Tuy chon HAL sau khi thit lp Windows XP hoc Windows Server 2003

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 309283 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Bai vit nay m ta cac tuy chon Lp phn cng ao (HAL) co trong B quan li Thit bi va cac tuy chon co sn sau khi ban chay Thit lp Microsoft Windows XP hoc Microsoft Windows Server 2003.

THNG TIN THM

B quan li Thit bi Windows XP va B quan li Thit bi Windows Server 2003 lit k nhng la chon co gii han cho vic thay i kiu HAL khi ban bm Cp nht Trinh iu khin. B quan li Thit bi cua Microsoft Windows 2000 cho phep ban la chon bt ky kiu HAL nao. Nu ban chon mt HAL khng ung, ban co th khng khi ng c Windows 2000, hoc co th ban co nhng vn khac. Mc du hin tai cac chon la a c gii han, nhng ban chi nn thay i HAL nu ban chc chn rng HAL c chon se hoat ng tt trn h thng cua ban. Cac tuy chon trinh bay y c bit la tng thich vi hu ht cac h thng. Tuy nhin, mt s h thng co th gp s c.

Khi ban cai t cac HAL sau y trn may tinh da trn Windows XP hoc Windows Server 2003, cac tuy chon HAL cua B quan ly Thit bi sau se xut hin:

"PC Chun", Non-ACPI PIC HAL (Hal.dll)

 • PC Chun

"PC n b x ly MPS", Non-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll)

 • PC Chun
 • n b x ly MPS
 • a b x ly MPS

"May tinh ca nhn a b x ly MPS", Non-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll)

 • PC Chun
 • a b x ly MPS

"Cu hinh Nng cao va Giao din manh (ACPI) PC", ACPI PIC HAL (Halacpi.dll)

 • PC Chun
 • Cu hinh Nng cao va Giao din manh (ACPI) PC

"PC n b x ly ACPI", ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll)

 • PC Chun
 • Cu hinh Nng cao va Giao din manh (ACPI) PC
 • n b x ly ACPI
 • a b x ly ACPI

"PC a b x ly ACPI", ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll)

 • PC Chun
 • Cu hinh Nng cao va Giao din manh (ACPI) PC
 • a b x ly ACPI
 • a b x ly MPS

