Làm th? nào đ? s? d?ng Portqry.exe đ? kh?c ph?c các v?n đ? k?t n?i máy ch? Microsoft Exchange

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 310298 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng Portqry.exe đ? kh?c ph?c các v?n đ? k?t n?i Microsoft Exchange Server. B?n có th? s? d?ng ti?n ích d?ng l?nh Portqry.exe đ? kh?c ph?c các v?n đ? k?t n?i TCP/IP. Portqry.exe ch?y trên Windows 2000. Portqry.exe báo cáo t?nh tr?ng c?ng c?a m?c tiêu TCP và UDP ports trên m?t máy tính t? xa.

B?n có th? s? d?ng Portqry.exe đ? g? r?i các v?n đ? máy ch? Microsoft Exchange nơi cơ b?n TCP/IP k?t n?i ph?i đư?c xác minh. Đi?u này có th? h?u ích trong các môi trư?ng có b?c tư?ng l?a. B?n có th? s? d?ng Portqry.exe đ? xác minh k?t n?i cho c?ng TCP/IP đư?c s? d?ng b?i các máy ch? Exchange cho SMTP, POP3, IMAP, LDAP, RPC, NetBIOS và DNS.

Chú ý Phiên b?n 2 c?a Portqry.exe bây gi? có s?n. Trung tâm t?i v? liên k?t ? cu?i bài này đ? đư?c c?p nh?t đ? ph?n ánh các phiên b?n m?i. Phiên b?n 1.0 c?a Portqry.exe đ? b? lo?i b? t? trung tâm t?i v?.

THÔNG TIN THÊM

M?t khách hàng telnet thư?ng đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh n?u m?t d?ch v? SMTP, POP3 ho?c IMAP l?ng nghe trên c?ng TCP trên m?t máy ch? thư đi?n t?. M?c dù telnet có th? đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh n?u các c?ng đang l?ng nghe, nó không ch? ra n?u các c?ng đang đư?c l?c. Ngoài ra, telnet khách hàng thư?ng không th? đư?c s? d?ng đ? th? nghi?m UDP c?ng như LDAP ho?c RPC. Portqry.exe báo cáo t?nh tr?ng c?a m?t c?ng vào m?t trong ba cách sau đây:

Nghe

M?t quá tr?nh l?ng nghe trên c?ng trên máy tính b?n ch?n. Portqry.exe đ? nh?n đư?c m?t ph?n ?ng t? các c?ng.

Không l?ng nghe

Không có quá tr?nh l?ng nghe trên c?ng m?c tiêu trên h? th?ng đích. Portqry.exe đ? nh?n đư?c m?t Internet đi?u khi?n thông báo giao th?c (ICMP) "không t?i đích không t?i đư?c – c?ng đư?c" thông đi?p tr? l?i t? m?c tiêu c?ng UDP. Ho?c n?u c?ng m?c tiêu là m?t c?ng TCP, Portqry đ? nh?n đư?c m?t gói d? li?u TCP xác nh?n v?i các Thi?t l?p l?i c? đư?c đ?t.

L?c

C?ng trên máy tính b?n đ? ch?n đư?c l?c. Portqry.exe không nh?n đư?c m?t ph?n ?ng t? các c?ng. M?t quá tr?nh có th? ho?c có th? không l?ng nghe trên c?ng. Theo m?c đ?nh, c?ng TCP đư?c truy v?n ba l?n và UDP ports đang truy v?n m?t l?n trư?c khi m?t báo cáo ch? ra r?ng các c?ng đư?c l?c.

Portqry.exe có th? truy v?n m?t c?ng duy nh?t, m?t danh sách đ?t hàng các c?ng ho?c m?t lo?t các c?ng tu?n t?.

Ngoài ra, Portqry.exe hi?n th? "thông tin m? r?ng" mà đư?c tr? l?i t? m?t s? c?ng. Portqry.exe s? cho "thông tin m? r?ng" c?ng nơi d?ch v? SMTP, POP3, IMAP4 và FTP nghe.

M?t ví d? là SMTP. Theo m?c đ?nh, SMTP l?ng nghe trên TCP c?ng 25. Khi Portqry.exe th?y r?ng TCP c?ng 25 trên m?t máy tính m?c tiêu là nghe, nó có tr? l?i b?t k? thông tin "m? r?ng" cung c?p d?ch v? tr? l?i.

Ví d?

