Obja?njenje kodova gre?aka koje generi?e alatka ?Upravlja? ure?ajima? u operativnom sistemu Microsoft Windows XP Professional

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 310123 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak navodi kodove gre?aka o kojima mo?e da izvesti alatka ?Upravlja? ure?ajima? i obezbe?uje re?enja. Da biste prikazali kodove gre?aka, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, a zatim u polju Otvori otkucajte kontrolna tabla.
  2. Na kontrolnoj tabli kliknite dvaput na stavku Sistem, izaberite karticu Hardver, a zatim izaberite stavku Upravlja? ure?ajima.
  3. Kliknite dvaput na tip ure?aja. Na primer, kliknite dvaput na stavku Modemi da biste videli ure?aje u toj kategoriji.
  4. Kliknite dvaput na ure?aj da biste prikazali njegova svojstva. Ako je generisan kd gre?ke, taj kd se prikazuje u polju Status ure?aja koje se nalazi na kartici Op?ti podaci.

DODATNE INFORMACIJE

Kd 1

Ovaj ure?aj nije ispravno konfigurisan. (Kd 1)


Preporu?eno re?enjeNisu instalirani upravlja?ki programi za ovaj ure?aj ili on nije ispravno konfigurisan. A?urirajte upravlja?ke programe tako ?to ?ete kliknuti na dugme A?uriraj upravlja?ki program. Time se pokre?e ?arobnjak za a?uriranje hardvera. Ako a?uriranje upravlja?kog programa ne funkcioni?e, pogledajte dokumentaciju hardvera za vi?e informacija.


Kd 3

Upravlja?ki program za ovaj ure?aj mo?da je o?te?en ili sistem nema dovoljno memorije ili drugih resursa. (Kd 3)


Preporu?eno re?enjeAko je upravlja?ki program o?te?en, deinstalirajte ga i skenirajte ra?unar u potrazi za novim hardverom da biste ponovo instalirali upravlja?ki program. Da biste skenirali ra?unar u potrazi za novim hardverom, u alatki ?Upravlja? ure?ajima? izaberite meni Radnja, a zatim izaberite stavku Skeniraj u potrazi za promenama hardvera.

Ako ra?unar nema dovoljno memorije da bi pokrenuo ure?aj, mo?ete da zatvorite neke aplikacije da bi memorija postala dostupna. Da biste proverili memoriju i sistemske resurse, kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Moj ra?unar, izaberite stavku Svojstva, izaberite karticu Vi?e opcija, a zatim u polju Performanse kliknite na dugme Postavke.

Mo?da ?ete morati da instalirate dodatnu radnu memoriju (RAM). Na kartici Op?ta svojstva ure?aja kliknite na dugme Re?i problem da biste pokrenuli ?arobnjak za re?avanje problema.

Kd 10

Ako ure?aj u hardverskom klju?u ima vrednost FailReasonString, niska se prikazuje kao poruka o gre?ci. Ovu vrednost niske registratora tu postavlja upravlja?ki program ili broja?. Ako u hardverskom klju?u ne postoji vrednost FailReasonString, dobi?ete slede?u poruku o gre?ci:
Nije mogu?e pokrenuti ovaj ure?aj. (Kd 10)


Preporu?eno re?enjePokretanje ure?aja nije uspelo. Kliknite na dugme A?uriraj upravlja?ki program da biste a?urirali upravlja?ke programe za ovaj ure?aj. Na kartici Op?ta svojstva ure?aja kliknite na dugme Re?i problem da biste pokrenuli ?arobnjak za re?avanje problema.

Kd 12

Ovaj ure?aj ne mo?e da prona?e dovoljno slobodnih resursa koje mo?e da koristi. Ako ?elite da koristite ovaj ure?aj, mora?ete da onemogu?ite neki od drugih ure?aja na sistemu. (Kd 12)


Preporu?eno re?enjeDva ure?aja imaju dodeljene iste U/I portove, isti prekid ili isti kanal za direktan pristup memoriji (dodela putem BIOS-a, operativnog sistema ili njihove kombinacije). Ova poruka o gre?ci mo?e da se pojavi i ako BIOS nije dodelio dovoljno resursa ure?aju (na primer, ako BIOS ne prekine kontrolor univerzalne serijske magistrale (USB) zbog o?te?ene tabele vi?eprocesorskog sistema (MPS)).

