K? izmantot r?ku Dubl?jumkopijas izveide, lai atjaunotu failus un mapes dator?, kur? darbojas sist?ma Windows XP

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 309340 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? detaliz?ti izkl?st?ts, k? sist?m? Microsoft Windows XP izmantot dubl?jumkopiju izveides programmu, lai dator? atjaunotu failus un mapes. Windows XP util?ta Dubl?jumkopijas izveide pal?dz aizsarg?t datus gad?jum?, ja cietais disks p?rst?j darboties vai faili tiek nejau?i izdz?sti. Lietojot util?tu Dubl?jumkopijas izveide, var izveidot visu ciet? diska datu kopiju un arhiv?t to cit? kr?tuves ier?c?, piem?ram, cietaj? disk? vai lent?.

Ja s?kotn?jie dati no ciet? diska nejau?i tiek izdz?sti, p?rrakst?ti vai ar? k??st nepieejami nepareizas ciet? diska darb?bas d??, datus var viegli atjaunot no diska vai arhiv?t?s kopijas, izmantojot atjauno?anas vedni vai automatiz?to sist?mas atkop?anas vedni.PAPILDINDORM?CIJA

K? atjaunot failus un mapes

Piez?me. Lai atjaunotu failus un mapes, jums dator? j?b?t administrat?vajiem vai dubl??anas operatora akredit?cijas datiem. Dubl??anas operatori un administratori var izveidot dubl?jumkopijas un atjaunot ?ifr?tos failus un mapes, neat?ifr?jot failus vai mapes.

Lai atjaunotu failus un mapes, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), nor?diet uz All Programs (Visas programmas), Accessories (Piederumi), System Tools (Sist?mas r?ki) un p?c tam noklik??iniet uz Backup (Dubl?jums). Tiek palaists dubl?jumkopiju izveides un atjauno?anas vednis.
 2. Noklik??iniet uz Advanced Mode (Papildu re??ms).
 3. Noklik??iniet uz cilnes Restore and Manage Media (Datu vides atjauno?ana un p?rvald??ana).
 4. Izmantojiet k?du no ??m darb?b?m:
  • Ja v?laties veikt atjauno?anu no dubl?jumkopijas faila, izv?rsiet File (Fails) un p?c tam izv?rsiet nepiecie?amo dubl?jumkopijas failu. Piem?ram, izv?rsiet Backup.bkf, izveidots 01.01.2002. plkst. 13:15. P?c noklus?juma dubl?jumkopijas faila nosaukum? tiek iek?auts dubl?jumkopijas izveides datums un laiks.
  • Ja v?laties veikt atjauno?anu no lentes dubl?jumkopijas, izv?rsiet nepiecie?amo lentes ier?ci un p?c tam izv?rsiet nepiecie?am? datu nes?ja nosaukumu. Piem?ram, izv?rsiet Troja un p?c tam ? Datu vide izveidota 01.01.2002 plkst. 13:15.
 5. Atz?m?jiet atjaunojamo mapju izv?les r?ti?as. Ja v?laties veikt noteiktu atlasi, veiciet dubultklik??i uz nepiecie?am?s mapes un atz?m?jiet atjaunojamajiem failiem un map?m atbilsto??s izv?les r?ti?as.
 6. Ja tiek atjaunota visa oper?t?jsist?ma, atz?m?jiet izv?les r?ti?u System State (Sist?mas st?voklis).

  Piez?me. Ja v?laties atjaunot oper?t?jsist?mu un savus datu failus, ir j?atjauno sist?mas st?vok?a dati. Sist?mas st?vok?a dati ietver re?istru, COM+ klases re?istr?cijas datu b?zi, sist?mas Windows aizsarg?tos failus, k? ar? s?kn??anas failus.

