Raksta ID: 310405 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Lai turpin?tu sa?emt Windows dro??bas atjaunin?jumus, p?rliecinieties, vai dator? darbojas sist?ma Windows XP ar 3. servisa pakotni (SP3). Papildinform?ciju skatiet ?aj? Microsoft t?mek?a lap?: Da??m sist?mas Windows versij?m tiek p?rtraukts atbalsts

Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir izkl?st?ts, k? izsl?gt un iesl?gt sist?mas atjauno?anas l?dzekli sist?m? Microsoft Windows XP Home Edition vai Windows XP Professional Edition.

Ja sist?mas atjauno?ana ir izsl?gta, sist?m? Windows XP tiek no?emti atjauno?anas punkti, kas re?istr? izmai?as sist?m? Windows. Kad sist?mas atjauno?ana ir izsl?gta, vairs nevar atjaunot sist?mu Windows XP iepriek??j? st?vokl?.

Kad sist?mas atjauno?ana ir iesl?gta, sist?m? Windows XP tiek izveidoti atjauno?anas punkti, lai sist?m? Windows re?istr?tu izmai?as. Kad sist?mas atjauno?ana tiek iesl?gta, varat atjaunot sist?mu Windows atbilsto?i agr?kajam pieejamam atjauno?anas punktam.

?is raksts ir paredz?ts gan ies?c?jiem, gan vid?j? l?me?a datora lietot?jiem.

K? izsl?gt vai iesl?gt sist?mas atjauno?anu

Sist?mas atjauno?anas izsl?g?ana

 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), ar peles labo pogu noklik??iniet uz My Computer (Mans dators) un p?c tam noklik??iniet uz Properties (Rekviz?ti).
 2. Dialoglodzi?? Sist?mas rekviz?ti noklik??iniet uz cilnes Sist?mas atjauno?ana.
 3. Noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Izsl?gt sist?mas atjauno?anu. Varat ar? atz?m?t izv?les r?ti?u Izsl?gt sist?mas atjauno?anu visos diskos.
 4. Noklik??iniet uz Labi.
 5. Kad tiek par?d?ts t?l?k nor?d?tais zi?ojums, noklik??iniet uz J?, lai apstiprin?tu, ka v?laties izsl?gt sist?mas atjauno?anu.
  J?s izv?l?j?ties izsl?gt sist?mas atjauno?anu. Ja turpin?sit, visi eso?ie atjauno?anas punkti tiks dz?sti un j?s nevar?sit re?istr?t vai atsaukt dator? veikt?s izmai?as.

  Vai v?laties izsl?gt sist?mas atjauno?anu?
  P?c br??a tiks aizv?rts dialoglodzi?? Sist?mas rekviz?ti.

Sist?mas atjauno?anas iesl?g?ana

 1. Noklik??iniet uz S?kt, ar peles labo pogu noklik??iniet uz Mans dators un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 2. Dialoglodzi?? Sist?mas rekviz?ti noklik??iniet uz cilnes Sist?mas atjauno?ana.
 3. Noklik??iniet, lai no?emtu izv?les r?ti?as Izsl?gt sist?mas atjauno?ana atz?mi. Varat ar? atz?m?t izv?les r?ti?u Izsl?gt sist?mas atjauno?anu visos diskos.
 4. Noklik??iniet uz Labi.

  P?c br??a tiks aizv?rts dialoglodzi?? Sist?mas rekviz?ti.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par sist?mas atjauno?anu, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus (EN):
306084 K? atjaunot oper?t?jsist?mu iepriek??j? st?vokl? sist?m? Windows XP
304449 K? sist?mas Windows XP komandu uzvedn? start?t sist?mas atjauno?anas r?ku
283073 K? atsp?jot sist?mas atjauno?anas l?dzek?a konfigur??anu lietot?ja interfeis?
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? nov?rst sist?mas atjauno?anas probl?mas, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus (EN):
302796 K? sist?m? Windows XP nov?rst sist?mas atjauno?anas r?ka probl?mas

Rekviz?ti

Raksta ID: 310405 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 27. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbceip kbexpertisebeginner kbhowto kbenv kbinfo KB310405

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com