Nástroj příkazového řádku DevCon jako alternativa Správce zařízení

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 311272 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Nástroj DevCon je nástroj příkazového řádku, který funguje jako alternativa Správce zařízení. Pomocí tohoto nástroje je možné povolovat, zakazovat, restartovat, aktualizovat, odebírat a vyhledávat jednotlivá zařízení nebo skupiny zařízení. Nástroj DevCon také poskytuje informace, které potřebují vývojáři ovladačů a které nejsou k dispozici ve Správci zařízení.

Tento nástroj lze použít v systému Microsoft Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003. Nelze jej použít v systému Windows 95, Windows 98 nebo Windows Millennium Edition.

Další informace

Nástroj DevCon není určen pro další distribuci. Je určen pro použití jako ladicí a vývojový nástroj. Pro soukromé účely jej lze volně upravovat. V ukázce je předvedeno, jak lze pomocí funkcí SetupAPI a CfgMgr32 efektivně provádět výčet zařízení a operace v těchto zařízeních. Ve službě Stažení softwaru je k dispozici následující soubor ke stažení:

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Stáhnout nástroj DevCon. Datum vydání: 29. ledna 2003

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Soubor DevCon.exe obsahuje následující soubory:
Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
SouborPopis
I386\DevCon.exe32bitový binární nástroj DevCon. Není zcela funkční v 64bitovém systému Windows.
Ia64\DevCon.exe64bitový binární nástroj DevCon.

Poznámka: Zdrojový kód pro nástroj DevCon je k dispozici také v sadě DDK (Driver Development Kit) systému Windows (kterou lze získat na adrese http://www.microsoft.com/whdc/devtools/ddk/default.mspx) v kořenovém adresáři DDK\Src\Setup\Devcon společně s dokumentací.

Použití nástroje DevCon

DevCon je nástroj příkazového řádku s vestavěnou dokumentací. Po spuštění příkazu devcon help se zobrazí následující seznam příkazů a jejich popisů. Příkaz devcon help tak poskytuje podrobnější nápovědu ke každému příkazu. V některých příkazech můžete zadat vzdálený cílový počítač. Tyto příkazy jsou funkční při použití 32bitové verze nástroje DevCon v modulu WOW64.
Nápověda nástroje DevCon:
devcon.exe [-r] [-m:\\<počítač>] <příkaz> [<arg>...]
Je-li zadán přepínač –r, bude po provedení příkazu v případě potřeby restartován počítač.
<počítač> je název cílového počítače.
<příkaz> je příkaz, který má být proveden (viz níže).
<arg>... je jeden či více argumentů, pokud je příkaz vyžaduje.
Chcete-li získat nápovědu k určitému příkazu, zadejte: devcon.exe help <příkaz>
classfilter     Umožňuje úpravy filtrů tříd.
classes       Zobrazí seznam všech tříd nastavení zařízení.
disable       Zakáže zařízení se shodným kódem ID instance nebo hardwaru.

driverfiles     Zobrazí soubory ovladačů pro zařízení.
drivernodes     Zobrazí seznam všech uzlů ovladačů pro zařízení.
enable       Povolí zařízení se shodným kódem ID instance nebo hardwaru.

find       Vyhledá zařízení se shodným kódem ID instance nebo hardwaru.

findall       Vyhledá zařízení, včetně těch, která nejsou přítomna.
help         Zobrazí tuto informaci.
hwids        Zobrazí seznam kódů ID hardwaru pro zařízení.
install       Nainstaluje zařízení ručně.
listclass      Zobrazí seznam všech zařízení pro třídu nastavení.
reboot        Restartuje místní počítač.
remove       Odebere zařízení se shodným kódem ID instance nebo hardwaru.

rescan        Vyhledá nový hardware.
resources      Zobrazí hardwarové prostředky zařízení.
restart       Restartuje zařízení se shodným kódem ID instance nebo hardwaru.

stack        Zobrazí sady očekávaných ovladačů zařízení.
status        Zobrazí průběžný stav zařízení.
update       Aktualizuje zařízení ručně.
UpdateNI      Aktualizuje zařízení ručně bez výzvy uživateli.
SetHwID       Přidá, odstraní a změní pořadí kódů ID hardwaru pro zařízení zjištěná v kořenové složce.
		 				

