Straipsnio ID: 308427 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip Windows XP sistemoje, naudojant ?vyki? per?i?ros program?, per?i?r?ti ir tvarkyti ?vyki? ?urnalus.

DAUGIAU INFORMACIJOS

?vyki? per?i?ros programa

Windows XP sistemoje ?vykis yra bet kuris svarbus atvejis sistemoje ar programoje, apie kur? vartotojai turi b?ti ?sp?ti, arba ?ra?as, ?trauktas ? ?urnal?. ?vyki? per?i?ros programos ?vyki? ?urnalo paslauga ?ra?o programos, saugos ir sistemos ?vykius. Naudodami ?vyki? per?i?ros programoje esan?ius ?vyki? ?urnalus, galite gauti informacijos apie aparat?r?, programin? ?rang? ir sistemos komponentus bei kontroliuoti saugos ?vykius vietiniame ar nuotoliniame kompiuteryje. ?vyki? ?urnalai gali pad?ti atpa?inti ir diagnozuoti esam? sistemos problem? ?altin? ar prognozuoti potencialas sistemos problemas.

?vyki? ?urnal? tipai

Kompiuteriai, kuriuose ?diegta Windows XP sistema, ?ra?o ?vykius ? tris toliau i?vardytus ?urnalus:
 • Programos ?urnalas

  Programos ?urnale laikomi program? u?registruoti ?vykiai. Pavyzd?iui, duomen? baz?s programa programos ?urnale gali ?ra?yti rinkmenos klaid?. ? programos ?urnal? ?ra?omus ?vykius nustato programin?s ?rangos k?r?jai.
 • Saugos ?urnalas

  Saugos ?urnale ?ra?omi tokie ?vykiai kaip teis?ti ir neteis?ti bandymai ?eiti, taip pat ?vykiai, susij? su i?tekli? naudojimu, pvz., rinkmen? k?rimu, atidarymu ar naikinimu. Pavyzd?iui, jei ??jimo tikrinimas ?jungtas, saugos ?urnale ?ra?omas kiekvienas vartotojo bandymas ?eiti ? kompiuterio sistem?. Jei norite ?jungti, naudoti ir nustatyti, kurie ?vykiai bus ?ra?omi ? saugos ?urnal?, privalote ?eiti kaip administratorius arba administratori? grup?s narys.
 • Sistemos ?urnalas

  Sistemos ?urnale laikomi ?vykiai, kuriuos u?registravo Windows XP sistemos komponentai. Pavyzd?iui, jeigu tvarkyklei s?rankos metu nepavyksta ?kelti, ?is ?vykis u?registruojamas sistemos ?urnale. Windows XP sistema i? anksto nustato, kokius ?vykius registruos sistemos komponentai.

Kaip per?i?r?ti ?vyki? ?urnalus

Nor?dami atidaryti ?vyki? per?i?ros program?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Valdymo skydas. Spustel?kite Efektyvumas ir prie?i?ra, tada ? Administravimo ?rankiai ir dukart spustel?kite Kompiuterio valdymas. Arba atidarykite ?vyki? per?i?ros programos prid?tin? ?rank?, turint? MMC.
 2. Konsol?s medyje spustel?kite ?vyki? per?i?ros programa.

  Programos, saugos ir sistemos ?urnalai rodomi ?vyki? per?i?ros programos lange.

Kaip per?i?r?ti ?vyki? informacij?

Jei norite per?i?r?ti ?vykio informacij?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Valdymo skydas. Spustel?kite Efektyvumas ir prie?i?ra, tada ? Administravimo ?rankiai ir dukart spustel?kite Kompiuterio valdymas. Arba ?vyki? per?i?ros programos prid?tin? ?rank?, turint? MMC.
 2. Konsol?s medyje i?pl?skite ?vyki? per?i?ros program? ir spustel?kite ?urnal?, kuriame yra j?s? norimas per?i?r?ti ?vykis.
 3. I?samios informacijos srityje dukart spustel?kite norim? per?i?r?ti ?vyk?.

  Rodomas dialogo langas ?vykio ypatyb?s, kuriame yra antra?t?s informacija ir ?vykio apra?as.

  Nor?dami kopijuoti ?vykio informacij?, spustel?kite mygtuk? Kopijuoti, atidarykite nauj? dokument? programoje, ? kuri? norite ?klijuoti ? ?vyk? (pvz., Microsoft Word), tada meniu Redaguoti spustel?kite ?klijuoti.

