Làm th? nào đ?: S? d?ng Windows XP đ? t?o ra m?t kh?i lư?ng RAID-5 ngày máy tính t? xa Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 309043 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách đ? t?o ra m?t kh?i lư?ng RAID-5 ngày máy tính d?a trên Windows 2000 Server t? xa b?ng cách s? d?ng đ?a qu?n l? snap-in trong Microsoft Windows XP.

M?t kh?i lư?ng RAID-5 là m?t kh?i lư?ng ch?u l?i trong đó d? li?u và tính ch?n l? s?c trên ba ho?c nhi?u đ?a v?t l?. N?u m?t ph?n c?a m?t v?t l? đ?a th?t b?i, b?n có th? ph?c h?i d? li?u trên đ?a không thành công b?ng cách s? d?ng các thông tin d? li?u và tính ch?n l? trên đ?a ho?t đ?ng.

Kh?i lư?ng RAID-5 không có s?n trên máy tính ch?y Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition ho?c Windows XP Professional. Tuy nhiên, b?n có th? s? d?ng m?t máy tính ch?y Windows XP Professional đ? t?o ra kh?i lư?ng RAID-5 ngày t? xa máy tính đang ch?y Microsoft Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server ho?c Windows 2000 Datacenter Server. B?n ph?i có quy?n qu?n tr? trên máy tính t? xa đ? làm đi?u này.

T?o ra m?t kh?i lư?ng RAID-5

Đ? t?o ra m?t kh?i lư?ng RAID-5 ngày m?t máy tính d?a trên Windows 2000 Server t? xa t? m?t máy tính d?a trên Windows XP Professional, làm theo các bư?c sau.

K?t n?i t?i máy tính t? xa

 1. Đăng nh?p vào Windows XP máy tính đ?a phương v?i trương m?c đư?c li?t kê trong nhóm ngư?i qu?n tr? trên máy tính t? xa. Đi?u này có th? là m?t tên mi?n ho?c tài kho?n ngư?i dùng c?c b?.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n. Nh?p vào Hi?u su?t và b?o tr?, sau đó b?m Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m đúp chu?t Qu?n l? máy tính.
 3. Nh?p chu?t ph?i Qu?n l? máy tính (Local), sau đó b?m K?t n?i t?i máy tính khác.
 4. Nh?p vào M?t máy tính khác, r?i g? tên c?a máy tính mà b?n mu?n qu?n l? t? xa ho?c b?m Tr?nh duy?t đ? đ?nh v? máy tính, và sau đó nh?p vào Ok hai l?n đ? quay tr? l?i c?a s? qu?n l? đ?a. C?a s? qu?n l? máy tính c?a máy tính t? xa s? đư?c hi?n th?. M? r?ng Lưu trữ (n?u nó không m? đ? r?ng), và sau đó nh?p vào Qu?n l? đ?a.

T?o ra m?t kh?i lư?ng RAID-5 ngày máy tính t? xa

 1. Trong c?a s? qu?n l? đ?a, b?m chu?t ph?i vào không gian unallocated trên m?t đ?a đ?ng mà b?n mu?n t?o ra kh?i lư?ng RAID-5 và sau đó nh?p vào Kh?i lư?ng m?i.
 2. Trong thu?t s? kh?i lư?ng m?i, nh?p vào Ti?p theo.
 3. Nh?p vào Kh?i lư?ng RAID-5, sau đó b?m Ti?p theo.
 4. Dư?i T?t c? các ? đ?a có s?n năng đ?ng, b?m vào nh?ng đ?a mà b?n mu?n t?o âm lư?ng và b?m Thêm.
 5. Ki?m ch?ng r?ng đ?a mà b?n mu?n t?o ra m?t kh?i lư?ng RAID-5 đư?c li?t kê trong các Đ?a năng đ?ng đ? ch?n h?p. Ph?i có ít nh?t ba đ?a trong danh sách này.
 6. Trong các Kích thước h?p, ch? ra s? lư?ng không gian đ?a unallocated đ? s? d?ng cho kh?i lư?ng, và sau đó Ti?p theo.
 7. Gán m?t k? t? ? đ?a ho?c đư?ng d?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 8. Ch? r? các tùy ch?n đ?nh d?ng mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 9. Xác nh?n r?ng các tùy ch?n mà b?n đ? ch?n là chính xác, và sau đó nh?p vào K?t thúc.

  Kh?i lư?ng RAID-5 đư?c t?o ra, và nó xu?t hi?n trong các đ?a năng đ?ng thích h?p trong c?a s? qu?n l? đ?a.
 10. B? đ?a qu?n l? trên máy tính t? xa.