Mo?ete da koristite alatku ?Upravlja? ure?ajima? da biste utvrdili gde postoji neusagla?enost i da biste onemogu?ili neusagla?eni ure?aj. Na kartici Op?ta svojstva ure?aja kliknite na dugme Re?i problem da biste pokrenuli ?arobnjak za re?avanje problema.

Kd 14

Ovaj ure?aj ne mo?e ispravno da funkcioni?e dok ponovo ne pokrenete ra?unar. (Kd 14)

Preporu?eno re?enje


Na radnoj povr?ini kliknite na dugme Start, kliknite na dugme Isklju?i, a zatim u okviru Isklju?ivanje operativnog sistema Windows izaberite stavku Ponovo pokreni sistem da biste ponovo pokrenuli ra?unar.

Kd 16

Windows ne mo?e da identifikuje sve resurse koje ovaj ure?aj koristi. (Kd 16)


Preporu?eno re?enjeUre?aj je samo delimi?no konfigurisan.

Da biste naveli dodatne resurse za ovaj ure?aj, u alatki ?Upravlja? ure?ajima? izaberite karticu Resursi. Ako na listi resursa dodeljenih ure?aju postoji resurs pored kojeg je prikazan znak pitanja, izaberite taj resurs da biste ga dodelili ure?aju. Ako nije mogu?e promeniti resurs, kliknite na dugme Promeni postavke. Ako dugme Promeni postavke nije dostupno, poku?ajte da opozovete izbor u polju za potvrdu Koristi automatske postavke da bi ono postalo dostupno. Ako nije u pitanju Plug and Play ure?aj, potra?ite vi?e informacija u dokumentaciji hardvera.

Na kartici Op?ta svojstva ure?aja kliknite na dugme Re?i problem da biste pokrenuli ?arobnjak za re?avanje problema.

Kd 18

Ponovo instalirajte upravlja?ke programe za ovaj ure?aj. (Kd 18)

Upravlja?ki programi za ovaj ure?aj moraju se ponovo instalirati.

Preporu?eno re?enjeKliknite na dugme A?uriraj upravlja?ki program da biste pokrenuli ?arobnjak za a?uriranje hardvera. Osim toga, mo?ete da deinstalirate upravlja?ki program i da zatim kliknete na dugme Skeniraj u potrazi za promenama hardvera da biste ponovo u?itali upravlja?ke programe.

Kd 19

Windows ne mo?e da pokrene ovaj hardverski ure?aj jer su informacije o konfiguraciji (u registratoru) nepotpune ili o?te?ene. Da biste re?ili ovaj problem, mo?ete prvo da poku?ate da pokrenete ?arobnjak za re?avanje problema. Ako to ne bude re?ilo problem, potrebno je da deinstalirate, a zatim da ponovo instalirate hardverski ure?aj. (Kd 19)


Preporu?eno re?enjeOtkriven je problem u registratoru.

Do ovoga mo?e do?i kada je za ure?aj definisano vi?e usluga, ako dolazi do otkazivanja prilikom otvaranja potklju?a usluge ili ako ime upravlja?kog programa ne mo?e da se dobije iz potklju?a usluge. Isprobajte slede?e opcije:

Na kartici Op?ta svojstva ure?aja kliknite na dugme Re?i problem da biste pokrenuli ?arobnjak za re?avanje problema. Kliknite na dugme Deinstaliraj, a zatim kliknite na dugme Skeniraj u potrazi za promenama hardvera da biste u?itali upotrebljiv upravlja?ki program. Ponovo pokrenite ra?unar u bezbednom re?imu, a zatim izaberite stavku Poslednja ispravna konfiguracija. To ?e vratiti poslednju uspe?nu konfiguraciju registratora.

U krajnjem slu?aju, mo?ete direktno da uredite registrator. Za vi?e informacija pogledajte ?lanak ?Reference za registrator? za Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit na lokaciji: .

Kd 21

Windows uklanja ovaj ure?aj. (Kd 21)

Preporu?eno re?enjeSa?ekajte nekoliko sekundi, a zatim osve?ite prikaz alatke Upravlja? ure?ajima. Ako se ure?aj pojavi, ponovo pokrenite ra?unar.

