterio, pateikiama klaida.
 • DevCon leid?ia pakaitos simbolius ? instancijos ID interaktyvios patogumui. N?ra teisi?kai nieko apie instancijos ID nuo formatas kompiuterio ? kompiuter? ir i? operacin?s sistemos versijos operacin? sistema versija.

Savyb?s

Straipsnio ID: 311272 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Driver Development Kit
Rakta?od?iai: 
kbfile kbhowto kbmt KB311272 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 311272

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com