Hư?ng d?n đ?i v?i vi?c l?a ch?n ph?n m?m ch?ng vi-rút đ? ch?y trên máy tính đang ch?y SQL Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 309422 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này cung c?p các nguyên t?c chung đ? giúp b?n quy?t đ?nh nh?ng lo?i h?nh ph?n m?m ch?ng vi-rút đ? ch?y trên các máy tính đang ch?y Microsoft SQL Server trong môi trư?ng c?a b?n.

THÔNG TIN THÊM

Microsoft m?nh m? khuy?n cáo r?ng b?n cá nhân đánh giá r?i ro b?o m?t cho m?i máy tính đang ch?y SQL Server trong môi trư?ng c?a b?n và b?n ch?n nh?ng công c? thích h?p cho các c?p đ? r?i ro b?o m?t c?a t?ng máy tính đang ch?y SQL Server. Ngoài ra, Microsoft khuy?n cáo r?ng trư?c khi b?n cu?n ra b?t k? d? án b?o v? vi rút, ki?m tra toàn b? h? th?ng nh? hơn m?t t?i đ?y đ? đ? đo b?t k? thay đ?i nào đ? ?n đ?nh và hi?u su?t.

Vi-rút b?o v? ph?n m?m đ?i h?i m?t s? tài nguyên h? th?ng đ? th?c thi. B?n ph?i th?c hi?n ki?m tra trư?c khi và sau khi b?n cài đ?t ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n đ? xác đ?nh n?u không có tác đ?ng hi?u su?t máy tính đó ch?y SQL Server.

Y?u t? nguy cơ b?o m?t

 • Giá tr? kinh doanh c?a b?n các thông tin đư?c lưu tr? trên máy tính.
 • M?c b?o m?t c?n thi?t cho thông tin đó.
 • Chi phí m?t đi quy?n truy c?p vào thông tin đó.
 • Nguy cơ b? virus hay t?nh tr?ng thông tin tuyên truy?n t? máy tính.

Các máy ch? có nguy cơ cao

B?t k? máy ch? có m?t s? nguy cơ lây nhi?m. Các máy ch? nguy cơ cao nh?t thư?ng g?p m?t ho?c nhi?u các tiêu chí sau:
 • Các máy ch? trên m?ng Internet công c?ng.
 • Các máy ch? đ? m? c?ng đ?n các máy ch? mà không ph?i là phía sau tư?ng l?a.
 • Các máy ch? đ?c ho?c th?c thi các t?p tin t? các máy ch? khác.
 • Các máy ch? ch?y các máy ch? HTTP, ch?ng h?n như Microsoft Internet Information Services (IIS) ho?c Apache. (Ví d?: SQL XML cho SQL Server 2000.)
 • Các máy ch? c?ng đang lưu tr? t?p tin chia s?.
 • Các máy ch? s? d?ng SQL thư thao tác các thư đi?n t? trong nư?c ho?c ra bên ngoài.
Các máy ch? mà không đáp ?ng các tiêu chu?n cho m?t máy ch? có nguy cơ cao nói chung t?i m?t r?i ro th?p hơn, m?c dù không ph?i luôn luôn.

