Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? trong khi cài đ?t khi b?n nâng c?p t? Windows 98 hay Windows Millennium Edition Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 310064 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

GI?I THI?U

S? d?ng các th? t?c đư?c mô t? trong bài vi?t này đ? kh?c ph?c s? c? khi b?n nâng c?p đ? Microsoft Windows XP t? b?t k? m?t trong các phiên b?n sau đây c?a Microsoft Windows:
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
Kh?c ph?c s? c? phương pháp đư?c cung c?p cho các v?n đ? chung và cho b?t k? m?t trong nh?ng v?n đ? c? th? sau đây:
 • B?n nh?n đư?c m?t b?n sao t?p l?i trong khi chương tr?nh cài đ?t ch?y.
 • Thi?t l?p chương tr?nh d?ng đáp ?ng.
 • Đi?m d?ng máy tính c?a b?n đáp ?ng, và m?t màn h?nh màu đen xu?t hi?n.
 • B?n nh?n đư?c m?t thông đi?p ng?ng khi b?n ch?y thi?t l?p chương tr?nh.


T?ng gi?i đáp th?c m?c

N?u b?n g?p khó khăn trong khi b?n đang ch?y chương tr?nh cài đ?t, s?ch kh?i đ?ng máy tính c?a b?n. Kh?i đ?ng s?ch g? r?i đ? c?p đ?n phương pháp mà b?n có th? s? d?ng đ? gi?m hành vi x?y ra do môi trư?ng máy tính c?a b?n. Nhi?u hành vi x?y ra khi b?n ch?y Windows ho?c chương tr?nh Windows x?y ra b?i v? không có tr?nh đi?u khi?n xung đ?t, các chương tr?nh ch?m d?t-và-lưu trú-resident (TSRs), và các thi?t đ?t khác b?t đ?u khi kh?i đ?ng máy tính c?a b?n.

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? s?ch kh?i đ?ng Windows Me trên máy tính c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
267288Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch trong Windows Millennium Edition
Cho thêm thông tin v? làm th? nào đ? làm s?ch kh?i đ?ng Windows 98 hay Windows 98 Second c?a b?n Phiên b?n d?a trên máy tính, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
192926Làm th? nào đ? th?c hi?n kh?i đ?ng s?ch g? r?i cho Windows 98
Ngoài ra, n?u b?n có ph?n m?m ch?ng vi-rút đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, kh?i đ?ng s?ch các bư?c đư?c tham chi?u ? đây bài vi?t có th? t?m th?i vô hi?u hóa ph?n m?m ch?ng vi-rút; Tuy nhiên, b?n có th? đ? lo?i b? các ph?n m?m đ? tránh nh?ng xung đ?t ti?m năng trong khi chương tr?nh cài đ?t ch?y. B?n c?ng có th? mu?n liên h? v?i nhà cung c?p ph?n m?m trư?c khi b?n lo?i b? các ph?n m?m ch?ng vi-rút đ? các b?n không đ? l?i máy tính c?a b?n d? b? vi-rút. Sau khi hoàn t?t các th? t?c thi?t l?p Windows XP, b?n có th? cài đ?t l?i ph?n m?m ch?ng vi-rút n?u nó tương thích v?i Windows XP.

Lưu ? B?n có th? ph?i liên h? v?i nhà s?n xu?t ph?n m?m đ? xác đ?nh n?u các ph?n m?m là tương thích v?i Windows XP ho?c đ? có đư?c m?t phiên b?n c?a các ph?n m?m tương thích v?i Windows XP.

B?n nh?n đư?c m?t b?n sao t?p l?i trong khi thi?t l?p chương tr?nh đang ch?y

Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t Windows XP, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các các thông báo l?i sau đây:
 • c:\$win_nt$.~ls\i386\asms\1000\msft\windows\gdiplus\gdiplus.CAT là h?ng; chi này có t?t c? các zero
 • Thi?t l?p không th? sao t?pfile_name. B?m x đ? th? l?i, Y đ? h?y b?

