Mô t? v? h? th?ng t?p FAT32 trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 310525 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? h? th?ng t?p FAT32 đư?c bao g?m v?i Microsoft Windows XP.

THÔNG TIN THÊM

Windows XP bao g?m m?t phiên b?n c?a h? th?ng t?p tin FAT. Phiên b?n c?p nh?t này đư?c g?i là FAT32. H? th?ng t?p FAT32 cho phép cho m?t kích thư?c liên cung m?c đ?nh nh? đ?n 4 KB, và bao g?m h? tr? cho EIDE đ?a c?ng kích thư?c l?n hơn 2 Gigabyte (GB).

Lưu ?:
 • Microsoft Windows 2000, Windows Millennium Edition, Windows 98 và Windows 95 OSR2 c?ng h? tr? h? th?ng t?p FAT32.
 • Microsoft Windows NT 4.0 h? tr? h? th?ng t?p FAT32.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? h? th?ng t?p tin đư?c h? tr? trong Windows NT 4.0, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  100108T?ng quan v? ch?t béo, HPFS và NTFS t?p tin h? th?ng

Tính năng FAT32

FAT32 cung c?p các c?i ti?n sau hơn trư?c hi?n th?c c?a h? th?ng t?p tin FAT:
 • FAT32 h? tr? ? đ?a lên đ?n 2 terabytes kích thư?c.
 • FAT32 s? d?ng không gian hi?u qu? hơn. FAT32 s? d?ng các c?m nh? hơn (t?c là, 4-KB c?m cho ? lên đ?n 8 GB Kích thư?c), d?n đ?n m?t 10 đ?n 15 ph?n trăm b? hi?u qu? s? d?ng không gian đ?a liên quan đ?n l?n ch?t béo ho?c FAT16 ? đ?a.
 • FAT32 là m?nh m? hơn. FAT32 có th? di chuy?n c?p g?c và s? d?ng b?n sao lưu c?a b?ng phân b? các t?p tin thay v? các b?n sao m?c đ?nh. Ngoài ra, ghi kh?i đ?ng trên ? đ?a FAT32 đư?c m? r?ng đ? bao g?m các b?n sao lưu c?a các c?u trúc d? li?u quan tr?ng. Do đó, ? đ?a FAT32 ít nh?y c?m v?i m?t đi?m c?a s? th?t b?i v? hi?n t?i FAT16 ? đ?a.
 • FAT32 là linh ho?t hơn. Thư m?c g?c trên m?t ? đ?a FAT32 là m?t chu?i các c?m sao b?nh thư?ng, do đó, nó có th? đư?c đ?t ? b?t c? đâu trên ? đ?a. Trư?c nh?ng gi?i h?n v? s? lư?ng g?c thư m?c m?c không c?n t?n t?i. Ngoài ra, t?p tin phân b? các b?ng ánh x? có th? đư?c vô hi?u hóa, cho phép m?t b?n sao c?a t?p tin phân b? các b?ng khác hơn là nh?ng ngư?i đ?u tiên s? đư?c ho?t đ?ng. Các tính năng này cho phép năng đ?ng thay đ?i kích thư?c phân vùng FAT32.

FAT32 Cân nh?c kh? năng tương thích

Đ? duy tr? tính tương thích l?n nh?t có th? v?i các chương tr?nh hi?n có, m?ng và đi?u khi?n thi?t b?, FAT32 đư?c th?c hi?n v?i như thay đ?i ít nh?t có th? ki?n trúc hi?n có c?a Windows, c?u trúc d? li?u n?i b?, giao di?n l?p tr?nh ?ng d?ng (API) và đ?nh d?ng trên đ?a. Tuy nhiên, b?i v? 4 byte bây gi? đư?c yêu c?u đ? lưu tr? các giá tr? c?m, nhi?u c?u trúc d? li?u n?i b? và trên đ?a và xu?t b?n các API đ? đư?c s?a đ?i ho?c m? r?ng. Trong m?t s? trư?ng h?p, các API hi?n có s? không ho?t đ?ng trên ? đ?a FAT32. H?u h?t các chương tr?nh s? không b? ?nh hư?ng b?i nh?ng thay đ?i này. Tr?nh đi?u khi?n và công c? hi?n có nên ti?p t?c làm vi?c trên ? đ?a FAT32. Tuy nhiên, MS-DOS kh?i đi?u khi?n thi?t b? (ví d?, Aspidisk.sys) và các công c? đ?a s? c?n ph?i đư?c s?a đ?i đ? h? tr? ? đ?a FAT32.