Kd 22

Ovaj ure?aj je onemogu?en. (Kd 22)


Preporu?eno re?enjeUre?aj je onemogu?en jer ga je korisnik onemogu?io pomo?u alatke ?Upravlja? ure?ajima?. Kliknite na dugme Omogu?i ure?aj. Time se pokre?e ?arobnjak za omogu?avanje ure?aja.

Kd 24

Ovaj ure?aj nije prisutan, ne funkcioni?e ispravno ili nisu instalirani svi upravlja?ki programi. (Kd 24)


Preporu?eno re?enjeUre?aj nije prisutan. Problem mo?e biti izazvan lo?im hardverom ili je mo?da potreban novi upravlja?ki program.

Ure?aji ostaju u ovom stanju ako su pripremljeni za uklanjanje. Kada uklonite ure?aj, ova gre?ka ?e nestati.

Na kartici Op?ta svojstva ure?aja kliknite na dugme Re?i problem da biste pokrenuli ?arobnjak za re?avanje problema.

Kd 28

Upravlja?ki programi za ovaj ure?aj nisu instalirani. (Kd 28)


Preporu?eno re?enjeDa biste instalirali upravlja?ke programe za ovaj ure?aj, kliknite na dugme A?uriraj upravlja?ki program. Time se pokre?e ?arobnjak za a?uriranje hardvera.

Kd 29

Ovaj ure?aj je onemogu?en zato ?to mu firmver ure?aja nije dao potrebne resurse. (Kd 29)


Preporu?eno re?enjeOmogu?ite ure?aj u BIOS-u ure?aja. Za informacije o na?inu na koji mo?ete da izvr?ite ovu promenu pogledajte dokumentaciju hardvera ili se obratite prodavcu hardvera.

Na kartici Op?ta svojstva ure?aja kliknite na dugme Re?i problem da biste pokrenuli ?arobnjak za re?avanje problema.

Kd 31

Ure?aj ne funkcioni?e ispravno zato ?to Windows ne mo?e da u?ita upravlja?ke programe potrebne za ovaj ure?aj. (Kd 31)


Preporu?eno re?enjeWindows ne mo?e da u?ita upravlja?ki program. Poku?ajte da a?urirate upravlja?ki program za ovaj ure?aj. Na kartici Op?ta svojstva ure?aja kliknite na dugme Re?i problem da biste pokrenuli ?arobnjak za re?avanje problema.

Kd 32

Upravlja?ki program (usluga) za ovaj ure?aj je onemogu?en. Mogu?e je da drugi upravlja?ki program obezbe?uje ove funkcije. (Kd 32)


Preporu?eno re?enjeTip pokretanja za ovaj upravlja?ki program je onemogu?en u registratoru. Deinstalirajte upravlja?ki program, a zatim kliknite na dugme Skeniraj u potrazi za promenama hardvera da biste ponovo instalirali ili nadogradili upravlja?ki program.

Na kartici Op?ta svojstva ure?aja kliknite na dugme Re?i problem da biste pokrenuli ?arobnjak za re?avanje problema. Ako je potreban upravlja?ki program i ako ponovna instalacija ili nadogradnja ne re?e problem, promenite tip pokretanja u registratoru pomo?u alatke Ure?iva? registratora. Za vi?e informacija pogledajte ?lanak Reference za registrator u okviru Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit na lokaciji:

Kd 33

Windows ne mo?e da odredi resurse koji su potrebni za ovaj ure?aj. (Kd 33)


Preporu?eno re?enjePrevodilac koji utvr?uje tipove resursa koji su potrebni ure?aju nije bio uspe?an.

Obratite se prodavcu hardvera i konfiguri?ite ili zamenite hardver.

Na kartici Op?ta svojstva ure?aja kliknite na dugme Re?i problem da biste pokrenuli ?arobnjak za re?avanje problema.

Kd 34

Windows ne mo?e da utvrdi postavke za ovaj ure?aj. Pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz ure?aj i koristite karticu ?Resursi? da biste podesili konfiguraciju. (Kd 34)


Preporu?eno re?enjeNeophodna je ru?na konfiguracija ure?aja. Promenite postavke hardvera tako ?to ?ete podesiti prespojnike ili pokrenuti alatku koju je obezbedio prodavac, a zatim koristiti karticu Resursi u alatki ?Upravlja? ure?ajima? da biste konfigurisali ure?aj.