  Jei norite per?i?r?ti ankstesnio ar kito ?vykio apra??, spustel?kite mygtukus UP ARROW arba DOWN ARROW.

Kaip suprasti ?vyk?

?urnalo ?ra?ai yra suskirstyti pagal tip?, turi antra?t?s informacij? ir ?vykio apra??.

?vykio antra?t?

?vykio antra?t?je pateikiama ?i ?vykio informacija:
 • Data

  Data, kai ?vyko ?vykis.
 • Laikas

  Laikas, kai ?vyko ?vykis.
 • Vartotojas

  Vartotojo, kuris buvo ??j?s ? sistem? ?vykio metu, vardas.
 • Kompiuteris

  Kompiuterio, kuriame ?vyko ?vykis, vardas.
 • ?vykio ID

  ?vykio numeris, pagal kur? identifikuojamas ?vykio tipas. Produkto palaikymo specialistai gali naudoti ?vykio ID, nor?dami pad?ti suprasti, kas nutiko sistemai.
 • ?altinis

  ?vykio ?altinis. Tai gali b?ti programos, sistemos komponento ar atskiro didel?s programos komponento pavadinimas.
 • Tipas

  ?vykio tipas. Tai gali b?ti vienas i? penki? toliau i?vardyt? tip?: klaida, persp?jimas, informacija, pavyk?s tikrinimas arba nepavyk?s tikrinimas.
 • Kategorija

  ?vykiai skirstomi pagal ?vykio ?altin?. Pirmiausia tai buvo naudojama saugos ?urnale.

?vykio tipai

Kiekvieno u?registruoto ?vykio apra?as priklauso nuo ?vykio tipo. ?urnale kiekvienas ?vykis yra priskiriamas vienam i? ?i? tip?:
 • Informacija

  ?vykis apra?o s?kming? u?duoties, pvz., programos, tvarkykl?s ar paslaugos, veiksm?. Pavyzd?iui, informacijos tipo ?vykis yra u?registruojamas, kai tinklo tvarkykl? paleid?iama s?kmingai.
 • Persp?jimas

  Nors ?vykis n?ra svarbus, ta?iau jis gali nurodyti b?sim? problem?. Pavyzd?iui, ?urnale u?registruojamas persp?jimo prane?imas, kai diske pradeda tr?kti vietos.
 • Klaida

  ?vykis apra?o reik?ming? problem?, pvz., kad nepavyko atlikti svarbios u?duoties. Klaidos tipo ?vykiai gali b?ti susij? su duomen? ar funkcij? praradimu. Pavyzd?iui, klaidos tipo ?vykis u?registruojamas, jei s?rankos metu nepavyksta ?kelti paslaugos.
 • Pavyk?s tikrinimas (saugos ?urnalas)

  ?vykis prane?a, kad tikrinamos saugos ?vykis baig?si s?kmingai. Pavyzd?iui, pavykusio tikrinimo tipo ?vykis yra u?registruojamas, kai vartotojas ?eina ? kompiuterio sistem?.
 • Nepavyk?s tikrinimas (saugos ?urnalas)

  ?vykis prane?a, kad tikrinamos saugos ?vykis baig?si nes?kmingai. Pavyzd?iui, nepavykusio tikrinimo tipo ?vykis gali b?ti u?registruojamas, kai vartotojas negali pasiekti tinklo disko.

Kaip rasti ?vykius ?urnale

Numatyta, kad ?vyki? ?urnaluose b?t? rodomi visi ?ra?ai. Nor?dami rasti tam tikr? ?vyk? ar per?i?r?ti pogrupio ?vykius, galite j? ie?koti ?urnale arba taikyti ?urnalo duomen? filtr?.

Kaip ie?koti tam tikro ?urnalo ?vykio

Jei norite rasti tam tikr? ?urnalo ?vyk?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Valdymo skydas. Spustel?kite Efektyvumas ir prie?i?ra, tada ? Administravimo ?rankiai ir dukart spustel?kite Kompiuterio valdymas. Arba ?vyki? per?i?ros programos prid?tin? ?rank?, turint? MMC.
 2. Konsol?s medyje i?pl?skite ?vyki? per?i?ros program? ir spustel?kite ?urnal?, kuriame yra j?s? norimas per?i?r?ti ?vykis.
 3. Meniu Rodinys spustel?kite Rasti.
 4. Dialogo lange Rasti nurodykite norimo per?i?r?ti ?vykio parinktis ir spustel?kite Rasti kit?.
I?samios informacijos srityje ?vykis, atitinkantis j?s? ie?kos kriterijus, yra pary?kinamas. Nor?dami rasti kit? j?s? ie?kos kriterijus atitinkant? ?vyk?, spustel?kite Rasti kit?.

