ID článku: 308427 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

Súhrn

Tento článok popisuje používanie aplikácie Zobrazovač udalostí na zobrazovanie a správu denníkov udalostí v operačnom systéme Microsoft Windows XP.

Ďalšie informácie

Zobrazovač udalostí

V operačnom systéme Windows XP je udalosť dôležitým prípadom v systéme alebo v programe, ktorú je nutné oznámiť používateľovi, alebo zapísať do denníka. Služba Denník udalostí zaznamenáva udalosti aplikácií, zabezpečenia a systému v aplikácii Zobrazovač udalostí. Prostredníctvom denníkov udalostí v denníku udalostí môžete získať informácie o hardvéri, softvéri a súčastiach systému a monitorovať udalosti zabezpečenia na lokálnom alebo vzdialenom počítači. Denníky udalostí môžu pomôcť identifikovať a diagnostikovať zdroje aktuálnych problémov v systéme, ako aj predchádzať potenciálnym problémom so systémom.

Typy denníkov udalostí

Počítač so systémom Windows XP zaznamenáva udalosti v týchto troch denníkoch:
 • Denník aplikácie

  Denník aplikácie obsahuje udalosti, ktoré zaznamenali programy. Napríklad databázový program môže zaznamenávať do denníka aplikácie chyby v súboroch. Udalosti, ktoré sú zapísané do denníka aplikácie, určujú vývojári programu.
 • Denník zabezpečenia

  Denník zabezpečenia zaznamenáva udalosti, ako napríklad platné a neplatné pokusy o prihlásenie, ako aj udalosti, ktoré súvisia s používaním prostriedkov, napríklad vytváranie, otváranie alebo odstraňovanie súborov. Keď je napríklad zapnutá kontrola prihlasovania, udalosť sa do denníka zabezpečenia zaznamená vždy, keď sa používateľ pokúsi prihlásiť do počítača. Ak chcete zapínať, používať a určovať, ktoré udalosti sa majú zaznamenávať do denníka zabezpečenia, musíte byť prihlásení ako správca alebo ako člen skupiny Administrators.
 • Systémový denník

  Systémový denník obsahuje udalosti, ktoré zaznamenali systémové súčasti operačného systému Windows XP. Ak napríklad zlyhá načítavanie ovládača počas spustenia systému, do systémového denníka sa zapíše udalosť. Operačný systém Windows XP rozhoduje o tom, ktoré udalosti systémové súčasti zapisujú do denníka.

Zobrazovanie denníkov udalostí

Ak chcete otvoriť zobrazovač udalostí, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel. Kliknite na položku Výkon a údržba, kliknite na položku Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na položku Správa počítača. Alebo otvorte konzolu MMC, ktorá obsahuje modul zobrazovača udalostí.
 2. V stromovej štruktúre konzoly kliknite na položku Zobrazovač udalostí.

  Denníky aplikácie, zabezpečenia a systémové denníky sa zobrazujú v okne zobrazovača udalostí.

Zobrazovanie podrobností denníkov udalostí

Podrobnosti udalostí zobrazíte nasledovným spôsobom:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel. Kliknite na položku Výkon a údržba, kliknite na položku Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na položku Správa počítača. Alebo otvorte konzolu MMC, ktorá obsahuje modul zobrazovača udalostí.
 2. V stromovej štruktúre konzoly rozbaľte položku Zobrazovač udalostí a potom kliknite na denník, ktorý obsahuje udalosť, ktorú chcete zobraziť.
 3. V podokne podrobností dvakrát kliknite na udalosť, ktorú chcete zobraziť.

  Zobrazí sa dialógové okno Udalosť - vlastnosti, ktoré obsahuje informáciu o hlavičke a popis udalosti.

  Ak chcete skopírovať podrobnosti o udalosti, kliknite na tlačidlo Kopírovať, potom otvorte nový dokument v programe, do ktorého chcete udalosť prilepiť (napríklad Microsoft Word) a kliknite na príkaz Prilepiť v ponuke Úpravy.