  Lưu ? file_name là gi? ch? cho các t?p tin thi?t l?p không th? sao,
 • INF File Textsetup.sif b? h?ng ho?c không thi?u t?nh tr?ng 14 thi?t l?p th? ti?p t?c
Hành vi này có th? x?y ra n?u b?t k? m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
 • CD-ROM c?a Windows XP là tr?y xư?c, smudged ho?c b?n. Làm s?ch đ?a CD Windows XP v?i m?t mi?ng v?i m?m, h?y đưa nó vào trong ? đ?a CD-ROM sau đó b?m Ok.
 • ? đ?a CD-ROM không làm vi?c m?t cách chính xác ho?c đ?a CD-ROM có th? rung quá nhi?u cho laser chính xác đ?c d? li?u. Đ? bi?t thêm thông tin v? v?n đ? này, xem tài li?u ph?n c?ng c?a b?n ho?c liên h? v?i các Nhà s?n xu?t đ?a CD-ROM.
 • N?u b?n đang s? d?ng nhi?u ? đ?a CD-ROM, máy tính c?a b?n có th? ph?i c? g?ng đ? xác đ?nh v? trí t?p trên ? đ?a sai. N?u ph?n c?ng c?a b?n có m?t tính năng đ? vô hi?u hoá đ?a CD-ROM ? đ?a không đư?c dùng, vô hi?u hóa đ?a CD-ROM ? đ?a mà b?n không s? d?ng.
 • Máy tính c?a b?n là over-clocked. B?i v? over-clocking r?t nh? chuyên sâu, gi?i m? l?i có th? x?y ra khi b?n gi?i nén t?p tin t? c?a b?n đ?a CD Windows XP.
 • H?y th? s? d?ng đ?ng h? m?c đ?nh timings cho bo m?ch ch? c?a b?n và b? vi x? l?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, xem ph?n c?ng c?a b?n tài li?u hư?ng d?n ho?c liên h? v?i nhà s?n xu?t bo m?ch ch?.
 • Máy tính c?a b?n đ? b? hư h?i ho?c mismatched truy c?p ng?u nhiên b? nh? (RAM) hay b? nh? cache. Ví d?, b?n có th? s? d?ng m?t s? k?t h?p c?a m? r?ng d? li?u ra (EDO) và không - EDO RAM ho?c khác nhau RAM t?c đ?.

  Gi?i m? l?i có th? x?y ra ngay c? khi c?a s? dư?ng như đang ch?y m?t cách chính xác. Các l?i này x?y ra do s? căng th?ng b? sung đư?c đ?t trên c?a b?n máy tính khi Windows c? g?ng đ? gi?i nén t?p tin và truy c?p các khó khăn đ?a.

  Đ? xác đ?nh làm th? nào đ? làm cho b? nh? cache máy tính c?a b?n không s?n dùng trong khi b?n ch?y chương tr?nh cài đ?t, xem tài li?u ph?n c?ng ho?c liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n c?ng.
 • Siêu b? nh? tr?c ti?p truy c?p (DMA) đư?c b?t c?a b?n thi?t đ?t CMOS c?a máy tính và d? li?u di chuy?n quá nhanh.
 • Thay đ?i t? DMA mode ch? đ? b? x? l? đ?u vào/đ?u ra (PIO) đ? làm gi?m t?c đ? truy?n d? li?u c?a b?n. N?u đi?u này không gi?i quy?t v?n đ?, gi?m đ?t ch? đ? PIO. Càng cao c?a b?n cài đ?t ch? đ? PIO là, nhanh hơn c?a b?n truy?n d? li?u là.
 • B?n đang s? d?ng m?t tr?nh qu?n l? b? nh? bên th? ba.
 • Không có vi-rút trên máy tính c?a b?n.
N?u b?n ti?p t?c nh?n đư?c thông báo l?i này, sao chép i386 M?c t? đ?a CD-ROM lưu vào đ?a c?ng đ?a phương c?a b?n, và sau đó c? g?ng ch?y th? Chương tr?nh cài đ?t t? đ?a c?ng c?a b?n.

Thi?t l?p Windows XP chương tr?nh d?ng đáp ?ng

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? x? l? s? c? v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
315323Thi?t l?p Windows XP d?ng đáp ?ng (b? treo) trong giai đo?n "Chu?n b? cài đ?t"

Máy tính c?a b?n ng?ng đáp ?ng và m?t màn h?nh màu đen xu?t hi?n trong th?i gian nâng c?p

Khi b?n c? g?ng nâng c?p lên Windows XP, máy tính c?a b?n có th? ng?ng đáp ?ng, ho?c "treo", và m?t màn h?nh màu đen có th? đư?c xu?t hi?n.

Đi?u này hành vi có th? đư?c gây ra b?i ho?c ph?n c?ng ho?c ph?n m?m không tương thích v?i Windows XP.

