Identifikator ?lanka: 309531 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kako se dobija pristup fascikli ?Informacije o sistemskom volumenu?. Fascikla ?Informacije o sistemskom volumenu? predstavlja skrivenu sistemsku fasciklu koju alatka ?Oporavak sistema? koristi za skladi?tenje informacija i ta?aka vra?anja. Fascikla ?Informacije o sistemskom volumenu? postoji na svakoj particiji na ra?unaru. Mo?da ?e biti potrebno da pristupite ovoj fascikli radi re?avanja problema.

DODATNE INFORMACIJE

Da biste dobili pristup fascikli ?Informacije o sistemskom volumenu?, koristite korake u odgovaraju?em odeljku.

Microsoft Windows XP Professional ili Windows XP Home Edition sa sistemom datoteka FAT32

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Moj ra?unar.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije fascikle.
 3. Na kartici Prikaz izaberite stavku Prika?i skrivene datoteke i fascikle.
 4. Opozovite izbor u polju za potvrdu Sakrij za?ti?ene datoteke operativnog sistema (preporu?uje se). Kada se od vas zatra?i da potvrdite promenu, kliknite na dugme Da.
 5. Kliknite na dugme U redu.
 6. U osnovnoj fascikli kliknite dvaput na fasciklu Informacije o sistemskom volumenu da biste je otvorili.

Windows XP Professional sa sistemom datoteka NTFS na domenu

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Moj ra?unar.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije fascikle.
 3. Na kartici Prikaz izaberite stavku Prika?i skrivene datoteke i fascikle.
 4. Opozovite izbor u polju za potvrdu Sakrij za?ti?ene datoteke operativnog sistema (preporu?uje se). Kada se od vas zatra?i da potvrdite promenu, kliknite na dugme Da.
 5. Kliknite na dugme U redu.
 6. U osnovnoj fascikli kliknite dvaput na fasciklu Informacije o sistemskom volumenu, a zatim izaberite stavku Deljenje i bezbednost.
 7. Izaberite karticu Bezbednost.
 8. Kliknite na dugme Dodaj, a zatim otkucajte ime korisnika kojem ?elite da date pristup fascikli. Odaberite lokaciju naloga ako je potrebno (lokalnu ili sa domena). Ovo je naj?e??e nalog pomo?u kojeg ste se prijavili. Kliknite na dugme U redu, a zatim ponovo kliknite na dugme U redu.
 9. U osnovnoj fascikli kliknite dvaput na fasciklu Informacije o sistemskom volumenu da biste je otvorili.

Windows XP Professional sa sistemom datoteka NTFS u radnoj grupi ili samostalnom ra?unaru

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Moj ra?unar.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije fascikle.
 3. Na kartici Prikaz izaberite stavku Prika?i skrivene datoteke i fascikle.
 4. Opozovite izbor u polju za potvrdu Sakrij za?ti?ene datoteke operativnog sistema (preporu?uje se). Kada se od vas zatra?i da potvrdite promenu, kliknite na dugme Da.
 5. Opozovite izbor u polju za potvrdu Koristi jednostavno deljenje datoteka (preporu?uje se).
 6. Kliknite na dugme U redu.
 7. U osnovnoj fascikli kliknite dvaput na fasciklu Informacije o sistemskom volumenu, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 8. Izaberite karticu Bezbednost.
 9. Kliknite na dugme Dodaj, a zatim otkucajte ime korisnika kojem ?elite da date pristup fascikli. Ovo je naj?e??e nalog pomo?u kojeg ste se prijavili. Kliknite na dugme U redu, a zatim ponovo kliknite na dugme U redu.
 10. U osnovnoj fascikli kliknite dvaput na fasciklu Informacije o sistemskom volumenu da biste je otvorili.

  NAPOMENA: Fascikla ?Informacije o sistemskom volumenu? sada je dostupna u normalnom re?imu za korisnike operativnog sistema Windows XP Home Edition.

Kori??enje alatke CACLS u operativnom sistemu Windows XP Home Edition sa sistemom datoteka NTFS

U operativnom sistemu Windows XP Home Edition sa sistemom datoteka NTFS tako?e mo?ete da koristite alatku Cacls, koja predstavlja alatku komandne linije, da biste prikazali ili izmenili spiskove za kontrolu pristupa datotekama ili fasciklama (ACL). Za vi?e informacija o alatki Cacls, uklju?uju?i upotrebu i parametre, u Centru za pomo? i podr?ku potra?ite termin ?cacls?.
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Uverite se da se nalazite u osnovnoj fascikli particije za koju ?elite da dobijete pristup fascikli ?Informacije o sistemskom volumenu?. Na primer, da biste dobili pristup fascikli C:\Informacije o sistemskom volumenu, uverite se da se nalazite u osnovnoj fascikli disk jedinice C (na odzivniku ?C:\?).
 3. Otkucajte slede?i red, a zatim pritisnite taster ENTER:
  cacls "oznaka disk jedinice:\System Volume Information" /E /G korisni?ko ime:F
  Obavezno otkucajte navodnike kao ?to je prikazano. Ova komanda dodaje navedenog korisnika fascikli sa dozvolama za punu kontrolu.
 4. U osnovnoj fascikli kliknite dvaput na fasciklu Informacije o sistemskom volumenu da biste je otvorili.
 5. Ako je potrebno da nakon re?avanja problema uklonite dozvole, na komandnoj liniji otkucajte slede?i red:
  cacls "oznaka disk jedinice:\System Volume Information" /E /R korisni?ko ime
  Ova komanda uklanja sve dozvole za navedenog korisnika.

Slede?i koraci tako?e funkcioni?u ako ponovo pokrenete ra?unar u bezbednom re?imu zato ?to je jednostavno deljenje datoteka automatski isklju?eno kada pokrenete ra?unar u bezbednom re?imu.
 1. Otvorite fasciklu ?Moj ra?unar?, kliknite desnim tasterom mi?a na fasciklu Informacije o sistemskom volumenu, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 2. Izaberite karticu Bezbednost.
 3. Kliknite na dugme Dodaj, a zatim otkucajte ime korisnika kojem ?elite da date pristup fascikli. Ovo je naj?e??e nalog pomo?u kojeg ste se prijavili.
 4. Kliknite na dugme U redu, a zatim ponovo kliknite na dugme U redu.
 5. Kliknite dvaput na fasciklu Informacije o sistemskom volumenu da biste je otvorili.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 309531 - Poslednji pregled: 8. oktobar 2007. - Revizija: 2.3
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbui kbenv kbhowto kbinfo KB309531

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com