Identifikator ?lanka: 308427 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kako se alatka ?Prikaziva? doga?aja? koristi za prikazivanje i upravljanje evidencijama doga?aja u operativnom sistemu Microsoft Windows XP.

DODATNE INFORMACIJE

Prikaziva? doga?aja

U operativnom sistemu Windows XP, doga?aj je va?no de?avanje u sistemu ili u programu o kojem korisnici treba da budu obave?teni ili stavka dodata evidenciji. Usluga ?Evidencija doga?aja? zapisuje doga?aje vezane za aplikacije, bezbednost ili sistem u alatku ?Prikaziva? doga?aja?. Pomo?u evidencije doga?aja u alatki ?Prikaziva? doga?aja? mo?ete da dobijete informacije o hardveru, softveru i komponentama sistema i da pratite doga?aje vezane za bezbednost na lokalnom ili udaljenom ra?unaru. Evidencije doga?aja mogu da vam pomognu da identifikujete i dijagnozirate izvor trenutnih sistemskih problema ili da predvidite potencijalne sistemske probleme.

Tipovi evidencije doga?aja

Ra?unar zasnovan na operativnom sistemu Windows XP zapisuje doga?aje u slede?e tri evidencije:
 • Evidencija aplikacije

  Evidencija aplikacije sadr?i doga?aje koje su evidentirali programi. Na primer, program baze podataka mo?e da zabele?i gre?ku u datoteci u evidenciji aplikacije. Doga?aje koji su zapisani u evidenciji aplikacije odre?uju programeri softvera.
 • Bezbednosna evidencija

  Evidencija bezebednosti zapisuje doga?aje kao ?to su ispravni i neispravni poku?aji prijavljivanja, kao i doga?aje vezane za upotrebu resursa kao ?to su kreiranje, otvaranje ili brisanje datoteka. Na primer, kada se omogu?i nadgledanje prijavljivanja, doga?aj se zapisuje u evidenciju bezbednosti svaki put kada korisnik poku?a da se prijavi na ra?unar. Morate biti prijavljeni kao administrator ili kao ?lan administratorske grupe da biste mogli da uklju?ite, koristite i da navedete koji ?e doga?aji biti zapisivani u evidenciji bezbednosti.
 • Sistemska evidencija

  Sistemska evidencija sadr?i doga?aje koje su evidentirale sistemske komponente operativnog sistema Windows XP. Na primer, ako upravlja?ki program ne uspe da se u?ita tokom pokretanja, doga?aj se zapisuje u sistemsku evidenciju. Windows XP unapred odre?uje doga?aje koje ?e evidentirati sistemske komponente.

Prikaz evidencija doga?aja

Da biste otvorili alatku ?Prikaziva? doga?aja?, pratite slede?e korake:
 1. Kliknite na dugme Start i zatim izaberite stavku Kontrolna tabla. Izaberite stavku Performanse i odr?avanje, zatim izaberite stavku Administrativne alatke, a zatim dvaput kliknite na ikonu Upravljanje ra?unarom. Mo?ete i da otvorite MMC koji sadr?i pro?irenje alatke ?Prikaziva? doga?aja?.
 2. Na stablu konzole izaberite stavku Prikaziva? doga?aja.

  Evidencije ?Aplikacija?, ?Bezbednost? i ?Sistem? prikazuju se u prozoru alatke ?Prikaziva? doga?aja?.

Prikaz detalja o doga?ajima

Da biste prikazali detalje o doga?aju, pratite slede?e korake:
 1. Kliknite na dugme Start i zatim izaberite stavku Kontrolna tabla. Izaberite stavku Performanse i odr?avanje, zatim izaberite stavku Administrativne alatke, a zatim dvaput kliknite na ikonu Upravljanje ra?unarom. Mo?ete i da otvorite MMC koji sadr?i pro?irenje alatke ?Prikaziva? doga?aja?.
 2. U stablu konzole pro?irite opciju Prikaziva? doga?aja i zatim izaberite evidenciju koja sadr?i doga?aj koji ?elite da prika?ete.
 3. U oknu sa detaljima dvaput kliknite na doga?aj koji ?elite da prika?ete.

  Prikaza?e se dijalog Svojstva doga?aja koji sadr?i informacije o zaglavlju i opis doga?aja.

  Da biste kopirali detalje doga?aja, kliknite na dugme Kopiraj, zatim otvorite nov dokument u programu u koji ?elite da nalepite doga?aj (na primer, Microsoft Word) i zatim u meniju Ure?ivanje izaberite stavku Nalepi.

  Da biste prikazali opis prethodnog ili slede?eg doga?aja, kliknite na STELICU NAGORE ili STRELICU NADOLE.