Các lo?i công c? vi rút

 • Ho?t đ?ng virus quét: lo?i ch?c năng quét ki?m tra và ra t?p tin virus.
 • Ph?n m?m quét virus: ph?n m?m quét Virus quét t?p tin hi?n có cho t?p tin nhi?m. Nó phát hi?n các t?p tin sau khi h? đang b? nhi?m virus. Lo?i ch?c năng quét có th? gây ra sau đây ph?c h?i cơ s? d? li?u SQL Server và SQL Server v?n đ? t?p tin văn b?n đ?y đ? vào c?a hàng:
  • N?u quét vi-rút đ? m? m?t t?p tin cơ s? d? li?u và v?n c?n có nó m? ra khi máy ch? SQL c? g?ng đ? m? cơ s? d? li?u (ví d? như khi SQL Server b?t đ?u ho?c khi SQL Server m? m?t cơ s? d? li?u AutoClose đ? đóng c?a), cơ s? d? li?u mà t?p tin thu?c có th? đư?c đánh d?u k? t?nh nghi. Các t?p tin cơ s? d? li?u SQL Server thông thư?ng có .mdf, .ldf và h?u t? t?p tin .ndf.
  • N?u ph?n m?m quét virus có m?t t?p tin văn b?n đ?y đ? vào c?a hàng SQL Server m? khi d?ch v? t?m ki?m c?a Microsoft (MSSearch) c? g?ng truy c?p các t?p tin, b?n có th? g?p v?n đ? v?i danh m?c toàn b? n?i dung.
 • L? h?ng quét ph?n m?m: The Microsoft Security Tool Kit CD bao g?m các hư?ng d?n th?c hành t?t nh?t, thông tin v? b?o v? h? th?ng, và gói d?ch v? c?a b?n và các đ?p vá có th? b?o v? h? th?ng c?a b?n ch?ng l?i vi rút t?n công. Nó c?ng cung c?p cho Microsoft công c? đ? giúp b?n an toàn c?a h? th?ng c?a b?n và gi? chúng an toàn. Đ? t?i v? nó, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
  http://www.Microsoft.com/Security/
 • Spyware ph?n m?m: ph?n m?m gián đi?p và ph?n m?m không mong mu?n đ? c?p đ?n ph?n m?m th?c hi?n công vi?c nh?t đ?nh v? máy tính c?a b?n, thư?ng không có s? đ?ng ? c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? giúp b?o v? máy tính kh?i ph?n m?m gián đi?p và ph?n m?m không mong mu?n, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
  http://www.Microsoft.com/Protect/Computer/Spyware/Default.mspx
  Ngoài ra, Microsoft đ? phát hành trong Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool đ? giúp lo?i b? ph?n m?m đ?c h?i c? th?, ph? bi?n t? máy tính đang ch?y Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP ho?c Microsoft Windows 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  890830Các Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool giúp lo?i b? ph?n m?m đ?c h?i c? th?, ph? bi?n t? máy tính đang ch?y Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP ho?c Windows 2000

Các t?p tin đ? lo?i tr? t? virus quét

Khi b?n c?u h?nh cài đ?t ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n, h?y ch?c ch?n r?ng b?n lo?i tr? các t?p tin theo đây t? ch?c năng quét vi-rút. Làm đi?u này c?i thi?n hi?u su?t c?a các t?p tin và giúp đ?m b?o r?ng các t?p tin không b? khóa khi d?ch v? SQL Server ph?i s? d?ng chúng. Tuy nhiên, n?u nh?ng t?p tin b? nhi?m, ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n s? không th? đ? phát hi?n các nhi?m trùng.

Chú ý Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v? trí t?p tin m?c đ?nh cho SQL Server, là ch? đ? "T?p tin đ?a đi?m cho m?c đ?nh và đ?t tên là trư?ng h?p c?a SQL Server" cho phiên b?n c? th? c?a b?n c?a SQL Server trong SQL Server sách tr?c tuy?n:

Cho SQL Server 2008 R2:
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/Library/ms143547.aspx
Cho SQL Server 2008:
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/Library/ms143547 (SQL.100) .aspx
Cho SQL Server 2005:
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/Library/ms143547 (SQL.90) .aspx
 • T?p tin d? li?u SQL Server

  Nh?ng t?p tin này thư?ng có m?t ti?n ích m? r?ng tên t?p tin sau đây:
  • .MDF
  • .LDF
  • .ndf
 • T?p tin sao lưu SQL Server

  Nh?ng t?p này thư?ng xuyên có m?t ti?n ích m? r?ng tên t?p tin sau đây:
  • .Bak
  • .TRN
 • SQL Server phân tích d?ch v? t?p tin

  Nh?ng t?p này thư?ng xuyên có m?t ti?n ích m? r?ng tên t?p tin sau đây.
  Cho các d?ch v? phân tích 2005, 2008, và 2008 R2
  • .kstore
  • .khstore
  • .ksstore
  • .aStore
  • .ahstore
  • .asstore
  • .hstore
  • .ustore
  • .bstore
  • .bsstore
  • .HDR
  • .Data
  • .Map
  • .lstore
  • .sstore
  • .ostore
  • .dstore
  • .Vmp
  • .bin
  • .xml
  • .abf
  • .bin
  • .DTD
  • .TAV
  • .LDT
  • .str
  • .cmap
  • .ccmap
  • .ccstat
  • .CNT
  • .tmp
  Cho các d?ch v? phân tích 2000
  • .ODB
  • .Dim
  • .dimcr
  • .dimprop
  • .dimtree
  • .role
  • .MDL
  • .DMM
  • src
  • .SEC
  • .Map
  • .Data
  • .PDR
  • .PRT
 • T?p văn b?n đ?y đ? catalô
  • Trư?ng h?p m?c đ?nh: chương tr?nh Microsoft SQL Server\MSSQL\FTDATA
  • Đ?t tên d?: chương tr?nh Microsoft SQL Server\MSSQL$ instancename\FTDATA