Ch?nh s?a hành vi này:
 1. Ch? 10-15 phút trên màn h?nh hi?n t?i đ? đ?m b?o r?ng máy tính không ti?p t?c v?i th? t?c thi?t l?p.
 2. Kh?i đ?ng l?i máy tính đ? xem n?u nó d?ng đáp ?ng m?t l?n n?a t?i cùng m?t nơi trong khi thi?t l?p chương tr?nh đang ch?y. Th?nh tho?ng, các thi?t l?p chương tr?nh có th? đi xa hơn so v?i nó đ? làm cu?i cùng th?i gian đó nó ng?ng đáp ?ng. N?u chương tr?nh thi?t l?p đi xa hơn, h?y th? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n nhi?u l?n và chương tr?nh thi?t l?p có th? k?t thúc.
 3. Kh?i đ?ng l?i máy tính và ch?n tu? ch?n H?y b? thi?t l?p Windows XP tr? l?i Windows 98 hay Windows Millennium Edition. N?u các Tuøy choïn ñeå H?y b? thi?t l?p Windows XP không ph?i là m?t l?a ch?n khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, đi đ?n bư?c 5.
 4. Sau khi b?n tr? l?i Windows 98 hay Windows Millennium ?n b?n, lo?i b? b?t k? chương tr?nh ch?ng vi-rút và b?t k? kh?i đ?ng các chương tr?nh qu?n l? (ví d? như GoBack), và sau đó th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch máy tính c?a b?n. Đ? th?c hi?n m?t s?ch s? kh?i đ?ng, xem bài vi?t cho h? đi?u hành đư?c tham chi?u trư?c đó trong bài vi?t này.
 5. N?u nâng c?p d?ng đáp ?ng m?t l?n n?a, có th? có m?t v?n đ? không tương thích ph?n c?ng. B?n có th? th? đ? vô hi?u hóa ch?c năng ACPI. Khi kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, b?n nh?n đư?c m?t tùy ch?n đ? nh?n F6 đ? thêm bên th? ba máy tính nh? h? th?ng giao di?n (SATA) đi?u khi?n. Trên màn h?nh này, b?m F7. Không thông báo tr?c quan s? xu?t hi?n.
 6. N?u chương tr?nh cài đ?t ti?p t?c ng?ng đáp ?ng, vô hi?u hóa ph?n c?ng không c?n thi?t. Lo?i b? b?t k? thi?t b? USB, h?y b? ho?c vô hi?u hoá card m?ng, âm thanh th?y, và n?i ti?p th?, và sau đó kh?i đ?ng l?i chương tr?nh thi?t l?p.
 7. N?u b?n ti?p t?c nh?n đư?c thông báo l?i này, b?n có th? Flash BIOS trên bo m?ch ch?. Là nhà s?n xu?t máy tính c?a b?n ho?c ghé thăm trang Web Bo m?ch ch? cho thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này.
 8. N?u m?t c?p nh?t BIOS không gi?i quy?t v?n đ?, ho?c n?u b?n không th? có đư?c m?t phiên b?n BIOS C?p Nh?t cho máy tính, b?n có th? mu?n cài đ?t Windows XP v?i m?t tiêu chu?n PC ph?n c?ng Abstraction Layer (HAL). Đ? làm này, b?m F7 khi b?n đư?c nh?c đ?n báo chí F6 trong khi thi?t l?p Windows XP chương tr?nh đang ch?y. C? th?, b?n đư?c nh?c nh? đ? báo chí F6 sau khi thi?t l?p chương tr?nh kh?i đ?ng l?i máy tính đ?u tiên.Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? l?c lư?ng tiêu chu?n PC HAL, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  299340Làm th? nào đ? bu?c m?t ph?n c?ng L?p tr?u tư?ng trong th?i gian nâng c?p ho?c cài đ?t Windows XP

B?n nh?n đư?c m?t l?i tin nh?n ho?c m?t thông đi?p ng?ng trong khi thi?t l?p chương tr?nh đang ch?y

N?u b?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây, h?y xem các tương ?ng v?i bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft:
311562 "M?t l?i b?t ng? (768) l?i đ? x?y ra t?i d?ng 5118@ind:Xp\Client\Boot\Setup\Setup.c"thông đi?p trong lúc thi?t l?p Windows XP
311564 "Stop 0x0000000A irql_not_less_or_equal" thông báo l?i trong khi nâng c?p Windows XP
311442 L?i tin nh?n: thi?t l?p không th? ti?p t?c. Xin vui l?ng liên h? v?i h? tr? k? thu?t c?a Microsoft. (L?i: 3E6h)
Các s?n ph?m c?a bên th? ba th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n các hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m.


Thu?c tính

ID c?a bài: 310064 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbhowtomaster kbenv kbtshoot kberrmsg kbsetup kbmt KB310064 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:310064

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com