  Ak chcete zobraziť popis predchádzajúcej alebo nasledujúcej udalosti, kliknite na šípku nahor alebo šípku nadol.

Interpretácia udalosti

Každá položka denníka je zoradená podľa typu a obsahuje informácie o hlavičke a popis udalosti.

Hlavička udalosti

Hlavička udalosti obsahuje nasledovné informácie o udalosti:
 • Dátum

  Dátum výskytu udalosti.
 • Čas

  Čas výskytu udalosti.
 • Používateľ

  Meno používateľa, ktorý bol prihlásený v čase výskytu udalosti.
 • Počítač

  Názov počítača, na ktorom sa udalosť vyskytla.
 • ID udalosti

  Číslo udalosti, ktoré určuje typ udalosti. ID udalosti môžu použiť zástupcovia technickej kontroly produktu, aby zistili, čo sa v systéme stalo.
 • Zdroj

  Zdroj udalosti. Môže to byť názov programu, systémová súčasť alebo individuálna súčasť väčšieho programu.
 • Typ

  Typ udalosti. Môže to byť jeden z piatich nasledujúcich typov: Chyba, upozornenie, informácie, úspešný audit alebo neúspešný audit.
 • Kategória

  Klasifikácia udalosti podľa zdroja udalosti. Táto informácia sa používa hlavne v denníku zabezpečenia.

Typy udalostí

Popis každej udalosti, ktorá sa zaznamená, závisí od typu udalosti. Každá udalosť v denníku môže byť zaradená do jedného nasledovných typov:
 • Informácia

  Udalosť, ktorá popisuje úspešnú operáciu úlohy, ako napríklad aplikácie, ovládača alebo služby. Informačná udalosť sa napríklad zaznamená po úspešnom načítaní sieťového ovládača.
 • Upozornenie

  Udalosť, ktorá nemusí byť dôležitá, avšak môže predpovedať možné problémy v budúcnosti. Upozornenie sa napríklad zaznamená, keď začne byť málo voľného miesta na disku.
 • Chyba

  Udalosť, ktorá popisuje významný problém, akým je napríklad zlyhanie dôležitej úlohy. Chyby môžu zahrňovať stratu údajov alebo stratu funkčnosti. Chyba sa zaznamená napríklad v prípade, že zlyhá načítavanie služby počas spustenia systému.
 • Úspešný audit (denník zabezpečenia)

  Udalosť, ktorá popisuje úspešné ukončenie auditovanej udalosti zabezpečenia. Úspešný audit sa zaznamená napríklad vtedy, keď sa do počítača prihlási používateľ.
 • Neúspešný audit (denník zabezpečenia)

  Udalosť, ktorá popisuje auditovanú udalosť zabezpečenia, ktorá sa neskončila úspešne. Neúspešný audit môže byť zaznamenaný napríklad vtedy, keď používateľ nemôže pristúpiť na sieťovú jednotku.

Hľadanie udalostí v denníku

Predvolené zobrazenie denníkov udalostí je zoznam všetkých položiek. Ak chcete zobraziť konkrétnu udalosť alebo chcete zobraziť podmnožinu udalostí, môžete buď prehľadávať denník alebo môžete na údaje denníka použiť filter.

Vyhľadávanie konkrétnej udalosti denníka

Ak chcete vyhľadať konkrétnu udalosť denníka, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel. Kliknite na položku Výkon a údržba, kliknite na položku Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na položku Správa počítača. Alebo otvorte konzolu MMC, ktorá obsahuje modul zobrazovača udalostí.
 2. V stromovej štruktúre konzoly rozbaľte položku Zobrazovač udalostí a potom kliknite na denník, ktorý obsahuje udalosť, ktorú chcete zobraziť.
 3. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Hľadať.
 4. Uveďte možnosti pre udalosť, ktorú chcete zobraziť v dialógovom okne Hľadať a potom kliknite na tlačidlo Hľadať ďalej.
Udalosť, ktorá sa zhoduje s kritériami vyhľadávania, bude vyznačená v podokne podrobností. Ak chcete nájsť ďalší výskyt udalosti, ktorá je definovaná kritériami vyhľadávania, kliknite na tlačidlo Hľadať ďalej.

