Kori??enje alatke za pravljenje rezervnih kopija radi za?tite i vra?anja datoteka i fascikli na ra?unaru u operativnim sistemima Windows XP i Windows Vista

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 309340 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.

Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite Windows XP sa servisnim paketom 3 (SP3). Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Microsoft Veb stranici: Podr?ka za neke verzije operativnog sistema Windows se zavr?ava

Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak sadr?i informacije o na?inu kori??enja programa za pravljenje rezervnih kopija u operativnim sistemima Windows XP i Windows Vista u cilju za?tite podataka i vra?anja datoteka i fascikli na ra?unaru.

Uslu?ni program za kreiranje rezervnih kopija u operativnim sistemima Windows XP i Windows Vista poma?e vam da za?titite podatke ako ?vrsti disk prestane da radi ili datoteke budu slu?ajno izbrisane. Pomo?u alatke za pravljenje rezervnih kopija mo?ete da kreirate kopije svih podataka na ?vrstom disku i da ih arhivirate na drugom ure?aju za skladi?tenje kao ?to je ?vrsti disk ili traka.

Ako se originalni podaci na va?em ?vrstom disku slu?ajno obri?u, zamene ili postanu nepristupa?ni zbog kvara ?vrstog diska, mo?ete da vratite podatke sa diska ili iz arhivirane kopije u prethodno stanje koriste?i ?arobnjak za vra?anje u prethodno stanje ili ?arobnjak za automatski oporavak sistema.

Vi?e informacija o na?inu pravljenja rezervne kopije na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows 7 potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/windows7/products/features/backup-and-restore

Dodatne informacije

Pravljenje rezervnih kopija i vra?anje datoteka i fascikli

Napomena Morate da imate akreditive administratora ili operatora rezervnih kopija na ra?unaru da biste mogli da pravite rezervne kopije i vra?ate datoteke i fascikle. Operatori rezervnih kopija mogu da kreiraju rezervne kopije i da vra?aju ?ifrovane datoteke i fascikle u prethodno stanje bez njihovog de?ifrovanja.

Da biste bili sigurni da imate najnovije informacije u vezi sa kori??enjem programa za pravljenje rezervnih kopija u operativnim sistemima Windows XP i Windows Vista, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
Koristite Windows za pravljenje rezervnih kopija podataka sa ra?unara
http://www.microsoft.com/protect/yourself/data/backup.mspx
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 309340 - Poslednji pregled: 26. septembar 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Starter
Klju?ne re?i: 
kbresolve kbenv kbarttypeshowme kbhowtomaster KB309340

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com