Raksta ID: 310560 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

?aj? rakst? izkl?st?ts, k?, izmantojot sist?mas konfigur?cijas util?tu (Msconfig.exe), sist?m? Microsoft Winows XP nov?rst konfigur?cijas k??das.

PAPILDINDORM?CIJA

Sist?mas konfigur?cijas util?ta automatiz? probl?mu nov?r?anas darb?bu k?rt?bu, ko lieto Microsoft produktu atbalsta pakalpojumu speci?listi, lai noteiktu sist?mas konfigur?cijas probl?mas. Lietojot ?o util?tu sist?mas konfigur?cijas modific??anai, var atlas?t uzdevumr?tis, lai samazin?tu to probl?mu skaitu, kuras neattiecas uz datora konfigur?ciju. ?is process samazina p?rrakst??an?s k??das, kuras var?tu rasties, izmantojot teksta redaktoru, piem?ram, Microsoft Notepad. Lai lietotu sist?mas konfigur?cijas util?tu, jums dator? j?piesak?s k? administratoram vai administratoru grupas dal?bniekam.

Lai palaistu sist?mas konfigur??anas util?tu, noklik??iniet uz Start (S?kt), Run (Izpild?t), lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet msconfig un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).

Izmantojot sist?mas konfigur??anas util?tu, var viegli atiestat?t vai main?t sist?mas Windows konfigur?cijas iestat?jumus, lai iek?autu preferences ??dos failos un iestat?jumos:
 • fail? System.ini
 • fail? Win.ini
 • fail? Boot.ini
 • programm?s, kas iestat?tas, lai tiktu iel?d?tas start??anas proces? (??s programmas ir nor?d?tas map? Start??ana (Startup) un re?istr?)
 • vides iestat?jumos
 • valst?m rakstur?gajos iestat?jumos
Lai nov?rstu ?o vienumu iel?di datora restart??anas laik?, izmantojiet vienu no t?l?k nor?d?tajiem pa??mieniem.
 • Noklik??iniet uz cilnes General (Visp?r?gi) un p?c tam uz Diagnostic Startup - load basic devices and services only (Diagnostikas start??ana ? iel?d?t tikai pamatier?ces un pakalpojumus). Izmantojot ?o opciju, datora restart??anas laik? ier?ces draiveri un programmat?ra tiek iel?d?ti mijiedarbojoties.

  Piez?me. Izmantojot ?o pa??mienu, t?di Microsoft pakalpojumi k? t?klo?ana, Plug and Play, notikumu re?istr??ana un zi?o?ana par k??d?m uz laiku tiek atsp?joti. Tiek ar? dz?sti visi sist?mas atjauno?anas util?tas atjauno?anas punkti. Neizmantojiet ?o pa??mienu, ja v?laties saglab?t savus sist?mas atjauno?anas punktus vai probl?mas p?rbaudei j?izmanto k?ds Microsoft pakalpojums.
 • Noklik??iniet uz General (Visp?r?gi) un p?c tam uz Selective Startup (Selekt?v? start??ana). Var izv?l?ties failus un iestat?jumus, kurus v?laties iel?d?t dator?, to restart?jot. Var atlas?t jebkuru no ??d?m opcij?m:
  • Process SYSTEM.INI (Apstr?d?t failu SYSTEM.INI)
  • Process WIN.INI (Izpild?t failu WIN.INI)
  • Load System Services (Iel?d?t sist?mas pakalpojumus)
  • Load Startup Items (Iel?d?t s?k?anas vienumus).