B?n h?y ch?y l?nh sau:
portqry - n MyMailServer -p tcp -e 25

TCP c?ng 25 (d?ch v? smtp): nghe
D? li?u sau đư?c tr? v? t? c?ng:
220 MyMailServer. eu.reskit.com d?ch v? Microsoft ESMTP thư, phiên b?n: 5.0.2195.2966 s?n sàng t?i ngaøy giôø -0700
Trong ví d? trư?c, đ?u ra cho m?t s? d?u hi?u đ? lo?i h? ph?c v? SMTP l?ng nghe trên c?ng. Thông tin này có th? h?u ích khi b?n g? r?i các v?n đ? k?t n?i máy ch? thư đi?n t?. B?n có th? s? d?ng Portqry.exe đ? truy v?n POP3 và IMAP d?ch v? như v?y.

Portqry c?ng có kh? năng câu m?t d?ch v? LDAP. Nó bi?t làm th? nào đ? g?i m?t truy v?n LDAP (b?ng cách s? d?ng TCP và UDP) và gi?i thích m?t ph?n ?ng h? ph?c v? LDAP đ? truy v?n. Các ph?n ?ng t? h? ph?c v? LDAP phân tích, đ?nh d?ng và quay tr? v? ngư?i s? d?ng.

B?n h?y ch?y l?nh sau:
portqry - n myserver -p udp -e 389
Portqry.exe t? đ?ng gi?i quy?t c?ng UDP 389 b?ng cách s? d?ng các t?p tin systemroot\system32\drivers\etc\services m?i máy tính Windows 2000 có. N?u nó gi?i quy?t c?ng đ?n d?ch v? LDAP, nó s? g?i m?t datagram ngư?i dùng chưa đ?nh d?ng cho c?ng UDP 389 trên máy tính m?c tiêu. Portqry.exe không nh?n đư?c m?t ph?n ?ng t? các c?ng như d?ch v? LDAP ch? đáp ?ng m?t đ?nh d?ng đúng LDAP truy v?n. Portqry.exe báo cáo r?ng c?ng là nghe ho?c FILTERED. Portqry.exe sau đó s? g?i m?t truy v?n LDAP đ?nh d?ng đúng cho c?ng UDP 389. Nó nh?n đư?c m?t ph?n ?ng v?i các truy v?n, nó có tr? l?i toàn b? ph?n ?ng ? ngư?i s? d?ng và báo cáo r?ng c?ng l?ng nghe. N?u Portqry.exe không nh?n đư?c m?t ph?n ?ng v?i các truy v?n, nó báo cáo r?ng c?ng đư?c l?c.

Ví d? ra

C?ng UDP 389 (không bi?t d?ch v?): nghe ho?c l?c
Đang g?i truy v?n LDAP UDP Port 389...
LDAP truy v?n ph?n ?ng:

currentdate: 09/03/2001 05: 42: 40 (bù GMT)
subschemaSubentry:
CN = t?ng h?p, CN = Schema, CN = Configuration, DC = eu, DC = reskit, DC = com
dsServiceName: CN = NTDS
Thi?t l?p, CN = myserver, CN = máy ch?, CN = eu, CN = các trang web, CN = Configuration, DC = eu, DC = reskit, DC = com
namingContexts: DC = redmond, DC = eu, DC = reskit, DC = com
defaultNamingContext: DC = eu, DC = reskit, DC = com
schemaNamingContext: CN = Schema, CN = Configuration, DC = eu, DC = reskit, DC = com
configurationNamingContext: CN = Configuration, DC = eu, DC = reskit, DC = com
rootDomainNamingContext: DC = eu, DC = reskit, DC = com
supportedControl: 1.2.840.113556.1.4.319
supportedLDAPVersion: 3
supportedLDAPPolicies: MaxPoolThreads
highestCommittedUSN: 4259431
supportedSASLMechanisms: GSSAPI
dnsHostName: myserver.eu.reskit.com
ldapServiceName: eu.reskit.com:myserver$@eu.RESKIT.COM
serverName: CN = MYSERVER, CN = máy ch?, CN = các trang web, CN = Configuration, DC = eu, DC = reskit, DC = com
supportedCapabilities: 1.2.840.113556.1.4.800
isSynchronized: TRUE
isGlobalCatalogReady: TRUE

======== Cu?i c?a ph?n ?ng truy v?n LDAP ========
C?ng UDP 389 là nghe
Trong ví d? trư?c, c?ng 389 nghe và t? đ?u ra, b?n có th? xác đ?nh LDAP mà d?ch v? đang l?ng nghe trên c?ng và m?t s? chi ti?t v? c?u h?nh c?a nó. Thông tin này c?ng có th? h?u ích trong x? l? s? c? v?n đ? khác nhau.