Na kartici Op?ta svojstva ure?aja kliknite na dugme Re?i problem da biste pokrenuli ?arobnjak za re?avanje problema.

Kd 35

Sistemski firmver ra?unara ne obuhvata dovoljno informacija da bi ispravno konfigurisao i koristio ovaj ure?aj. Da biste koristili ovaj ure?aj, obratite se proizvo?a?u ra?unara da biste dobili ispravku za firmver ili BIOS. (Kd 35)


Preporu?eno re?enjeU tabeli Vi?eprocesorski sistem (MPS) koja skladi?ti dodele resursa za BIOS nedostaje stavka za ure?aj i ona se mora a?urirati.

Nabavite novi BIOS od prodavca sistema.

Na kartici Op?ta svojstva ure?aja kliknite na dugme Re?i problem da biste pokrenuli ?arobnjak za re?avanje problema.

Kd 36

Ovaj ure?aj zahteva PCI prekid, ali je konfigurisan za ISA prekid (ili obrnuto). Koristite program za pode?avanje sistema ra?unara da biste ponovo konfigurisali prekid za ovaj ure?aj. (Kd 36)


Preporu?eno re?enjePrevod zahteva za prekid (IRQ) nije uspeo.

Poku?ajte da koristite alatku za pode?avanje BIOS-a da biste promenili postavke za IRQ rezervacije (ako takve opcije postoje). BIOS mo?da nema opcije za rezervisanje odre?enih IRQ-ova za me?usobno povezivanje periferijskih komponenti (PCI) ili ISA ure?aje. Za vi?e informacija o na?inu na koji se menjaju postavke BIOS-a pogledajte dokumentaciju hardvera.

Na kartici Op?ta svojstva ure?aja kliknite na dugme Re?i problem da biste pokrenuli ?arobnjak za re?avanje problema.

Kd 37

Windows ne mo?e da pokrene upravlja?ki program za ovaj hardver. (Kd 37)


Preporu?eno re?enjeRutina DriverEntry upravlja?kog programa nije uspela. Deinstalirajte upravlja?ki program, a zatim kliknite na dugme Skeniraj u potrazi za promenama hardvera da biste ponovo instalirali ili nadogradili upravlja?ki program.

Na kartici Op?ta svojstva ure?aja kliknite na dugme Re?i problem da biste pokrenuli ?arobnjak za re?avanje problema.

Kd 38

Windows ne mo?e da u?ita upravlja?ki program za ovaj hardver zato ?to se prethodna instanca upravlja?kog programa ure?aja i dalje nalazi u memoriji. (Kd 38)


Preporu?eno re?enjeNije mogu?e u?itati upravlja?ki program jer je prethodna instanca i dalje u?itana. Ponovo pokrenite ra?unar.

Na kartici Op?ta svojstva ure?aja kliknite na dugme Re?i problem da biste pokrenuli ?arobnjak za re?avanje problema.

Kd 39

Windows ne mo?e da u?ita upravlja?ki program za ovaj hardver. Upravlja?ki program je mo?da o?te?en ili nedostaje. (Kd 39)


Preporu?eno re?enjeU razloge za ovu gre?ku spadaju odsustvo upravlja?kog programa, o?te?ena binarna datoteka, problem sa U/I-em datoteke ili upravlja?ki program koji upu?uje na mesto unosa u drugoj binarnoj datoteci koju nije bilo mogu?e u?itati.

Deinstalirajte upravlja?ki program, a zatim kliknite na dugme Skeniraj u potrazi za promenama hardvera da biste ponovo instalirali ili nadogradili upravlja?ki program.

Na kartici Op?ta svojstva ure?aja kliknite na dugme Re?i problem da biste pokrenuli ?arobnjak za re?avanje problema.

Kd 40

Windows ne mo?e da pristupi ovom hardveru zato ?to informacije o klju?u usluge u registratoru nedostaju ili su neta?no zapisane. (Kd 40)


Preporu?eno re?enjeInformacije u potklju?u usluge u registratoru za upravlja?ki program nisu va?e?e.

