ID c?a bi: 308427 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Bai vit nay m ta cach s dung Trinh xem s kin xem va quan li nht ky s kin trong Microsoft Windows XP.

Thng tin thm

Trinh xem s kin

Trong Windows XP, mt s kin la bt ky hin tng quan trong nao xay ra trong h thng hoc trong mt chng trinh yu cu ngi s dung cn c bit hoc mt muc c thm vao nht ky. Dich vu Nht ky S kin ghi lai cac s kin v ng dung, bao mt, va h thng trong Trinh xem s kin. Vi nht ky s kin trong Trinh xem s kin, ban co th thu c thng tin v phn cng, phn mm, va cac cu phn h thng cua ban, va giam sat cac s kin bao mt trn mt may tinh cuc b hoc t xa. Nht ky s kin co th giup ban xac inh va chn oan ngun gc cua cac s c h thng hin hanh, hoc giup ban d oan cac s c h thng tim nng.

Loai Nht ky S kin

Mt may tinh chay trn Windows XP ghi lai nhng s kin trong ba nht ky sau :
 • Nht ky ng dung

  Nht ky ng dung cha nhng s kin do cac chng trinh ghi lai. Vi du, mt chng trinh c s d liu co th ghi lai mt li tp trong nht ky ng dung. Cac s kin c ghi vao nht ky ng dung do ngi phat trin chng trinh phn mm xac inh.
 • Nht ky bao mt

  Nht ky bao mt ghi lai cac s kin nh cac ng nhp hp l va khng hp l, cung cac s kin co lin quan ti vic s dung tai nguyn nh tao, m, hoc xoa cac tp. Vi du: khi kim inh ng nhp c bt ln, mt s kin se c ghi lai trong nht ky bao mt mi khi ngi dung c gng ng nhp may tinh. Ban phai ng nhp vi t cach Quan tri vin hoc thanh vin cua nhom Quan tri bt, s dung, va chi inh s kin nao c ghi lai trong nht ky bao mt.
 • Nht ky h thng

  Nht ky h thng cha cac s kin do cac cac cu phn cua h thng Windows XP ghi lai. Vi du: nu mt trinh iu khin khng th nap trong qua trinh khi ng, mt s kin se c ghi lai trong nht ky h thng. Windows XP xac inh t trc s kin c cu phn h thng ghi lai.

Cach thc Xem cac Nht ky S kin

m Trinh xem s kin, lam theo nhng bc sau:
 1. Bm Bt u, ri bm Pa-nen iu khin. Bm Hoat ng va Bao tri, ri bm Cng cu Quan tri, sau o bm up vao Quan ly May tinh. Hoc, m MMC co cha phn inh vao cua Trinh xem s kin .
 2. Trong cy iu khin, bm Trinh xem s kin.

  Nht ky ng dung, Bao mt, va H thng se c hin thi trong ca s Trinh xem s kin.

Cach thc xem cac chi tit s kin

xem cac chi tit cua mt s kin, lam theo nhng bc sau:
 1. Bm Bt u, ri bm Pa-nen iu khin. Bm Hoat ng va Bao tri, ri bm Cng cu quan tri, sau o bm up vao Quan ly May tinh. Hoc, m MMC co cha phn inh vao cua Trinh xem s kin.
 2. Trong cy iu khin, bung rng Trinh xem s kin, ri bm vao nht ky co cha s kin ma ban mun xem.
 3. Trong ngn cac chi tit, bm up vao s kin ban mun xem.

  Hp thoaiThuc tinh S kin cha thng tin v tiu va mt m ta s kin c hin thi.

  sao chep cac chi tit cua s kin, bm nutSao chep ri m mt tai liu mi trong chng trinh ma ban mun dan s kin (vi du: Microsoft Word), ri bm Dan trn menuChinh sa .

  xem m ta cua s kin trc hoc k tip, bm vao MUI TN LN hoc MUI TN XUNG.