Chu y

 1. Mt hin tng ph bin khi trin khai anh khng ung vao mt may tinh la anh Sysprep dng ap ng khi khi ng lai hoc bao cao thng bao li sau y:
  Stop 0x0000007b
 2. Nu mt HAL khng ung bi bt buc xut hin khi Thit lp hoc do s dung mt Anh Chun bi H thng (Sysprep), ban chi co th xem danh sach chinh xac cac HAL khi ban thc hin cai t mi Windows XP hoc Windows Server 2003. Ban khng th thay i sang mt HAL khac ngoai nhng gi a c lit k trong B quan ly thit bi.
 3. B quan li Thit bi khng cho phep vic thay i t mt Non-ACPI HAL sang mt ACPI HAL. Ban phai cai t mi Windows XP hoc Windows 2003 cho kiu thay i nay. Chi thay i t mt ACPI HAL sang Non-ACPI HAL vi muc ich khc phuc s c.
 4. Trn phin ban Windows XP hoc cac phin ban mi hn, HAL n b x ly ACPI va HAL n b x ly MPS nhn ra s tn tai cua nhiu b x ly va bao cao ID MP. Cm va Chay phat hin danh sach ID phn cng cua devnode may tinh a thay i va di chuyn devnode tr lai qua quy trinh phat hin "tim thy phn cng mi". Do o, khi ban thm mt b x ly th hai, cac tp MP (HAL va loi) c t ng cai t, va ban khng phai cp nht bng tay trinh iu khin trong B quan ly Thit bi .
 5. Microsoft khng h tr chay HAL khac ngoai HAL ma Thit lp Windows thng cai t trn may tinh. Vi du:, chay mt PIC HAL trn mt may tinh APIC khng c h tr. Mc du cu hinh nay co th hoat ng, nhng Microsoft khng kim tra cu hinh nay va ban co th gp cac vn v hoat ng va vn tam dng. Microsoft cung khng h tr trao i cac tp c HAL s dung thay i bng tay cac kiu HAL .
 6. Microsoft khuyn ban chi dung cac HAL vi muc ich khc phuc s c hoc x ly mt s c phn cng.
 7. Khi ban tao mt anh Sysprep, anh nay phai cha kiu HAL danh cho may tinh ich. Danh sach sau y m ta cac may tinh ma ban co th trin khai mt anh Sysprep c bit ln da trn kiu HAL trong may tinh ngun:
  • Ban co th trin khai mt anh Sysprep a c tao trn mt may tinh s dung PC Chun, Non-ACPI PIC HAL (Hal.dll) ln mt may tinh s dung cac kiu HAL sau y:
   • PC Chun, Non-ACPI PIC HAL (Hal.dll)
  • Ban co th trin khai mt anh Sysprep a c tao trn mt may tinh co s dung Cu hinh Nng cao va Giao din manh (ACPI) PC, ACPI PIC HAL (Halacpi.dll) ln mt may tinh co s dung cac kiu HAL sau y:
   • Cu hinh Nng cao va Giao din manh (ACPI) PC, ACPI PIC HAL (Halacpi.dll)
  • Ban co th trin khai mt anh Sysprep a tao trn mt may tinh co s dung mtPC n b x ly MPS, Non-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll) ln mt may tinh co s dung cac kiu HAL sau y:
   • PC n b x ly MPS, Non-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll)
   • PC a b x ly MPS, Non-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll)
  • Ban co th trin khai mt anh Sysprep a c tao trn mt may tinh co s dung mtPC a b x ly MPS, Non-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll) ln mt may tinh co s dung cac kiu HAL sau y:
   • PC n b x ly MPS, Non-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll)
   • PC n b x ly MPS, Non-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll)
  • Ban co th trin khai mt anh Sysprep a c tao trn mt may tinh co s dung mt PC n b x ly ACPI, ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll) ln mt may tinh co s dung cac kiu HAL sau y:
   • PC n b x ly ACPI, ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll)
   • PC a b x ly ACPI , ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll)
  • Ban co th trin khai mt anh Sysprep a c tao trn mt may tinh co s dung mt PC a b x ly ACPI, ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll) ln mt may tinh co s dung cac kiu HAL sau y:
   • PC a b x ly ACPI , ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll)
   • PC n b x ly ACPI, ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll)
Chu y Hin thi, cac tuy chon trong B quan ly Thit bi khng lit k mt phin ban APIC cua HAL nay khi ban thay i HAL trn h thng APIC. Mc du PIC HAL c cai t co th hoat ng, nhng ban co th chon phin ban APIC yu thich sau khi ban cai t mt hotfix cho cac may tinh ang chay trn Windows Server 2003 Goi Dich vu 1.

bit thm thng tin v hotfix dung cho Windows Server 2003 Goi Dich vu 1, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
923425 Ban khng co la chon giam cp xung mt lp phn cng ao c thit lp s dung mt trinh iu khin ngt co th lp trinh nng cao mt b x ly khi ban thay i kiu may tinh bng cach s dung B quan ly Thit bi trong Windows Server 2003 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

THAM KH?O

299340 Cach thc ap t mt Lp phn cng ao trong qua trinh nng cp hoc cai t Windows XP (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
bit thm thng tin v cach thc cai t lai Windows XP, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
315341 Cach thc thc hin mt nng cp tai ch (cai t lai) Windows XP

Thu?c tnh

ID c?a bi: 309283 - L?n xem xt sau cng: 03 Thang Mi Hai 2007 - Xem xt l?i: 7.3
p d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? kha:
kbinfo kbenv KB309283

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com