Straipsnio ID: 310575 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?omi bendrieji sistemoje ?Windows XP? veikian?i? universalios nuosekliosios magistral?s (USB) ?rengini? trik?i? ?alinimo patarimai.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Kadangi USB ?renginiai yra ?Prijungti ir leisti? tipo ?renginiai, juos ma?ai galima valdyti ar konfig?ruoti. Vis d?lto daugelis USB problem? kyla d?l vienos i? ?i? prie?as?i?:
 • Netinkamas aparat?ros veikimas arba konfig?racija
 • Netinkamas veikimas, netinkama konfig?racija arba tr?ksta ?renginio tvarkykl?s
 • Netinkami laidai
 • Pasenusi programin? aparatin? ?ranga arba pagrindin? ?vesties (i?vesties) sistema (BIOS)
 • Netinkamai sukonfig?ruotas ?akninis koncentratorius
Toliau pateiktais trik?i? ?alinimo patarimais galite pasinaudoti nor?dami patikrinti visas ?ias prie?astis, kad i?sp?stum?te USB ?renginio problemas.

Netinkamas aparat?ros veikimas arba konfig?racija

Paprastai ? USB prievad? ?jungus netinkamai veikiant? arba netinkamai sukonfig?ruot? ?rengin?, kompiuteris neatsako (?pakimba?). Daugeliu toki? atvej? reikia kompiuter? i?jungti ir v?l ?jungti, kad magistral? b?t? nustatyta i? naujo. Atminkite, kad gali b?ti sunku nustatyti, kuris ?renginys netinkamai veikia arba kuris yra netinkamai sukonfig?ruotas. Jei galite pasinaudoti kitu veikian?iu kompiuteriu, pabandykite ?rengin? ?jungti ? t? kompiuter? ir patikrinkite, ar susiduriate su ta pa?ia problema.

Jei ?renginys yra ?jungtas ? antrin? koncentratori?, i?junkite ?rengin? i? koncentratoriaus ir ?junkite tiesiogiai ? ?aknin? koncentratori?.

Problem? gali sukelti daugelis aparat?ros veiksni? (pvz., stipri arba silpna elektros srov?, ma?as pralaidumas, netinkamas programin?s aparatin?s ?rangos veikimas ar netinkama konfig?racija ir t. t.).

Patikrinkite ?rengini? tvarkytuv? ir ?sitikinkite, ar ?akninis koncentratorius veikia tinkamai. Jei ?alia ?akninio koncentratoriaus rodomas ?auktukas geltoname apskritime, patikrinkite, ar ?akniniam USB koncentratoriui BIOS priskiria pertraukties u?klaus? (IRQ). ?ito reikia tam, kad b?t? ?krauta ?renginio tvarkykl?. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip naudoti ?renginio tvarkytuv? aparat?ros triktims ?alinti, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
133240 Trik?i? ?alinimo ?renginys nedera su ?renginio tvarkytuve (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei ? ?aknin? koncentratori? ?jungti ?renginiai neveikia, patikrinkite, ar nebuvo vir?yti magistral?s elektros srov?s reikalavimai. Kiekvieno ry?io metu USB ?renginiai gali naudoti ne stipresn? kaip 500 miliamper? srov?. Jei ?renginys bando naudoti stipresn? srov?, specifikacijose rekomenduojama, kad kompiuteris tur?t? gal?ti pats i?jungti atitinkam? prievad?, kol kompiuterio srov? taps stabili (tai vadinama prievado ?sustabdymu?). Be to, jei ?renginys naudoja silpnesn? nei 50 miliamper? srov?, prievadas niekad netampa aktyvus.

Skirtuke Maitinimas, kuris yra lange apie koncentratoriaus ypatybes, patikrinkite galim? USB magistral?s srov?.

Netinkamas veikimas, netinkama konfig?racija arba tr?ksta ?renginio tvarkykl?s

?jungus USB ?rengin?, kompiuteris tur?t? ?kelti ir sukonfig?ruoti ?rengin? nepra?ydamas naudoti tvarkykl?s (laikoma, kad ?renginys yra nustatyta ir pateikiama klas?s tvarkykl?). Jei kompiuteris paragina naudoti ?renginio tvarkykl?, pasiteiraukite ?renginio gamintojo, ar tvarkykl? galima ?sigyti.

Netinkami laidai

Galimi dviej? tip? USB laidai ? didelio grei?io ir ma?o grei?io laidai. Ma?o grei?io laidai nuo didelio grei?io laid? pirmiausia skiriasi apsauga. Jei prie didelio grei?io ?renginio prijungiate ma?o grei?io laid?, signalas gali nutr?kti labai ilgoje grandin?je.