Deinstalirajte upravlja?ki program, a zatim kliknite na dugme Skeniraj u potrazi za promenama hardvera da biste ponovo u?itali upravlja?ki program.

Na kartici Op?ta svojstva ure?aja kliknite na dugme Re?i problem da biste pokrenuli ?arobnjak za re?avanje problema.

Kd 41

Windows je uspe?no u?itao upravlja?ki program ure?aja za ovaj hardver, ali ne mo?e da prona?e hardverski ure?aj. (Kd 41)


Preporu?eno re?enjeUpravlja?ki program je u?itan, ali Windows ne mo?e da prona?e ure?aj. Do ove gre?ke dolazi kada Windows ne otkrije ure?aj koji nije Plug and Play.

Ako je ure?aj uklonjen, deinstalirajte upravlja?ki program, instalirajte ure?aj, a zatim kliknite na dugme Skeniraj u potrazi za promenama hardvera da biste ponovo instalirali upravlja?ki program. Ako hardver nije uklonjen, nabavite novi ili a?urirani upravlja?ki program za ure?aj.

Ako ure?aj nije Plug and Play, mo?da je potrebna novija verzija upravlja?kog programa. Da biste instalirali ure?aje koji nisu Plug and Play, koristite ?arobnjak za dodavanje hardvera. Na kontrolnoj tabli izaberite stavku Performanse i odr?avanje, izaberite stavku Sistem i na kartici Hardver izaberite stavku ?arobnjak za dodavanje hardvera.

Na kartici Op?ta svojstva ure?aja kliknite na dugme Re?i problem da biste pokrenuli ?arobnjak za re?avanje problema.

Kd 42

Windows ne mo?e da u?ita upravlja?ki program za ovaj hardver jer je na sistemu ve? pokrenut duplirani ure?aj. (Kd 42)


Preporu?eno re?enjeOtkriven je duplirani ure?aj. Do ove gre?ke dolazi kada upravlja?ki program magistrale neispravno kreira dva identi?no imenovana podre?ena objekta (gre?ka upravlja?kog programa magistrale) ili kada se ure?aj sa nekim serijskim brojem otkrije na novoj lokaciji pre nego ?to se ukloni sa stare lokacije.

Ponovo pokrenite ra?unar.

Na kartici Op?ta svojstva ure?aja kliknite na dugme Re?i problem da biste pokrenuli ?arobnjak za re?avanje problema.

Kd 43

Windows je zaustavio ovaj ure?aj zato ?to je izvestio da postoje problemi. (Kd 43)


Preporu?eno re?enjeJedan od upravlja?kih programa koji kontroli?u ure?aj obavestio je operativni sistem da je ure?aj bio neuspe?an na neki na?in. Za vi?e informacija o dijagnostikovanju problema pogledajte dokumentaciju hardvera.

Na kartici Op?ta svojstva ure?aja kliknite na dugme Re?i problem da biste pokrenuli ?arobnjak za re?avanje problema.

Kd 44

Aplikacija ili usluga je isklju?ila ovaj hardverski ure?aj. (Kd 44)


Preporu?eno re?enjePonovo pokrenite ra?unar.

Na kartici Op?ta svojstva ure?aja kliknite na dugme Re?i problem da biste pokrenuli ?arobnjak za re?avanje problema.

Kd 45

Ovaj hardverski ure?aj trenutno nije povezan sa ra?unarom. (Kd 45)


Preporu?eno re?enjeDa biste re?ili ovaj problem, ponovo pove?ite hardverski ure?aj sa ra?unarom.

Ure?aj nije prisutan ili je prethodno povezan sa ra?unarom. Ako se alatka ?Upravlja? ure?ajima? pokrene sa promenljivom okru?enja DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES postavljenom na vrednost 1 (?to zna?i da prika?e ove ure?aje), svi prethodno povezani (NONPRESENT) ure?aji bi?e prikazani na spisku ure?aja i bi?e im dodeljen ovaj kd gre?ke.

Re?enje nije neophodno.

Kd 46

Windows ne mo?e da pristupi ovom hardverskom ure?aju zbog toga ?to je u toku isklju?ivanje operativnog sistema. (Kd 46)


Preporu?eno re?enjeHardverski ure?aj trebalo bi da funkcioni?e ispravno kada slede?i put pokrenete ra?unar.

