Identifikator ?lanka: 308582 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Da biste uspostavili ili prekinuli vezu sa mre?nim diskom u operativnom sistemu Microsoft Windows XP, mo?ete da koristite jedan od ?etiri metoda koji su opisani u ovom ?lanku. Mo?ete da mapirate oznaku disk jedinice na bilo koji deljeni resurs na mre?i. Kada to uradite, mo?i ?ete brzo i lako da pristupite resursu koriste?i korisni?ki interfejs operativnog sistema Windows XP ili komandnu liniju. Za svaku mapiranu disk jedinicu pojavljuje se ikona u fascikli ?Moj ra?unar?, a u levom oknu programa ?Windows Explorer? pojavljuje se lista.


Povezivanje disk jedinice iz fascikle ?Moja mre?na mesta?

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Moja mre?na mesta, izaberite stavku ?itava mre?a, a zatim kliknite dvaput na stavku Microsoft Windows mre?a.
 2. Kliknite dvaput na domen koji ?elite da otvorite.
 3. Kliknite dvaput na ra?unar koji ima deljeni resurs koji ?elite da mapirate. Svi deljeni resursi za taj ra?unar automatski se pojavljuju u prozoru.
 4. Kliknite desnim tasterom mi?a na deljenu disk jedinicu ili fasciklu koju ?elite da mapirate, a zatim izaberite stavku Mapiraj mre?nu disk jedinicu.
 5. Kliknite na oznaku disk jedinice koju ?elite da koristite, a zatim navedite da li ?elite da se ponovo pove?ete svaki put kada se prijavite na ra?unar.

  Napomena Mre?ni diskovi se mapiraju pomo?u slova, po?ev?i od slova Z. Ovo je podrazumevana oznaka disk jedinice za prvu mapiranu disk jedinicu koju kreirate. Me?utim, mo?ete da izaberete i drugo slovo ako ?elite da koristite slovo koje nije Z.
 6. Kliknite na dugme Zavr?i.

  Otvara se prozor koji prikazuje sadr?aj resursa koji ste mapirali.

Povezivanje disk jedinice iz fascikle ?Moj ra?unar? ili iz programa ?Windows Explorer?

 1. Da biste povezali disk jedinicu iz fascikle ?Moj ra?unar?, kliknite na dugme Start, kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Moj ra?unar, a zatim izaberite stavku Istra?i.

  Da biste povezali disk jedinicu iz programa ?Windows Explorer?, kliknite desnim tasterom mi?a na dugme Start, a zatim izaberite stavku Istra?i.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Mapiraj mre?ni disk.
 3. U polju Disk jedinica kliknite na oznaku disk jedinice.
 4. U polju Fascikla otkucajte UNC putanju za server i deljeni resurs u slede?em obliku: \\ime servera\ime deljenog resursa. Tako?e mo?ete da kliknete na dugme Potra?i da biste prona?li ra?unar i deljeni resurs.
Mo?ete da mapirate deljene disk jedinice i deljene fascikle. Kada pristupite deljenoj disk jedinici ili fascikli, tako?e mo?ete da pristupite potfasciklama ako imate odgovaraju?e dozvole. Me?utim, ne mo?ete da mapirate disk jedinicu za potfasciklu koja nije izri?ito konfigurisana kao deljeni resurs.


Kori??enje komande ?Net Use? za mapiranje ili prekidanje veze sa disk jedinicom

Komandu net use mo?ete da koristite za datoteke komandi i skripte. Kori??enje komande net use za mapiranje ili prekidanje veze sa disk jedinicom:
 • Da biste mapirali mre?ni disk:
  1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
  2. U polju Otvori otkucajte cmd.
  3. Otkucajte net use x: \\ime ra?unara\ime deljenog resursa, gde x: predstavlja oznaku disk jedinice koju ?elite da dodelite deljenom resursu.
 • Da biste prekinuli vezu sa mapiranom disk jedinicom:
  1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
  2. U polju Otvori otkucajte cmd.
  3. Otkucajte net use x: /delete, gde x: predstavlja oznaku disk jedinice deljenog resursa.

Prekidanje veze sa mapiranim mre?nim diskom

 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Moj ra?unar.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na ikonu za mapiranu disk jedinicu.
 3. Kliknite na dugme Prekini vezu.
Napomena Kada prekinete vezu sa mapiranom disk jedinicom, ukloni?ete oznaku mapirane disk jedinice koju ste dodelili deljenom resursu. I dalje mo?ete da pristupite resursu iz fascikle ?Moja mre?na mesta?.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 308582 - Poslednji pregled: 6. jun 2013. - Revizija: 2.1
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbhowtomaster kbenv kbnetwork KB308582

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com