Straipsnio ID: 310049 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Tarkime, kad ?Internet Explorer? nustatyta kaip numatytoji nar?ykl? sistemoje ?Windows?. Programoje ?Microsoft Outlook? spustel?j? hipersait? gaunate vien? i? toliau pateikt? klaidos prane?im?, tai priklauso nuo naudojamos ?Outlook? versijos.
?i operacija at?aukta d?l ?iame kompiuteryje taikom? apribojim?. Kreipkit?s ? savo sistemos administratori?.

J?s? organizacijos strategijos neleid?ia u?baigti ?io veiksmo. Nor?dami gauti daugiau informacijos kreipkit?s ? pagalbos tarnyb?.

Sprendimas

Jei norite, kad i?spr?stume ?i? problem? u? jus, spustel?kite mygtuk? arba sait? Pataisyti. Tada spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir atlikite veiksmus, nurodytus vediklyje Pataisyti.

Pastaba Jei norite ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus Leiskite taisyti pa?iam.
Sistemoje ?Windows 8.1? ir ?Windows 8?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 20056
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2
Sistemoje ?Windows 7?, ?Windows Vista?, ?Windows XP?, ?Windows Server 2008? ir ?Windows Server 2003?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 50388
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Pastabos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 • ?is vediklis gali b?ti teikiamas tik angl? kalba. Ta?iau automatinio taisymo funkcija veikia ir ?Windows? versijose kitomis kalbomis.
 • Jei dirbate ne tuo kompiuteriu, kur? naudojant kilo problema, sprendim? ?Fix it? ?ra?ykite ? ?flash? atmintin? arba CD ir paleiskite kompiuteryje, kuriuo dirbant kilo problema.
 • B?tume d?kingi u? atsiliepimus. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie ?io sprendimo problemas, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Pataisyti u? mane? arba atsi?skite el. lai?k?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Leiskite taisyti pa?iam

Svarbu B?kite atid?s atlikdami ?iame skyriuje apra?ytus veiksmus. Jei neteisingai pakeisite registro duomenis, gali kilti rimt? problem?. Prie? modifikuodami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?, kad gal?tum?te j? atkurti, jei kilt? problem?.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, vadovaukit?s toliau nurodytais b?dais. I?band? kiekvien? b?d? patikrinkite, ar problema i?spr?sta.

1 b?das: nustatykite ?Internet Explorer? parametrus i? naujo

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?Internet Explorer 11? ir ?Internet Explorer 10?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed


?sp?jimas Jei naudojate ?Windows 8.1? arba ?Windows 8?, pereikite prie 2 b?do.
 1. Paleiskite ?Internet Explorer?.
 2. Spustel?kite piktogram? ?rankiai, tada spustel?kite Interneto parinktys.
 3. Spustel?kite skirtuk? I?samiau, o tada ? Nustatyti i? naujo.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Interneto parink?i? ekrano kopija
 4. Lange I? naujo nustatyti ?Internet Explorer? parametrus pa?ym?kite ?ym?s langel? Naikinti asmeninius parametrus, tada spustel?kite Nustatyti i? naujo.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?Internet Explorer? parametr? nustatymo i? naujo langas
 5. Baig? spustel?kite U?daryti.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?iam veiksmui skirta ekrano kopija
 6. U?darykite ?Internet Explorer? ir paleiskite j? i? naujo.
 7. Spustel?kite piktogram? ?rankiai, tada spustel?kite Interneto parinktys.
 8. Spustel?kite skirtuk? Programos, tada spustel?kite Nustatyti programas.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Interneto parink?i? skirtuko Programos ekrano kopija
 9. Spustel?kite Nustatyti numatyt?sias programas.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?iam veiksmui skirta ekrano kopija
 10. S?ra?e Programos spustel?kite Microsoft Outlook, tada spustel?kite Nustatyti ?i? program? kaip numatyt?j?.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?iam veiksmui skirta ekrano kopija
 11. Slinkite atgal ? numatyt?j? program? s?ra?o vir?? ir pa?ym?kite Internet Explorer, tada spustel?kite Nustatyti ?i? program? kaip numatyt?j?.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?iam veiksmui skirta ekrano kopija
 12. Spustel?kite Gerai ir u?darykite dialogo lang? Numatytosios programos.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
?Internet Explorer 9?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Paleiskite ?Internet Explorer?.
 2. Spustel?kite piktogram? ?rankiai, tada spustel?kite Interneto parinktys.
 3. Spustel?kite skirtuk? I?samiau, o tada ? Nustatyti i? naujo.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Interneto parink?i? skirtuko I?samiau ekrano kopija
 4. Lange I? naujo nustatyti ?Internet Explorer? parametrus pa?ym?kite ?ym?s langel? Naikinti asmeninius parametrus, tada spustel?kite Nustatyti i? naujo.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?Internet Explorer? parametr? nustatymo i? naujo langas
 5. Baig? spustel?kite U?daryti.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?iam veiksmui skirta ekrano kopija
 6. Paleiskite ?Internet Explorer? i? naujo.
 7. Spustel?kite piktogram? ?rankiai, tada spustel?kite Interneto parinktys.
 8. Spustel?kite skirtuk? Programos, tada spustel?kite Nustatyti programas.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Interneto parink?i? skirtuko Programos ekrano kopija
 9. Spustel?kite Nustatyti numatyt?sias programas.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?iam veiksmui skirta ekrano kopija
 10. S?ra?e Programos spustel?kite Microsoft Outlook, tada spustel?kite Nustatyti ?i? program? kaip numatyt?j?.
 11. Spustel?kite Gerai, tada u?darykite dialogo lang? Numatytosios programos.
 12. Dialogo lange Interneto parinktys spustel?kite skirtuk? Programos, tada dalyje Numatytoji ?iniatinklio nar?ykl? spustel?kite Padaryti numatyt?ja.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?io veiksmo ekrano kopija
 13. Spustel?kite Gerai.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Internet Explorer 8 ir Internet Explorer 7
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Paleiskite ?Internet Explorer?.
 2. Meniu ?rankiai spustel?kite Interneto parinktys.
 3. Spustel?kite skirtuk? I?samiau, o tada ? Nustatyti i? naujo.
 4. Spustel?kite skirtuk? Programos, tada spustel?kite Nustatyti programas.
 5. Spustel?kite Nustatyti numatyt?sias programas.
 6. Pasirinkite Microsoft Outlook, tada spustel?kite Nustatyti ?i? program? kaip numatyt?j?.
 7. Spustel?kite Gerai, tada u?darykite dialogo lang? Numatytosios programos.
 8. Dialogo lange Interneto parinktys spustel?kite skirtuk? Programos, tada dalyje Numatytoji ?iniatinklio nar?ykl? spustel?kite Padaryti numatyt?ja.
 9. Spustel?kite Gerai.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
?Internet Explorer 6?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Paleiskite ?Internet Explorer?.
 2. Meniu ?rankiai spustel?kite Interneto parinktys.
 3. Spustel?kite skirtuk? Programos, tada spustel?kite I? naujo nustatyti ?iniatinklio parametrus.
 4. ?sitikinkite, ar dalyje Interneto programos pasirinkta tinkama el. pa?to programa.
 5. Pa?ym?kite ?ym?s langel? ?Internet Explorer? turi tikrinti, ar ji yra numatytoji nar?ykl?.
 6. Spustel?kite Taikyti, tada spustel?kite Gerai.