T?t c? Microsoft kèm đ?a công c? đ? đư?c s?a đ?i đ? làm vi?c v?i FAT32. Ngoài ra, Microsoft đang làm vi?c v?i tr?nh đi?u khi?n thi?t b? hàng đ?u th? gi?i và nhà s?n xu?t công c? đ?a đ? h? tr? h? trong s?a đ?i s?n ph?m c?a h? đ? h? tr? FAT32.

LƯU ?: Không th? thi?t l?p đ?c tính m?t kh?i lư?ng FAT32 nén b?ng cách s? d?ng Microsoft DriveSpace ho?c DriveSpace 3.

Máy tính kh?i đ?ng kép

Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98 và Windows 95 OSR2 có th? truy c?p vào kh?i lư?ng FAT32. MS-DOS, phiên b?n g?c c?a Windows 95 và Windows NT 4.0 không nh?n ra phân vùng FAT32 và không th? đ? kh?i đ?ng t? m?t kh?i lư?ng FAT32. Ngoài ra, FAT32 t?p không th? truy nh?p đúng n?u máy tính b?t đ?u b?ng cách s? d?ng m?t h? đi?u hành (ví d?, m?t Windows 95 ho?c MS-DOS đ?a kh?i đ?ng).

T?o kh?i tin FAT32

Đ?a qu?n l? snap-in trong Windows XP là m?t công c? cho vi?c qu?n l? đ?a c?ng c?a b?n và kh?i lư?ng ho?c phân vùng mà h? có ch?a. S? d?ng đ?a qu?n l? đ? t?o m?i FAT32 kh?i tin, ho?c đ?nh d?ng m?t kh?i lư?ng hi?n t?i đ? s? d?ng h? th?ng t?p FAT32. B?n có th? đ?nh d?ng kh?i tin cơ b?n và năng đ?ng đ? s? d?ng FAT32.

T?o m?t phân vùng FAT32 ho?c ? đ?a logic

Đ? t?o m?t phân vùng FAT32 m?i hay ? đ?a logic trong Windows XP, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? ho?c như thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr?.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó nh?p chu?t ph?i Máy tính c?a tôi, sau đó b?m Qu?n l?.
 3. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, nh?p vào Qu?n l? đ?a.
 4. Trong c?a s? qu?n l? đ?a, th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • Đ? t?o m?t phân vùng m?i, b?m chu?t ph?i vào không gian unallocated trên đ?a cơ b?n mà b?n mu?n t?o ra các phân vùng, và sau đó nh?p vào Phân vùng m?i.

   - hay -
  • Đ? t?o ra m?t ? đ?a logic m?i trong m?t phân vùng m? r?ng, nh?p chu?t ph?i mi?n phí không gian trên m?t phân vùng m? r?ng mà b?n mu?n t?o ra ? đ?a logic, và sau đó nh?p vào ? đ?a logic m?i.
 5. Trong thu?t s? phân vùng m?i, nh?p vào Ti?p theo.
 6. B?m vào lo?i phân vùng mà b?n mu?n t?o ra)Phân vùng chính, Phân vùng m? r?ng, ho?c ? đ?a logic), sau đó b?m Ti?p theo.
 7. Ch? đ?nh kích thư?c phân vùng trong các Kích thư?c phân vùng trong MB h?p, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 8. Gán m?t k? t? ? đ?a ho?c đư?ng d?n ? đ?a vào phân vùng m?i hay ? đ?a logic c?a b?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 9. Nh?p vào Đ?nh d?ng phân vùng này v?i các cài đ?t sau đây, và sau đó làm như sau:
  • Nh?p vào FAT32 trong các H? th?ng t?p tin h?p.
  • G? tên cho âm lư?ng trong các Nh?n ? đ?a h?p.