Ure?aj nije dostupan zato ?to se sistem isklju?uje.

Ovaj kd gre?ke postavljen je samo kada je omogu?en program za potvrdu valjanosti upravlja?kog programa i kada su sve aplikacije ve? zatvorene.

Re?enje nije neophodno.

Kd 47

Windows ne mo?e da koristi ovaj hardverski ure?aj zato ?to je on pripremljen za bezbedno uklanjanje, ali nije uklonjen sa ra?unara. (Kd 47)


Preporu?eno re?enjeDa biste re?ili ovaj problem, isklju?ite ure?aj sa ra?unara, a zatim ga ponovo priklju?ite.

Ure?aj je pripremljen za izbacivanje.

Do ovog koda gre?ke dolazi samo ako je korisnik upotrebio aplikaciju ?Bezbedno uklanjanje? da bi pripremio ure?aj za uklanjanje ili je pritisnuo fizi?ko dugme za izbacivanje. Ponovno pokretanje ra?unara vra?a ure?aj na mre?u ako korisnik ne ?eli da ga izbaci.

Isklju?ite ure?aj, a zatim ga ponovo priklju?ite. Tako?e mo?ete da ponovo pokrenete ra?unar da bi ure?aj postao dostupan.

Na kartici Op?ta svojstva ure?aja kliknite na dugme Re?i problem da biste pokrenuli ?arobnjak za re?avanje problema.

Kd 48

Pokretanje softvera za ovaj ure?aj je blokirano zato ?to je poznato da softver ima problema sa operativnim sistemom Windows. Obratite se prodavcu hardvera za novi upravlja?ki program. (Kd 48)


Preporu?eno re?enjeNabavite i instalirajte novi ili a?urirani upravlja?ki program od prodavca hardvera.

Na kartici Op?ta svojstva ure?aja kliknite na dugme Re?i problem da biste pokrenuli ?arobnjak za re?avanje problema.

Kd 49

Windows ne mo?e da pokrene nove hardverske ure?aje jer je sistemsko sa?e preveliko (prema?uje ograni?enje veli?ine registratora). (Kd 49)


Preporu?eno re?enjeDa biste re?ili ovaj problem, trebalo bi prvo da poku?ate da deinstalirate sve hardverske ure?aje koje vi?e ne koristite. Ako to ne re?i problem, mora?ete ponovo da instalirate Windows.

Sistemsko sa?e je prema?ilo maksimalnu veli?inu i novi ure?aji ne mogu da funkcioni?u dok se njegova veli?ina ne umanji. Sistemsko sa?e predstavlja stalni deo registratora koji je povezan sa skupom datoteka koje sadr?e informacije u vezi sa konfiguracijom ra?unara na kojem je instaliran operativni sistem. Konfigurisane stavke obuhvataju aplikacije, korisni?ke ?eljene postavke, ure?aje i tako dalje. Problem mo?e biti u odre?enim ure?ajima koji vi?e nisu priklju?eni na ra?unar, ali su i dalje navedeni u sistemskom sa?u.

Re?enje je navedeno u tekstu koda gre?ke u alatki ?Upravlja? ure?ajima?. Da biste prikazali ure?aje koji vi?e nisu priklju?eni na ra?unar, podesite promenljivu okru?enja DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES na vrednost 1. Zatim pokrenite alatku ?Upravlja? ure?ajima? da biste prikazali, deinstalirali i ponovo instalirali ove ure?aje.

REFERENCE

Za dodatne informacije o kodovima gre?aka u operativnom sistemu Windows Me kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
125174 Obja?njenje kodova gre?aka koje generi?e alatka ?Upravlja? ure?ajima? (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Za vi?e informacija o re?avanju problema sa neusagla?eno??u ure?aja pomo?u alatke ?Upravlja? ure?ajima? kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
310126 Re?avanje problema sa neusagla?eno??u ure?aja pomo?u alatke ?Upravlja? ure?ajima? (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 310123 - Poslednji pregled: 1. decembar 2007. - Revizija: 5.3
ODNOSI SE NA
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i:
kbenv kberrmsg kbhardware kbinfo KB310123

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com