Kako koristiti Computer Management u Windows XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 308423 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

U ovom ?lanku je opisano kako koristiti Computer Management alat u Microsoft Windows XP.

Computer Management ? pregled

Computer Management ?ini kolekciju Windows administrativnih alata koje se mogu koristiti za lokalno upravljanje ili daljinsko upravljenje ra?unarima. Alati su sakupljeni u jednoj konzoli, ?to ?ini lak?im pregled administrativnih svojstava kao i lak?i pristup alatima koji su potrebni za izvr?enje zadataka za upravljanje ra?unarom.

Computer Management konzola

Computer Management konzola se sastoji od prozora podeljenog na dva okna. Levo okno sadr?i stablo konzole; desno okno sadr?i detalje. Kada se klikne na neku stavku u stablu konzole, informacija u vezi sa tom stavkom se pojavljuje u oknu sa detaljima. Informacija koja je prikazana je specifi?na za stavku koja je izabrana.

Administrativni alati u Computer Management-u su grupisani u slede?e tri kategorije stable konzole:
 • System Tools
 • Storage
 • Services and Applications


Svaka kategorija uklju?uje nekoliko alata ili servisa

System Tools (Sistemski alati)

 • Event Viewer

  Koristiti Event Viewer alat za upravljanje i pra?enje doga?aja koji su zabele?eni u okviru Application, Security i System logova. Logovi se mogu posmatrati da bi se pratili sigurnosni doga?aji i da bi se identifikovali mogu?i softverski, hardverski ili sistemski problemi.
 • Shared Folders

  Koristiti Shared Folders alat da bi se pregledale veze i resursi koji se koriste na ra?unaru. Mogu se kreirati, pregledati i upravljati deljenim resursima, pregledati otvorene datoteke i sesije, kao i zatvarati datoteke i prekidati sesije.
 • Local Users and Groups

  Koristiti Local User and Groups alat da bi se kreirali i upravljalo lokalnim korisni?kim nalozima i grupama. Local Users and Groups je opcija dostupna samo u Windowsu XP Professional.
 • Performance Logs and Alerts

  Koristiti Performance Logs and Alerts alat da bi se konfigurisali logovi performansi i uzbune (obave?tenja) kako bi se pratili i sakupljali podaci o performansama ra?unara.
 • Device Manager

  Koristiti Device Manager da bi se pregledali hardwareski ure?aji instalirani na ra?unaru, a?urirali drajveri za ure?aje, promenila pode?avanja hardwarea i razre?ili konflikti izme?u ure?aja.

Storage

 • Removable Storage

  Koristiti Removable Storage alat da bi pratili prenosne medije za skladi?tenje i upravljali libraries (datoteka sa izvornim kodom, biblioteka) ili sistemima za skladi?tenje podataka, koji ih sadr?e.
 • Disk Defragmenter

  Koristiti Disk Defragmenter alat da bi analizirali i defragmentovali volumene na lokalnom hard disku.
 • Disk Management

  Koristiti Disk Management alat da bi se izvr?ili zadaci u vezi sa diskom kao na primer konvertovanje diskova ili kreiranje i formatiranje volumena. Disk Management poma?e u upravljanju diskovima i particijama ili volumenima koje diskovi sadr?e.

Services and Applications

 • Services

  Koristiti Services za upravljanje servisima na lokalnim i udaljenim ra?unarima. Servisi se mogu pokrenuti (start), zaustaviti (stop), pauzirati (pause), nastaviti (resume) ili onemogu?iti (disable).
 • WMI Control

  Koristiti WMI Control za konfigurisanje i upravljanje Windows Management Instrumentation (WMI) servisa.
 • Indexing Service

  Koristiti Indexing Service za upravljanje Indexing servisom i za kreiranje i konfigurisanje dodatnih kataloga za skladi?tenje indeksnih informacija.
NAPOMENA: Postoje?i skup alata i servisa koji su prikazani u Computer Managementu zavisi od servisa koji su instalirani na ra?unaru-doma?inu.

Kako koristiti Computer Management na lokalnom ra?unaru

NAPOMENA: Morate biti prijavljeni kaoAdministrator ili kao ?lan administratorske grupe (Administrators group) da biste pregledali i menjali ve?inu svojstava i izvr?ili ve?inu computer-management zadataka.

Da biste pokrenuli i koristili Computer Management na lokalnom ra?unaru:
 1. Kliknite Start, a zatim Control Panel. Kliknite na Performance and Maintenance, kliknite Administrative Tools, a zatim dva puta kliknite Computer Management.

  Computer Management prozor za lokalni ra?unar je prikazan. "Computer Management (Local)" je prikazano u korenu stabla konzole.
 2. Na stablu konzole, pro?irite System Tools, Storage ili Services and Applications da bi pregledali alate i servise u svakom od ovih kontejnera.
 3. Kliknite na stavku koju ?elite da koristite (na primer Event Viewer) i onda pregledajte informaciju u vezi sa njom.

Kako koristiti Computer Management na udaljenom ra?unaru

NAPOMENA: Morate biti prijavljeni kaoAdministrator ili kao ?lan administratorske grupe (Administrators group) da biste pregledali i menjali ve?inu svojstava i izvr?ili ve?inu computer-management zadataka .

Da biste se povezali i koristili Computer Management na drugom ra?unaru:
 1. Kliknite Start, a zatim Control Panel. Kliknite na Performance and Maintenance, kliknite Administrative Tools, a zatim dva puta klikniteComputer Management.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na Computer Management (Local), a zatim kliknite na Connect to another computer.
 3. Kliknite Another Computer, a zatim ukucajte ime ra?unara kojim ?elite da daljinski upravljate ili kliknite Browse da biste locirali ra?unar. Kliknite OK, a onda kliknite OK da se vratite u Computer Management prozor. Computer Management prozor udaljenog ra?unara je prikazan. Ime udaljenog ra?unara je prikazano u korenu na stablu konzole.
 4. Na stablu konzole, pro?irite System Tools, Storage ili Services and Applications da bi pregledali alate i servise u svakom od ovih kontejnera.
 5. Kliknite na stavku koju ?elite da koristite (na primer Event Viewer) i onda pregledajte informaciju u vezi sa njom.

Kako koristiti Pomo? u Computer Management

Da biste koristili Computer Management Pomo? (Help) ili da biste koristili datoteke Pomo?i (Help files) za bilo koju individualnu administrativnu alatku koja je sadr?ana u Computer Managementu:
 1. Startujte Computer Management.
 2. Koristite neki od slede?ih koraka:
  • Na stablu konzole kliknite desnim tasterom mi?a na stavku koju ?elite (na primer Computer Management ili Device Manager), a zatim kliknite na Help.
  • Kliknite na neku stavku na stablu konzole (na primer Device Manager ili Computer Management), a potom kliknite Help u okviru Action menija.REFERENCE

For more information about how to use Computer Management, see Computer Management Help. (In the Computer Management window, click Computer Management, and then click Help on the Action menu.)

For more information about how to use any of the administrative tools in Computer Management, see the Help file for the individual item. (In the Computer Management window, click the item in the console tree, and then click Help on the Action menu.

For additional information about how to use Event Viewer, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
308427 How To View and Manage Event Logs in Event Viewer

Svojstva

Identifikator ?lanka: 308423 - Poslednji pregled: 1. decembar 2007. - Revizija: 1.2
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbhowtomaster KB308423

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com