Cach thng dich mt s kin

Mi muc nht ky c phn loai theo loai, va cha thng tin tiu , va mt m ta s kin.

Tiu S kin

Tiu S kin co cha nhng thng tin sau v s kin:
 • Ngay

  Ngay xay ra s kin.
 • Gi

  Thi gian xay ra s kin.
 • Ngi dung

  Tn ngi dung cua ngi dung a ng nhp khi s kin xay ra.
 • May tinh

  Tn cua may tinh ni xay ra s kin .
 • ID S kin

  S s kin xac inh loai s kin. ID S kin co th c cac ai din h tr san phm s dung giup ban hiu chuyn gi a xay ra trong h thng.
 • Ngun

  Ngun s kin. Co th la tn mt chng trinh, mt cu phn h thng, hoc mt cu phn ring le cua mt chng trinh ln.
 • Loai

  Loai s kin. Co th la mt trong nm loai sau y: Li, Canh bao, Thng tin, Kim inh Thanh cng, hoc Kim inh Tht bai.
 • Th loai

  Phn loai s kin theo ngun s kin. Phn loai chu yu c s dung trong nht ky bao mt.

Loai S kin

M ta mi s kin c ghi lai tuy theo loai s kin. Mi s kin trong mt nht ky co th c phn loai theo mt trong cac loai sau y:
 • Thng tin

  Mt s kin m ta thao tac thanh cng cua mt tac vu, chng han nh mt ng dung, trinh iu khin hoc dich vu. Vi du: s kin Thng tin c ghi lai khi mt trinh iu khin mang nap thanh cng.
 • Canh bao

  Tuy nhin, mt s kin khng quan trong co th chi bao kha nng xut hin cua mt li trong tng lai. Vi du: mt thng bao Canh bao se c ghi lai khi dung lng ia bt u xung thp.
 • Li

  Mt s kin m ta mt s c quan trong, chng han nh tac vu chinh tht bai. Cac s kin li co th bao gm vic mt d liu hoc mt chc nng. Vi du: mt s kin Li se c ghi lai nu mt dich vu khng th nap c trong qua trinh khi ng.
 • Kim inh Thanh cng (Nht ky bao mt)

  Mt s kin m ta vic hoan tt thanh cng mt s kin bao mt c kim inh. Vi du: mt s kin Kim inh thanh cng se c ghi lai khi mt ngi dung ng nhp vao may tinh.
 • Kim inh Tht bai (Nht ky bao mt)

  Mt s kin m ta mt s kin bao mt c kim inh khng hoan tt thanh cng. Vi du: mt Kim inh Tht bai co th c ghi lai khi ngi dung khng th truy nhp ia mang.

Cach thc Tim kim S kin trong Nht ky

Xem mc inh cac nht ky s kin la lit k toan b cac muc cua nht ky. Nu ban mun tim mt s kin cu th, hoc xem mt tp con cua cac s kin, ban co th tim kim nht ky hoc ap dung mt b loc cho d liu nht ky.

Cach thc Tim kim mt Nht ky S kin Cu th

tim kim mt nht ky s kin cu th, lam theo nhng bc sau y:
 1. Bm Bt u, ri bm Pa-nen iu khin. Bm Hoat ng va Bao tri, ri bm Cng cu Quan tri, sau o bm up vao Quan ly May tinh. Hoc, m MMC co cha phn inh vao cua Trinh xem s kin .
 2. Trong cy iu khin, bung rng Trinh xem s kin, ri bm vao nht ky co cha s kin ma ban mun xem.
 3. Trn menuXem, bm Tim .
 4. Chi inh cac tuy chon cho s kin ma ban mun xem trong hp thoaiTim, ri bm Tim tip.
S kin phu hp vi cac tiu chi tim kim cua ban se c anh du trong ngn cac chi tit. Bm Tim tip xac inh ln xut hin k tip cua mt s kin nh a c cac tiu chi tim kim cua ban xac inh.

