Làm th? nào đ? thi?t l?p tính năng tr? năng cho nh?ng ngư?i đang mù ho?c nh?ng ngư?i có kém trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 308978 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft Windows XP cung c?p m?t s? tính năng đ? làm cho nó d? dàng hơn cho ngư?i dùng v?i kém đ? v?n hành máy tính c?a h?. B?n có th? truy c?p và cho phép các tính năng t? các B?t đ?u tr?nh đơn, b?ng đi?u khi?n ho?c thu?t s? tr? năng. Bài vi?t này mô t? như th? nào b?n có th? thi?t l?p tính năng tr? năng trong Windows XP cho nh?ng ngư?i b? kém.

Các chương tr?nh b?t đ?u tr?nh đơn tr? năng

Các B?t đ?u tr?nh đơn ch?a tr?c quan nâng cao ti?n ích mà b?n có th? ch?n.

S? d?ng chương tr?nh kh? năng ti?p c?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, sau đó b?m Kh? năng ti?p c?n.
 2. Ch?n m?t trong các tính năng sau đây:
  • Kính lúp
   V?i tính năng này, b?n có th? phóng to màn h?nh hi?n th?.
  • Tư?ng thu?t viên
   Tính năng này cung c?p h? tr? âm thanh v? các m?c đư?c hi?n th? trên màn h?nh.

S? d?ng kính lúp đ? phóng to màn h?nh hi?n th?

Kính lúp là m?t ti?n ích hi?n th? làm cho màn h?nh d? đ?c hơn cho ngư?i s? d?ng đ? kém. Kính lúp t?o ra m?t c?a s? riêng bi?t mà trên đó m?t ph?n phóng to màn h?nh đư?c hi?n th?. B?n c?ng có th? thay đ?i lư?c đ? màu c?a c?a s? phóng đ?i cho t?m nh?n d? dàng hơn. B?n có th? di chuy?n ho?c thay đ?i kích thư?c c?a s? kính lúp, ho?c s? d?ng m?t ho?t đ?ng kéo và th? đ? di chuy?n nó đ?n c?nh c?a màn h?nh và khóa nó t?i ch?. Kính lúp là nh?m cung c?p m?c t?i thi?u các ch?c năng cho ngư?i s? d?ng có v?n đ? v? th? giác nh?. Khi kính lúp đư?c m?, b?n có th? s?p x?p c?a s? kính lúp, và s? d?ng các Thi?t đ?t kính lúp h?p tho?i đ? đ?t kính lúp tùy ch?n.

Đ? c?p nh?t tu? ch?n kính lúp, s? d?ng phương pháp sau đây:
 • Đ? s? d?ng thay đ?i v? trí c?a tính năng c?a s? kính lúp, đ?t con tr? trong c?a s? phóng đ?i. Đi?m chèn s? tr? thành m?t tay. S? d?ng m?t kéo- th? thao tác đ? di chuy?n c?a s? đ?n khu v?c mong mu?n trên desktop c?a b?n.
 • Đ? s? d?ng thay đ?i kích thư?c c?a các tính năng c?a s? kính lúp, di chuy?n con tr? qua c?nh c?a s? phóng đ?i. Đi?m chèn s? tr? thành m?t đôi cánh m?i tên. S? d?ng m?t kéo- th? thao tác di chuy?n phóng đ?i biên c?a s? đ? thay đ?i kích c? c?a s?.
 • S? d?ng màu s?c Invert c?a tính năng c?a s? kính lúp, trong các Thi?t đ?t kính lúp h?p tho?i, nh?n vào đây đ? ch?n các Ngh?ch đ?o màu h?p ki?m.
 • S? d?ng các thi?t l?p tính năng c?p phóng đ?i, trong các Thi?t đ?t kính lúp h?p tho?i, ch?n m?t m?c phóng đ?i. M?c đ? phóng đ?i m?c đ?nh là 2.
 • Đ? s? d?ng đ?t kính lúp theo d?i tính năng tùy ch?n, ch?n h?p ki?m c?nh m?i tùy ch?n theo d?i mà b?n mu?n dùng:
  • Đ? phóng khu v?c xung quanh con tr? khi nó di chuy?n trên màn h?nh, b?m vào Làm theo con tr? chu?t.
  • Đ? phóng khu v?c t?i đi?m chèn, nh?p vào Làm theo t?p trung bàn phím. Khi b?n b?m phím TAB ho?c s? d?ng các phím m?i tên, tr?ng tâm di chuy?n đ? ph?n ánh v? trí màn h?nh hi?n t?i.
  • Đ? hi?n th? phóng to khu v?c bao quanh đi?m chèn trong khi b?n đang đánh máy, nh?p vào Theo so?n th?o văn b?n.

