Straipsnio ID: 310560 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??ANGA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip pa?alinti Microsoft Windows XP konfig?racijos klaidas naudojant sistemos konfig?ravimo priemon? (Msconfig.exe).

DAUGIAU INFORMACIJOS

Sistemos konfig?ravimo priemon? automatizuoja ?prastus trik?i? ?alinimo veiksmus, kuriuos atlieka Microsoft produkto prie?i?ros tarnybos pagalbos specialistai, nustatydami sistemos konfig?racijos problemas. Jei ?i? priemon? naudojate nor?dami modifikuoti sistemos konfig?racij?, galite pa?ym?ti ?ym?s langelius ir pa?alinti problemas, nesusijusias su j?s? konfig?racija. Tokiu b?du j?s ma?iau rizikuojate padaryti ra?ybos klaid? ?vesdami tekst? teksto redaktoriuje, pvz., Microsoft Notepad. Jei norite naudoti sistemos konfig?ravimo priemon?, ? sistem? turite ?eiti kaip administratorius arba administratori? grup?s narys.

Kad ?jungtum?te sistemos konfig?ravimo priemon?, spustel?kite Prad?ti, tada ? Vykdyti, ?ra?ykite msconfig ? lauk? Atidaryti ir spustel?kite Gerai.

Naudodami sistemos konfig?ravimo priemon?, galite lengvai i? naujo nustatyti arba pakeisti Windows sistemos konfig?racijos parametrus nustatydami prioritetus ?ioms rinkmenoms ir parametrams:
 • System.ini rinkmena
 • Win.ini rinkmena
 • Boot.ini rinkmena
 • Nustatoma, kad ?ios programos ?keliamos paleisties metu (?ios programos nurodomos Paleisties aplanke ir registre)
 • Aplinkos parametrai
 • Tarptautiniai parametrai
Jei norite, kad nei vienas i? ?i? element? neb?t? ?kraunamas jums i? naujo paleid?iant kompiuter?, naudokite vien? i? i?vardint? b?d?:
 • Spustel?kite skirtuk? Bendra, tada ? Diagnostin? paleistis ? ?kelti tik pagrindinius ?renginius ir paslaugas. Pasirinkus ?i? parinkt? ir jums i? naujo paleid?iant kompiuter?, ?rengini? tvarkykl?s ir programin? ?ranga ?keliamos kartu.

  Pastaba: naudojant ?? b?d?, Microsoft paslaugos, pvz., tinklo, Plug and Play, ?vyki? registravimo ir klaid? ataskait? paslauga, yra laikinai i?jungiamos. Taip pat visam laikui panaikinami visi sistemos atk?rimo priemon?s atk?rimo ta?kai. Nenaudokite ?io b?do, jei norite i?saugoti savo atk?rimo ta?kus sistemai atkurti arba jei turite naudoti Microsoft paslaug? problemai nustatyti.
 • Spustel?kite skirtuk? Bendra tada ? Pasirinktin? paleistis. Galite pasirinkti, kurias rinkmenas ir parametrus norite ?kelti, kai i? naujo paleid?iate savo kompiuter?. Galite nurodyti bet kuri? i? ?i? parink?i?:
  • Apdoroti SYSTEM.INI rinkmen?
  • Apdoroti WN.INI rinkmen?
  • ?kelti sistemos paslaugas
  • ?kelti paleisties elementus

  Parametrai, taikomi ?ioms parinktims:
  • Jei ?ym?s langelis pa?ym?tas ? konfig?racijos rinkmena apdorojama i? naujo paleid?iant kompiuter?.
  • Jei ?ym?s langelis i?valytas ?konfig?racijos rinkmena n?ra apdorojama i? naujo paleid?iant kompiuter?.
  • Jei ?ym?s langelis pa?ym?tas, ta?iau nepasiekiamas ? kai kurie elementai vis dar ?keliami i? konfig?racijos rinkmenos i? naujo paleid?iant kompiuter?.
  • Jei ?ym?s langelis nepa?ym?tas, ta?iau pasiekiamas ? konfig?racijos rinkmenos kompiuteryje n?ra.
  • Negalima i?valyti ?ym?s langelio Naudoti originali? Boot.ini.
  Pastaba: i?valydami ?ym?s langel? ?kelti sistemos paslaugas, i?jungiate Microsoft paslaugas, tokias kaip tinklo, Plug and Play, ?vyki? registracija ir klaid? ataskait? paslauga. Taip pat visam laikui panaikinami visi sistemos atk?rimo priemon?s atk?rimo ta?kai. Nevalykite ?io ?ym?s langelio, jei norite i?saugoti savo atk?rimo ta?kus sistemai atkurti arba jei turite naudoti Microsoft paslaug? problemai nustatyti.
Prie? prad?dami trik?i? ?alinim? galite naudoti sistemos konfig?ravimo priemon? sistemos atk?rimo funkcijai ?jungti. Jei norite tai padaryti, spustel?kite skirtuk? Bendra, tada ? ?jungti sistemos atk?rimo priemon?. Galite kurti atk?rimo ta?kus ir naudoti juos atkurdami ankstesn? kompiuterio b?sen?.

Jei norite, kad i? naujo paleid?iant kompiuter? neb?t? ?keliami tam tikros rinkmenos atskiri elementai ar eilut?s, spustel?kite tos konfig?racijos rinkmenos skirtuk? ir i?valykite elemento ar eilut?s, kurios nenorite ?kelti, ?ym?s langel?. Jei ?ym?s langeliai yra nepasiekiami skirtukuose SYSTEM.INI ir WIN.INI, vadinasi, sistemos atk?rimo priemon? laikinai pa?alino tas eilutes.
 • Jei norite pakeisti dabartin? aktyvi? eilut? ar element?, spustel?kite kit? eilut? ar element? arba, jei norite pereiti ? kit? element?, spustel?kite Auk?tyn arba ?emyn.
 • Jei norite sukurti nauj? ?ra?? bet kurioje konfig?racijos rinkmenoje, spustel?kite Naujas.
 • Jei norite redaguoti pasirinkt? eilut?, spustel?kite Redaguoti.
Pastaba: pasirinkus i?valyti elemento ar eilut?s ?ym?s langel?, automati?kai pasirenkama parinktis Pasirinktin? paleistis skirtuke Bendra.

Pasirink? norim? parinkt?, spustel?kite Gerai ir, kai b?site paklausti, ar ?jungti pakeitimus, i? naujo ?junkite kompiuter?.

Jei norite i?skleisti atskiras Windows rinkmenas tiesiai i? kabinetinio formato rinkmen?, spustel?kite skirtuk? Bendra, tada ? I?pl?sti rinkmen?.

Jei norite patikrinti, ar visos konfig?racijos rinkmenos ir jose i?vardinti elementai yra ?kelti i? naujo ?jungus kompiuter?, spustel?kite skirtuk? Bendra tada ? ?prasta paleistis.

NUORODOS

Jei norite papildomos informacijos, kaip pa?alinti Windows XP paleisties triktis, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
308041 Windows XP paleisties trik?i? diagnostikos i?tekliai (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip atlikti ??vari? ? Windows XP ?krov?, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
310353 Kaip atlikti ?Windows XP? ??vari?? ?krov?
Jei norite papildomos informacijos, kaip naudoti atk?rimo priemon? Windows XP sistemai atkurti, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?ti Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
306084 Kaip atkurti ankstesn? Windows XP operacin?s sistemos b?sen?

Savyb?s

Straipsnio ID: 310560 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. gruod?io 1 d. - Per?i?ra: 3.1
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbinfo kbtshoot kbenv KB310560

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com