Raksta ID: 309000 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? soli pa solim ir izkl?st?ts, k? izmantot Windows XP papildprogrammu Disk Management, lai konfigur?tu pamata disku un sagatavotu to lieto?anai. Aprakst?ts ar?, k? izveidot un izdz?st nodal?jumus un k? format?t s?jumus ar failu sist?m?m FAT, FAT32 un NTFS.PAPILDINDORM?CIJA

Pamata diski un s?jumi

Pamata diska kr?tuve atbalsta nodal?jumorient?tus diskus. Pamata disks ir fizisks disks, kas ietver prim?ros nodal?jumus, papla?in?tos nodal?jumus un lo?isk?s diskier?ces. Pamata disku nodal?jumus un lo?isk?s diskier?ces sauc ar? par pamata s?jumiem. Var izveidot ne vair?k k? ?etrus prim?ros nodal?jumus vai ar? tr?s prim?ros nodal?jumus un vienu papla?in?to nodal?jumu, kas ietver lo?isk?s diskier?ces.

Ja vien? dator? darbojas Windows XP Professional un viena vai vair?kas no t?l?k min?taj?m oper?t?jsist?m?m, ir j?izmanto pamata s?jumi, jo ??s oper?t?jsist?mas nevar piek??t dinamiskajos s?jumos saglab?tiem datiem:
 • Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows NT 4.0 vai vec?ka versija
 • Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 95
 • MS-DOS

K? lietot papildprogrammu Disk Management

Lai start?tu papildprogrammu Disk Management:
 1. Piesakieties k? administrators vai administratoru grupas dal?bnieks.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, ierakstiet compmgmt.msc un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Konsoles kok? noklik??iniet uz Disk Management (Disku p?rvald?ba). Tiek atv?rts papildprogrammas Disk Management logs. Datora diski un s?jumi tiek par?d?ti grafisk? skat? un saraksta skat?. Lai piel?gotu skatu, k?d? diski un s?jumi tiek par?d?ti loga aug??j? un apak??j? r?t?, izv?ln? View (Skats) nor?diet uz Top (Aug??) vai Bottom (Apak??) un p?c tam noklik??iniet uz vajadz?g? skata.
PIEZ?ME. Microsoft iesaka izveidot piln?gas disku satura dubl?jumkopijas pirms izmai?u veik?anas diskos vai s?jumos.

K? izveidot jaunu nodal?jumu vai jaunu lo?isko diskier?ci

Lai pamata disk? izveidotu jaunu nodal?jumu vai lo?isko diskier?ci:
 1. Papildprogrammas Disk Management log? veiciet vienu no ??m darb?b?m un p?rejiet pie 2. darb?bas:
  • Lai izveidotu jaunu nodal?jumu, ar peles labo pogu noklik??iniet pamata disk? nepie??irt? viet?, kur j?veido nodal?jums, un p?c tam noklik??iniet uz New Partition (Jauns nodal?jums).
  • Lai papla?in?taj? nodal?jum? izveidotu jaunu lo?isko diskier?ci, ar peles labo pogu noklik??iniet papla?in?t? nodal?juma br?v? viet?, kur j?veido lo?isk? diskier?ce, un p?c tam noklik??iniet uz New Logical Drive (Jauna lo?isk? diskier?ce).
 2. Jauna nodal?juma vedn? New Partition Wizard noklik??iniet uz Next (T?l?k).
 3. Noklik??iniet, lai izv?l?tos veidojam? nodal?juma veidu (Primary partition (Prim?rais nodal?jums), Extended partition (Papla?in?tais nodal?jums) vai Logical drive (Lo?isk? diskier?ce)), un p?c tam noklik??iniet uz Next (T?l?k).
 4. Lodzi?? Partition size in MB (Nodal?juma lielums, MB) nor?diet nodal?juma lielumu un p?c tam noklik??iniet uz Next (T?l?k).
 5. Izv?lieties, vai diskam burtu pie??irsit manu?li, ?ausit sist?mai to pie??irt autom?tiski vai ar? nepie??irsit diska burtu jaunajam nodal?jumam vai lo?iskajai diskier?cei, un p?c tam noklik??iniet uz Next (T?l?k).
 6. Lai nor?d?tu vajadz?g?s format??anas opcijas, veiciet k?du no ??m darb?b?m:
  • Ja nodal?jumu nev?laties format?t, noklik??iniet uz Do not format this partition (Neformat?t ?o nodal?jumu) un p?c tam noklik??iniet uz Next (T?l?k).
  • Ja nodal?jumu v?laties format?t, noklik??iniet uz Format this partition with the following settings (Format?t ?o nodal?jumu ar ??diem iestat?jumiem) un p?c tam dialoglodzi?? Format (Format??ana) veiciet ??das darb?bas:
   1. Ierakstiet s?juma nosaukumu lodzi?? Volume label (S?juma eti?ete). ?? darb?ba nav j?veic oblig?ti.
   2. Noklik??iniet uz vajadz?g?s failu sist?mas lodzi?? File system (Failu sist?ma).

    Varat main?t diska iedal??anas vien?bas lielumu un p?c tam nor?d?t, vai ir j?veic ?tr? format??ana vai ar? j?iesp?jo failu un mapju saspie?ana NTFS s?jumos.
   Noklik??iniet uz Next (T?l?k).

 7. Apstipriniet, ka atlas?t?s opcijas ir pareizas, un p?c tam noklik??iniet uz Finish (Pabeigt).
Tiek izveidots jaunais nodal?jums vai lo?isk? diskier?ce, un tie tiek par?d?ti atbilsto?aj? pamata disk? papildprogrammas Disk Management log?. Ja 6. darb?b? izv?l?j?ties format?t s?jumu, tagad tiek s?kts format??anas process.