  Svar?gi! Pirms pilnas dubl?jumkopijas atjauno?anas p?rliecinieties, vai pa?reiz?jai Windows instal?cijai t? pati servisa pakotne, kas oper?t?jsist?mas dubl?jumkopijai. Piem?ram, ja tiek atjaunota pilna dubl?jumkopija, kur? iek?auta 1. servisa pakotne (SP1), p?rliecinieties, vai pa?reiz?j? Windows instal?cij? ir instal?ta SP1.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kas da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?):
  328035 Atjaunojot Windows XP SP1 failu dubl?jumkopiju, rodas STOP k??da (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 7. Lodzi?? Restore files to (Atjaunot failus ?eit), izmantojiet k?du no ??m metod?m:
  • Noklik??iniet uz Original location (S?kotn?j? atra?an?s vieta), ja failus v?laties atjaunot viet?, kur tie atrad?s, veidojot dubl?jumkopiju. Izmantojiet ?o izv?li, ja atjaunojat visu datoru.
  • Noklik??iniet uz Alternate location (Alternat?v? atra?an?s vieta), ja vienu vai vair?kus failus v?laties atjaunot cit? ciet? diska atra?an?s viet?. Nepiecie?amo atra?an?s vietu ierakstiet lodzi?? Alternate location (Alternat?v? atra?an?s vieta). Izmantojiet ?o izv?li, lai atjaunojot ne?autu p?rrakst?t dator? eso?os failus.
  • Noklik??iniet uz Single folder (Viena mape), ja vienu vai vair?kus failus v?laties atjaunot vien? ciet? diska map?. Nepiecie?amo atra?an?s vietu ierakstiet lodzi?? Alternate location (Alternat?v? atra?an?s vieta). Izmantojiet ?o izv?li, lai atjaunotos failus vai mapes nodal?tu no p?r?jiem cietaj? disk? eso?ajiem failiem.
 8. Izv?ln? Tools (R?ki) noklik??iniet uz Options (Opcijas).
 9. Noklik??iniet uz metodes, kas dubl?jumkopiju izveides r?kam j?izmanto, atjaunojot dator? jau eso?u failu, un noklik??iniet uz OK (Labi). Dubl?jumkopijas izveides r?ks ?o izv?li izmanto, lai noteiktu, vai p?rrakst?t eso?u failu tikai tad, ja fails tiek atjaunots map?, kur? ?is fails atrodas.

  Piez?me. Ja atjaunojat oper?t?jsist?mu, noklik??iniet uz Always replace the file on my computer (Vienm?r aizst?t man? dator? eso?o failu).
 10. Noklik??iniet uz Start Restore (S?kt atjauno?anu).
 11. Ja tiek par?d?ts ?is zi?ojums, noklik??iniet uz OK (Labi), ja v?laties atjaunot sist?mas st?vok?a inform?ciju, izmantojot atlas?to dubl?jumkopiju:
  Warning (Br?din?jums)

  Restoring System State will always overwrite current System State unless restoring to an alternative location. (Atjaunojot sist?mas st?vokli, vienm?r tiks p?rrakst?ts pa?reiz?jais sist?mas st?voklis, ja vien atjauno?ana netiks veikta alternat?v? atra?an?s viet?.)
 12. Uzvedn? Confirm Restore (Atjauno?anas apstiprin??ana) noklik??iniet uz OK (Labi). Tiek par?d?ts dialoglodzi?? Restore Progress (Atjauno?anas gaita) un tiek s?kta atjauno?ana.
 13. Kad atjauno?ana ir pabeigta, noklik??iniet uz Close (Aizv?rt). Kad tiek pied?v?ts restart?t datoru, noklik??iniet uz Yes (J?).
Lai skat?tu video par failu un mapju dubl?jumkopiju izveidi, noklik??iniet uz pogas Play (Demonstr?t)
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
MediaPlayer PlayButton
?aj? Windows Media Player skat?t?j?:Piez?me. Lai skat?tu ?o video, dator? j?b?t instal?tai programmai Windows Media Player 7.0 vai jaun?kai versijai. Lai ieg?tu jaun?ko Windows Media Player versiju, apmekl?jiet ??du Web vietu:
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/windowsmediaplayer/default.mspx


UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par dubl?jumkopiju izveides r?ka izmanto?anu failu un mapju dubl?jumkopijas izveidei, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
308422 K? izmantot r?ku Dubl?jumkopijas izveide, lai izveidotu dubl?jumkopijas failiem un map?m dator?, kur? darbojas sist?ma Windows XP
Instal?jot Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Backup netiek autom?tiski instal?ts.

Lai sa?emtu papildinform?ciju par to, k? instal?t Microsoft dubl?jumkopiju no Windows XP Home Edition kompaktdiska, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
302894 K? instal?t dubl?jumu no kompaktdiska Windows XP Home Edition

Rekviz?ti

Raksta ID: 309340 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2006. gada 11. septembris - P?rskat??ana: 6.0
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbenv kbarttypeshowme kbhowtomaster KB309340

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com