Gi?i đáp th?c m?c cáp modem

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 310089 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
 
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? v?i cáp modem trong Microsoft Windows XP.

THÔNG TIN THÊM

Lo?i b?n ghi d?ch v? mô đem cáp

Có hai lo?i cáp modem d?ch v?: two-way cáp modem và m?t cách cáp modem. mô đem cáp hai cách nh?n đư?c và g?i thông tin qua cáp. mô đem cáp m?t cách nh?n đư?c thông tin qua cáp và g?i thông tin qua đư?ng đi?n tho?i.

Kh?c ph?c s? c? k?t n?i mô đem cáp

N?u b?n không th? kết nối Internet b?ng cách s? d?ng m?t cáp modem, b?n đ?u tiên c?n ki?m ch?ng r?ng b?n đang không ph?i tr?i qua m?t Cúp cáp. N?u truy?n h?nh c?a b?n có t?t cáp ti?p tân, và b?n v?n không th? k?t n?i t?i Internet dùng mô đem cáp c?a b?n, h?y làm theo các bư?c g? r?i trong các thích h?p ph?n dư?i đây:

Hai cách cáp b?n ghi d?ch v?

Hai cách cáp b?n ghi d?ch v? s? d?ng b? thích ?ng m?ng và mô đem cáp. B?n có th? s? d?ng tiêu chu?n m?ng k?t n?i x? l? s? c? đ? xác đ?nh xem các v?n đ? là m?t v?n đ? k?t n?i Windows XP.

Cho thông tin thêm v? làm th? nào đ? g? r?i các v?n đ? k?t n?i m?ng Nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
163391G? r?i v?n đ? giao ti?p v?i m?t máy ch? trên Internet b?ng cách s? d?ng m?t k?t n?i n?i m?ng quay s? trong Windows 2000, Windows NT 4.0 hay Windows NT

M?t cách cáp b?n ghi d?ch v?

N?u b?n không th? k?t n?i cáp c?a công ty b?n Internet nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? (ISP), k?t n?i là ch?m, ho?c b?n k?t n?i, nhưng không th? đ? xem b?t k? web site nào, h?y s? d?ng càng nhi?u các bư?c sau khi c?n thi?t đ? gi?i quy?t các v?n đ?. N?u m?t bư?c không ho?t đ?ng, ti?n hành bư?c ti?p theo cho đ?n khi các v?n đ? đư?c gi?i quy?t.
 1. Có th? có m?t đư?ng dây yêu c?u ng?t (IRQ) ho?c đ?u vào/đ?u ra xung đ?t tài nguyên đ?a ch? (I/O) gi?a mô đem cáp và m?t thi?t b? ph?n c?ng máy tính c?a b?n. Đi?u này thư?ng đư?c ch? đ?nh b?i m?t d?u ki?m ch?m than trong m?t v?ng tr?n màu vàng bên c?nh đ? đi?n tho?i, ho?c g?i đ?n nhi?u ho?c đi cáp modem li?t kê trong Device Manager.

  Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? tài nguyên các cu?c xung đ?t b?ng cách s? d?ng Device Manager trong Windows XP, nh?p vào bài vi?t sau đây các con s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  283658Làm th? nào đ? qu?n l? các thi?t b? trong Windows XP
  244601 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? không r? thi?t b? đư?c li?t kê trong Device Manager
  310123 Gi?i thích v? m? l?i đư?c t?o ra b?i qu?n l? thi?t b?
  310126 X? l? s? c? thi?t b? xung đ?t v?i tr?nh qu?n l? thi?t b?
  N?u nhi?u đ?n ho?c g?i đi cáp modem đư?c li?t kê trong Device Manager, lo?i b? các m?c trùng l?p modem, và sau đó làm theo các bư?c trong bài vi?t đ? hi?n th? l?i xung đ?t tài nguyên. Đ? lo?i b? l?p l?i cáp modem m?c trong qu?n l? thi?t b?, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, nh?p vào Ki?m soát ngănl, và sau đó nh?p đúp vào h? th?ng.
  2. Nh?p vào Hardware tab và b?m Device Manager
  3. B?m đúp vào Modem chi nhánh đ? m? r?ng nó.
  4. B?m mô đem cáp trùng l?p và sau đó b?m lo?i b?.
  5. Sau khi b?n lo?i b? t?t c? trùng l?p cáp modem, nh?p vào đóng, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 2. N?u mô đem cáp c?a b?n redetected m?i khi b?n B?t đ?u c?a b?n máy tính, modem c?a ph?n m?m có th? không th? liên l?c v?i modem trong quá tr?nh kh?i đ?ng. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, g? b? cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n modem và sau đó cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t cho mô đem cáp. Thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t cho mô đem cáp c?a b?n, liên h? c?a b?n nhóm h? tr? c?a công ty cáp ISP ho?c nhà s?n xu?t modem c?a b?n.
 3. N?u b?n không th? k?t n?i vào Internet ? t?t c?, liên h? v?i nhóm h? tr? c?a công ty cáp b?n ISP đ? xác minh r?ng các hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền Đ?a ch?, đ?a ch? b?n ghi d?ch v? tên mi?n (DNS), d?ng ? t?n s? và line-out s? đi?n tho?i là chính xác.

  N?u b?n đang g?p v?n đ? hi?u su?t trong khi k?t n?i v?i Internet, liên h? v?i nhóm h? tr? c?a công ty cáp b?n ISP đ? xác minh r?ng các tham s? k?t n?i đang ? trong m?t ph?m vi ch?p nh?n đư?c. M?t s? cáp modem bao g?m m?t ti?n ích mà t? đ?ng l?y đư?c đúng cáp k?t n?i các tham s?. N?u modem c?a b?n không bao g?m m?t ti?n ích như này, b?n thư?ng có th? đư?c k?t n?i thông đ?m ch? cáp c?a công ty b?n ISP nhóm h? tr?.
 4. N?u b?n có nhi?u hơn m?t b? thích ?ng m?ng c?a b?n multihomed d?a trên Windows XP tính đang dùng đi?u khi?n giao thông v?n t?i Đ?a ch? giao th?c/Internet Protocol (TCP/IP) t? IP riêng t? đ?ng Đ?a ch? (APIPA) m?ng con ph?m vi 169.254.0.0-169.254.255.255, m?t n? m?ng con 255.255.0.0, đ?nh tuy?n m?ng con này không th? làm vi?c.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
  244268Đ?nh tuy?n không ho?t đ?ng khi s? d?ng nhi?u b? thích ?ng m?ng t? đ?ng tư nhân IP đ?a ch? cùng m?t lúc
Lưu ?: m?t s? mô đem cáp có th? đư?c đ?t l?i b?i rút và powering xu?ng modem cho 10 giây và sau đó powering modem tr? l?i lên m?t l?n n?a.

Thu?c tính

ID c?a bài: 310089 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbhardware kbtshoot kbhowto kbmt KB310089 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:310089

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com