Khắc phục sự cố

Qu?n l? đ?a hi?n th? tr?ng thái mô t? trong đ? h?a xem và dư?i các Tr?ng thái c?t c?a xem danh sách trong c?a s? qu?n l? đ?a đ? thông báo cho b?n v? t?nh tr?ng hi?n t?i c?a đ?a ho?c kh?i lư?ng. S? d?ng nh?ng mô t? t?nh tr?ng đ? giúp b?n phát hi?n và g? r?i các đ?a và kh?i lư?ng th?t b?i. Border|ph?i|200px Đây là danh sách m?t ph?n c?a đ?a và th? tích tr?ng thái mô t?:
 • Tr?c tuy?n
  Đây là tr?ng thái b?nh thư?ng đ?a khi đ?a có th? truy c?p và ho?t đ?ng m?t cách chính xác.
 • Lành m?nh
  Đây là t?nh tr?ng kh?i lư?ng b?nh thư?ng khi kh?i lư?ng là có th? truy c?p và ho?t đ?ng m?t cách chính xác.
 • Lành m?nh (r?i ro)
  Kh?i lư?ng là có th? truy c?p; Tuy nhiên, ti?m ?n I/O l?i đư?c phát hi?n trên đ?a. T?nh tr?ng đ?a có th? đư?c hi?n th? như Tr?c tuy?n (l?i).
  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?m chu?t ph?i vào đ?a và b?m Kích ho?t l?i đ?a đ? tr? v? đ?a đ? Tr?c tuy?n t?nh tr?ng. Hành đ?ng này c?ng nên tr? v? kh?i lư?ng đ? Lành m?nh t?nh tr?ng.
 • S? th?a không thành công
  M?t ho?c nhi?u thành viên c?a kh?i lư?ng RAID-5 đ? th?t b?i. Kh?i lư?ng không c?n ch?u l?i. T?nh tr?ng đ?a có th? đư?c hi?n th? như Gián tuyến, M?t tích, ho?c Tr?c tuy?n (l?i).
  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s?a ch?a b?t k? v?n đ? đ?a, b? đi?u khi?n ho?c k?t n?i và xác minh r?ng đ?a v?t l? đư?c b?t và đúng g?n vào máy tính. Nh?p chu?t ph?i vào đ?a th?t b?i, và sau đó nh?p vào Kích ho?t l?i đ?a đ? tr? v? đ?a đ? Tr?c tuy?n t?nh tr?ng. Đi?u này c?ng nên tr? v? kh?i lư?ng đ? Lành m?nh t?nh tr?ng.
Danh sách đ?y đ? c?a đ?a và mô t? t?nh tr?ng âm lư?ng và các th? t?c x? l? s? c?, xem đ?a qu?n l? giúp. (Trong đ?a qu?n l? snap-in ho?c máy tính qu?n l? c?a s?, b?m Trợ giúp) vào các Hành đ?ng tr?nh đơn.
THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm vi?c v?i đ?ng đ?a, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
175761 Năng đ?ng vs. Basic lưu tr? trong Windows 2000
222189 Mô t? c?a các nhóm đ?a trong Windows 2000 Disk Management
254105 Năng đ?ng đ?a ph?n c?ng gi?i h?n
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? chuy?n đ?i đ?a cơ b?n vào đ?a m?t năng đ?ng và làm th? nào đ? chuy?n đ?i m?t đ?a đ?ng tr? l?i vào m?t đ?a cơ b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
309044Làm th? nào đ?: Chuy?n đ?i cơ b?n đ?n và năng đ?ng đ?a trong Windows XP Professional
Đ? có thêm thông tin v? cách c?u h?nh năng đ?ng đ?a, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
308424Làm th? nào đ?: S? d?ng đ?a qu?n l? c?u h?nh năng đ?ng đ?a trong Windows XP
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o ra m?t kh?i lư?ng đư?c nhân đôi, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307880Làm th? nào đ? t?o ra m?t kh?i lư?ng đư?c nhân đôi trên m?t máy tính d?a trên Windows 2000 t? xa trong Windows XP trên máy tính
Đ? bi?t thêm chi ti?t làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích d?ng l?nh Diskpart đ? qu?n l? đ?a c?a b?n, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
300415 M?t mô t? v? Diskpart d?ng l?nh ti?n ích

Thu?c tính

ID c?a bài: 309043 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB309043 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:309043

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com