Cach Thay i Tn va Thng tin cua Cng ty Sau khi Cai t Windows XP

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 310441 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bai vit nay thao lun tham s dong lnh cha c ghi lai va cha c h tr. Microsoft khng h tr hay khuyn khich s dung tham s nay, va bai vit nay chi mang tinh cht cung cp thng tin. Ban t chiu rui ro khi s dung tham s nay.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tm t?t

Bai vit nay thao lun cach thay i tn va thng tin cng ty cua ban sau khi cai Microsoft Windows XP.

Thng tin thm

Khi cai Windows, Thit lp yu cu ban phai nhp tn, va theo tuy chon, tn t chc cua ban. Thng tin ng ky nay c hin thi di ng ky vi trong tab Chung cua H thng khi ban bm Bt u, bm Pa-nen iu khin, bm Hoat ng va Bao tri, ri bm H thng.

yu cu chung ti thay i tn va thng tin v cng ty cua ban sau khi Windows c cai t trn may tinh cho ban, hay i ti phn "Khc phuc s c giup ti". Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

Kh?c ph?c s? c? cho ti? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?. B?m Ch?y trong h?p tho?i T?p T?i xu?ng r?i th?c hi?n theo cc b?c trong thu?t s? Kh?c ph?c s? c?.


Khc phuc s c nay
Khc phuc s c cua Microsoft 50560

Chu y
 • Vui long nhp tn va thng tin v cng ty cua ban trong qua trinh cai t giai phap khc s c t ng.
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.

Sau o, i ti phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".? ti t? kh?c ph?c s? c?

thay i tn va thng tin cng ty cua ban sau khi cai Windows vao may tinh, hay lam theo cac bc sau:

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cach sao lu va khi phuc s ng ky trong Windows
 1. Bm Bt u ri bm Chay.
 2. Trong M, go regedit, sau o bm OK.
 3. inh vi khoa ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
 4. thay i tn cng ty, hay thc hin nh sau:

  Trong ngn bn phai, bm up T chc a ng ky. Di D liu gia tri, go tn ma ban mun, ri bm OK.
 5. i tn cua chu s hu a ng ky, hay thc hin nh sau:

  Trong ngn bn phai, bm up Chu s hu a ng ky. Di D liu gia tri, go tn ma ban mun, ri bm OK.
 6. Bm Thoat trn menu Tp thoat khoi Registry Editor.

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

 • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. N?u s? c? a ?c kh?c ph?c, b?n a hon thnh phn ny. N?u s? c? v?n cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.
 • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky vn gi vi giai phap nay, hay lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c giup ti" hoc giemail cho chung ti.

Tham kh?o

bit thm thng tin v vic cai Windows XP, bm vao s bai vit xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
286463 Chu thich Phat hanh danh cho Thit lp Windows XP Setup c t trong Tp Pro.txt
306824 Chu thich Phat hanh danh cho Thit lp Windows XP c t trong Tp Home.txt

Thu?c tnh

ID c?a bi: 310441 - L?n xem xt sau cng: 07 Thang Sau 2013 - Xem xt l?i: 4.1
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kbinfo kbmsifixme kbfixme KB310441

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com