Mô t? v? công c? Windows XP h? th?ng thông tin (Msinfo32.exe)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 308549 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? công c? thông tin h? th?ng (Msinfo32.exe) đó là bao g?m trong Windows XP. B?n có th? s? d?ng công c? này đ? thu th?p thông tin v? máy tính c?a b?n, đ? ch?n đoán các v?n đ? v?i máy tính c?a b?n, ho?c truy c?p vào các công c? khác đư?c bao g?m trong Windows XP.

THÔNG TIN THÊM

H? th?ng thông tin thu th?p thông tin h? th?ng, ch?ng h?n như các thi?t b? đư?c cài đ?t trong máy tính c?a b?n, ho?c tr?nh đi?u khi?n thi?t b? đư?c n?p trong máy tính c?a b?n, và cung c?p m?t tr?nh đơn đ? hi?n th? các ch? đ? liên quan đ?n h? th?ng. B?n có th? s? d?ng thông tin h? th?ng đ? ch?n đoán các v?n đ? máy tính. Ví d?, n?u b?n đang g?p các v?n đ? hi?n th?, b?n có th? dùng thông tin h? th?ng đ? xác đ?nh nh?ng g? v? màn h?nh đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, và đ? xem tr?ng thái c?a tr?nh đi?u khi?n c?a nó.

Thông tin h? th?ng duy tr? m?t l?ch s? c?a tr?nh đi?u khi?n thi?t b? đang cài đ?t trên máy tính c?a b?n. N?u b?n không ch?c v? l?ch s? g?n đây c?a máy vi tính, b?n có th? s? d?ng h? th?ng thông tin đ? hi?u r? hơn v? nh?ng g? đ? x?y ra trong quá kh?. N?u thi?t b? không làm vi?c m?t cách chính xác, và l?ch s? c?a nó ch? ra m?t nâng c?p g?n đây đ? tr?nh đi?u khi?n m?i, thay th? đó tr?nh đi?u khi?n v?i tr?nh đi?u khi?n ban đ?u, và th? nghi?m đ? xem n?u làm như v?y gi?i quy?t v?n đ?.

Thông tin h? th?ng c?ng cung c?p quy?n truy c?p vào công c? b?n có th? s? d?ng cho x? l? s? c? máy tính c?a b?n.

N?u b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t t? Windows Update Web site, và nó không đáp ?ng mong đ?i c?a b?n, khôi ph?c l?i các t?p g?c b?ng cách ch?y các C?p Nh?t thu?t s? Uninstall t? các Công cụ tr?nh đơn công c? thông tin h? th?ng. N?u máy tính c?a b?n đ? làm vi?c t?t ngày hôm qua, nhưng không ho?t đ?ng đúng ngày hôm nay, c? g?ng khôi ph?c t?p tin c?u h?nh c?a ngày hôm qua b?ng cách ch?y ti?n ích khôi ph?c h? th?ng t? các Công cụ tr?nh đơn công c? thông tin h? th?ng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các công c? đư?c bao g?m trong thông tin h? th?ng trong Windows XP, h?y xem ph?n "Tools Menu" sau này trong bài vi?t này.

Đ? b?t đ?u Microsoft System Information, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Công c? h? th?ng, sau đó b?m Thông tin h? th?ng.
 • Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i msinfo32.exe trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
Các thông tin s? đư?c hi?n th? trong thông tin h? th?ng đư?c chia thành năm lo?i sau đây:
 • Tài nguyên ph?n c?ng
 • Thành phần
 • Môi trư?ng ph?n m?m
 • Các ?ng d?ng
 • Internet Explorer
Ph?n sau đây mô t? các th? lo?i, và ti?u m?c đang hi?n th? trong thông tin h? th?ng, và gi?i thích làm th? nào b?n có th? s? d?ng này thông tin khi b?n g? r?i các v?n đ? v?i máy tính c?a b?n.