Đ? s? d?ng tư?ng thu?t viên đ? cung c?p h? tr? âm thanh cho màn h?nh hi?n th?

Ngư?i k? chuy?n là m?t ti?n ích text-to-speech cho ngư?i dùng nh?ng ngư?i đang mù ho?c nh?ng ngư?i có kém. Tư?ng thu?t viên đư?c thi?t k? đ? làm vi?c v?i Notepad, WordPad, b?ng đi?u khi?n chương tr?nh, Microsoft Internet Explorer, Windows máy tính đ? bàn, và thi?t l?p Windows. Tư?ng thu?t viên không th? làm vi?c m?t cách chính xác trong các chương tr?nh khác. Tư?ng thu?t viên đ?c nh?ng g? đư?c hi?n th? trên màn h?nh c?a b?n: n?i dung c?a c?a s? hi?n ho?t, tùy ch?n tr?nh đơn ho?c văn b?n b?n g?. B?n ph?i có kh? năng text-to-speech đư?c cài đ?t trên máy tính đ? s? d?ng ngư?i k? chuy?n. Tư?ng thu?t viên không có s?n cho t?t c? ngôn ng? và hi?n ch? đư?c h? tr? trên phiên b?n ti?ng Anh c?a Windows XP. Tư?ng thu?t viên đ? có m?t s? tùy ch?n mà b?n có th? tùy ch?nh cách th?c mà các ph?n t? màn h?nh đang đ?c.

B?m vào các tùy ch?n mà b?n mu?n trong các Tư?ng thu?t viên h?p tho?i:
 • Nh?p vào Thông báo các s? ki?n trên màn h?nh ph?i có c?a s? m?i, th?c đơn, ho?c phím t?t menu đ?c l?n ti?ng khi h? đư?c hi?n th?.
 • Nh?p vào Đ?c g? k? t? đ? g? k? t? đ?c l?n ti?ng.
 • Nh?p vào Di chuy?n con tr? chu?t đ?n kho?n m?c active đ? có con tr? theo m?c đang ho?t đ?ng trên màn h?nh.
 • B?m vào các Ti?ng nói nút đ? đi?u ch?nh t?c đ?, kh?i lư?ng ho?c sân c?a ti?ng nói.

Chương tr?nh tr? năng b?ng ki?m soát

B?n có th? s? d?ng chương tr?nh tr? năng trong b?ng đi?u khi?n đ? kích ho?t và c?u h?nh tính năng h? tr? ngư?i s? d?ng đ? kém.

Đ? m? các Kh? năng ti?p c?n h?p tho?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, sau đó b?m Tùy ch?n tr? năng.
 2. Trong các Tùy ch?n tr? năng h?p tho?i h?p, b?m vào các Hi?n th? th? truy c?p vào tùy ch?n cho ngư?i dùng khi?m th?.
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n các Dùng tương ph?n cao h?p ki?m đ? thay đ?i màn h?nh hi?n th? s? d?ng màu và phông đư?c thi?t k? cho đ?c d? dàng hơn. B?m vào các Thi?t đ?t nút ch?n m?t b?ng màu tương ph?n cao h? th?ng Windows XP c?a b?n. Lư?c đ? tương ph?n cao m?c đ?nh là màu đen tương ph?n cao (l?n). Ch?n m?t đ? án t? danh sách th? xu?ng trong màn h?nh xu?t hi?n tương ph?n cao; ch?n m?t đ? án v?i ch? "l?n" hay "c?c l?n" trong tên lư?c đ? là t?t nh?t thư?ng.
 4. S? d?ng các Tùy ch?n con tr? chu?t ph?n c?a h?p tho?i thay đ?i di?n m?o con tr? đ? cho nó d? dàng hơn đ? xem:
  • Đi?u ch?nh các Nháy đ? thay đ?i t?c đ? con tr? c?a nh?p nháy hành đ?ng. Di chuy?n thanh trư?t gi?a Không cóNhanh cho đ?n khi b?n t?m th?y t?c đ? nháy giúp b?n d? dàng t?i ch? con tr? trên màn h?nh.
  • Đi?u ch?nh đ? r?ng c?a con ch?y b?ng cách di chuy?n các Chi?u r?ng trư?t thanh gi?a Thu h?pR?ng cho đ?n khi b?n t?m th?y chi?u r?ng d? dàng đ? xem.

