Straipsnio ID: 309531 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje ai?kinama, kaip gauti prieig? prie aplanko ?System Volume Information?. Aplankas ?System Volume Information? yra pasl?ptasis sistemos aplankas, kur? sistemos atk?rimo ?rankiai naudoja informacijai ir atk?rimo ta?kams saugoti. Aplankas ?System Volume Information? yra visuose kompiuterio skaidiniuose. ?alinant triktis, gali prireikti prieigos prie ?io aplanko.

Daugiau informacijos

Jei norite, kad jums b?t? suteikta prieiga prie aplanko ?System Volume Information?, atlikite atitinkamame skyriuje nurodytus veiksmus.

?Microsoft Windows XP Professional? arba ?Windows XP Home Edition?, naudojan?ios FAT32 fail? sistem?

 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Mano kompiuteris.
 2. Meniu ?rankiai spustel?kite Aplanko parinktys.
 3. Skirtuke Rodymas spustel?kite Rodyti pasl?ptus failus ir aplankus.
 4. I?valykite ?ym?s langel? Sl?pti apsaugotus operacin?s sistemos failus (rekomenduojama). Kai b?site paraginti patvirtinti keitim?, spustel?kite Taip.
 5. Spustel?kite Gerai.
 6. ?akniniame aplanke du kartus spustel?kite aplank? System Volume Information, kad j? atidarytum?te.

?Windows XP Professional?, naudojanti NTFS fail? sistem? domene

 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Mano kompiuteris.
 2. Meniu ?rankiai spustel?kite Aplanko parinktys.
 3. Skirtuke Rodymas spustel?kite Rodyti pasl?ptus failus ir aplankus.
 4. I?valykite ?ym?s langel? Sl?pti apsaugotus operacin?s sistemos failus (rekomenduojama). Kai b?site paraginti patvirtinti keitim?, spustel?kite Taip.
 5. Spustel?kite Gerai.
 6. ?akniniame aplanke de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite aplank? System Volume Information, tada spustel?kite Bendras naudojimas ir sauga.
 7. Spustel?kite skirtuk? Sauga.
 8. Spustel?kite Prid?ti, tada ?veskite vartotojo, kuriam norite suteikti prieig? prie aplanko, vard?. Jei yra, pasirinkite abonemento viet? (tame pa?iame kompiuteryje arba i? domeno). Paprastai tai yra tas abonementas, kur? naudodami ??jote. Spustel?kite Gerai, tada dar kart? Gerai.
 9. ?akniniame aplanke du kartus spustel?kite aplank? System Volume Information, kad j? atidarytum?te.

?Windows XP Professional?, naudojanti NTFS fail? sistem? darbo grup?s arba autonominiame kompiuteryje

 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Mano kompiuteris.
 2. Meniu ?rankiai spustel?kite Aplanko parinktys.
 3. Skirtuke Rodymas spustel?kite Rodyti pasl?ptus failus ir aplankus.
 4. I?valykite ?ym?s langel? Sl?pti apsaugotus operacin?s sistemos failus (rekomenduojama). Kai b?site paraginti patvirtinti keitim?, spustel?kite Taip.
 5. I?valykite ?ym?s langel? Naudoti paprast? bendr? fail? naudojim? (rekomenduojama).
 6. Spustel?kite Gerai.
 7. ?akniniame aplanke du kartus de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite aplank? System Volume Information, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 8. Spustel?kite skirtuk? Sauga.
 9. Spustel?kite Prid?ti, tada ?veskite vartotojo, kuriam norite suteikti prieig? prie aplanko, vard?. Paprastai tai yra tas abonementas, kur? naudodami ??jote. Spustel?kite Gerai, tada dar kart? Gerai.
 10. ?akniniame aplanke du kartus spustel?kite aplank? System Volume Information, kad j? atidarytum?te.

  PASTABA: Nuo ?iol ?Windows XP Home Edition? vartotojai aplank? ?System Volume Information? gal?s pasiekti, kai kompiuteris veiks ?prastu re?imu.

CACLS, kur ?diegta ?Windows XP Home Edition?, naudojanti NTFS fail? sistem?, naudojimas

?Windows XP Home Edition?, naudojan?ioje NTFS fail? sistem?, galite naudoti ir Cacls ?rank?, kuris yra komand? eilut?s ?rankis, skirtas rodyti ar modifikuoti fail? arba aplank? prieigos valdymo s?ra?us (ACLs). Daugiau informacijos apie Cacls ?rank?, ?skaitant naudojim? ir raktus, ie?kokite ?inyno ir palaikymo centre, ?vesdami ?cacls?.
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite cmd, tada spustel?kite Gerai.
 2. ?sitikinkite, kad esate ?akniniame skaidinio, kurio aplanko ?System Volume Information? prieig? norite gauti, aplanke. Pvz., jei norite gauti prieig? prie aplanko, kurio kelias C:\System Volume Information, ?sitikinkite, kad esate ?akniniame C disko aplanke (t. y. ?C:\?).
 3. ?ra?ykite ?i? eilut? ir paspauskite klavi?? ENTER:
  cacls "driveletter:\System Volume Information" /E /G username:F
  Kabutes ?veskite taip, kaip nurodyta. Vykdant ?i? komand? nurodytas vartotojas ?traukiamas ? vis? teisi? aplank?.
 4. ?akniniame aplanke du kartus spustel?kite aplank? System Volume Information, kad j? atidarytum?te.
 5. Jei pa?alin? triktis norite pa?alinti teises, ? komand? eilut? ?veskite ?i? komand?:
  cacls "driveletter:\System Volume Information" /E /R username
  Vykdant ?i? komand? pa?alinamos visos nurodytam vartotojui suteiktos teis?s.

?iuos veiksmus reikia atlikti ir tada, jei kompiuter? i? naujo paleid?iate saugiuoju re?imu, nes kompiuteriui veikiant saugiuoju re?imu paprastas bendras fail? naudojimas automati?kai i?jungiamas.
 1. Atidarykite Mano kompiuteris, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite aplank? System Volume Information, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 2. Spustel?kite skirtuk? Sauga.
 3. Spustel?kite Prid?ti, tada ?veskite vartotojo, kuriam norite suteikti prieig? prie aplanko, vard?. Paprastai tai yra tas abonementas, kur? naudodami ??jote.
 4. Spustel?kite Gerai, tada dar kart? Gerai.
 5. Dukart spustel?kite aplank? System Volume Information, kad j? atidarytum?te.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 309531 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 3 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbui kbenv kbhowto kbinfo KB309531

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com