  Pastaba. Paleid? ?Internet Explorer? galite gauti toliau pateikt? prane?im?.
  ?Internet Explorer? ?iuo metu n?ra numatytoji nar?ykl?. Ar norite j? padaryti numatyt?ja nar?ykle?
  Jei gausite ?? prane?im?, spustel?kite Taip.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

2 b?das: eksportuokite ir importuokite registro rakt? i? kito kompiuterio

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?is skyrius skirtas patyrusiems kompiuteri? vartotojams. Jei reikia pagalbos naudojantis trik?i? ?alinimo patarimais patyrusiems vartotojams, kreipkit?s ? sistemos administratori? arba ?Microsoft? palaikymo tarnyb?.

Pastaba ?? b?d? naudokite tik tada, jei ankstesn?s kiekvienai nar?yklei skirtos instrukcijos i?spr?sti problemos nepad?jo.

1 veiksmas. Eksportuokite registro rakt? i? kito kompiuterio
 1. Kompiuteryje, kuriame ?i problema nekilo, spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. Lauke Atidaryti ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 3. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\htmlfile\shell\open\command
 4. Meniu Failas arba Registras (priklauso nuo naudojamos operacin?s sistemos) spustel?kite Eksportuoti.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?iam veiksmui skirta ekrano kopija
 5. Nurodykite viet?, kurioje ?ra?ysite fail?. Registro fail? galima ?ra?yti tiesiai ? stand?j? disk? arba diskel?.
 6. ?veskite unikal? failo pavadinim?, tada spustel?kite ?ra?yti.
 7. I?eikite i? registro rengykl?s.
2 veiksmas. Importuokite registro rakt?
 1. Nukopijuokite eksportuot? registro rakt? ? kompiuterio, kuriame kilo problema, darbalauk?.
 2. Dukart spustel?kite ?.reg? fail?.

  Galite gauti toliau pateikt? prane?im?.

  ?Windows 8.1? ir ?Windows 8?
  ?traukus informacij? galima nety?ia pakeisti arba panaikinti duomenis ir d?l ?ios prie?asties komponentai gali nustoti tinkamai veikti. Jei nepasitikite C:Users\<j?s? prisijungimo vardas>Desktop\regkey.reg esan?ios informacijos ?altiniu, ne?traukite jos ? registr?.
  ?Windows 7?
  Ar tikrai norite prid?ti diskas: vieta, ? kuri? failas buvo nukopijuotas\failo vardas.reg esan?i? informacij? ? registr???
 3. Spustel?kite Taip, tada spustel?kite Gerai.
3 veiksmas. Patikrinkite, ar rakto HKEY_CLASSES_ROOT \.html parametro Eilut? (numatytoji) reik?m? yra ?htmlfile?
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Vykdyti.
 2. Lauke Atidaryti ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 3. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_CLASSES_ROOT \.html
 4. ?sitikinkite, kad parametro Eilut? (numatytoji) reik?m? yra ?htmlfile?. Jei ji n?ra ?htmlfile?, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite (Numatytoji), spustel?kite Modifikuoti, ? lauk? Reik?m?s duomenys ?veskite htmlfile, tada spustel?kite Gerai.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?io veiksmo ekrano kopija
 5. I?eikite i? registro rengykl?s.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Savyb?s

Straipsnio ID: 310049 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. kovo 25 d. - Per?i?ra: 11.0
Taikoma:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbfixme kbregistry kberrmsg kbnofix kbprb kbmsifixme kbsmbportal kbvideocontent KB310049

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com