Patikrinkite, ar visa USB grandin? veikia tinkamai, kad ?sitikintum?te, kad ?renginys, kuris reikalauja naudoti per koncentratori? tiekiam? energij?, n?ra ?jungtas ? grandin?, esan?i? kitoje energijos netiekian?io koncentratoriaus pus?je. Tokiu atveju koncentratorius ir visi grandin?s ?renginiai bus sustabdyti. Jei koncentratorius yra veikiantis, patikrinkite, ar tinkamai sukonfig?ruotas to koncentratoriaus energijos tiekimas.

Pasenusi programin? aparatin? ?ranga arba BIOS

Programin? aparatin? ?ranga yra raktas ? visus USB ?renginius. USB ?renginio programin? aparatin? ?ranga saugo vis? informacij? apie ?rengin?. Prievadas n?ra nustatomas i? naujo, kol ?kraunami visi programin?s aparatin?s ?rangos apra?ai ir juos patikrina ?akninis koncentratorius. Tai itin svarbu, nes turi ?takos tokiems ?renginiams kaip spausdintuvai ir modemai. ?sitikinkite, kad turite naujausi? kompiuterio BIOS ir kiekvieno atskiro ?renginio programin? aparatin? ?rang?.

Netinkamo veikimo ar netinkamos konfig?racijos po?ymiai gali b?ti ne?prasti. Kai i?jungiate, o paskui v?l prijungiate USB ?rengin?, paprastai jis v?l atsiranda sistemoje. Ta?iau gali b?ti, kad ?renginys bus rodomas kaip antras to paties ?renginio egzempliorius ir ? ?renginio tvarkytuv? ?kels save kaip antr?j? egzempliori?. Jei ?renginys dubliuojamas, patikrinkite, kad turite naujausi? to ?renginio programin? aparatin? ?rang?. ?i problema da?nai i?kyla naudojant USB spausdintuvus ir modemus. Pana?i problema, kuri kyla d?l tos pa?ios prie?asties, atsiranda tuomet, kai ?renginys ?kelia ?renginio tvarkykl? ir prideda antr? ?rengin?, kuris, regis, neturi tvarkykl?s. ?renginio tvarkytuv?je, ?alia antrojo ?renginio, rodomas ?auktukas geltoname apskritime. ?renginys gali veikti tinkamai, bet negal?site pa?alinti ??e??linio" ?renginio tol, kol nei?jungsite pagrindinio ?renginio, kuris sugeneravo ?e??lin? ?rengin?. ?i? problem? galima i?spr?sti atnaujinant programin? aparatin? ?rang? arba to ?renginio tvarkykl?.

Netinkamai sukonfig?ruotas ?akninis koncentratorius

USB valdikliams turi b?ti priskirta IRQ. IRQ eilut? priskiriama kompiuterio BIOS. Paprastai priskiriama IRQ 9.

Transliacij? tinkle palaikymas

Transliacij? tinkle palaikymas ? tai produkto palaikymo informacijos paslauga, si?loma visiems palaikymo tinkle klientams. Nor?dami pamatyti paprast? transliacij? tinkle apie USB trik?i? ?alinim? sistemoje ?Windows XP?, apsilankykite ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/servicedesks/webcasts/seminar/shared/asp/view.asp?url=/servicedesks/webcasts/en/wcd100801/manifest.xml

Vis? USB valdikli? pa?alinimas ir ?diegimas i? naujo

Nor?dami pa?alinti ir i? naujo ?diegti visus USB valdiklius, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Valdymo skydas, tada ? Efektyvumas ir prie?i?ra.
 2. Spustel?kite Sistema, tada spustel?kite skirtuk? Aparat?ra.
 3. Spustel?kite mygtuk? ?rengini? tvarkytuv?.
 4. I?skleiskite Universalios nuosekliosios magistral?s valdikliai.
 5. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite kiekvien? ?rengin?, esant? mazge Universalios nuosekliosios magistral?s valdikliai, tada spustel?kite Anuliuoti ?diegt?, kad visus juos pa?alintum?te vienu metu.
 6. I? naujo paleiskite kompiuter? ir i? naujo ?diekite USB valdiklius.
 7. ?junkite i?imam? USB saugojimo ?rengin? ir patikrinkite, ar problem? i?sprend?te.

Savyb?s

Straipsnio ID: 310575 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. gruod?io 1 d. - Per?i?ra: 4.4
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Rakta?od?iai: 
kbinfo kbtshoot kbhardware kbenv KB310575

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com