Straipsnio ID: 310590 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Jei ?iame straipsnyje neapra?omos su j?s? aparat?ra susijusios problemos, daugiau straipsni? apie aparat?r? ie?kokite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://support.microsoft.com/default.aspx/w98?sid=460
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?omos kelios problemos, susijusios su l?tu interneto ry?iu naudojant kompiuter?, kuriame veikia ?Windows?, ir patariama, kaip tas problemas i?spr?sti.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Toliau pateiktame skyriuje apra?omos galimos l?to interneto ry?io prie?astys

Prasta telefono linijos kokyb?

Jei linijoje yra trukd?i?, j? naudojant kyla daug keblum? arba kalbant telefonu gird?ti tik pokalbio fragmentai, galima ?tarti esant problem?. Nor?dami j? i?spr?sti, kreipkit?s ? vietos telefono ry?io paslaug? ?mon?, kad patikrint? telefono linijas.

PASTABA. Daugelis telefono ry?io paslaug? ?moni? u? darbus, teikiamus pastato viduje, o ne i?or?je, taiko mokes?ius. Kreipkit?s ? telefono ry?io paslaug?, kad suteikt? informacijos apie paslaug? kainas.

Interneto paslaug? teik?jo pasikeitimai

Su?inoj?, kad j?s? interneto paslaug? teik?jas tapo kitos ?mon?s dalimi arba prane??, kad d?l tinklo problem? sul?t?jo ry?ys, galite i?siai?kinti potencialius interneto paslaug? teik?jo pakeitimus. Nor?dami i?spr?sti tokias problemas, galite apsvarstyti galimyb? pasirinkti kit? patikimesn? interneto paslaug? teik?j?.

Keli kompiuterio ir interneto paslaug? teik?jo duomen? analoginiai skaitmeniniai keitikliai

Jei n?ra galimyb?s prisijungti telefono ry?io linija spartesniu nei 28,8 kilobito per sekund? (Kb/s) grei?iu, b?tent tai gali b?ti ?ios problemos prie?astis. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, kreipkit?s ? telefono ry?io paslaug? ?mon? ir i?siai?kinkite, kokis galimas ry?io greitis j?s? vietov?je ir kaip j? padidinti.

Netinkamos, sugedusios ar keli? modem? tvarkykl?s

Da?nai nutr?kstantis ry?ys yra ?ios problemos po?ymis. Nor?dami j? i?spr?sti, paleiskite kompiuter? saugiuoju re?imu ir patikrinkite, ar n?ra keli? modem? tvarkykli? modemo, garso, vaizdo ir ?aidim? valdikliuose. Patikrinkite, ar modemo tvarkykl? tinkama. Jei ne, pa?alinkite j? ir ?diekite nauj?.

Aplinkos trikd?iai

Jei modemo skleid?iami garsai girdimi per kitus ?renginius ir sul?t?ja ry?ys, galima ?tarti esant aplinkos trikd?i?. Pavyzd?iui, modemo garsas gali eiti i? kompiuterio garsiakalbi?, o trikd?ius gali kelti kitas patalpoje esantis elektroninis prietaisas. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, telefono ry?io linij? atskirkite nuo kit? tinkl?. Dar pabandykite patikrinti kompiuterio galimybes, prijungdami j? kitoje patalpoje per kit? telefono lizd?.

Fono programos

Kompiuteris gali veikti l??iau, kol fone vykdomos programos. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, naudokite ?Msconfig? priemon? ir i?junkite paleisties aplanke esan?ias programas. I? naujo paleiskite kompiuter? ir patikrinkite ry??.

?prastas interneto paslaug? teik?jo darbas

Sparta gali suma??ti interneto naudojimo piko valandomis. Jei interneto paslaug? teik?jas daug ry?i? sujungia ? ma?? sujungt?j? ry??, tokio ry?io paj?gumas gali netenkinti ?prast? vartotojo poreiki?. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, galite apsvarstyti galimyb? pasirinkti kit? patikimesn? interneto paslaug? teik?j?.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 310590 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. sausio 31 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Rakta?od?iai: 
kbenv KB310590

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com