Straipsnio ID: 310441 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
?iame straipsnyje aptariamas dokumentuose neapra?ytas ir nepalaikomas komandin?s eilut?s parametras. ?Microsoft? nepalaiko arba nerekomenduoja naudoti ?io parametro, o ?is straipsnis yra tik informacinio pob?d?io. Naudodami ?? parametr? prisiimate atsakomyb? u? pasekmes.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Santrauka

?iame straipsnyje aptariama, kaip ?diegus ?Microsoft Windows XP? pakeisti savo vard? ir ?mon?s informacij?.

Daugiau informacijos

Diegiant ?Windows? s?rankos programa pra?o ?vesti vard? ir (pasirinktinai) ?mon?s pavadinim?. ?i registracijos informacija pateikiama dalies Sistema skirtuko Bendra skiltyje U?registruota, kuri parodoma spustel?jus Prad?ti, Valdymo skydas, Efektyvumas ir prie?i?ra, tada ? Sistema.

Jei norite, kad kompiuteryje ?diegus ?Windows? vard? ir ?mon?s informacij? pakeistume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, eikite ? skyri? ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Fix it? nurodymus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50560

Pastabos
 • Diegdami automatin? pataisym? ?veskite savo vard? ir ?mon?s informacij?.
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis pataisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???Leiskite taisyti pa?iam

Jei kompiuteryje ?dieg? ?Windows? norite pakeisti savo vard? ir ?mon?s informacij?, atlikite ?iuos veiksmus:

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet, jei kils problem?, gal?site atkurti registr?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. Lauke Atidaryti ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 3. Suraskite tok? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
 4. Nor?dami pakeisti ?mon?s pavadinim?, atlikite tokius veiksmus:

  De?in?je srityje dukart spustel?kite RegisteredOrganization. Dalyje Reik?m?s duomenys ?veskite norim? pavadinim?, tada spustel?kite Gerai.
 5. Nor?dami pakeisti u?registruoto savininko vard?, atlikite tokius veiksmus:

  De?in?je srityje dukart spustel?kite RegisteredOwner. Dalyje Reik?m?s duomenys ?veskite norim? pavadinim?, tada spustel?kite Gerai.
 6. Meniu Failas spustel?kite I?eiti ir i?eikite i? registro rengykl?s.

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie problemas d?l ?io sprendimo, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Leiskite taisyti pa?iam? arba atsi?skite mums el. lai?k?.

Nuorodos

Papildomos informacijos apie ?Windows XP? diegim? rasite spustel?j? toliau pateikiamus straipsni? numerius ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
286463 ?Windows XP? s?rankos laidos pastabos, esan?ios faile ?Pro.txt?
306824 ?Windows XP? s?rankos laidos pastabos, esan?ios faile ?Home.txt?

Savyb?s

Straipsnio ID: 310441 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 3.1
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbinfo kbmsifixme kbfixme KB310441

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com