Lm th? no ? thi?t l?p, xem, thay ?i ho?c lo?i b? cc c?p php ?c bi?t cho cc t?p tin v th m?c trong Windows XP

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 308419 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.

? ti?p t?c nh?n ?c c?p nh?t b?o m?t cho Windows, h?y ch?c ch?n r?ng b?n ang ch?y Windows XP v?i Service Pack 3 (SP3). bit thm thng tin, hay tham khao trang web sau cua Microsoft: Mt s phin ban cua Windows sp ht thi gian c h tr

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GI?I THI?U

Trong Microsoft Windows XP, quy?n truy c?p ?c bi?t ny l t?p h?p ty bi?n c?a quy?n. i?u ny c ngh?a l b?n c th? p d?ng quy?n truy c?p ?c bi?t t?p tin ho?c th m?c ?c ?t trn kh?i l?ng h? th?ng t?p NTFS. Bi vi?t ny m t? cch thi?t l?p, xem, thay ?i ho?c lo?i b? c?p php ?c bi?t cho t?p v c?p.

C?p php cho t?p v c?p

Th m?c c?p php bao g?m Toan quyn, S?a ?i, ?c & th?c thi, Danh sch th m?c n?i dung, oc, v Vi?t. M?i ng?i trong s? cc c?p php ny bao g?m m?t nhm h?p l? cc c?p php ?c bi?t m ?c li?t k v ?c ?nh ngh?a trong cc ph?n sau.

Chu y Bi vi?t ny gi? ?nh r?ng b?n ang s? d?ng Windows XP trn m?t tn mi?n. Theo m?c ?nh, n gi?n ha chia s? ?c kch ho?t trong Windows XP n?u b?n ang khng k?t n?i v?i m?t tn mi?n. i?u ny c ngh?a l cc Bao mt tab v ty ch?n nng cao cho php l khng c s?n.

N?u b?n khng tham gia vo m?t vng v mu?n xem cc Bao mt tab, xem cc Set, xem, thay ?i ho?c lo?i b? c?p php ?c bi?t cho t?p v c?p ph?n trong bi vi?t ny.

? c thm thng tin v? lm th? no ? v hi?u ho chia s? t?p tin n gi?n, b?m s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
307874Lm th? no ? v hi?u ha n gi?n ha vi?c chia s? v ?t c?p php trn c?p chia s? trong Windows XP

Khc phuc s c

Nu Bao mt th? khng c s?n v b?n khng th? c?u h?nh c?p php ?c bi?t cho ng?i dng v cc nhm, b?n c th? g?p cc v?n ? sau:
 • T?p ho?c c?p b?n mu?n p d?ng cc c?p php ?c bi?t khng ph?i l trn m?t ? ?a NTFS. B?n c th? thi?t l?p quy?n ch? trn ? ?a ?c ?nh d?ng ? s? d?ng NTFS.
 • Chia s? t?p tin n gi?n ?c b?t. Theo m?c ?nh, n gi?n ha chia s? ?c b?t.

T?p tin v th m?c c?p php ?c bi?t

B?ng sau miu t? t?p tin v th m?c c?p php ?c bi?t.

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
C?p php ?c bi?tToan quynS?a ?i?c & th?c thiDanh sch th m?c n?i dungocVi?t
Duy?t c?p/th?c hi?n t?pCCCCKhngKhng
Danh sch c?p/?c d? li?uCCCCCKhng
?c thu?c tnhCCCCCKhng
?c thu?c tnh m? r?ngCCCCCKhng
T?o t?p/ghi d? li?uCCKhngKhngKhngC
T?o c?p/n?i d? li?uCCKhngKhngKhngC
Ghi thu?c tnhCCKhngKhngKhngC
Ghi thu?c tnh m? r?ngCCKhngKhngKhngC
Xa t?p v c?p conCKhngKhngKhngKhngKhng
Xa b?CCKhngKhngKhngKhng
?c i?u kho?nCCCCCC
Thay ?i c?p phpCKhngKhngKhngKhngKhng
L?y quy?n s? h?uCKhngKhngKhngKhngKhng
?ng b? haCCCCCC


QUAN TR?NG: Cc nhm ho?c ng?i s? d?ng ?c c?p Toan quyn vo th m?c c th? xa b?t k? t?p no trong th m?c b?t k? c?a cc quy?n b?o v? cc t?p tin.

