"Klaidos kodas: 0x80070002" klaidos prane?im? cituoja licencijos tikrinti problema po atnaujinimo ? Dell kompiuter?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 310794 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Paleidus Microsoft Windows XP, galite gauti ir ?? klaidos prane?im?:
Problema, neleid?ianti Windows nuo nuodugniai patikrinti ?iame kompiuteryje licencijos. Klaidos kodas: 0x80070002.

Prie?astis

?i problema gali kilti, jei viena i? ?i? s?lyg? yra tiesa:
 • Windows XP numatytasis saugumo teik?jas buvo pasikeit?.
 • Pasikeit? sistemos disko raid?.
Saugumo teik?jas problema buvo prane?ta, su Dell kompiuteriai, Dell asistentas programin? ?ranga yra ?diegta.

Pastaba ?i? problem? gali sukelti programin? ?rang?, kuri pakei?ia ? Numatytasis saugos paslaug? teik?jas. Tai ne tik ? Dell kompiuterius arba Dell Asistentas programin? ?ranga.

Problemos sprendimas

Svarbus ?iame skyriuje, metodo ar u?duoties apra?yme pateikiami ?ingsniai, kuriais nurodoma, kaip keisti sistemos registr?. Tur?kite omeny, kad gali kilti rimt? problem?, jei registro duomenis pakeisite netinkamai. Tod?l ?sitikinkite, kad ?iuos ?ingsnius atliekate atsargiai. Papildomai apsaugai, sukurkite rezervin? registro kopij? prie? darant pakeitimus. Tokiu b?du galite atkurti registr? i?kilus problemai. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti rezervines registro kopijas ir atkurti registr?, spustel?kite toliau esant? Microsoft ?ini? baz?s straipsnio numer? straipsnio per?i?rai:
322756 Kaip sukurti rezervin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje "Windows"


Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, naudokite atitinkam? metodas.

I? naujo nustatyti numatyt?j? saugumo teik?jas Windows XP

Jei norite atkurti numatytuosius saugos teikimas Windows XP, i?trinti ir registro raktus Windows registre. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite kompiuter?. Paspauskite klavi?? F8 paleidimo iki metu Paleiskite kompiuter? saugiuoju re?imu.
 2. Paleiskite registro redaktori? (Regedt32.exe).
 3. Panaikinkite ?iuos registro raktus Windows registre:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Cryptography\Providers
  HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Cryptography\Providers
 4. I?eikite i? registro rengykl?s.
 5. I? naujo paleiskite kompiuter?.

I? naujo nustatyti sistemos disko raid?

Naudodami registro redaktori?, pakeisti disko RAID sistemos disko atgal ? jo pradin?s vert?s. Redaguoti ?? registro rakt? pakeisti vert? sistemos disko:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
D?l papildomos informacijos ir priemoni? i?samiai tiksli proced?ra pervardyti sistemos disko raid?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
223188Kaip Atkurti sistemos/?krovos disko raid?, Windows

B?sena

Microsoft patvirtino, kad tai yra Microsoft produkt?, i?vardyt? problem? "Taikomas" skyriuje.

Daugiau informacijos

Tre?i?j? ?ali? produkt?, kad ?iame straipsnyje aptariama, gaminami i? ?moni?, kurios nepriklauso nuo Microsoft. Microsoft nesuteikia jokios garantijos, numanomas ar kitaip, apie veikim? ir patikimum?, tai produkt?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 310794 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 20 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Rakta?od?iai: 
kbregistry kb3rdparty kbenv kberrmsg kbnofix kbprb kbmt KB310794 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 310794

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com