ID c?a bi: 310560 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GII THIU

Bai vit nay m ta cach khc phuc s c li cu hinh trong Microsoft Windows XP bng cach s dung tin ich Cu hinh H thng (Msconfig.exe).

THNG TIN THM

Tin ich Cu Hinh H thng t ng hoa cac bc khc phuc s c hang ngay ma Cac chuyn gia H tr Dich vu H tr San phm cua Microsoft s dung khi ho chn oan cac vn v cu hinh h thng. Khi ban s dung tin ich nay sa i cu hinh h thng, ban co th la chon hp kim giai quyt cac vn khng lin quan n phn cu hinh. Quy trinh nay lam giam rui ro v li go ma ban co th mc phai khi s dung mt trinh chinh sa vn ban nh Microsoft Notepad. Ban phai ng nhp vao vi t cach quan tri vin hoc thanh vin cua nhom Quan tri vin s dung tin ich Cu hinh H thng.

khi ng Tin ich Cu hinh H thng, bm Bt u, bmChay, gomsconfig trong M, ri bm OK.

Khi s dung tin ich Cu hinh H thng, ban co th d dang t lai hoc thay i thit t cu hinh trong Windows bao gm cac u tin cho cac tp va thit t sau:
 • Tp System.ini
 • Tp Win.ini
 • Tp Boot.ini
 • Cac chng trinh c cai nap trong quy trinh khi ng (nhng chng trinh nay c chi inh trong cp Khi ng va trong s ng ky)
 • Cac thit t mi trng
 • Cac thit t quc t...
ngn vic nap bt ky muc nao trong cac muc nay khi ban khi ng lai may tinh, s dung mt trong hai phng phap sau:
 • Bm tabChung, ri bm Khi ng Chn oan - chi nap cac thit bi va dich vu c ban. Khi s dung tuy chon nay, trinh iu khin thit bi va phn mm c nap theo cach co tng tac vi ngi dung khi ban khi ng lai may tinh.

  Chu yKhi ban s dung phng phap nay, cac dich vu cua Microsoft nh Kt ni mang, Cm va Chay, GhiS kin, va Bao cao Li bi v hiu hoa tam thi. Ban cung xoa vinh vin tt ca cac thi im khi phuc cho tin ich Khi phuc H thng. Khng dung phng phap nay nu ban mun gi lai cac thi im khi phuc, hoc nu ban phai s dung dich vu Microsoft kim tra mt vn .
 • Bm tabChung, ri bm Khi ng La chon. Ban co th chon cac tp va thit t ban mun may tinh nap khi khi ng lai may tinh. Ban co th chon bt ky tuy chon nao sau y:
  • X ly tp SYSTEM.INI
  • X ly tp WN.INI
  • Nap Cac dich vu H thng
  • Nap cac Muc Khi ng

  Thit t sau ap dung cho cac tuy chon nay:
  • Nu la chon hp kim nay, cu hinh tp c x ly khi ban khi ng lai may tinh.
  • Nu hp kim nay khng c chon, tp cu hinh khng c x ly khi ban khi ng lai may tinh.
  • Nu hp kim nay c chon nhng khng dung c, mt s muc vn ang nap t tp cu hinh khi ban khi ng lai may tinh.
  • Nu hp kim khng c chon va khng dung c, cu hinh tp se khng xut hin trn may tinh.
  • Ban khng th bo chon hp kimS dung BOOT.INI Gc .
  Chu yKhi ban bo chon hp kimNap Cac dich vu H thng, ban v hiu hoa cac dich vu Microsoft nh la Kt ni mang, Cm va Chay, Ghi S kin, va Bao cao Li. Ban cung xoa vinh vin tt ca cac thi im khi phuc cho tin ich Khi phuc H thng. Khng bo chon hp kim nay nu ban mun gi lai cac thi im khi phuc, hoc nu ban phai s dung dich vu Microsoft kim tra mt vn .
Trc khi bt u mt phn chng trinh khc phuc s c, ban co th s dung tin ich Cu hinh H thng khi tao thao tac Khi phuc H thng. lam vic nay, bm tab Chung, ri bm Khi chay Khi phuc H thng. Sau o ban co th tao mt thi im khi phuc ban co th s dung khi phuc may tinh tr v trang thai trc o.

ngn chn nap cac muc hoc cac dong n le t mt tp cu hinh khi ban khi ng lai may tinh, bm vao tab cua tp cu hinh c bit o, ri bm bo chon hp kim cua dong hoc muc ma ban khng mun nap. Cac hp kim khng co trn tab SYSTEM.INI va WIN.INI chi ra rng cac dong nay bi loai bo tam thi khoi Cu hinh H thng.
 • thay i dong hoc muc ang hin hoat, bm vao mt dong hoc mt muc khac hoc bm Di chuyn Ln hoc Di chuyn Xung di chuyn gia cac muc.
 • tao mt muc mi trong bt ky tp cu hinh nao, bm Mi.
 • chinh sa mt dong c chon hin tai, bm Chinh sa.
Chu y Khi ban bm bo chon hp kim cua mt muc hoc mt dong, tuy chon Khi ng La chon trn tab Chung c chon t ng.

Sau khi thc hin la chon ma ban mun, bm OK, ri sau o khi ng lai may tinh khi ban c nhc khi tao cac thay i.

trich xut trc tip cac tp Windows ring le t tp tu, bm tabChung, ri bm Bung rng Tp.

kim chng rng tt ca cac tp cu hinh va tt ca cac muc c lit k trong cac tp o c nap khi ban khi ng lai may tinh, bm tabChung, ri bm Khi ng binh thng.

THAM KH?O

bit thm thng tin v cach khc phuc s c Khi ng Windows XP, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
308041 Tai nguyn khc phuc s c khi ng trong Windows XP (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
bit thm thng tin v cach thc hin khi ng sach trong Windows XP, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
310353 Cach thc cu hinh Windows XP khi ng trang thai "khi ng sach"
bit thm thng tin v cach s dung Khi phuc H thng khi phuc Windows XP, bm vao s bai vit sau xem cac bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
306084 Cach khi phuc h iu hanh tr lai trang thai trc o trong Windows XP (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 310560 - L?n xem xt sau cng: 01 Thang Mi Hai 2007 - Xem xt l?i: 3.6
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kbhowto kbinfo kbtshoot kbenv KB310560

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com