Chu y M?c d cc Danh sch th m?c n?i dung v cc ?c & th?c thic?p php th m?c xu?t hi?n ? c cc quy?n ?c bi?t tng t?, cc c?p php ?c th?a k? m?t cch khc nhau. Danh sch th m?c n?i dung ?c k? th?a b?i th m?c, nhng khng ph?i cc t?p tin v n ch? xu?t hi?n khi b?n xem th m?c c?p php. ?c & th?c thi ?c k? th?a b?i c? t?p v c?p v lun lun l hi?n nay khi b?n xem t?p tin ho?c th m?c c?p php.

Chu y Trong Windows XP Professional, cc Moi ngi nhm khng bao g?m cc ng nh?p v danh nhm.

C?p php ?c bi?t ?c xc ?nh

B?n c th? ?t b?t k? ho?c t?t c? cc sau y ?c bi?t quy?n trn t?p v c?p.

Duy?t c?p/th?c hi?n t?p

?i v?i th m?c: The Duy?t c?p s? cho php ch? p d?ng cho th m?c. Quy?n ny cho php ho?c t? ch?i ng?i s? d?ng t? di chuy?n thng qua cc th m?c ? ti?p c?n v?i cc t?p tin ho?c th m?c, ngay c? khi ng?i dng c th? khng c quy?n cho c?p traversed. Duy?t c?p c hi?u l?c ch? khi ng?i dng ho?c nhm khng c?p cc B? qua i qua ki?m tra ng?i s? d?ng ng. Cc B? qua i qua ki?m tra ng?i dng ph?i ki?m tra quy?n ng?i dng trong chnh sch nhm snap-in. Theo m?c ?nh, cc Moi ngi nhm ?c cho cc B? qua i qua ki?m tra ng?i s? d?ng ng.

Cho cc t?p tin: The Th?c hi?n t?p s? cho php cho php ho?c t? ch?i truy nh?p t?i t?p chng tr?nh ang ch?y.

N?u b?n ?t cc Duy?t c?p s? cho php vo th m?c, cc Th?c hi?n t?p s? cho php khng ?c t? ?ng ?t trn t?t c? cc file trong th m?c .

Danh sch c?p/?c d? li?u

Cc Danh sch th m?c s? cho php cho php ho?c t? ch?i ng?i s? d?ng xem cc tn t?p tin v th m?c con tn trong th m?c. Cc Danh sch th m?c s? cho php ch? p d?ng cho th m?c v ?nh h?ng ?n ch? n?i dung c?a th m?c . Quy?n ny khng b? ?nh h?ng n?u th m?c b?n ang thi?t l?p cho quy?n trn ?c li?t k trong danh sch th m?c.

Cc ?c d? li?u s? cho php ch? p d?ng cho cc t?p tin v cho php ho?c t? ch?i ng?i dng xem d? li?u trong cc t?p tin.

?c thu?c tnh

Cc ?c thu?c tnh s? cho php cho php ho?c t? ch?i ng?i s? d?ng xem cc thu?c tnh c?a m?t t?p tin ho?c th m?c, ch?ng h?n nh thu?c tnh ch? ?c v ?n. Thu?c tnh ?c ?nh ngh?a b?i NTFS.

?c thu?c tnh m? r?ng

Cc ?c thu?c tnh m? r?ng s? cho php cho php ho?c t? ch?i ng?i s? d?ng xem thu?c tnh m? r?ng c?a t?p ho?c c?p. Thu?c tnh m? r?ng ?c xc ?nh b?i cc chng tr?nh v h? c th? khc nhau ty theo chng tr?nh.

T?o t?p/ghi d? li?u

Cc T?o t?p s? cho php ch? p d?ng cho th m?c v cho php ho?c t? ch?i ng?i s? d?ng t? vi?c t?o ra cc t?p tin trong th m?c.

Cc Ghi d? li?u s? cho php ch? p d?ng cho cc t?p tin v cho php ho?c t? ch?i ng?i s? d?ng t? th?c hi?n thay ?i t?p tin v ghi ln n?i dung hi?n t?i b?i NTFS.

