Làm th? nào đ? c?u h?nh IIS 5.0 trang Web xác th?c trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 310344
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách c?u h?nh Internet Information Server (IIS) 5.0 trang Web xác th?c trong m?t môi trư?ng máy ch? Windows 2000. IIS 5.0 trang web có th? đư?c c?u h?nh đ? xác th?c ngư?i dùng trư?c khi h? đư?c phép truy c?p vào các trang web, m?t thư m?c trong trang web, ho?c th?m chí là m?t tài li?u c? th? ch?a v?i m?t c?p t?i trang web. Xác th?c IIS 5.0 có th? đư?c s? d?ng đ? tăng cư?ng m?c đ? b?o m?t trên các trang web, thư m?c, và các tài li?u mà không ph?i là cho công chúng nói chung.

Trang web xác th?c là r?t quan tr?ng khi ngu?n tài nguyên không có ngh?a là đ? truy c?p vô danh hay công c?ng nhưng các máy ch? Web c?n ph?i trên Internet là có th? truy c?p cho ngư?i dùng đư?c phê duy?t qua Internet. Ví d? v? các ?ng d?ng Web site yêu c?u xác th?c đi?u khi?n truy c?p bao g?m Microsoft Outlook Web Access (OWA) và Microsoft Terminal Services các nâng cao Client.


C?u h?nh xác th?c trong IIS 5.0 Web Server

 1. Trên các Công c? qu?n tr? tr?nh đơn, nh?p vào Qu?n l? d?ch v? Internet.
 2. Trong giao di?n đi?u khi?n Internet Information Services, Click vào đ? m? r?ng tên máy ch? c?a b?n, và sau đó nh?p vào đ? m? r?ng các trang Web.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào tên máy ch? c?a b?n, h?y nh?p vào Thu?c tính, sau đó b?m các D?ch v? thông tin Internet tab.
 4. Trong các Master Properties h?p, b?m vào D?ch v? WWW trong các Master Properties h?p, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a.

  Trong các Thu?c tính h? ph?c v? Master WWW h?p tho?i, b?n có th? đ?t giá tr? m?c đ?nh cho t?t c? các Webs trên h? ph?c v? IIS. B?n có th? thay đ?i các giá tr? trên m?i Webs khi h? đư?c t?o ra. N?u có hi?n Webs mà b?n đ? t?o c?u h?nh tùy ch?nh, b?n đư?c nh?c xác nh?n n?u b?n mu?n ghi đè lên các c?u trên nh?ng Webs.
 5. B?m vào các B?o m?t thư m?c tab, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a trong các Chưa xác đ?nh ngư?i truy c?p và xác th?c ki?m soát ô.
 6. Trong các Phương pháp xác th?c h?p tho?i h?p, xác nh?n r?ng thi?t l?p m?c đ?nh là Chưa xác đ?nh ngư?i truy c?pTích h?p Windows xác th?c.
 7. B?m vào m?t trong các phương pháp xác th?c sau đây và b?m Ok:
  • Chưa xác đ?nh ngư?i truy c?p: Khi khách truy c?p đư?c kích ho?t, không có thông tin đăng nh?p đư?c yêu c?u đ? truy c?p vào trang web tr? khi NTFS permissions đư?c đ?t trên các thư m?c trang Web đ? ki?m soát truy c?p. Đ? ch?nh s?a các thu?c tính c?a các tài kho?n thành viên vô danh, b?m Ch?nh s?a trong h?p chưa xác đ?nh ngư?i truy c?p.
  • Xác thực cơ sở: N?u xác th?c cơ b?n đư?c kích ho?t, các ch?ng ch? ngư?i s? d?ng s? đư?c g?i trong văn b?n r? ràng. Đ?nh d?ng này cung c?p m?t m?c đ? b?o m?t th?p v? m?t kh?u có th? đư?c đ?c b?i h?u h?t các giao th?c h?c. Tuy nhiên, đó là tương thích v?i s? r?ng nh?t c?a Web khách hàng. N?u xác th?c cơ b?n đư?c kích ho?t, b?n có th? nh?p vào Ch?nh s?a và thi?t l?p m?t tên mi?n m?c đ?nh cho tài kho?n ngư?i dùng.
  • Digest xác th?c: Xác th?c Digest ho?t đ?ng cho Internet Explorer 5.0 và sau này khách hàng Web và cho các máy ch? Web thu?c v? m?t tên mi?n Windows 2000. Đô th? này có l?i th? là không g?i cho ch?ng ch? ngư?i dùng trong văn b?n r? ràng.
  • Tích h?p Windows xác th?c: Xác th?c tích h?p c?a Windows có th? s? d?ng c? các giao th?c Kerberos v5 xác th?c và giao th?c xác th?c thách th?c/ph?n ?ng riêng c?a m?nh. Tùy ch?n này là m?t l?a ch?n xác th?c an toàn hơn. Tuy nhiên, nó ch? ho?t đ?ng cho Internet Explorer 2.0 ho?c sau đó và Kerberos xác th?c không ho?t đ?ng trên các k?t n?i HTTP.

   LƯU ?: N?u nhi?u xác th?c tùy ch?n đư?c ch?n, IIS c? g?ng thương lư?ng phương pháp an toàn nh?t đ?u tiên và sau đó nó ho?t đ?ng xu?ng danh sách các giao th?c xác th?c đư?c kích ho?t cho đ?n khi m?t giao th?c xác th?c l?n nhau đư?c h? tr? b?i máy khách và máy ch?.
 8. M?t lo?i xác th?c d?a trên máy ch? yêu c?u ch? không ph?i là trên ch?ng ch? ngư?i dùng. Đ? c?u h?nh xác th?c này, b?m Ch?nh s?a trong h?p đ?a ch? IP và tên mi?n h?n ch?.
 9. Trong các Đ?a ch? IP và tên mi?n h?n ch? h?p tho?i, b?n có th? gi?i h?n truy c?p d?a trên đ?a ch? IP ngu?n, ngu?n m?ng ID ho?c tên mi?n m? ngu?n. Sau khi b?n c?u h?nh các thi?t đ?t, b?m Ok, sau đó b?m Ok trong các Đ?a ch? IP và tên mi?n h?n ch? h?p tho?i.
 10. Trong các WWW d?ch v? Master Properties h?p tho?i h?p, b?m vào Áp d?ng, sau đó b?m Ok.
 11. Trong các Thu?c tính h? ph?c v? h?p tho?i h?p, b?m vào Ok.

Khắc phục sự cố

 • B?n có th? đư?c nh?c đ? áp d?ng b?t k? thay đ?i nào b?n đ? th?c hi?n cho trang web hi?n có. N?u b?n mu?n thay đ?i xác th?c đư?c áp d?ng cho các n?i dung khác, b?m n?i dung t? danh sách các nút con và sau đó b?m Ok. N?u b?n không mu?n nh?ng thay đ?i đư?c áp d?ng cho b?t k? c?a các nút con, không ch?n b?t k?, và sau đó nh?p vào Ok.
 • B?n có th? thi?t l?p xác th?c tùy ch?n m?t cách riêng bi?t cho m?i trang Web, m?i thư m?c ho?c t?p tin m?i. Cùng m?t nguyên t?c đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này áp d?ng cho m?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 310344 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB310344 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:310344

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com