 • Theo d?i các t?p tin
  Nh?ng t?p tin này thư?ng có ph?n m? r?ng tên t?p .trc. Đây có th? đư?c t?o ra khi b?n c?u h?nh profiler truy t?m b?ng tay ho?c khi kích ho?t C2 ki?m toán cho máy ch? c?a b?n.
 • SQL ki?m toán t?p tin (cho SQL Server 2008 ho?c phiên b?n m?i nh?t)
  Các t?p có ph?n m? r?ng tên t?p .sqlaudit. Đ? thêm thông tin đ? c?p đ?n ch? đ? sau trong SQL Server sách tr?c tuy?n:
  Ki?m toán (General Page)
 • T?p tin truy v?n SQL
  Nh?ng t?p tin này thư?ng có ph?n m? r?ng tên t?p .sql và ch?a Transact-SQL phát bi?u.

Quy tr?nh đ? lo?i tr? t? ch?c năng quét vi-rút

Cho SQL Server 2008 R2:
 • %ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.<instance name="">\MSSQL\Binn\SQLServr.exe</instance>
 • %ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.<instance name="">\Reporting Services\ReportServer\Bin\ReportingServicesService.exe</instance>
 • %ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.<instance name="">\OLAP\Bin\MSMDSrv.exe</instance>
Cho SQL Server 2008:
 • %ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSSQL10.<instance name="">\MSSQL\Binn\SQLServr.exe</instance>
 • %ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSSQL10.<instance name="">\Reporting Services\ReportServer\Bin\ReportingServicesService.exe</instance>
 • %ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSSQL10.<instance name="">\OLAP\Bin\MSMDSrv.exe</instance>
Cho SQL Server 2005:
 • %ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\SQLServr.exe
 • %ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSSQL.3\Reporting Services\ReportServer\Bin\ReportingServicesService.exe
 • %ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSSQL.2\OLAP\Bin\MSMDSrv.exe

Xem xét cho c?m

B?n có th? ch?y ph?n m?m ch?ng virus trên m?t c?m máy ch? SQL, nhưng b?n ph?i ch?c ch?n r?ng các ph?n m?m ch?ng vi-rút là m?t phiên b?n c?m, nh?n th?c. Liên h? v?i đ?i l? ch?ng vi-rút c?a b?n v? phiên b?n c?m, nh?n th?c và kh? năng tương tác.

N?u b?n đang ch?y ph?n m?m ch?ng virus trên m?t c?m, đ?m b?o r?ng b?n c?ng lo?i tr? các đ?a đi?m t? virus quét:
 • Đư?ng d?n thư m?c \mscs trên đ?a c?ng đ?i bi?u. Ví d?, lo?i tr? các thư m?c Q:\mscs t? virus quét
 • Thư m?c %Systemroot%\Cluster
 • C?p t?m cho tài kho?n d?ch v? Cluster. Ví d?, lo?i tr? các thư m?c \clusterserviceaccount\Local Settings\Temp t? virus quét
N?u b?n sao lưu cơ s? d? li?u vào đ?a, ho?c n?u b?n sao lưu các b?n ghi c?a giao d?ch vào m?t đ?a, b?n có th? lo?i tr? các t?p tin sao lưu t? virus quét.

THAM KH?O

Đ? c?p nh?t b?o m?t thông tin, Microsoft recommends r?ng b?n đăng k? v?i bí danh c?nh báo an ninh liên quan. Đ? đăng k?, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây và sau đó xem các B?n tin b?o m?t ph?n:
http://www.Microsoft.com/Security/
Đ? t?m thông tin chung v? an ninh SQL Server, bao g?m các th?c hành t?t nh?t, các mô h?nh khác nhau c?a an ninh và b?o m?t b?n tin, ghé thăm trang web c?a Microsoft sau đây:
http://www.Microsoft.com/SQL/Technologies/Security/Default.mspx
Đ? có thêm thông tin v? cân nh?c b? sung ch?ng vi-rút trên m?t c?m, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
250355Ph?n m?m ch?ng vi-rút có th? gây ra v?n đ? v?i d?ch v? c?m
Đ?i v?i đ? ngh? t?ng quát t? Microsoft cho ch?c năng quét vào h? th?ng doanh nghi?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822158 Virus quét khuy?n ngh? cho các doanh nghi?p máy tính đang ch?y hi?n đang h? tr? phiên b?n c?a Windows

Thu?c tính

ID c?a bài: 309422 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
T? khóa: 
kbsql2005cluster kbinfo kbmt KB309422 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:309422

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com