K? format?t pamata s?jumu

Lai format?tu nodal?jumu, lo?isko diskier?ci vai pamata s?jumu:
 1. Papildprogrammas Disk Management log? ar peles labo pogu noklik??iniet uz nodal?juma vai lo?isk?s diskier?ces, kas j?format? (vai j?p?rformat?), un p?c tam noklik??iniet uz Format (Format?t).
 2. Dialoglodzi?a Format (Format?t) lodzi?? Volume label (S?juma eti?ete) ierakstiet s?juma nosaukumu. ?? darb?ba nav j?veic oblig?ti.
 3. Noklik??iniet uz vajadz?g?s failu sist?mas lodzi?? File system (Failu sist?ma). Varat ar? main?t diska iedal??anas vien?bas lielumu, nor?d?t, vai ir j?veic ?tr? format??ana, vai ar? iesp?jot failu un mapju saspie?anu NTFS s?jumos.
 4. Noklik??iniet uz OK (Labi).
 5. Kad tiek pied?v?ts format?t s?jumu, noklik??iniet uz OK (Labi). Tiek s?kts format??anas process.

K? apskat?t pamata s?juma rekviz?tus

Lai apskat?tu nodal?juma vai lo?isk?s diskier?ces rekviz?tus:
 1. Papildprogrammas Disk Management log? ar peles labo pogu noklik??iniet uz vajadz?g? nodal?juma vai lo?isk?s diskier?ces un p?c tam noklik??iniet uz Properties (Rekviz?ti).
 2. Noklik??iniet uz attiec?g?s z?mnes, lai apskat?tu vajadz?go rekviz?tu.

K? izdz?st nodal?jumu vai lo?isko diskier?ci

Lai izdz?stu nodal?jumu vai lo?isko diskier?ci:
 1. Papildprogrammas Disk Management log? ar peles labo pogu noklik??iniet uz nodal?juma vai lo?isk?s diskier?ces, kas j?izdz??, un p?c tam noklik??iniet uz Delete Partition (Dz?st nodal?jumu) vai Delete Logical Drive (Dz?st lo?isko diskier?ci).
 2. Kad tiek pied?v?ts izdz?st nodal?jumu vai lo?isko diskier?ci, noklik??iniet uz Yes (J?). Nodal?jums vai lo?isk? diskier?ce tiek izdz?sta.
Svar?gi!
 • Dz??ot nodal?jumu vai lo?isko diskier?ci, tiek izdz?sts gan nodal?jums vai lo?isk? diskier?ce, gan visi taj? saglab?tie dati.
 • Nevar izdz?st sist?mas nodal?jumu, s?kn??anas nodal?jumu un nodal?jumu, kur? atrodas akt?vais lapo?anas (mijapmai?as) fails.
 • Nevar izdz?st papla?in?to nodal?jumu, iz?emot, ja tas ir tuk?s. Lai var?tu izdz?st papla?in?to nodal?jumu, vispirms ir j?izdz?? visas taj? eso??s lo?isk?s diskier?ces.

Probl?mu nov?r?ana

Papildprogramma Disk Management inform? par pa?reiz?jo diska vai s?juma statusu, par?dot statusa aprakstu grafiskaj? skat? un saraksta skata kolonn? Status (Statuss). ?ie statusa apraksti pal?dz noteikt disku un s?jumu k??mes un nov?rst probl?mas. ?aj? sarakst? ir min?ti da?i disku un s?jumu statusa apraksti:
 • Online (Tie?saiste)
  ?is ir parastais diska statuss, kad disks ir pieejams un darbojas pareizi.
 • Healthy (Neskarts)
  ?is ir parastais s?juma statuss, kad s?jums ir pieejams un darbojas pareizi.
 • Unreadable (Nenolas?ms)
  Diskam nevar piek??t. Iesp?jams, radusies aparat?ras k??me, boj?jums vai ievadizvades k??das.

  Lai nov?rstu ?o probl?mu, restart?jiet datoru vai p?rsken?jiet disku, lai m??in?tu atjaunot diska statusu Online (Tie?saiste). Lai p?rsken?tu disku, atveriet datora p?rvald?bas programmu Computer Management un p?c tam noklik??iniet uz Disk Management. Izv?ln? Action (Darb?ba) noklik??iniet uz Rescan Disks (P?rsken?t diskus).
Piln?gu disku un s?jumu statusa aprakstu un probl?mu nov?r?anas darb?bu sarakstu skatiet papildprogrammas Disk Management pal?dz?b?. Papildprogramm? Disk Management vai log? Computer Management izv?ln? Action (Darb?ba) noklik??iniet uz Help (Pal?dz?ba).UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par papildprogrammas Disk Management izmanto?anu, lai pie??irtu, no?emtu vai main?tu disku burtus, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
307844 K? main?t pie??irtos disku burtus sist?m? Windows XP (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par dinamisko disku konfigur??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
308424 K? izmantot papildprogrammu Disk Management dinamisko disku konfigur??anai sist?m? Windows XP (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par darbu ar pamata diskiem un dinamiskajiem diskiem, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
175761 Dinamisk?s un pamata kr?tuves sist?m? Windows 2000 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
222189 Papildprogrammas Windows Disk Management disku grupu apraksts (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
254105 Aparat?ras ierobe?ojumi dinamiskajiem diskiem (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par komandrindas util?tas Diskpart izmanto?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
300415 Komandrindas util?tas Diskpart apraksts (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 309000 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2007. gada 1. decembris - P?rskat??ana: 2.4
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbhowtomaster kbenv KB309000

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com