   N?u b?n mu?n, b?n có th? c?ng thay đ?i kích thư?c đơn v? c?p phát đ?a, ho?c ch? r? cho dù b?n mu?n th?c hi?n m?t đ?nh d?ng nhanh chóng.
 10. Nh?p vào Ti?p theo.
 11. Xác nh?n r?ng các tùy ch?n mà b?n đ? ch?n là chính xác, và sau đó nh?p vào K?t thúc.
Phân vùng m?i hay ? đ?a logic đư?c t?o ra và xu?t hi?n trong đ?a cơ b?n thích h?p trong c?a s? qu?n l? đ?a.

Đ?nh d?ng m?t kh?i lư?ng hi?n có s? d?ng FAT32

Đ?nh d?ng m?t kh?i lư?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó nh?p chu?t ph?i Máy tính c?a tôi, sau đó b?m Qu?n l?.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, nh?p vào Qu?n l? đ?a.
 3. Trong c?a s? qu?n l? đ?a, nh?n chu?t ph?i kh?i lư?ng b?n mu?n đ?nh d?ng (hay đ?nh d?ng l?i), và sau đó nh?p vào Đ?nh d?ng.
 4. Trong các Đ?nh d?ng h?p tho?i h?p, làm như sau:
  • Nh?p vào FAT32 trong các H? th?ng t?p tin h?p.
  • G? tên cho âm lư?ng trong các Nh?n ? đ?a h?p.

   N?u b?n mu?n, b?n có th? c?ng thay đ?i kích thư?c đơn v? c?p phát đ?a, ho?c ch? r? cho dù b?n mu?n th?c hi?n m?t đ?nh d?ng nhanh chóng.
  Nh?p vào Ok.

 5. Nh?p vào Ok khi b?n đư?c nh?c nh? đ? đ?nh d?ng âm lư?ng.
Quá tr?nh đ?nh d?ng b?t đ?u.

Ranh gi?i h? tr?

(C?) chương tr?nh di s?n mà không th? đư?c cài đ?t trên m?t ? đ?a FAT32, ho?c không đúng cách lưu t?p ho?c đ?c chúng, liên h? v?i nhà s?n xu?t chương tr?nh.

LƯU ?: M?c dù h? th?ng t?p FAT32 h? tr? đ?a c?ng lên đ?n 2 terabytes kích thư?c, m?t s? đ?a c?ng có th? không th? ch?a kh? năng kh?i đ?ng phân vùng đang l?n hơn 7,8 GB v? nh?ng h?n ch? trong giao di?n c?a máy tính cơ b?n đ?u vào/đ?u ra h? th?ng (BIOS) INT13. Xin vui l?ng liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n c?ng đ? xác đ?nh n?u máy tính c?a b?n BIOS h? tr? các ph?n m? r?ng INT13 C?p Nh?t.

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? FAT16 và h? th?ng t?p FAT32, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
184006H?n ch? c?a h? th?ng t?p FAT32
310561 T?i đa kích thư?c phân vùng b?ng cách s? d?ng h? th?ng t?p tin FAT16 trong Windows XP
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? chuy?n đ?i m?t FAT16 hay FAT32 t?p thành NTFS, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307881Làm th? nào đ?: Chuy?n đ?i m?t FAT16 hay FAT32 Volume thành NTFS trong Windows XP
140365 Kích thư?c liên cung m?c đ?nh cho FAT và NTFS
Đ? có thêm thông tin v? lưu tr? trên đ?a cơ b?n và năng đ?ng đ?a, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
175761Năng đ?ng vs. Basic lưu tr? trong Windows 2000
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng Disk Management, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
309000Làm th? nào đ?: S? d?ng đ?a qu?n l? c?u h?nh cơ b?n đ?a trong Windows XP
308424 Làm th? nào đ?: S? d?ng đ?a qu?n l? c?u h?nh năng đ?ng đ?a trong Windows XP

Thu?c tính

ID c?a bài: 310525 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbfilesystems kbenv kbinfo kbmt KB310525 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:310525

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com