Identifikator ?lanka: 308421 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak opisuje kako da preuzmete vlasni?tvo nad datotekom ili fasciklom za koju vam je odbijen pristup.

Ako morate da pristupite datoteci ili fascikli za koju nemate prava, morate preuzeti vlasni?tvo nad tom datotekom ili fasciklom. Tim postupkom zamenjujete bezbednosne dozvole koje su izvorno kreirane za datoteku ili fasciklu.

Dodatne informacije

Preduslovi

Prijavljivanje u svojstvu administratora

Morate da se prijavite u Windows kao administrator da biste mogli da promenite bezbednosne dozvole za datoteku ili fasciklu. Ako je ovo va? li?ni ra?unar, verovatno ste ve? prijavljeni sa nalogom administratora. Ako je va? ra?unar deo mre?e na poslu, mo?da ?ete morati da zamolite administratora sistema za pomo?. Da biste proverili da li ste prijavljeni u Windows sa nalogom administratora ra?unara, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=sr-cs

Pokretanje operativnog sistema Windows XP Home Edition u bezbednom re?imu

Ako koristite Windows XP Home Edition, morate da pokrenete ra?unar u bezbednom re?imu, a zatim se prijavite sa nalogom koji ima administratorska prava da biste imali pristup kartici Bezbednost. Pristup kartici Bezbednost je obavezan da biste mogli da promenite bezbednosne dozvole. Ako koristite Windows XP Professional, ne morate da pokre?ete ra?unar u bezbednom re?imu. Za vi?e informacije o pokretanju operativnog sistema Windows XP u bezbednom re?imu kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
304449 Pokretanje alatke ?Oporavak sistema? na komandnoj liniji u operativnom sistemu Windows XP

Deaktiviranje funkcije ?Jednostavno deljenje datoteka? u operativnom XP Professional

Ako koristite Windows XP Professional, morate da deaktivirate ?Jednostavno deljenje datoteka?. Windows XP Professional po podrazumevanoj vrednosti koristi ?Jednostavno deljenje datoteka? kad nije pridru?en domenu. Za dodatne informacije o na?inu izvr?avanja ove radnje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
307874 Kako onemogu?iti pojednostavljeno deljenje i postaviti dozvole na deljenu fasciklu u operativnom sistemu Windows XP

Preuzimanje vlasni?tva nad datotekom ili fasciklom

Kako da preuzmete vlasni?tvo nad datotekom

Potrebno je da imate vlasni?tvo nad za?ti?enom datotekom da biste mogli da joj pristupite. Ako je neki drugi korisnik ograni?io pristup, a vi ste administrator ra?unara, mo?ete da pristupite datoteci ako preuzmete vlasni?tvo.

Da biste preuzeli vlasni?tvo nad datotekom, sledite ove korake:
 1. Desnim tasterom mi?a kliknite na datoteku nad kojom ?elite da preuzmete vlasni?tvo i zatim izaberite stavku Svojstva.
 2. Kliknite na karticu Bezbednost, a zatim kliknite na dugme U redu na bezbednosnoj poruci (ako se pojavi).
 3. Izaberite stavku Vi?e opcija, a zatim kliknite na karticu Vlasnik.
 4. Sa liste Ime izaberite Administrator ili izaberite grupu Administratori, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Administrator ili administratorska grupa sada poseduju datoteku.
Da biste promenili dozvole za datoteku koja je sada u va?em vlasni?tvu, pratite slede?e korake:
 1. Kliknite na dugme Dodaj.
 2. Na listi Unesite imena objekata da biste izabrali (primeri) otkucajte nalog korisnika ili grupe kojima ?elite da date pristup datoteci. Na primer, otkucajte Administrator.
 3. Kliknite na dugme U redu.
 4. Sa liste Imena grupa ili korisnika izaberite nalog koji ?elite i potvrdite izbor u poljima za potvrdu dozvola koje ?elite da dodelite korisniku.
 5. Kada zavr?ite sa dodeljivanje dozvola, kliknite na dugme U redu.
 6. Sada mo?ete da pristupite datoteci.

Kako da preuzmete vlasni?tvo nad fasciklom

Potrebno je da imate vlasni?tvo nad za?ti?enom fasciklom da biste mogli da joj pristupite. Ako je neki drugi korisnik ograni?io pristup, a vi ste administrator ra?unara, mo?ete da pristupite fascikli ako preuzmete vlasni?tvo.

Da biste preuzeli vlasni?tvo nad fasciklom, sledite ove korake:
 1. Desnim tasterom mi?a kliknite na fasciklu nad kojom ?elite da preuzmete vlasni?tvo i zatim izaberite stavku Svojstva.
 2. Kliknite na karticu Bezbednost, a zatim kliknite na dugme U redu na bezbednosnoj poruci (ako se pojavi).
 3. Izaberite stavku Vi?e opcija, a zatim kliknite na karticu Vlasnik.
 4. Na listi Ime izaberite korisni?ko ime, ili, ako ste prijavljeni kao administrator, izaberite stavku Administrator ili grupu Administratori. Ako ?elite da preuzmete vlasni?tvo nad sadr?ajem te fascikle, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zameni vlasnika podspremi?ta i objekata.
 5. Kliknite na dugme U redu i zatim kliknite na dugme Da kada primite slede?u poruku:
  Nemate dozvolu da ?itate sadr?aj direktorijuma ime fascikle. Da li ?elite da zamenite dozvole direktorijuma sa dozvolama koje ?e vam pru?iti punu kontrolu?
  Sve dozvole ?e biti zamenjene ako kliknete na dugme Da.

  Napomena ime fascikle je ime fascikle nad kojom ?elite da preuzmete vlasni?tvo.
 6. Kliknite na dugme U redu i zatim ponovo primenite dozvole i bezbednosne postavke koje ?elite za fasciklu i njen sadr?aj.

SLEDE?I KORACI

Ako pomo?u ovih metoda ne re?ite problem, na veb lokaciji Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku mo?ete prona?i druga re?enja za svoj problem. Neke od usluga koje pru?a veb lokacija Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku obuhvataju slede?e:
 • Baza znanja koja se mo?e pretra?ivati: pretra?ite informacije tehni?ke podr?ke i alatke za samopomo? za Microsoft proizvode.
 • Centri za re?enja: prika?ite naj?e??a pitanja o odre?enom proizvodu, kao i istaknute stavke podr?ke.
 • Ostale opcije podr?ke: koristite veb da biste postavili pitanje, obratili se predstavnicima Microsoft korisni?ke podr?ke ili poslali povratne informacije.
Ako i dalje imate probleme, mo?ete se obratiti podr?ci:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=sr-cs

Reference

Za dodatne informacije o dozvolama za datoteke i fascikle, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
161275 Interakcija bezbednosti datoteka i fascikli na NTFS volumenima
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 308421 - Poslednji pregled: 26. februar 2014. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbacwsurvey kbhowtomaster KB308421

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com