T?o m?t đ?a kh?i đ?ng phân vùng FAT ho?c NTFS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 311073 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? t?o m?t đ?a kh?i đ?ng Windows đ? truy c?p vào m?t ? đ?a đó có m?t tr?nh t? kh?i đ?ng b? l?i trên m?t Intel x 86 b? vi x? l? trên máy tính.

Chú ý Th? t?c cho máy tính d?a trên RISC là khác nhau. Bài vi?t này không mô t? các th? t?c.

Đ?a kh?i đ?ng Windows này có th? truy c?p vào m?t ? đ?a có các t?p tin Windows NT h? th?ng (NTFS) ho?c t?p tin phân b? các b?ng (ch?t béo) t?p tin h? th?ng cài đ?t. Các quy tr?nh này trong bài vi?t này có th? h?u ích đ? ch?nh s?a m?t kh?i đ?ng sau v?n đ?:
 • Khu v?c kinh t? kh?i đ?ng b? h?ng.
 • L?i ghi kh?i đ?ng ch? (MBR).
 • Virus nhi?m khu?n.
 • Thi?u ho?c h?ng NTLDR ho?c Ntdetect.com.
 • Tr?nh đi?u khi?n Ntbootdd.sys không chính xác.
B?n c?ng có th? s? d?ng đ?a kh?i đ?ng này b?t đ?u t? bóng t?i c?a m?t b? h?ng gương. Tuy nhiên, b?n có th? ph?i thay đ?i t?p Boot.ini đ? làm đi?u này.

B?n không th? s? d?ng đ?a kh?i đ?ng Windows này đ? gi?i quy?t v?n đ? sau:
 • Tr?nh đi?u khi?n không chính xác ho?c h?ng thi?t b? đ? đư?c cài đ?t trong các C?p h? th?ng Windows.
 • V?n đ? kh?i đ?ng x?y ra sau khi màn h?nh OSLOADER.
Đ? ch?nh s?a ho?c s?a ch?a nh?ng v?n đ? này, ch?y đ?a s?a ch?a kh?n c?p, t?i cu?i cùng đư?c bi?t đ?n ki?m soát t?t thi?t l?p, ho?c cài đ?t l?i Windows.

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? t?o m?t đ?a m?m kh?i đ?ng Windows

Đ?a m?m Windows ph?i bao g?m các t?p tin NTLDR (ho?c Setupldr.bin trong Windows NT 3.5), Ntdetect.com, Boot.ini và tr?nh đi?u khi?n thi?t b? đúng cho đ?a c?ng c?a b?n.

Chú ý Thông thư?ng, các t?p tin NTLDR, Ntdetect.com và Boot.ini có t?p tin c?a h? thu?c tính thi?t l?p đ? h?, ?n, và ch?-đ?c. B?n không c?n ph?i thi?t l?p l?i các thu?c tính cho đ?a này làm vi?c chính xác.

Cho bi?t thêm informationabout c?u trúc c?a các t?p tin Boot.ini, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
102873Boot.ini và ARC đư?ng d?n đ?t tên quy ư?c và cách s? d?ng
Đ? t?o đ?a m?m kh?i đ?ng Windows, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: B?n không có quy?n truy c?p vào m?t c?a s? d?a trên máy tính

N?u b?n không có quy?n truy c?p vào m?t máy tính d?a-trên-Windows, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?o m?t b?n sao c?a đ?a thi?t l?p Windows b?ng cách s? d?ng các DISKCOPYch? huy, và sau đó xóa t?t c? các t?p trên đ?a m?i.
 2. Sao chép các t?p tin Ntdetect.com và NTLDR t? thư m?c I386 trên các Đ?a CD-ROM đ?a m?i.
 3. Đ?i tên t?p tin NTLDR đ? Setupldr.bin.
 4. T?o m?t t?p Boot.ini.

  Ví d? sau ho?t đ?ng cho m?t phân vùng ki?u SCSI ? đ?a v?i các c?a s? cài đ?t dư?i \WINNT. Tuy nhiên, giá tr? chính xác trong [h? đi?u hành] ph?n ph? thu?c vào c?u h?nh c?a máy tính Windows mà b?n mu?n b?t đ?u:
     [boot loader]
     timeout=30
     Default= scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt
  
     [operating systems]
     scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt="Windows NT"
  							
  N?u máy tính c?a b?n kh?i đ?ng t? m?t đ?a c?ng IDE, EIDE ho?c ESDI ho?c t? m?t SCSI adapter mà không có m?t xây d?ng trong BIOS, thay th? scsi(0) v?i multi(0).

  Chú ý N?u b?n đang ch?y Windows NT 3.5 ho?c 3.51 và h? th?ng c?a b?n kh?i đ?ng t? ? đ?a SCSI đ?u tiên ho?c th? hai, b?n c?ng có th? thay th? scsi(0) v?i multi(0).
 5. N?u b?n đang s? d?ng scsi(x) trong t?p tin Boot.ini, sao chép thi?t b? đúng tr?nh đi?u khi?n cho b? đi?u khi?n SCSI trong s? d?ng trên máy tính, và sau đó đ?i tên nó s? Ntstartupdd.sys. N?u b?n đang s? d?ng multi(x) trong t?p tin Boot.ini, b?n làm không ph?i làm đi?u này.
 6. Kh?i đ?ng máy tính b?ng cách s? d?ng đ?a m?m, và sau đó đăng nh?p vào Windows.