Thu?t s? tr? năng

N?u b?n thích giao di?n thu?t s? đ? hi?u l?c tính năng, m? thu?t s? tr? năng.

M? thu?t s? tr? năng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Kh? năng ti?p c?n, sau đó b?m Thu?t s? tr? năng.
 2. Khi thu?t s? b?t đ?u, b?m Ti?p theo đ? b?t đ?u thi?t l?p tùy ch?n tr? năng.
 3. S? d?ng các tùy ch?n thu?t s? mà áp d?ng cho các tính năng cho ngư?i dùng v?i kém. Ba l?a ch?n sau đây đư?c hi?n th? trên màn h?nh tùy ch?n kích thư?c văn b?n:
  • S? d?ng văn b?n kích thư?c b?nh thư?ng cho Windows: Tùy ch?n này làm cho không có thay đ?i lư?c đ? tiêu chu?n xu?t hi?n c?a s?.
  • S? d?ng c?a s? l?n tiêu đ? và menu: Tùy ch?n này là tương t? như cách ch?n các Tương ph?n cao tùy ch?n trong chương tr?nh tr? năng trong b?ng đi?u khi?n.
  • Dùng kính lúp Microsoft và tiêu đ? l?n và các menu: Tùy ch?n này quay v? kính lúp.
 4. Nh?p vào Ti?p theo sau khi b?n th?c hi?n l?a ch?n c?a b?n. Trên màn h?nh k? ti?p, các tùy ch?n đư?c hi?n th? ph? thu?c vào s? l?a ch?n mà b?n đ? ch?n ? màn h?nh trư?c đó.
 5. Nh?p vào Ti?p theo đ? ti?p t?c.
Lưu ? Sau khi b?n đ? hoàn thành ph?n đ?u tiên c?a thu?t s? tr? năng và các Đ?t tùy ch?n thu?t s? o dan adran, hoàn t?t quá tr?nh đ?t tính năng tr? năng.

Đ? đ?t tùy ch?n thu?t s?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đ?i v?i ngư?i s? d?ng v?i kém, b?m vào các Tôi mù ho?c g?p khó khăn khi nh?n th?y nh?ng th? trên màn h?nh tùy ch?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 2. Ch?n thanh cu?n và kích thư?c biên gi?i c?a s? là tho?i mái, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 3. Ch?n c? bi?u tư?ng là tho?i mái, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 4. Ch?n lư?c đ? màu s?c tương ph?n cao là tho?i mái, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 5. Ch?n c? và màu c?a con tr? chu?t là tho?i mái, và sau đó b?m Ti?p theo.
 6. Đi?u ch?nh t? l? nh?p nháy c?a con ch?y và kích thư?c là tho?i mái, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 7. Nh?p vào K?t thúc áp d?ng thi?t đ?t c?a b?n.

THAM KH?O

B?n có th? dùng tr?nh qu?n lí Ti?n ích đ? xem và ki?m soát t?nh tr?ng c?a các tính năng tr? năng. Qu?n tr? viên và ngư?i dùng v?i quy?n qu?n tr? đi?u khi?n các tính năng kh? năng truy c?p. Xem các bài vi?t sau đây:
307773 Làm th? nào đ? ki?m soát tính năng kh? năng truy c?p cho ngư?i dùng khi?m b?ng cách s? d?ng tr?nh qu?n l? Ti?n ích trong WindowsThu?c tính

ID c?a bài: 308978 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowtomaster kbmt KB308978 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:308978

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com