Filtrovanie udalostí denníka

Ak chcete filtrovať udalosti denníka, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel. Kliknite na položku Výkon a údržba, kliknite na položku Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na položku Správa počítača. Alebo otvorte konzolu MMC, ktorá obsahuje modul zobrazovača udalostí.
 2. V stromovej štruktúre konzoly rozbaľte položku Zobrazovač udalostí a potom kliknite na denník, ktorý obsahuje udalosť, ktorú chcete zobraziť.
 3. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Filter.
 4. Kliknite na kartu Filter (ak už nie je vybraná).
 5. Zadajte možnosti filtra a kliknite na tlačidlo OK.
V podokne podrobností sa zobrazia iba udalosti, ktoré sa zhodujú s kritériami filtra.

Ak chcete znovu zobraziť všetky položky, kliknite na položku Filter v ponuke Zobraziť a potom kliknite na položku Obnoviť predvolené.

Správa obsahu denníka

Podľa predvoleného nastavenia je maximálna veľkosť denníka 512 KB a keď denník dosiahne túto veľkosť, nové udalosti prepíšu podľa potreby staršie udalosti. V závislosti od vašich požiadavkou môžete toto nastavenie zmeniť, alebo úplne vymazať obsah denníka.

Nastavenie veľkosti denníka a možností prepisovania

Ak chcete zadať veľkosť denníka a nastaviť možnosti prepisovania, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel. Kliknite na položku Výkon a údržba, kliknite na položku Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na položku Správa počítača. Alebo otvorte konzolu MMC, ktorá obsahuje modul zobrazovača udalostí.
 2. V stromovej štruktúre konzoly rozbaľte položku Zobrazovač udalostí a potom kliknite pravým tlačidlom myši na denník, ktorého veľkosť a možnosti prepisovania chcete nastaviť.
 3. V okne Veľkosť denníka zadajte do poľa Povolená veľkosť denníka požadovanú veľkosť.
 4. V časti Pri prekročení povolenej veľkosti denníka kliknite na požadovanú možnosť prepisovania.
 5. Ak chcete vymazať obsah denníka, kliknite na príkaz Vymazať denník.
 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Archivácia denníka

Ak chcete uložiť údaje z denníka, môžete denníky udalosti archivovať v ktoromkoľvek z nasledujúcich formátov:
 • formát súboru denníka (.evt)
 • formát textového súboru (.evt)
 • formát súboru oddeleného čiarkou (.csv)
Ak chcete denník archivovať, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel. Kliknite na položku Výkon a údržba, kliknite na položku Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na položku Správa počítača. Alebo otvorte konzolu MMC, ktorá obsahuje modul zobrazovača udalostí.
 2. V stromovej štruktúre konzoly rozbaľte položku Zobrazovač udalostí, potom kliknite pravým tlačidlom myši na denník, ktorý chcete archivovať a potom kliknite na príkaz Uložiť súbor s denníkom ako
 3. Zadajte názov súboru a miesto, na ktoré chcete súbor uložiť. V okne Typ súboru kliknite na požadovaný formát a potom kliknite na príkaz Uložiť.
Súbor denníka je uložený vo formáte, ktorý ste zadali.

Odkazy

Ďalšie informácie o konkrétnych udalostiach alebo chybách nájdete na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://technet.microsoft.com/sk-sk/library/cc754424(WS.10).aspx
Ďalšie informácie o používaní aplikácie Zobrazovač udalostí nájdete v Pomocníkovi aplikácie Zobrazovač udalostí. (V module aplikácie Zobrazovač udalostí alebo v okne Správa počítača, v ponuke Akcia kliknite na položku Pomocník).
Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.

Vlastnosti

ID článku: 308427 - Posledná kontrola: 29. apríla 2014 - Revízia: 1.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Kľúčové slová: 
kbhowtomaster kbhowto kbenv KB308427

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com