Portqry.exe bi?t làm th? nào đ? g?i m?t truy v?n cho công c? b?n đ? cu?i đi?m RPC (b?ng cách s? d?ng TCP và UDP) và gi?i thích các ph?n ?ng. Truy v?n này b?i t?t c? các đi?m mà hi?n đang đư?c đăng k? v?i công c? b?n đ? cu?i đi?m RPC. Các ph?n h?i t? công c? b?n đ? cu?i đi?m là phân tích, đ?nh d?ng, và quay tr? v? ngư?i s? d?ng. Ví d? như khi b?n ch?y các portqry - n myserver -p udp -e 135 l?nh, Portqry.exe t? đ?ng gi?i quy?t các c?ng UDP 135 b?ng cách s? d?ng các t?p tin systemroot\system32\drivers\etc\services m?i h? th?ng Windows 2000 có. N?u nó gi?i quy?t c?ng đ?n d?ch v? RPC đi?m k?t thúc Mapper (EPMAP), nó s? g?i m?t datagram ngư?i dùng chưa đ?nh d?ng cho c?ng UDP 135 trên máy tính m?c tiêu. Portqry.exe không nh?n đư?c m?t ph?n ?ng t? các c?ng v? d?ch v? công c? b?n đ? cu?i đi?m RPC ch? đáp ?ng m?t đ?nh d?ng đúng RPC truy v?n. Portqry.exe báo cáo r?ng c?ng là nghe ho?c FILTERED. Portqry.exe sau đó s? g?i m?t truy v?n RPC đ?nh d?ng đúng cho c?ng UDP 135. Truy v?n này b?i t?t c? các đi?m mà hi?n đang đư?c đăng k? v?i công c? b?n đ? cu?i đi?m RPC. Nó nh?n đư?c m?t ph?n ?ng v?i các truy v?n, nó có tr? l?i toàn b? ph?n ?ng đ? ngư?i s? d?ng và báo cáo r?ng các c?ng đang l?ng nghe. N?u Portqry.exe không nh?n đư?c m?t ph?n ?ng v?i các truy v?n, nó báo cáo r?ng c?ng đư?c l?c. M?t ví d? v? đi?u này x?y ra khi b?n ch?y các portqry - n mymailsrv -p udp -e 135 l?nh:
UUID: f5cc5a18-4264-101a-8c59-08002b2f8426 MS Exchange Directory NSPI Proxy ncacn_http:169.254.112.100 [1444]

UUID: 9e8ee830-4459-11ce-979b-00aa005ffebe MS Exchange MTA 'Mta' giao di?n ncacn_np:\\\\mymailsrv[\\pipe\\00000bbc.000]

UUID: 9e8ee830-4459-11ce-979b-00aa005ffebe MS Exchange MTA 'Mta' giao di?n ncacn_ip_tcp:169.254.112.100 [2168]

UUID: 99e64010-b032-11d0-97a4-00c04fd6551d Exchange Server STORE ADMIN ncadg_ip_udp:169.254.112.100 [2174]

UUID: 10f24e8e-0fa6-11d2-a910-00c04f990f3b Microsoft thông tin Store ncacn_np:\\\\mymailsrv[\\pipe\\00000ba0.000]

T?ng s? hai đi?m cu?i th?y: 5

==== Cu?i c?a ph?n ?ng truy v?n RPC Endpoint Mapper ====

C?ng UDP 135 là nghe
Trong ví d? trư?c, c?ng 135 l?ng nghe, và t? đ?u ra, b?n có th? xác đ?nh d?ch v? ho?c các chương tr?nh đ? đư?c đăng k? v?i máy ch? m?c tiêu RPC cu?i đi?m công c? b?n đ? cơ s? d? li?u. Đ?u ra bao g?m m?i chương tr?nh UUID, chú thích tên (n?u m?t trong nh?ng t?n t?i), giao th?c chương tr?nh s? d?ng, đ?a ch? m?ng chương tr?nh là ràng bu?c đ? và đi?m k?t thúc c?a chương tr?nh (c?ng s?, đ?t tên đư?ng ?ng, và như v?y, trong d?u ngo?c vuông). Thông tin này c?ng có th? h?u ích trong x? l? s? c? v?n đ? khác nhau.

Portqry.exe có s?n đ? t?i v? t? trung tâm t?i v?. Đ? t?i v? Portqry.exe, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=89811747-C74B-4638-A2D5-AC828BDC6983&displaylang=en
Quan tr?ng Công c? PortQueryUI cung c?p m?t giao di?n ngư?i dùng đ? h?a và có s?n đ? t?i v?. PortQueryUI có m?t s? tính năng có th? làm cho vi?c s? d?ng PortQry d? dàng hơn. Đ? có đư?c các công c? PortQueryUI, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Download.Microsoft.com/Download/3/f/4/3f4c6a54-65f0-4164-bdec-a3411ba24d3a/PortQryUI.exe

Thu?c tính

ID c?a bài: 310298 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB310298 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:310298

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com