Tuma?enje doga?aja

Svaka stavka evidencije je klasifikovana po tipu i sadr?i informacije o zaglavlju i opis doga?aja.

Zaglavlje doga?aja

Zaglavlje doga?aja sadr?i slede?e informacije o doga?aju:
 • Datum

  Datum kada se doga?aj desio.
 • Vreme

  Vreme kada se doga?aj desio.
 • Korisnik

  Korisni?ko ime korisnika koji je bio prijavljen kada se doga?aj desio.
 • Ra?unar

  Ime ra?unara na kojem se doga?aj desio.
 • ID doga?aja

  Broj doga?aja koji identifikuje tip doga?aja. ID doga?aja mogu da iskoriste predstavnici podr?ke za proizvode da bi bolje razumeli ?ta se dogodilo u sistemu.
 • Izvor

  Izvor doga?aja. Ovo mo?e da bude ime programa, komponente sistema ili pojedina?ne komponente velikog programa.
 • Tip

  Tip doga?aja. Ovo mo?e da bude jedan od slede?ih pet tipova: ?Gre?ka?, ?Upozorenje?, ?Informacija?, ?Nadgledanje uspeha? ili ?Nadgledanje neuspeha?.
 • Kategorija

  Klasifikacija doga?aja prema izvoru doga?aja. Ovo se pre svega koristi u evidenciji bezbednosti.

Tipovi doga?aja

Opis svakog doga?aja koji je evidentiran zavisi od tipa doga?aja. Svaki doga?aj u evidenciji mo?e da se klasifikuje u jedan od slede?ih tipova:
 • Informacija

  Doga?aj koji opisuje uspe?nu operaciju zadatka, na primer aplikacije, upravlja?kog programa ili usluge. Na primer, doga?aj tipa ?Informacija? se evidentira kada se mre?ni upravlja?ki program uspe?no u?ita.
 • Upozorenje

  Doga?aj koji ne mora biti zna?ajan, ali mo?e da ukazuje na mogu?nost pojavljivanja problema u budu?nosti. Na primer, poruka upozorenja se evidentira kada po?ne da ponestaje prostora na disku.
 • Gre?ka

  Doga?aj koji opisuje zna?ajan problem, na primer neuspeh kriti?nog zadatka. Doga?aji tipa ?Gre?ka? mogu da uklju?uju gubitak podataka ili gubitak funkcionalnosti. Na primer, doga?aj tipa ?Gre?ka? se evidentira ako neka usluga ne uspe da se u?ita prilikom pokretanja.
 • Nadgledanje uspeha (evidencija bezbednosti)

  Doga?aj koji opisuje uspe?an zavr?etak nadgledanog bezbednosnog doga?aja. Na primer, nadgledanje uspeha se evidentira kada se korisnik prijavi na ra?unar.
 • Nadgledanje neuspeha (evidencija bezbednosti)

  Doga?aj koji opisuje nadgledani bezbednosni doga?aj koji nije uspe?no dovr?en. Na primer, nadgledanje neuspeha mo?e biti evidentirano kada korisnik ne mo?e da pristupi mre?noj disk jedinici.

Pronala?enje doga?aja u evidenciji

Podrazumevani prikaz evidencije doga?aja jeste lista svih stavki. Ako ?elite da prona?ete odre?eni doga?aj ili da prika?ete podskup doga?aja, mo?ete da pretra?ujete evidenciju ili da primenite filter na podatke u evidenciji.

Tra?enje odre?enog doga?aja u evidenciji

Da biste potra?ili odre?eni doga?aj u evidenciji, pratite slede?e korake:
 1. Kliknite na dugme Start i zatim izaberite stavku Kontrolna tabla. Izaberite stavku Performanse i odr?avanje, zatim izaberite stavku Administrativne alatke, a zatim dvaput kliknite na ikonu Upravljanje ra?unarom. Mo?ete i da otvorite MMC koji sadr?i pro?irenje alatke ?Prikaziva? doga?aja?.
 2. U stablu konzole pro?irite opciju Prikaziva? doga?aja i zatim izaberite evidenciju koja sadr?i doga?aj koji ?elite da prika?ete.
 3. U meniju Prikaz izaberite stavku Prona?i.
 4. Navedite opcije za doga?aj koji ?elite da prika?ete u dijalogu Pronala?enje i zatim kliknite na dugme Prona?i slede?e.
Doga?aj koji odgovara kriterijumima pretrage bi?e markiran u oknu sa detaljima. Kliknite na dugme Prona?i slede?e da biste prona?li slede?e pojavljivanje doga?aja definisano kriterijumima pretrage.