B?n tóm t?t h? th?ng

Th? lo?i tóm t?t h? th?ng cung c?p m?t h? sơ t?ng h?p c?a máy tính c?a b?n. Thông tin này bao g?m:
 • Phiên b?n Windows
 • Thông tin h? th?ng OEM (nhà s?n xu?t, ngư?i m?u, và lo?i)
 • Lo?i đơn v? x? l? trung tâm (CPU)
 • S? lư?ng b? nh? và h? th?ng tài nguyên
 • Phiên b?n BIOS
 • Mi?n đ?a phương
 • Múi gi?
 • Tên ngư?i dùng theo đ?nh d?ng DOMAINNAME\TÊN NGƯ?I DÙNG (ch? tr?nh bày n?u máy tính đư?c c?u h?nh đ? đăng nh?p vào m?t tên mi?n)
 • Thi?t b? kh?i đ?ng (n?u nhi?u thi?t b? có m?t trên máy tính)
 • Đư?ng d?n đ?n t?p hoán trang
S? d?ng thông tin này ? đ?u c?a quá tr?nh x? l? s? c? đ? phát tri?n m?t h?nh ?nh cơ b?n c?a môi trư?ng trong đó v?n đ? x?y ra.

Tài nguyên ph?n c?ng

Các lo?i tài nguyên ph?n c?ng s? hi?n th? thi?t đ?t ph?n c?ng c? th?, ch?ng h?n như đư?c ch? đ?nh, ho?c làm gián đo?n đư?c s? d?ng yêu c?u (IRQs), đ?u vào/đ?u ra (I/O) đ?a ch?, và đ?a ch? b? nh?. Danh sách sau đây cung c?p ti?u m?c đư?c bao g?m trong các lo?i tài nguyên ph?n c?ng.

Xung đ?t/chia s?

Danh sách đư?c xác đ?nh ngu?n xung đ?t gi?a các thi?t b? công nghi?p tiêu chu?n ki?n trúc (ISA), và xác đ?nh ngu?n l?c đư?c chia s? b?i các thi?t b? k?t n?i thành ph?n ngo?i vi (PCI). S? d?ng thông tin này đ? giúp xác đ?nh ph?n c?ng xung đ?t.

DMA

Báo cáo các kênh b? nh? tr?c ti?p truy c?p (DMA) đư?c s? d?ng, các thi?t b? đang s? d?ng chúng, và nh?ng ngư?i có s?n đ? s? d?ng.

Ph?n c?ng b?t bu?c

Danh sách các thi?t b? ph?n c?ng trong đó các c?u h?nh Plug and Play (PNP) đ? b? vô hi?u và thi?t đ?t tài nguyên đ? đư?c thi?t l?p b?ng tay đ? ngư?i dùng ch? đ?nh tài nguyên. Ph?n c?ng b?t bu?c c?ng s? áp d?ng cho các thi?t b? không tham gia vào PNP quy tr?nh như di s?n ISA thi?t b?. Thông tin này là h?u ích khi b?n mu?n g? r?i các xung đ?t tài nguyên c?m và ch?y.

I/O

Danh sách t?t c? các ph?m vi c?ng I/O đư?c s? d?ng, và các thi?t b? đang s? d?ng m?i lo?t.

IRQs

Tóm t?t các cách s? d?ng IRQ, xác đ?nh các thi?t b? đang s? d?ng các IRQs và danh sách các IRQs có s?n.

Bộ nhớ

Danh sách ph?m vi đ?a ch? b? nh? đư?c s? d?ng b?i các thi?t b?.

Thành phần

Danh m?c các thành ph?n s? hi?n th? thông tin v? h? th?ng Windows XP c?a b?n c?u h?nh. Đi?u này bao g?m tr?ng thái c?a tr?nh đi?u khi?n thi?t b? c?a b?n, m?ng các thành ph?n, và ph?n m?m đa phương ti?n. Đó c?ng là m?t ngư?i lái xe toàn di?n l?ch s? và m?t b?n tóm t?t thi?t b? không ph?i có th? làm vi?c m?t cách chính xác. Các danh sách sau đây cung c?p ti?u m?c đư?c bao g?m trong danh m?c các thành ph?n.

Đa phương tiện

Card âm thanh danh sách, và thông tin b? đi?u khi?n tr? chơi.

Đa phương ti?n - Audio

Danh sách các codec âm thanh đư?c n?p.

Đa phương ti?n - Video

Danh sách các codec video đư?c n?p.

Đa phương ti?n - đ?a CD-ROM

Danh sách các k? t? ? đ?a và mô h?nh c?a ? đ?a CD-ROM. N?u m?t d? li?u đ?a CD-ROM trong ? đ?a, h? th?ng thông tin c?n th?c hi?n m?t th? nghi?m chuy?n giao d? li?u.