Kaip filtruoti ?urnalo ?vykius

Nor?dami filtruoti ?urnalo ?vykius, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Valdymo skydas. Spustel?kite Efektyvumas ir prie?i?ra, tada ? Administravimo ?rankiai ir dukart spustel?kite Kompiuterio valdymas. Arba ?vyki? per?i?ros programos prid?tin? ?rank?, turint? MMC.
 2. Konsol?s medyje i?pl?skite ?vyki? per?i?ros program? ir spustel?kite ?urnal?, kuriame yra j?s? norimas per?i?r?ti ?vykis.
 3. Meniu Rodinys spustel?kite Filtras.
 4. Spustel?kite skirtuk? Filtras (jei jis dar nepasirinktas).
 5. Nurodykite norimas filtro parinktis ir spustel?kite Gerai.
I?samios informacijos srityje rodomi tik j?s? filtro kriterijus atitinkantys ?vykiai.

Jei norite sugr??ti ? per?i?r?, kurioje rodomi visi ?urnalo ?ra?ai, meniu Rodinys spustel?kite Filtras ir tada ? Atkurti numatyt?sias reik?mes.

Kaip tvarkyti ?urnalo turin?

Pagal numatyt?j? nustatym? did?iausias pradinis ?urnalo dydis yra 512 KB. Dyd? vir?ijus, nauji ?vykiai yra u?ra?omi ant sen?j?. Jei norite, ?iuos parametrus galite keisti arba i?valyti ?urnalo turin?.

Kaip nustatyti ?urnalo dyd? ir u?ra?ymo parinktis

Jei norite nurodyti ?urnalo dyd? ir u?ra?ymo parinktis, atlikte ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Valdymo skydas. Spustel?kite Efektyvumas ir prie?i?ra, tada ? Administravimo ?rankiai ir dukart spustel?kite Kompiuterio valdymas. Arba ?vyki? per?i?ros programos prid?tin? ?rank?, turint? MMC.
 2. Konsol?s medyje i?pl?skite ?vyki? per?i?ros program? ir de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?urnal?, kurio dyd? ir u?ra?ymo parinktis norite nustatyti.
 3. Srities ?urnalo dydis lauke Did?iausias ?urnalo dydis ?veskite norim? dyd?.
 4. Srityje Kai did?iausias ?urnalo dydis vir?ijamas spustel?kite norim? perra?ymo parinkt?.
 5. Jei norite i?valyti ?urnalo turin?, spustel?kite Valyti ?urnal?.
 6. Spustel?kite Gerai.

Kaip archyvuoti ?urnal?

Jei ?urnalo duomenis norite ?ra?yti, galite juos archyvuoti vienu i? toliau i?vardyt? format?:
 • Log-file formatas (.evt)
 • Text-file formatas (.txt)
 • Comma-delimited text-file formatas (.csv)
Jei norite archyvuoti ?urnal?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Valdymo skydas. Spustel?kite Efektyvumas ir prie?i?ra, tada ? Administravimo ?rankiai ir dukart spustel?kite Kompiuterio valdymas. Arba ?vyki? per?i?ros programos prid?tin? ?rank?, turint? MMC.
 2. Konsol?s medyje i?pl?skite ?vyki? per?i?ros program? ir de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?urnal?, kur? norite archyvuoti ir spustel?kite ?urnalo rinkmen? ?ra?yti kaip.
 3. Nurodykite rinkmenos vard? ir viet?, kurioje norite j? ?ra?yti. Lauke ?ra?yti kaip tip? spustel?kite norim? format?, tada ? ?ra?yti.
?urnalo rinkmena ?ra?yta j?s? nurodytu formatu.

NUORODOS

Jei norite gauti daugiau informacijos apie tam tikr? ?vyk? ar klaid?, apsilankykite Microsoft svetain?je adresu:
http://www.microsoft.com/technet/support/ee/ee_advanced.aspx
Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip naudoti ?vyki? per?i?ros program?, ?r. ?vyki? per?i?ros programos ?inyn?. (?vyki? per?i?ros programos prid?tinio ?rankio ar kompiuterio valdymo lango meniu Veiksmas spustel?kite ?inynas).

Savyb?s

Straipsnio ID: 308427 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. rugs?jo 11 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbhowtomaster kbhowto kbenv KB308427

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com