  ?aj?s opcij?s tiek lietoti ??di iestat?jumi:
  • ja izv?les r?ti?a ir atz?m?ta, restart?jot datoru, konfigur?cijas fails tiks apstr?d?ts;
  • ja izv?les r?ti?a nav atz?m?ta, restart?jot datoru, konfigur?cijas fails netiks apstr?d?ts;
  • ja izv?les r?ti?a ir atz?m?ta, bet nav pieejama, restart?jot datoru, da?i ??s konfigur?cijas vienumi joproj?m tiks iel?d?ti;
  • ja izv?les r?ti?a nav atz?m?ta un nav ar? pieejama, konfigur?cijas faila dator? nav;
  • izv?les r?ti?u Use Original BOOT.INI (Izmantot s?kotn?jo Boot.ini) not?r?t nevar.
  Piez?me. Not?rot izv?les r?ti?u Load System services (Iel?d?t sist?mas pakalpojumus), tiek atsp?joti t?di Microsoft pakalpojumi k? t?klo?ana, Plug and Play, notikumu re?istr??ana un zi?o?ana par k??d?m. Tiek ar? dz?sti visi sist?mas atjauno?anas util?tas atjauno?anas punkti. Nenot?riet ?o izv?les r?ti?u, ja v?laties saglab?t savus sist?mas atjauno?anas punktus vai probl?mas p?rbaudei j?izmanto k?ds Microsoft pakalpojums.
Lai inici?tu sist?mas atjauno?anas darb?bu, pirms probl?mu nov?r?anas sesijas s?kuma var izmantot sist?mas konfigur??anas util?tu. ?im nol?kam noklik??iniet uz cilnes General (Visp?r?gi) un p?c tam uz Launch System Restore (Palaist sist?mas atjauno?anas l?dzekli). P?c tam var izveidot atjauno?anas punktu, ko var?s izmantot datora atgrie?anai iepriek??j? st?vokl?.

Lai datora restart??anas laik? nov?rstu noteikt? konfigur?cijas fail? eso?u atsevi??u vienumu vai rindu iel?d??anu, noklik??iniet uz ?? konkr?t? konfigur?cijas faila cilnes un p?c tam not?riet t?s atsevi???s rindas vai vienuma izv?les r?ti?u, kura iel?d??ana nav vajadz?ga. Izv?les r?ti?as, kuras failu SYSTEM.INI un WIN.INI ciln?s nav pieejamas, nor?da, ka ??s rindas uz laiku ir no?emtas no sist?mas konfigur?cijas util?tas.
 • Lai p?rietu no pa?laik akt?v?s rindas vai vienuma uz citu, noklik??iniet uz citas rindas vai vienuma vai uz Move Up (P?rvietoties uz aug?u) vai Move Down (P?rvietoties uz leju), lai p?rvietotos pa vienumu sarakstu.
 • Lai jebkur? konfigur?cijas fail? izveidotu jaunu ierakstu, noklik??iniet uz New (Jauns).
 • Lai redi??tu pa?laik izv?l?to rindu, noklik??iniet uz Edit (Redi??t).
Piez?me. Noklik??inot uz vienuma vai rindas izv?les r?ti?as, lai to not?r?tu, ciln? General (Visp?r?gi) autom?tiski tiek izv?l?ta opcija Selective Startup (Selekt?v? start??ana).

P?c vajadz?go izmai?u atlases noklik??iniet uz OK (Labi) un p?c tam, kad tiks pied?v?ts inicializ?t izmai?as, restart?jiet datoru.

Lai no arh?va failiem tie?? veid? izv?rstu atsevi??us Windows failus, noklik??iniet uz cilnes General (Visp?r?gi) un p?c tam uz Expand File (Izv?rst failu).

Lai p?rliecin?tos, vai ir iel?d?ti visi konfigur?cijas faili un visi vienumi, kas ir nor?d?ti to failu sarakst?, kas iel?d?sies, kad restart?sit datoru, noklik??iniet uz cilnes General (Visp?r?gi) un p?c tam uz Normal Startup (Parast? start??ana).

UZZI?AS

Lai sa?emtu papildinform?ciju par Windows XP start??anas probl?mu nov?r?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
308041 Resursi par Windows XP start??anas probl?mu nov?r?anu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? sist?m? Windows XP veikt t?ru s?kn??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
310353 K? sist?m? Windows XP veikt t?ru s?kn??anu
Lai sa?emtu papildinform?ciju par to, k? izmantot sist?mas atjauno?anas l?dzekli, lai atjaunotu sist?mu Windows XP, noklik??iniet uz ?iem Microsoft zin??anu b?zes rakstu numuriem:
306084 K? atjaunot oper?t?jsist?mu iepriek??j? st?vokl? sist?m? Windows XP

Rekviz?ti

Raksta ID: 310560 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2007. gada 1. decembris - P?rskat??ana: 3.1
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbinfo kbtshoot kbenv KB310560

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com