T?o c?p/n?i d? li?u

Cc T?o c?p s? cho php ch? p d?ng cho th m?c v cho php ho?c t? ch?i ng?i s? d?ng t? vi?c t?o ra th m?c trong th m?c.

Cc G?n ti?p d? li?u s? cho php ch? p d?ng cho cc t?p tin v cho php ho?c t? ch?i ng?i s? d?ng t? vi?c thay ?i ? k?t thc c?a t?p tin, nhng khng ph?i t? vi?c thay ?i, xo ho?c ghi d? li?u hi?n c.

Ghi thu?c tnh

Cc Ghi thu?c tnh s? cho php cho php ho?c t? ch?i ng?i s? d?ng t? vi?c thay ?i cc thu?c tnh c?a m?t t?p tin ho?c th m?c, ch?ng h?n nh ch? ?c ho?c ?n. Thu?c tnh ?c ?nh ngh?a b?i NTFS.

Cc Ghi thu?c tnh s? cho php khng ng? ? r?ng b?n c th? t?o ho?c xa cc t?p tin ho?c th m?c. N bao g?m ch? l s? cho php ? thay ?i cc thu?c tnh c?a m?t t?p tin ho?c th m?c. ? cho php ho?c t? ch?i t?o ho?c xa cc ho?t ?ng, xem T?o t?p/ghi d? li?u, T?o c?p/n?i d? li?u, Xa t?p v c?p con, v Xa b?.

Ghi thu?c tnh m? r?ng

Cc Ghi thu?c tnh m? r?ng s? cho php cho php ho?c t? ch?i ng?i s? d?ng t? vi?c thay ?i cc thu?c tnh m? r?ng c?a t?p ho?c c?p. Thu?c tnh m? r?ng ?c xc ?nh b?i cc chng tr?nh v c th? khc nhau ty theo chng tr?nh.

Cc Ghi thu?c tnh m? r?ng s? cho php khng ng? ? r?ng ng?i dng c th? t?o ra ho?c xa b? t?p ho?c c?p, n bao g?m ch? l s? cho php ? thay ?i cc thu?c tnh c?a m?t t?p tin ho?c th m?c. ? cho php ho?c t? ch?i t?o ho?c xa cc ho?t ?ng, xem cc T?o t?p/ghi d? li?u, T?o c?p/n?i d? li?u, Xa t?p v c?p con, v Xa b? ph?n trong bi vi?t ny.

Xa t?p v c?p con

Cc Xa t?p v c?p con s? cho php ch? p d?ng cho th m?c v cho php ho?c t? ch?i ng?i s? d?ng t? xa th m?c con v cc t?p tin, ngay c? khi cc Xa b? quy?n khng ?c c?p trn c?p con ho?c t?p tin.

Xa b?

Cc Xa b? s? cho php cho php ho?c t? ch?i ng?i s? d?ng t? cch xa b? t?p ho?c c?p. N?u b?n khng c m?t Xa b? s? cho php vo m?t t?p tin ho?c th m?c, b?n c th? xa cc t?p tin ho?c th m?c n?u b?n ?c c?p Xa t?p v c?p con c?p php trn c?p cha m?.

?c i?u kho?n

Cc ?c i?u kho?n s? cho php cho php ho?c t? ch?i ng?i s? d?ng t? ?c i?u kho?n v? cc t?p tin ho?c th m?c, ch?ng h?n nh Toan quyn, oc, v Vi?t.

Thay ?i c?p php

Cc Thay ?i c?p php s? cho php cho php ho?c t? ch?i ng?i s? d?ng t? vi?c thay ?i quy?n trn t?p ho?c c?p, ch?ng h?n nh Toan quyn, oc, v Vi?t.

L?y quy?n s? h?u

Cc L?y quy?n s? h?u s? cho php cho php ho?c t? ch?i ng?i s? d?ng t? l?y quy?n s? h?u c?a t?p ho?c c?p. Ng?i s? h?u t?p ho?c c?p c th? thay ?i c?p php trn n, b?t k? c?a b?t k? i?u kho?n hi?n c b?o v? cc t?p tin ho?c th m?c.

?ng b? ha

Cc ?ng b? ha s? cho php cho php ho?c t? ch?i ch? ? khc nhau ? ch? ngy x? l? cc t?p tin ho?c th m?c, ?ng b? ha v?i ch? ? khc m c th? tn hi?u n. Quy?n ny p d?ng cc chng tr?nh ch? ?n nhi?u-ren, nhi?u qu tr?nh.

