Straipsnio ID: 309000 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip naudojant ?Windows XP? disk? tvarkymo pried? konfig?ruoti pagrindin? disk? ir parengti j? naudoti. Taip pat ?iame straipsnyje apra?oma, kaip kurti ir naikinti skaidinius ir kaip formatuoti tomus naudojant FAT, FAT32 arba NTFS fail? sistemas.DAUGIAU INFORMACIJOS

Pagrindiniai diskai ir tomai

Pagrindinio disko saugykla palaiko skaidini? diskus. Pagrindinis diskas yra fizinis diskas, kuriame yra pirminiai skaidiniai, i?pl?stiniai skaidiniai arba loginiai ?renginiai. Pagrindiniuose diskuose esantys skaidiniai ir loginiai ?renginiai taip pat vadinami pagrindiniais tomais. Galite kurti iki keturi? pirmini? skaidini? arba tris pirminius skaidinius ir vien? i?pl?st? skaidin?, kuriame yra loginiai ?renginiai.

Jei j?s? kompiuteryje veikia ?Windows XP Professional? ir kuri nors i? ?i? operacini? sistem?, turite naudoti pagrindinius tomus, nes ?ios operacin?s sistemos negali pasiekti duomen?, saugom? dinaminiuose tomuose:
 • ?Windows XP Home Edition?
 • ?Microsoft Windows NT 4.0? ar ankstesn? versija
 • ?Microsoft Windows Millennium Edition? (Me)
 • ?Microsoft Windows 98?
 • ?Microsoft Windows 95?
 • MS-DOS

Kaip naudoti disk? tvarkym?

Nor?dami paleisti disk? tvarkym?:
 1. kompiuteryje registruokit?s kaip administratorius arba administratori? grup?s narys.
 2. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite compmgmt.msc, tada spustel?kite Gerai.
 3. Konsol?s medyje spustel?kite Disk? tvarkymas. Pasirodys langas Disk? tvarkymas. J?s? diskai ir tomai rodomi grafiniu ir s?ra?o rodiniu. Nor?dami nustatyti, kaip vir?utin?se ir apatin?se lango srityse turi b?ti rodomi j?s? diskai ir tomai, meniu Rodinys pereikite prie Vir?us ar Apa?ia ir spustel?kite norim? naudoti rodin?.
PASTABA: ?Microsoft? rekomenduoja, kad prie? tai, kai diskuose ar tomuose atliekate kokius nors pakeitimus, tur?tum?te sukurti viso j?s? disko turinio kopij?.

Kaip kurti nauj? skaidin? ar nauj? login? ?rengin?

Kaip kurti nauj? skaidin? ar nauj? login? ?rengin? pagrindiniame diske:
 1. Disk? tvarkymo lange atlikite vien? i? ?i? proced?r?, tada pereikite prie 2 veiksmo:
  • Jei norite sukurti nauj? skaidin?, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite nepaskirstyt? viet? pagrindiniame diske, kur norite kurti skaidin?, tada spustel?kite Naujas skaidinys.
  • Jei norite sukurti nauj? login? ?rengin? i?pl?stiniame skaidinyje, i?pl?stiniame skaidinyje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite laisv? viet?, kur norite kurti login? ?rengin?, tada spustel?kite Naujas loginis ?renginys.
 2. Naujo skaidinio vedlyje spustel?kite Pirmyn.
 3. Spustel?kite norimo kurti skaidinio tip? (Pirminis skaidinys, I?pl?stinis skaidinys arba Loginis ?renginys), tada spustel?kite Pirmyn.
 4. Lange Skaidinio dydis MB nurodykite skaidinio dyd?, tada spustel?kite Pirmyn.
 5. Nuspr?skite, ar ?renginio raid? norite priskirti rankiniu b?du, ar norite leisti sistemai automati?kai numeruoti ?rengin?, ar nenorite priskirti ?renginio raid?s naujam skaidiniui ar loginiam ?renginiui, tada spustel?kite Pirmyn.
 6. Naudodami vien? i? ?i? proced?r? nurodykite norimas naudoti formatavimo pasirinktis:
  • Jei nenorite ?alinti skaidinio, spustel?kite Neformatuoti ?io skaidinio, tada spustel?kite Pirmyn.
  • Jei norite formatuoti skaidin?, spustel?kite Formatuoti ?? skaidin? naudojant ?iuos parametrus, tada baikite ?i? proced?r? dialogo lange Formatavimas:
   1. ? lang? Tomo ?ym? ?veskite tomo pavadinim?. Tai pasirinktinis veiksmas.
   2. Lange Fail? sistema spustel?kite norim? naudoti fail? sistem?.

    Galite keisti disko paskirstymo vieneto dyd?, tada nurodyti, ar atlikti spart?j? formatavim?, arba ?jungti fail? ir aplank? glaudinim? NTFS tomuose.
   Spustel?kite Pirmyn.

 7. Patvirtinkite, kad pasirinktos pasirinktys teisingos, tada spustel?kite Baigti.
Sukuriamas naujas skaidinys ar loginis ?renginys, jis rodomas atitinkamame pagrindiniame diske, disk? tvarkymo lange. Jei atlikdami 6 veiksm? pasirinkote formatuoti tom?, dabar prasid?s formatavimo procesas.