Cach thc Loc S kin Nht ky

loc cac s kin nht ky, lam theo nhng bc sau:
 1. Bm Bt u, ri bm Pa-nen iu khin. Bm Hoat ng va Bao tri, ri bm Cng cu Quan tri, sau o bm up vao Quan ly May tinh. Hoc, m MMC co cha phn inh vao cua Trinh xem s kin.
 2. Trong cy iu khin, bung rng Trinh xem s kin, ri bm vao nht ky co cha s kin ma ban mun xem.
 3. Trn menuXem, bm Loc.
 4. Bm tab Loc (nu vn cha c chon).
 5. Chi inh cac tuy chon loc ma ban mun, ri bm OK.
Chi co cac s kin trung khp vi cac tiu chi loc cua ban mi c hin thi trong ngn cac chi tit.

quay lai giao din hin thi tt ca cac muc cua nht ky, bm Loc trn menuXem , ri bm Khi phuc Mc inh.

Cach thc Quan ly Ni dung Nht ky

Theo mc inh, kich c ti a ban u cua mt nht ky la 512 KB, va khi at n kich thc nay, cac s kin mi se ghi e ln cac s kin cu khi cn thit. Tuy theo yu cu cua ban, ban co th thay i nhng thit t nay, hoc xoa ni dung cua nht ky.

Cach thc t Kich thc Nht ky va cac Tuy chon Ghi e

chi inh kich thc nht ky va cac tuy chon ghi e, lam theo nhng bc sau:
 1. Bm Bt u, ri bm Pa-nen iu khin. Bm Hoat ng va Bao tri, ri bm Cng cu Quan tri, sau o bm up vao Quan ly May tinh. Hoc, m MMC co cha phn inh vao cua Trinh xem s kin.
 2. Trong cy iu khin, bung rng Trinh xem s kin, ri bm chut phai vao nht ky ma ban mun t kich thc va cac tuy chon ghi e.
 3. muc Kich thc nht ky , go kich thc ma ban mun co trong Kich thc ti a cua nht ky .
 4. Trong mucKhi nht ky at kich thc ti a, bm vao tuy chon ghi e ma ban mun.
 5. Nu ban mun xoa ni dung nht ky, bm Xoa nht ky.
 6. Bm OK.

Cach thc Lu tr mt Nht ky

Nu ban mun lu d liu nht ky cua minh, ban co th lu tr nht ky s kin mt trong nhng inh dang sau:
 • inh dang tp-nht ky (.evt)
 • inh dang tp-vn ban (.txt)
 • inh dang tp-vn ban ngn cach bng du phy (.csv)
lu tr mt nht ky, lam theo nhng bc sau:
 1. Bm Bt u, ri bm Pa-nen iu khin. Bm Hoat ng va Bao tri, ri bm Cng cu Quan tri, sau o bm up vao Quan ly May tinh. Hoc, m MMC co cha phn inh vao cua Trinh xem s kin.
 2. Trong cy iu khin, bung rng Trinh xem s kin, ri bm chut phai vao nht ky ma ban mun lu tr, ri bm Lu Tp Nht ky di dang.
 3. Chi inh tn tp va vi tri ma ban mun lu tp. Trong Kiu lu , bm vao inh dang ban mun, ri bm Lu.
Tp nht ky a c lu di inh dang ma ban chi inh.

Tham kh?o

bit thm thng tin v mt s kin cu th hoc li, hay ghe thm Web site sau cua Microsoft:
http://technet.microsoft.com/vi-vn/library/cc754424(WS.10).aspx
bit thm thng tin v cach thc s dung Trinh xem s kin, xem Tr giup v Trinh xem s kin. (Trong phn inh vao cua Trinh xem s kin hoc trong ca s Quan ly May tinh, trn menuHanh ng, bm Tr giup).
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 308427 - L?n xem xt sau cng: 18 Thang Ba 2014 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kbhowtomaster kbhowto kbenv KB308427

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com