Raksta ID: 310353 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

Ja dators netiek start?ts norm?li vai, start?jot datoru, tiek par?d?ti nezin?mi k??das zi?ojumi, ieteicams veikt t?ro s?kn??anu. Izmantojot ?o oper?ciju, dators tiek start?ts ar minim?lu draiveru un start??anas programmu skaitu. ??da r?c?ba var pal?dz?t nov?rst probl?mu.

?aj? rakst? izkl?st?ts, k? konfigur?t, lai oper?t?jsist?ma Windows XP tiek start?ta, izmantojot t?ro s?kn??anu, un k? p?c tam atjaunot parasto Windows XP start??anas veidu.

Kad esat konfigur?jis, lai oper?t?jsist?m? Windows XP tiek izmantota t?r? s?kn??ana, da?as programmas, iesp?jams, nedarbosies, k? paredz?ts. Atjaunojot parasto Windows XP start??anas veidu, programmas atkal darbosies.

?is raksts ir paredz?ts gan ies?c?jiem, gan vid?j? l?me?a datorlietot?jiem.

Izdruk?jot rakstu, var?sit ?rt?k veikt taj? nor?d?t?s darb?bas.

Windows XP start??ana, izmantojot t?ro s?kn??anu

Pieejamas divas t?l?k nor?d?t?s metodes, lai start?tu oper?t?jsist?mu Windows XP, izmantojot t?ru s?kn??anu.
 • 1. metode. Vad?t?s pal?dz?bas izmanto?ana
 • 2. metode. Manu?la XP start??ana, izmantojot t?ro s?kn??anu (tikai pieredz?ju?iem lietot?jiem)
S?ciet ar pirmo metodi. Ja ?? darb?ba nel?dz un v?laties izm??in?t sare???t?ku metodi, izm??iniet otro metodi.

1. metode. Vad?ta pal?dz?ba

Pirms s?kat

Pirms vad?t?s pal?dz?bas instal??anas un izmanto?anas:
 • lai izmantotu vad?to pal?dz?bu, dator? ir j?darbojas oper?t?jsist?mai Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows XP Media Center Edition vai Windows XP Tablet PC Edition;
 • lai konfigur?tu, ka oper?t?jsist?ma Windows XP tiek start?ta, izmantojot t?ru s?kn??anu, jums ir j?piesak?s k? administratoram vai k? administratoru grupas dal?bniekam.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? pieteikties oper?t?jsist?m? Windows, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
321305 K? pieteikties sist?m? oper?t?jsist?m? Windows XP, ja aizmirsta parole vai beidzies paroles der?gums

2. metode. Manu?la XP start??ana, izmantojot t?ro s?kn??anu (tikai pieredz?ju?iem lietot?jiem)

?? sada?a ir paredz?ta pieredz?ju?iem datorlietot?jiem. Ja papildu probl?mu nov?r?anu nev?laties veikt pats, l?dziet k?dam pal?dz?bu vai sazinieties ar atbalsta dienestu. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? sazin?ties ar Microsoft atbalsta dienestu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lv
Lai manu?li start?tu oper?t?jsist?mu Windows XP, izmantojot t?ro s?kn??anu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

Videoklips: K? veikt t?ro s?kn??anu oper?t?jsist?m? Windows

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video1
uuid=8c884a98-6334-4d34-82ae-acdfe8959440 VideoUrl=http://aka.ms/o1h3lc
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video2


1. darb?ba. Sist?mas konfigur?cijas util?tas start??ana

 1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, ierakstiet msconfig un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Tiek par?d?ts dialoglodzi?? Sist?mas konfigur?cijas util?ta.

2. darb?ba. Selekt?v?s start??anas opciju konfigur??ana

 1. Dialoglodzi?? Sist?mas konfigur?cijas util?ta noklik??iniet uz cilnes Visp?r?gi un p?c tam noklik??iniet uz Selekt?v? start??ana.
 2. Noklik??iniet, lai no?emtu izv?les r?ti?as Apstr?d?t failu SYSTEM.INI atz?mi.
 3. Noklik??iniet, lai no?emtu izv?les r?ti?as Apstr?d?t failu WIN.INI atz?mi.
 4. Noklik??iniet, lai no?emtu izv?les r?ti?as Iel?d?t start??anas vienumus atz?mi. P?rbaudiet, vai ir atz?m?tas izv?les r?ti?as Iel?d?t sist?mas pakalpojumus un Izmantot s?kotn?jo failu BOOT.INI.
 5. Noklik??iniet uz cilnes Pakalpojumi.
 6. Noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Sl?pt visus Microsoft pakalpojumus.
 7. Noklik??iniet uz Atsp?jot visu un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 8. Kad tiek par?d?ta uzvedne, noklik??iniet uz Restart?t, lai restart?tu datoru.