Đa phương ti?n - thi?t b? âm thanh

Danh sách các tên và nhà s?n xu?t thi?t b? âm thanh c?a b?n. Đi?u này c?ng li?t kê t?nh tr?ng, I/O port, IRQ, DMA kênh, và các tr?nh đi?u khi?n đư?c s? d?ng cho thi?t b? âm thanh c?a b?n.

Màn hình

Danh sách video card, và màn h?nh thông tin.

Hoàng ngoaïi

Danh sách thông tin thi?t b? h?ng ngo?i.

Đ?u vào

Danh sách các bàn phím và chu?t thông tin.

Linh tinh

Danh sách thông tin v? b?t k? thành ph?n linh tinh.

Modem

Danh sách modem thông tin.

Mạng

Danh sách m?ng b? đi?u h?p, khách hàng và thông tin giao th?c. Thông tin giao th?c m?ng bây gi? tr?nh bày nhi?u chi ti?t hơn so v?i trong Microsoft Windows 98. Tr?nh bày m?i c?a giao th?c m?ng bao g?m các thông tin c?u h?nh nhi?u hơn n?a Powder trên giao th?c, liên quan đ?n như th? nào nó ho?t đ?ng trên m?ng.

M?ng - Winsock

Danh sách Winsock Phiên b?n, mô t? và t?nh tr?ng thông tin.

C?ng

Danh sách thông tin c?ng n?i ti?p, và song song.

Lưu trữ

Danh sách thông tin v? đ?a c?ng, ? đ?a m?m, phương ti?n lưu đ?ng, và b? đi?u khi?n. M?i ? đ?a đư?c tr?nh bày v?i thông tin bao g?m tên ? đ?a, kích thư?c t?ng, mi?n phí không gian, h? th?ng t?p tin, nén t?nh tr?ng, ? đ?a ki?u và kh?i lư?ng thư.

In

Danh sách cài đ?t máy in và tr?nh đi?u khi?n máy in.

V?n đ? thi?t b?

Danh sách các thi?t b? v?i nh?ng v?n đ?. Danh sách m?i thi?t b? đư?c đánh d?u trong qu?n l? thi?t b?, và hi?n th? các thông tin tr?ng thái tương ?ng.

USB

Danh sách b? đi?u khi?n Universal Serial Bus (USB), và tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t.

Môi trư?ng ph?n m?m

Th? lo?i môi trư?ng ph?n m?m s? hi?n th? các ph?n m?m đư?c t?i trong b? nh? máy tính c?a b?n.

Trình điều khiển

Danh sách các tr?nh đi?u khi?n hi?n đang đư?c t?i vào b? nh?.

Bi?n môi trư?ng

Danh sách các bi?n môi trư?ng toàn c?u Windows XP. Bi?n môi trư?ng toàn c?u trư?c đây trong Autoexec.bat, và Config.sys t?p đư?c di chuy?n vào s? đăng k? và đư?c hi?n th? ? đây.

Công vi?c in

Hi?n các công vi?c in hi?n th?i trong hàng ch? in.

K?t n?i m?ng

Danh sách t?t c? các k?t n?i m?ng hi?n th?i.

Ch?y nhi?m v?

Danh sách hi?n đang ch?y t?p tin th?c thi các t?p tin ho?c các chương tr?nh. Đi?u này cung c?p m?t cái nh?n toàn di?n c?a các quá tr?nh đó đang ch?y trên máy tính c?a b?n.

N?p mô-đun

Danh sách t?t c? các mô-đun hi?n đang đư?c t?i vào b? nh?.

Các nhóm chương tr?nh

Danh sách các chương tr?nh đang trong các B?t đ?u tr?nh đơn nhóm cho m?i ngư?i dùng có m?t h? sơ trên máy tính. Danh sách tên c?a nhóm, tên c?a chương tr?nh chính nó, và h? sơ mà nhóm chương tr?nh thu?c.

Chương tr?nh kh?i đ?ng

Danh sách các chương tr?nh b?t đ?u t? đ?ng ho?c là t? s? đăng k?, kh?i đ?ng thư m?c ho?c t?p Win.ini.