Cách 2: B?n có th? truy c?p vào Windows trên máy tính

N?u b?n có quy?n truy c?p vào m?t máy tính d?a-trên-Windows, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đ?nh d?ng đ?a m?m b?ng cách s? d?ng ti?n ích đ?nh d?ng Windows.
 2. Sao NTLDR t? đ?a CD-ROM thi?t l?p Windows, đ?a m?m cài đ?t Windows đ?a, ho?c t? m?t máy tính đang ch?y cùng m?t phiên b?n c?a Windows như th? máy tính b?n mu?n truy c?p vào v?i đ?a m?m kh?i đ?ng. B?n có th? ph?i m? r?ng t?p tin này t? NTLDR. _ đ? NTLDR b?ng cách s? d?ng l?nh sau đây dây:
  m? r?ng ntldr. _ ntldr
 3. Sao chép các t?p tin Ntdetect.com vào đ?a.
 4. T?o m?t t?p tin Boot.ini, ho?c b?n sao t?p tin Boot.ini t? m?t máy tính đang ch?y Windows, và sau đó s?a đ?i nó đ? phù h?p v?i máy tính mà b?n đang truy c?p. Ví d? sau ho?t đ?ng cho m?t ? đ?a SCSI phân vùng duy nh?t v?i Windows đư?c cài đ?t theo \WINNT. Tuy nhiên, giá tr? chính xác trong các [h? đi?u hành] ph?n ph? thu?c vào c?u h?nh c?a các Windows máy tính mà b?n đang truy c?p:
     [boot loader]
     timeout=30
     Default= scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt
  
     [operating systems]
     scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt="Windows NT"
  							
  N?u máy tính c?a b?n kh?i đ?ng t? m?t đ?a c?ng IDE, EIDE ho?c ESDI, thay th? scsi(0) v?i multi(0).

  Chú ý N?u b?n đang ch?y Windows NT 3.5 ho?c 3.51 và máy tính c?a b?n kh?i đ?ng t? đ?u tiên ho?c th? hai ? đ?a SCSI, b?n c?ng có th? thay th? scsi(0) v?i multi(0).
 5. N?u b?n đang s? d?ng scsi(x) trong t?p tin Boot.ini, sao chép thi?t b? đúng tr?nh đi?u khi?n cho b? đi?u khi?n SCSI trong s? d?ng trên máy tính, và sau đó đ?i tên nó đ? Ntstartupdd.sys. N?u b?n đang s? d?ng multi(x) trong các Boot.ini, b?n không ph?i làm đi?u này.
 6. B?t đ?u máy tính b?ng cách s? d?ng đ?a m?m, và sau đó đăng nh?p vào Windows.

Phương pháp 3: B?n đang ch?y Windows NT 3.51

N?u b?n đang ch?y Windows NT 3.51, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đ?nh d?ng đ?a tr?ng 3.5-inch 1.44 megabyte (MB) dư?i Windows NT 3.51.
 2. Sao chép các t?p tin Ntdetect.com và NTLDR đ?a m?i.
 3. T?o m?t t?p tin Boot.ini v?i nh?ng d?ng sau:

  Chú ý Ví d? này là dành cho m?t đơn phân vùng ? đ?a SCSI đ? đư?c cài đ?t vào m?c đ?nh Windows NT thư m?c (C:\Winnt35).
     [boot loader]
     timeout=30
     Default= multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt35
  
     [operating systems]
     multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt35="Windows NT 3.51"
 4. B?t đ?u máy tính t? đ?a m?m, và đăng nh?p vào Windows.

Khắc phục sự cố

B?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây khi b?n c? g?ng đ? kh?i đ?ng máy tính b?ng cách s? d?ng các đ?a m?m kh?i đ?ng Windows c?a b?n.

N?u đư?ng d?n ch? t?i các t?p tin h? th?ng không đúng ho?c bao g?m các k? t? ? đ?a, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Windows không th? kh?i đ?ng v? c?a ph?n v?ng ARC sau v?n đ? c?u h?nh kh?i đ?ng: không đúng cách t?o ra ARC tên cho HAL và h? th?ng đư?ng d?n. Xin vui l?ng xem tài li?u Windows (TM) v? tùy ch?n c?u h?nh ARC và hư?ng d?n s? d?ng tham chi?u ph?n c?ng c?a b?n đ? bi?t thêm chi ti?t. Kh?i đ?ng th?t b?i.
N?u tr?nh đi?u khi?n SCSI không chính xác đ? đư?c l?a ch?n ho?c t?p tin Ntstartupdd.sys không t?n t?i, b?n có th? nh?n đư?c thông báo sau:
Windows không th? kh?i đ?ng v? c?a m?t máy tính đ?a c?ng v?n đ? c?u h?nh. Không th? đ?c t? đ?a đ? ch?n kh?i đ?ng. Ki?m tra kh?i đ?ng đư?ng d?n và đ?a c?ng. Vui l?ng ki?m tra Windows (TM) tài li?u hư?ng d?n v? c?u h?nh ph?n c?ng đ?a và ph?n c?ng c?a b?n c?u h?nh đ?a và ph?n c?ng c?a b?n tham kh?o hư?ng d?n s? d?ng cho thông tin b? sung. Kh?i đ?ng th?t b?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 311073 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? khóa: 
kbfilesystems kbinfo kbsetup kbmt KB311073 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:311073

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com