3. darb?ba. Pieteik?an?s oper?t?jsist?m? Windows

 1. Ja tiek par?d?ta uzvedne, piesakieties oper?t?jsist?m? Windows.
 2. Kad tiek par?d?ts t?l?k nor?d?tais zi?ojums, noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Ner?d?t ?o zi?ojumu vai nepalaist sist?mas konfigur?cijas util?tu, kad tiek start?ta oper?t?jsist?ma Windows, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Piez?mes.
  • Lai veiktu izmai?as Windows start??anas veid?, izmantoj?t sist?mas konfigur?cijas util?tu.
  • Sist?mas konfigur?cijas util?ta pa?laik darbojas diagnostikas vai selekt?v?s start??anas re??m?, t?p?c tiek r?d?ts ?is zi?ojums un util?ta tiek palaista ikreiz, kad tiek start?ta oper?t?jsist?ma Windows.
  • Ciln? Visp?r?gi izv?lieties parast?s start??anas re??mu, lai start?tu oper?t?jsist?mu Windows k? parasti un atsauktu visas izmai?as, ko veic?t, izmantojot sist?mas konfigur?cijas util?tu.

4. darb?ba. Neoblig?ta darb?ba l?dzek?u atsp?jo?anai

Ja probl?ma tika nov?rsta, izmantojot t?ro s?kn??anu, ?? darb?ba nav j?veic.

Svar?gi! Ja probl?ma nav nov?rsta un jums j?veic ?? darb?ba, ??di tiek neatgriezeniski no?emti visi dator? saglab?tie atjauno?anas punkti. Sist?mas atjauno?anas l?dzekl? tiek izmantoti atjauno?anas punkti, lai atjaunotu datoru iepriek??j? st?vokl?. Ja no?emsit atjauno?anas punktus, vairs nevar?sit atjaunot oper?t?jsist?mu Windows iepriek??j? st?vokl?.

Izmantojot ?o darb?bu, ?slaic?gi tiek atsp?joti t?di Microsoft l?dzek?i k? Plug and Play, t?klo?ana, notikumu re?istr??ana un k??du uzr?d??ana.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, ierakstiet msconfig un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  Tiek par?d?ts dialoglodzi?? Sist?mas konfigur?cijas util?ta.
 2. Noklik??iniet uz cilnes Visp?r?gi, noklik??iniet, lai no?emtu izv?les r?ti?as Iel?d?t sist?mas pakalpojumus atz?mi, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Kad tiek par?d?ta uzvedne, noklik??iniet uz Restart?t, lai restart?tu datoru.
Ja, izmantojot ??s darb?bas, izdev?s start?t datoru t?r?s s?kn??anas re??m?, vairs nav j?veic nek?das darb?bas. Ja to neizdev?s paveikt, izmantojot ??s darb?bas, p?rejiet uz sada?u N?kam?s darb?bas. Ja ir nepiecie?ams atgriezt datoru parast?s start??anas re??m?, p?rejiet uz sada?u ?Windows konfigur??anas darb?bas parast?s start??anas re??ma izmanto?anai?.

Windows konfigur??anas darb?bas parast?s start??anas re??ma izmanto?anai

Kad esat izmantojis t?ro s?kn??anu, lai nov?rstu probl?mu, varat veikt t?l?k nor?d?t?s darb?bas, lai konfigur?tu, ka oper?t?jsist?ma Windows XP tiek start?ta k? parasti.
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Izpild?t.
 2. Ierakstietmsconfig un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  Tiek par?d?ts dialoglodzi?? Sist?mas konfigur?cijas util?ta.
 3. Noklik??iniet uz cilnes Visp?r?gi, noklik??iniet uz Parast? start??ana ? iel?d?t visus ier?ces draiverus un pakalpojumus un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 4. Kad tiek par?d?ta uzvedne, noklik??iniet uz Restart?t, lai restart?tu datoru.

Papildindorm?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? nov?rst start??anas probl?mas, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
308041 Inform?cija par Windows XP start??anas probl?mu nov?r?anu (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

N?KAM?S DARB?BAS

Ja neizdev?s nov?rst probl?mu, izmantojot ??s metodes, varat izmantot Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu vietni, lai uzzin?tu par citiem j?su probl?mas risin?jumiem. T?l?k nor?d?ti da?i no pakalpojumiem, kas tiek sniegti Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu vietn?s.
 • Mekl??ana zin??anu b?ze: mekl?jiet Microsoft produktu tehnisk? atbalsta inform?ciju un pa?pal?dz?bas r?kus.
 • Risin?jumu centri: skatiet bie?i uzdotos jaut?jumus un aktu?l?ko atbalsta inform?ciju noteiktam produktam.
 • Citas atbalsta iesp?jas: izmantojiet t?mekli, lai uzdotu jaut?jumus, sazin?tos ar Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu centru vai sniegtu atsauksmes.
Ja probl?mas joproj?m past?v, varat sazin?ties ar atbalsta centru:
http://support.microsoft.com/contactus?ln=lv#tab3
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 310353 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 7. j?nijs - P?rskat??ana: 1.1
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseinter kbresolve kbceip kbexpertisebeginner kbhowto kbacwsurvey kbpubtypekc kbfix kbenv kbFAQ kbprod2web kbvideocontent KB310353

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com