OLE đăng k?

Danh sách các đ?i tư?ng k?t n?i và nhúng (OLE) t?p tin h?i đư?c đi?u khi?n b?ng registry và các t?p tin rules.ini

LƯU ?: Thông tin ph?n c?ng là không có s?n trong ch? đ? an toàn. Trong khi thông tin h? th?ng có th? ch?y trong ch? đ? an toàn, nó đư?c gi?i h?n đ? hi?n th? thông tin v? các thành ph?n h? th?ng, và môi trư?ng ph?n m?m.

Các ?ng d?ng

Microsoft Office 2000 cho bi?t thêm thông tin đ? các công c? h? th?ng thông tin cho m?i chương tr?nh đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n. Không gi?ng như h? th?ng thông tin trong Windows 98, hoàn thành văn ph?ng chương tr?nh thông tin không đư?c hi?n th? trong Windows XP tr? khi chương tr?nh đó đang ch?y. Làm tươi d?ng xem có th? không hoàn toàn cư d? li?u. Đóng thông tin h? th?ng, ch?y chương tr?nh và sau đó m? l?i thông tin h? th?ng đ?i v?i thông tin đ?y đ?.

Tools Menu

Các Công cụ th?c đơn có ch?a liên k?t đ?n m?t s? công c? và các b?ng đi?u khi?n: sao lưu, k?t n?i m?ng, thu?t s? ph?n c?ng, d?n đ?a, Net Diagnostics, khôi ph?c h? th?ng, m?ng ch?n đoán, công c? xác minh t?p tin ch? k?, công c? ch?n đoán DirectX và Dr Watson.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng công c? này, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
308422 Làm th? nào đ?: S? d?ng sao lưu đ? sao lưu các t?p tin và thư m?c trên máy tính c?a b?n trong Windows XP
320820 Làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích sao lưu đ? sao lưu các t?p tin và thư m?c trong Windows XP Home Edition
306084 Làm th? nào đ?: Khôi ph?c Windows XP đ?n m?t nhà nư?c trư?c đây
310312 Mô t? v? công c? Disk Cleanup trong Windows XP
308514 Làm th? nào đ?: Xác minh các tr?nh đi?u khi?n thi?t b? trong Windows XP
314067 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? k?t n?i TCP/IP v?i Windows XP
308538 Mô t? c?a Dr. Watson cho công c? Windows (Drwtsn32.exe)
Đ? có thông tin v? công c? g? b? thu?t s? C?p Nh?t, b?m B?t đ?u, b?m Trợ giúp, t?m ki?m G? cài đ?t thu?t s? C?p Nh?t, sau đó b?m Tìm kiếm.

Xem tr?nh đơn

Hai b? sung m?i vào các Xem tr?nh đơn cho phép b?n xem m?t l?ch s? chung c?a thay đ?i đ?i v?i máy tính và k?t n?i t?i máy tính t? xa đ? xem d? li?u thông tin h? th?ng.

L?ch s? h? th?ng

Thông tin h? th?ng trong Windows XP cung c?p m?t cái nh?n m?i v? thay đ?i đ?i v?i máy tính. Ch? không ph?i là m?t cái nh?n l?ch s? riêng bi?t cho m?i th? lo?i như đư?c th? hi?n trong Windows 98, Windows XP cho phép b?n xem t?t c? các thay đ?i đ?i v?i máy tính k? t? khi m?t s? ngày, và th?i gian.

Thông tin l?ch s? đư?c cung c?p t?i các cùng ba lo?i chính mà đ? đư?c cung c?p trong ch? đ? xem chu?n: tài nguyên ph?n c?ng, các thành ph?n và môi trư?ng ph?n m?m. Thông tin l?ch s? đư?c cung c?p b?i WMI, và đư?c lưu tr? trong t?p tin d? li?u Extensible Markup Language (XML) ? Windows\PCHealth\HelpCtr\Datacoll.

Máy tính t? xa

Các Xem tr?nh đơn cung c?p kh? năng k?t n?i t?i máy tính t? xa đ? xem h? th?ng thông tin. Theo m?c đ?nh, đi?u này ch? cho phép các k?t n?i đ?n máy tính d?a trên Windows 2000.

Thu?c tính

ID c?a bài: 308549 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB308549 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:308549

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com