Identifikator ?lanka: 311107 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Funkcija pomo?nika za odsustvovanje u programu Microsoft Outlook jeste usluga sistema Microsoft Exchange Server. Dostupna je samo kada je Exchange Server usluga prenosa uklju?ena u Outlook korisni?ki profil. Ovu funkciju mo?ete da emulirate tako ?to ?ete kreirati predlo?ak e-po?te i u ?arobnjaku za pravila definisati pravilo za automatski odgovor sa predlo?kom.

NAPOMENA: Microsoft je potvrdio da ne postoji radni proces koji posti?e ovakav krajnji rezultat u verziji Microsoft Office Outlook 2007.

Dodatne informacije

Postupak za definisanje predlo?ka za automatski odgovor

Microsoft Office Outlook 2010

 1. Na glavnoj traci kliknite na dugme Nova e-poruka.
 2. Na kartici Oblikovanje teksta izaberite stavku ?isti tekst.
 3. Otkucajte informacije za koje ?elite da se nalaze u poruci odgovora.
 4. Na glavnoj traci, u meniju Datoteka izaberite stavku Sa?uvaj kao.
 5. U dijalogu Sa?uvaj kao, na listi Sa?uvaj kao tip potvrdite izbor u polju za potvrdu Outlook predlo?ak.
 6. U polju Ime datoteke otkucajte ime predlo?ka odgovora, a zatim kliknite na dugme Sa?uvaj.

Microsoft Office Outlook 2003 i starije verzije programa Outlook

NAPOMENA: Da biste dovr?ili ove korake, nemojte da koristite Microsoft Word za ure?ivanje e-po?te.
Ako je Microsoft Word trenutno postavljen kao podrazumevani ure?iva? e-po?te, mora?ete da isklju?ite tu opciju.
U suprotnom, opcija ?Outlook predlo?ak? ne?e biti vidljiva u 4. koraku.
Kada zavr?ite 5. korak, mo?ete da vratite Word na mesto podrazumevanog ure?iva?a e-po?te.
 1. Otvorite novu Outlook poruku oblikovanu kao ?isti tekst.
 2. Otkucajte informacije za koje ?elite da se nalaze u poruci odgovora.
 3. U meniju Datoteka izaberite stavku Sa?uvaj kao.
 4. U dijalogu Sa?uvaj kao, na listi Sa?uvaj kao tip potvrdite izbor u polju za potvrdu Outlook predlo?ak.
 5. U polju Ime datoteke otkucajte ime predlo?ka odgovora, a zatim kliknite na dugme Sa?uvaj.

Postupak za definisanje pravila za slanje automatskog odgovora


Microsoft Office Outlook 2010

 1. Izaberite karticu Datoteka na traci, a zatim u meniju izaberite karticu Informacije.
 2. Na kartici Pravila i upozorenja, izaberite karticu Pravila za e-po?tu, a zatim kliknite na dugme Novo pravilo.
 3. U ?arobnjaku za pravila, u okviru Po?ni od praznog pravila izaberite stavku Proveravaj poruke kada stignu, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. U okviru Koje uslove ?elite da izaberete? potvrdite izbor u polju za potvrdu Poslato samo meni ili bilo kom drugom polju za potvrdu u kojem ?elite, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 5. U okviru ?ta ?elite da uradite sa porukom? potvrdite izbor u polju za potvrdu Odgovori koriste?i odre?eni predlo?ak.
 6. U 2. koraku: Uredite opis pravila i kliknite na podvu?enu re?enicu odre?eni predlo?ak.
 7. U dijalogu Izbor predlo?ka odgovora kliknite na predlo?ak koji ste sa?uvali u 6. koraku odeljka ?Definisanje predlo?ka automatskog odgovora?, a zatim kliknite na dugme Otvori.
 8. Dovr?ite uputstva ?arobnjaka za pravila, kliknite na dugme Zavr?i, a zatim kliknite na dugme U redu.


Microsoft Office Outlook 2003

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Pravila i upozorenja.
 2. U dijalogu Pravila i upozorenja, na kartici Pravila za e-po?tu kliknite na dugme Novo pravilo.
 3. U ?arobnjaku za pravila kliknite na dugme Po?ni od praznog pravila, izaberite stavku Proveravaj poruke kada stignu, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. U okviru Koje uslove ?elite da izaberete? potvrdite izbor u polju za potvrdu Poslato samo meni ili bilo kom drugom polju za potvrdu u kojem ?elite, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 5. U okviru ?ta ?elite da uradite sa porukom? potvrdite izbor u polju za potvrdu Odgovori koriste?i odre?eni predlo?ak.
 6. U 2. koraku: Uredite stranicu ?arobnjaka ?Opis pravila? i kliknite na podvu?enu re?enicu, odre?eni predlo?ak.
 7. U dijalogu Izbor predlo?ka odgovora kliknite na predlo?ak koji ste sa?uvali u 5. koraku odeljka ?Definisanje predlo?ka automatskog odgovora?, a zatim kliknite na dugme Otvori.
 8. Dovr?ite uputstva ?arobnjaka za pravila, kliknite na dugme ?Zavr?i?, a zatim kliknite na dugme ?U redu?.

Outlook 2002, Outlook 2000 i Outlook 98

 1. U meniju Alatke izaberite stavku ?arobnjak za pravila.
 2. U dijalogu ?arobnjak za pravila kliknite na dugme Novo.
 3. U okviru Kakav tip pravila ?elite da kreirate? izaberite stavku Po?ni od praznog pravila, izaberite stavku Proveravaj poruke kada stignu, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. U okviru Koje uslove ?elite da izaberete? potvrdite izbor u polju za potvrdu Poslato samo meni ili izaberite bilo koje druge kriterijume koje ?elite, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 5. U okviru ?ta ?elite da uradite sa porukom? potvrdite izbor u polju za potvrdu Odgovori koriste?i odre?eni predlo?ak.
 6. U okviru Opis pravila kliknite na podvu?enu re?enicu, odre?eni predlo?ak.
 7. U dijalogu Izbor predlo?ka odgovora kliknite na predlo?ak koji ste sa?uvali u 5. koraku odeljka ?Definisanje predlo?ka automatskog odgovora?, a zatim kliknite na dugme Otvori.
 8. Dovr?ite uputstva ?arobnjaka za pravila, kliknite na dugme Zavr?i, a zatim kliknite na dugme U redu.
Pravilo ?arobnjaka za pravila za ?odgovaranje pomo?u odre?enog predlo?ka? dizajnirano je da ?alje odgovor samo jednom svakom po?iljaocu tokom sesije. To spre?ava da Outlook stalno ?alje iste odgovore po?iljaocu od kojeg dobijate vi?e poruka.

Tokom sesije Outlook pamti listu korisnika kojima je odgovorio. Kada ponovo pokrenete Outlook, lista se bri?e i uspostavlja se po?etna vrednost pravila tako da ponovo po?inje za svakog po?iljaoca.

NAPOMENA! Outlook mora biti pokrenut da bi ?arobnjak za pravila slao automatske odgovore. Pored toga, Outlook 2007 mora biti pokrenut i konfigurisan da povremeno proverava ima li novih poruka.

Za dodatne informacije o emuliranju pomo?nika za odsustvovanje u programu Outlook Express kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
267880 Pomo?nik za odsustvovanje nije dostupan u programu Outlook Express
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 311107 - Poslednji pregled: 26. februar 2014. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2010
Klju?ne re?i: 
kbpubtypekc kbhowto consumeroff2010track KB311107

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com