Příklady příkazů nástroje DevCon

devcon -m:\\test find pci\*

Při testu počítače zobrazí seznam všech známých zařízení PCI. (Pomocí přepínače -m můžete určit cílový počítač. Přístup do počítače vyžaduje použití meziprocesové komunikace (IPC).)

devcon -r install %WINDIR%\Inf\Netloop.inf *MSLOOP

Nainstaluje novou instanci adaptéru zpětné smyčky společnosti Microsoft. Tím bude vytvořen nový uzel zařízení zjištěného v kořenové složce, se kterým lze nainstalovat „virtuální zařízení“, jako například adaptér zpětné smyčky. Tento příkaz také, v případě potřeby, bezobslužně restartuje počítač.

devcon classes

Zobrazí seznam všech známých tříd nastavení. Tento výstup obsahuje zkrácený nelokalizovaný název (například USB) a popisný název (například Řadiče USB).

devcon classfilter upper !filter1 !filter2

Odstraní dva zadané filtry.

devcon classfilter lower !badfilter +goodfilter

Nahradí filtr „badfilter“ filtrem „goodfilter“.

devcon driverfiles =ports

Zobrazí soubory, které jsou přidruženy k jednotlivým zařízením ve třídě nastavení porty.

devcon disable *MSLOOP

Zakáže všechna zařízení, jejichž kód ID hardwaru končí řetězcem MSLOOP (včetně řetězce *MSLOOP).

devcon drivernodes @ROOT\PCI_HAL\PNP0A03

Zobrazí seznam všech kompatibilních ovladačů pro zařízení ROOT\PCI_HAL\PNP0A03. Pomocí tohoto seznamu můžeze určit, proč byl zvolen soubor INF místo souboru INF jiného dodavatele.

devcon enable '*MSLOOP

Povolí všechna zařízení s kódem ID hardwaru *MSLOOP. Jednoduchá uvozovka označuje, že kód ID hardwaru je třeba brát tak, jak je, písmeno po písmenu (jinak řečeno, hvězdička [*] je skutečně hvězdička, a nikoli zástupný znak).

devcon find *

Zobrazí seznam instancí všech zařízení, která jsou přítomna v místním počítači.

devcon find pci\*

Zobrazí seznam všech známých zařízení PCI, která jsou v místním počítači (tento příkaz předpokládá, že se jedná o zařízení PCI, jestliže má jeho kód ID hardwaru předponu PCI\ ).

devcon find =ports *pnp*

Zobrazí seznam zařízení, která jsou přítomna a současně jsou prvkem třídy nastavení porty a jejich kód ID hardwaru obsahuje řetězec PNP.

devcon find =ports @root\*

Zobrazí seznam zařízení, která jsou přítomna a současně jsou prvkem třídy nastavení porty a jsou umístěna ve větvi „root“ výčtového stromu (kód ID instance má předponu root\ ). Poznámka: Při programování byste neměli vycházet z žádných předpokladů o formátu kódu ID instance. Kořenová zařízení lze určit podle bitů stavu zařízení. Tato funkce usnadňuje ladění a je součástí nástroje DevCon.

devcon findall =ports

Zobrazí pro třídu porty seznam „nepřítomných“ zařízení a zařízení, která jsou přítomna. Jedná se o zařízení, která byla odebrána či přesunuta z jedné patice do druhé, a v některých případech o zařízení, která byla odlišně rozpoznána v důsledku změny v systému BIOS.

devcon listclass usb 1394

Zobrazí seznam všech zařízení, která jsou přítomna pro každou zadanou třídu (v tomto případě pro třídy USB a 1394).

