Raksta ID: 309531 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? aprakst?ts, k? ieg?t piek?uvi mapei System Volume Information. Mape System Volume Information ir sl?pta sist?mas mape, ko r?ks Sist?mas atjauno?ana izmanto savas inform?cijas un atjauno?anas punktu glab??anai. Mape System Volume Information ir katr? datora nodal?jum?. Iesp?jams, jums ir j?ieg?st piek?uve ?ai mapei, lai var?tu nov?rst probl?mas.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu piek?uvi mapei System Volume Information, izmantojiet atbilsto?aj? sada?? nor?d?t?s darb?bas.

Microsoft Windows XP Professional vai Windows XP Home Edition, izmantojot failu sist?mu FAT32

 1. Noklik??iniet uz S?kt, p?c tam uz Mans dators.
 2. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Mapes opcijas.
 3. Ciln? Skats noklik??iniet uz R?d?t sl?ptos failus un mapes.
 4. Not?riet izv?les r?ti?u Pasl?pt aizsarg?tos oper?t?jsist?mas failus (ieteicams). Kad tiek par?d?ts aicin?jums apstiprin?t izmai?as, noklik??iniet uz J?.
 5. Noklik??iniet uz Labi.
 6. Saknes map? veiciet dubultklik??i uz mapes System Volume Information, lai to atv?rtu.

Windows XP Professional, dom?n? izmantojot failu sist?mu NTFS

 1. Noklik??iniet uz S?kt, p?c tam uz Mans dators.
 2. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Mapes opcijas.
 3. Ciln? Skats noklik??iniet uz R?d?t sl?ptos failus un mapes.
 4. Not?riet izv?les r?ti?u Pasl?pt aizsarg?tos oper?t?jsist?mas failus (ieteicams). Kad tiek par?d?ts aicin?jums apstiprin?t izmai?as, noklik??iniet uz J?.
 5. Noklik??iniet uz Labi.
 6. Saknes map? ar peles labo pogu noklik??iniet uz mapes System Volume Information un p?c tam noklik??iniet uz Koplieto?ana un dro??ba.
 7. Noklik??iniet uz cilnes Dro??ba.
 8. Noklik??iniet uz Pievienot un ierakstiet t? lietot?ja v?rdu, kuram v?laties pie??irt piek?uvi ?ai mapei. Ja nepiecie?ams, izv?lieties konta atra?an?s vietu (lok?ls vai dom?n?). Parasti tas ir konts, ar kuru esat pieteicies. Noklik??iniet uz Labi un p?c tam v?lreiz uz Labi.
 9. Saknes map? veiciet dubultklik??i uz mapes System Volume Information, lai to atv?rtu.

Windows XP Professional, darbgrup? vai atsevi??? dator? izmantojot failu sist?mu NTFS

 1. Noklik??iniet uz S?kt, p?c tam uz Mans dators.
 2. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Mapes opcijas.
 3. Ciln? Skats noklik??iniet uz R?d?t sl?ptos failus un mapes.
 4. Not?riet izv?les r?ti?u Pasl?pt aizsarg?tos oper?t?jsist?mas failus (ieteicams). Kad tiek par?d?ts aicin?jums apstiprin?t izmai?as, noklik??iniet uz J?.
 5. Not?riet izv?les r?ti?u Izmantot vienk?r?u failu koplieto?anu (ieteicams) .
 6. Noklik??iniet uz Labi.
 7. Saknes map? ar peles labo pogu noklik??iniet uz mapes System Volume Information un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 8. Noklik??iniet uz cilnes Dro??ba.
 9. Noklik??iniet uz Pievienot un ierakstiet t? lietot?ja v?rdu, kuram v?laties pie??irt piek?uvi ?ai mapei. Parasti tas ir konts, ar kuru esat pieteicies. Noklik??iniet uz Labi un p?c tam v?lreiz uz Labi.
 10. Saknes map? veiciet dubultklik??i uz mapes System Volume Information, lai to atv?rtu.

  PIEZ?ME. Tagad mape System Volume Information sist?mas Windows XP Home Edition lietot?jiem ir pieejama parastaj? re??m?.

CACLS lieto?ana ar Windows XP Home Edition, izmantojot failu sist?mu NTFS

Sist?m? Windows XP Home Edition ar failu sist?mu NTFS var izmantot ar? r?ku Cacls, kas ir komandrindas r?ks, lai par?d?tu vai modific?tu failu vai mapju piek?uves vad?bas sarakstus (ACL). Lai uzzin?tu vair?k par r?ku Cacls, ieskaitot par t? lieto?anu un sl?d?iem, atbalsta un pal?dz?bas centr? mekl?jiet ?cacls?.
 1. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ievadiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. P?rliecinieties, vai esat t? nodal?juma saknes map?, kur v?laties ieg?t piek?uvi mapei System Volume Information. Piem?ram, lai piek??tu mapei C:\System Volume Information, p?rliecinieties, vai atrodaties diska C saknes map? (uzvedn? ?C:\?).
 3. Ierakstiet n?kamo rindi?u un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  cacls "diska_burts:\System Volume Information" /E /G lietot?jv?rds:F
  Noteikti pievienojiet nor?d?t?s p?di?as. ?? komanda mapei pievieno nor?d?to lietot?ju ar piln?gas kontroles at?auj?m.
 4. Saknes map? veiciet dubultklik??i uz mapes System Volume Information, lai to atv?rtu.
 5. Ja p?c probl?mu nov?r?anas ??s at?aujas ir j?no?em, komandrind? ierakstiet ??du rindi?u:
  cacls "diska_burts:\System Volume Information" /E /R lietot?jv?rds
  ?? komanda nor?d?tajam lietot?jam no?em visas at?aujas.

N?kam?s darb?bas var veikt ar? tad, ja dators tiek restart?ts dro?aj? re??m?, jo ?aj? re??m? vienk?r?? failu koplieto?ana tiek autom?tiski izsl?gta.
 1. Atveriet Mans dators, ar peles labo pogu noklik??iniet uz mapes System Volume Information un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 2. Noklik??iniet uz cilnes Dro??ba.
 3. Noklik??iniet uz Pievienot un ierakstiet t? lietot?ja v?rdu, kuram v?laties pie??irt piek?uvi ?ai mapei. Parasti tas ir konts, ar kuru esat pieteicies.
 4. Noklik??iniet uz Labi un p?c tam v?lreiz uz Labi.
 5. Veiciet dubultklik??i uz mapes System Volume Information, lai to atv?rtu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 309531 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2007. gada 12. oktobris - P?rskat??ana: 2.3
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbinfo kbenv kbui KB309531

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com