Kaip formatuoti pagrindin? tom?

Jei norite formatuoti skaidin?, login? ?rengin? ar pagrindin? tom?:
 1. disk? tvarkymo lange de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite skaidin? ar login? ?rengin?, kur? norite formatuoti (ar performatuoti), tada spustel?kite Formatuoti.
 2. ? dialogo lange Formatavimas esant? lang? Tomo ?ym? ?veskite tomo pavadinim?. Tai pasirinktinis veiksmas.
 3. Lange Fail? sistema spustel?kite norim? naudoti fail? sistem?. Jei norite, taip pat galite keisti disko paskirstymo vieneto dyd?, nurodyti, ar norite atlikti spart?j? formatavim?, arba ?jungti fail? ir aplank? glaudinim? NTFS tomuose.
 4. Spustel?kite Gerai.
 5. Kai paraginama formatuoti tom?, spustel?kite Gerai. Prasideda formatavimo procesas.

Kaip per?i?r?ti pagrindinio tomo ypatybes

Jei norite per?i?r?ti skaidinio ar loginio ?renginio ypatybes:
 1. disk? tvarkymo lange de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite norim? skaidin? ar login? ?rengin?, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 2. Nor?dami per?i?r?ti atskiras ypatybes, spustel?kite atitinkamus skirtukus.

Kaip panaikinti skaidin? ar login? ?rengin?

Nor?dami panaikinti skaidin? ar login? ?rengin?:
 1. disk? tvarkymo lange de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite norim? naikinti skaidin? ar login? ?rengin?, tada spustel?kite Naikinti skaidin? arba Naikinti login? ?rengin?.
 2. Kai jus paragins panaikinti skaidin? ar login? ?rengin?, spustel?kite Taip. Skaidinys ar loginis ?renginys panaikinamas.
Svarbu
 • Kai panaikinate skaidin? arba login? ?rengin?, panaikinamas ir skaidinys ar loginis ?renginys, ir skaidinyje ar loginiame ?renginyje esantys duomenys.
 • Negalite panaikinti sistemos skaidinio, ?krovimo skaidinio ar skaidinio, kuriame yra aktyvus puslapi? kaitos (swap) failas.
 • I?pl?stin? skaidin? galite ?alinti tik tuo atveju, jei jis tu??ias. Prie? panaikinat i?pl?stin? skaidin?, reikia panaikinti visus jame esan?ius loginius ?renginius.

Trik?i? diagnostika

Disk? tvarkymas rodo b?sen? apra?us grafiniu rodiniu, o stulpelyje B?sena ? s?ra?o rodiniu, kad informuot? jus apie dabartin? disko ar tomo b?sen?. Naudokite ?iuos b?sen? apra?us, kad lengviau aptiktum?te disk? ir tom? triktis ir jas pa?alintum?te. Toliau pateikiamas dalinis disk? ir tom? b?sen? apra?? s?ra?as:
 • Tinkle
  Tai normali disko b?sena, diskas pasiekiamas ir veikia tinkamai.
 • Sveikas
  Tai normali tomo b?sena, diskas pasiekiamas ir veikia tinkamai.
 • Neskaitomas
  Diskas neprieinamas d?l galim? aparat?ros trik?i? arba I/O klaid?.

  Nor?dami pa?alinti ?i? problem?, paleiskite kompiuter? i? naujo arba bandykite skaityti disk? i? naujo, kad jo b?sena v?l b?t? Tinkle. Nor?dami i? naujo skaityti disk?, atidarykite kompiuterio tvarkymo lang? ir spustel?kite Disk? tvarkymas. Meniu Veiksmas spustel?kite Skaityti diskus i? naujo.
Jei norite gauti vis? disk? ir tom? b?sen? s?ra?? ir trik?i? ?alinimo proced?ras, skaitykite disk? tvarkymo ?inyn?. Disk? tvarkymo priede arba kompiuterio tvarkymo lange, meniu Veiksmas spustel?kite ?inynas.NUORODOS

Jei norite gauti papildomos informacijos apie tai, kaip naudojant disk? tvarkym? priskirti, ?alinti ar keisti ?rengini? raides, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
307844 Kaip sistemoje ?Windows XP? keisti priskiriamas ?rengini? raides. (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite papildomos informacijos apie tai, kaip konfig?ruoti dinaminius diskus, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?je esant? straipsn?:
308424 Kaip sistemoje ?Windows XP? konfig?ruoti dinaminius diskus naudojant disk? tvarkym? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite papildomos informacijos apie darbinius pagrindinius diskus, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?je esant? straipsn?:
175761 Dinamin? saugykla prie? pagrindin? saugykl? sistemoje ?Windows 2000? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
222189 ?Windows? disk? tvarkymo disk? grupi? apra?as (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
254105 Dinamini? disk? aparat?ros apribojimai (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite gauti papildomos informacijos apie tai, kaip naudoti ?Diskpart? komandos eilut?s priemon? savo diskams tvarkyti, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
300415 ?Diskpart? komandos eilut?s priemon?s apra?as (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 309000 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. gruod?io 1 d. - Per?i?ra: 2.4
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbhowtomaster kbenv KB309000

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com