devcon remove @usb\*

Odebere všechna zařízení USB. Odebraná zařízení jsou v seznamu uvedena spolu se stavem odebrání.

devcon rescan

Znovu vyhledá nová zařízení Plug and Play.

devcon resources =ports

Zobrazí seznam prostředků použitých všemi zařízeními ve třídě nastavení porty.

devcon restart =net @'ROOT\*MSLOOP\0000

Restartuje adaptér zpětné smyčky ROOT\*MSLOOP\0000. Jednoduchá uvozovka v příkazu označuje, že kód ID instance je třeba brát písmeno po písmenu.

devcon hwids=mouse

Zobrazí seznam všech kódů ID hardwaru pro zařízení třídy myš v systému.

devcon sethwid @ROOT\LEGACY_BEEP\0000 := beep

Přiřadí kód ID hardwaru, zvukový signál, starší verzi zvukového zařízení.

devcon stack =ports

Zobrazí sadu očekávaných ovladačů pro dané zařízení. Bude obsahovat horní a dolní filtry zařízení a třídy a také řídící službu.

devcon status @pci\*

Zobrazí stav všech přítomných zařízení, která mají kód ID instance začínající řetězcem pci\ .

devcon status @ACPI\PNP0501\1

Zobrazí stav určité instance zařízení, v tomto případě sériového portu zjištěného rozhraním ACPI (Advanced Configuration and Power Interface).

devcon status @root\rdp_mou\0000

Zobrazí stav Terminálového serveru společnosti Microsoft nebo ovladače myši Terminálové služby.

devcon status *PNP05*

Zobrazí stav všech portů COM.

devcon update mydev.inf *pnp0501

Aktualizuje všechna zařízení, která přesně odpovídají kódu ID hardwaru *pnp0501 tak, aby používala nejvhodnější ovladač v souboru Mydev.inf, který je přidružen ke kódu ID hardwaru *pnp0501.

Poznámka: Tato aktualizace vynutí, aby všechna zařízení používala ovladač v souboru Mydev.inf, i když je již v systému lepší shoda. To je užitečné v případě, že chcete během vývoje nainstalovat nové verze ovladačů a nemáte ještě podpis. Aktualizace ovlivní pouze zařízení, jejichž kód ID hardwaru se shoduje se zadaným kódem ID, a nemá vliv na podřízená zařízení. Pokud je zadaný soubor INF nepodepsaný, systém Windows pravděpodobně zobrazí dialogové okno s žádostí o potvrzení, zda má být ovladač nainstalován. Nutnost restartovat počítač bude ohlášena a nástroj DevCon zobrazí chybu úrovně 1. Zadání přepínače -r způsobí, že počítač bude restartován automaticky, pokud je třeba.

Poznámky

 • Nástroj DevCon zobrazí úroveň chyby, která se používá ve skriptech:
  Úroveň 0 znamená úspěch.
  Úroveň 1 znamená, že je nutné restartovat počítač.
  Úroveň 2 znamená chybu.
  Úroveň 3 znamená chybu syntaxe.
 • Zadáte-li přepínač -r a je nutné restartovat počítač, bude po zpracování všech zařízení počítač restartován bez upozornění.
 • Zadáte-li přepínač -m:\\počítač a příkaz nebude fungovat pro vzdálený počítač, zobrazí se chybová zpráva.
 • Povolením zástupných znaků v kódech ID instancí poskytuje nástroj DevCon interaktivní prostředí. Neměli byste vycházet z žádných předpokladů o formátu kódu ID instancí, mohou se lišit mezi jednotlivými počítači i verzemi operačních systémů.

Vlastnosti

ID článku: 311272 - Poslední aktualizace: 6. listopadu 2006 - Revize: 5.1
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Win32 Device Driver Kit for Windows 2000
 • Microsoft Windows XP Driver Development Kit
 • Microsoft Windows Server 2003 Driver Development Kit
Klíčová slova: 
kbfile kbhowto KB311272

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com