Filtriranje doga?aja u evidenciji

Da biste filtrirali doga?aje u evidenciji, pratite slede?e korake:
 1. Kliknite na dugme Start i zatim izaberite stavku Kontrolna tabla. Izaberite stavku Performanse i odr?avanje, zatim izaberite stavku Administrativne alatke, a zatim dvaput kliknite na ikonu Upravljanje ra?unarom. Mo?ete i da otvorite MMC koji sadr?i pro?irenje alatke ?Prikaziva? doga?aja?.
 2. U stablu konzole pro?irite opciju Prikaziva? doga?aja i zatim izaberite evidenciju koja sadr?i doga?aj koji ?elite da prika?ete.
 3. U meniju Prikaz izaberite stavku Filter.
 4. Izaberite karticu Filter (ako nije ve? izabrana).
 5. Navedite opcije filtera koje ?elite, a zatim kliknite na dugme U redu.
Samo doga?aji koji odgovaraju va?im kriterijumima za filtere bi?e prikazani u oknu sa detaljima.

Da biste ponovo prikazali sve stavke evidencije, u meniju Prikaz izaberite stavku Filter i zatim kliknite na dugme Vrati na podrazumevane vrednosti.

Upravljanje sadr?ajem evidencije

Po?etna maksimalna veli?ina evidencije postavljena je po podrazumevanoj vrednosti na 512 kB, a kada se ova veli?ina dostigne, novi doga?aji zamenjuju starije po potrebi. U zavisnosti od va?ih zahteva, mo?ete da menjate ove postavke ili da izbri?ete sadr?aj iz evidencije.

Pode?avanje veli?ine evidencije i opcija zamene

Da biste odredili veli?inu evidencije i opcije zamene, pratite slede?e korake:
 1. Kliknite na dugme Start i zatim izaberite stavku Kontrolna tabla. Izaberite stavku Performanse i odr?avanje, zatim izaberite stavku Administrativne alatke, a zatim dvaput kliknite na ikonu Upravljanje ra?unarom. Mo?ete i da otvorite MMC koji sadr?i pro?irenje alatke ?Prikaziva? doga?aja?.
 2. U stablu konzole pro?irite opciju Prikaziva? doga?aja, a zatim kliknite desnim tasterom mi?a na evidenciju u kojoj ?elite da podesite veli?inu i opcije zamene.
 3. U okviru Veli?ina evidencije u polju Maksimalna veli?ina evidencije otkucajte veli?inu koju ?elite.
 4. U okviru Kada se dostigne maksimalna veli?ina evidencije izaberite opciju zamene koju ?elite.
 5. Ako ?elite da obri?ete sadr?aj evidencije, izaberite stavku Obri?i evidenciju.
 6. Kliknite na dugme U redu.

Arhiviranje evidencije

Ako ?elite da sa?uvate podatke iz evidencije, mo?ete da arhivirate evidencije doga?aja u bilo kom od slede?ih formata:
 • Format datoteke evidencije (.evt)
 • Format tekstualne datoteke (.txt)
 • Format tekstualne datoteke razgrani?ene zarezima (.csv)
Da biste arhivirali evidenciju, pratite slede?e korake:
 1. Kliknite na dugme Start i zatim izaberite stavku Kontrolna tabla. Izaberite stavku Performanse i odr?avanje, zatim izaberite stavku Administrativne alatke, a zatim dvaput kliknite na ikonu Upravljanje ra?unarom. Mo?ete i da otvorite MMC koji sadr?i pro?irenje alatke ?Prikaziva? doga?aja?.
 2. U stablu konzole pro?irite opciju Prikaziva? doga?aja, a zatim kliknite desnim tasterom mi?a na evidenciju koju ?elite da arhivirate i zatim izaberite stavku Sa?uvaj datoteku evidencije kao.
 3. Navedite ime datoteke i lokaciju na kojoj ?elite da sa?uvate datoteku. U polju Sa?uvaj kao tip izaberite format koji ?elite i kliknite na dugme Sa?uvaj.
Datoteka evidencije je sa?uvana u formatu koji ste naveli.

REFERENCE

Za vi?e informacija o odre?enom doga?aju ili gre?ci posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/technet/support/ee/ee_advanced.aspx
Za dodatne informacije o tome kako se koristi alatka ?Prikaziva? doga?aja? pogledajte pomo? za alatku ?Prikaziva? doga?aja?. (U pro?irenju alatke ?Prikaziva? doga?aja? ili u prozoru ?Upravljanje ra?unarom?, u meniju Radnja izaberite stavku Pomo?).

Svojstva

Identifikator ?lanka: 308427 - Poslednji pregled: 18. septembar 2006. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbhowtomaster kbhowto kbenv KB308427

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com