Set, xem, thay ?i ho?c lo?i b? c?p php ?c bi?t cho t?p v c?p

? thi?t l?p, xem, thay ?i ho?c lo?i b? c?p php ?c bi?t cho t?p v c?p:
 1. Nh?p vo B?t ?u, b?m May tinh cua ti, v sau xc ?nh v? tr t?p ho?c c?p b?n mu?n ?t c?p php ?c bi?t.
 2. Nh?p chu?t ph?i vo t?p tin ho?c th m?c, nh?p vo Thu?c tnh, sau b?m cc Security tab.
 3. Nh?p vo Nng cao, v sau s? d?ng m?t trong cc b?c sau:
  • ? ?t c?p php ?c bi?t cho m?t ng?i dng ho?c nhm b? sung, ch?n Thm, v sau trong Tn h?p, g? tn ng?i dng ho?c nhm v sau nh?p vo Ok.
  • ? xem ho?c thay ?i c?p php ?c bi?t cho m?t ng?i dng ho?c nhm hi?n c, nh?p vo tn ng?i dng ho?c nhm, v sau nh?p vo Ch?nh s?a.
  • Xa m?t nhm hi?n c ho?c ng?i s? d?ng v cc c?p php ?c bi?t, b?m vo tn ng?i dng ho?c nhm, v sau nh?p vo G bo. Nu G bo nt khng s?n dng, h?y nh?p vo ? xa cc Th?a k? t? cha m? nh?ng m?c c?p php p d?ng cho cc ?i t?ng con. Bao g?m nh?ng vi?c ny v?i m?c m?t cch r? rng ?c ?nh ngh?a ? y ki?m tra h?p, b?m vo G bo, v sau b? qua b?c 4 v 5.
 4. Trong cc Cp phep h?p, nh?n vo y ? ch?n ho?c b?m ? xa nhan Cho php ho?c T? ch?i h?p ki?m.
 5. Trong cc p d?ng ln h?p, b?m vo th m?c ho?c th m?c con ni b?n mu?n cc c?p php ny ?c p d?ng.
 6. ? c?u h?nh b?o m?t ? cc c?p con v t?p khng k? th?a cc quy?n ny, nh?p vo Xo cc p d?ng cc c?p php ny cho cc ?i t?ng v/ho?c kho ch?a n?m trong kho ny h?p ki?m.
 7. Nh?p vo Ok hai l?n, v sau nh?p vo Ok trong cc Thi?t ?t b?o m?t chuyn su cho FolderName h?p, ni FolderName l tn th m?c.
TH?N TR?NG: B?n c th? b?m vo ? ch?n cc Thay th? cc m?c c?p php trn t?t c? cc ?i t?ng con b?ng cc m?c ?c hi?n th? ? y m p d?ng cho cc ?i t?ng con. Bao g?m nh?ng vi?c ny v?i m?c m?t cch r? rng ?c ?nh ngh?a ? y h?p ki?m. V? v?y, t?t c? cc c?p con v t?p c t?t c? cc php c?a h? m?c thi?t l?p l?i cc quy?n tng t? nh ?i t?ng cha.N?u b?n lm i?u ny, sau khi b?n nh?p p d?ng ho?c Ok, b?n khng th? hon tc thao tc ny n?u b?n b?m vo ? xa h?p ki?m.

Quan tr?ng: N?u b?n khng tham gia vo m?t vng v b?n mu?n xem cc Bao mt th?:
 1. Nh?p vo B?t ?u, sau b?m B?ng i?u khi?n.
 2. Nh?p vo Di?n m?o v ch? ?, sau b?m Ty ch?n c?p.
 3. B?m vo cc Xem tab, v sau b?m Xa cc S? d?ng n gi?n t?p tin chia s? [khuy?n co] ki?m tra h?p trong cc Thi?t ?t chuyn su h?p.
Chu y:
 • Cc Moi ngi nhm khng bao g?m cc ng nh?p v danh s? cho php b?ng Windows XP.
 • N?u b?n b?m ? ch?n cc Th?a k? t? cha m? nh?ng m?c c?p php p d?ng cho cc ?i t?ng con. Bao g?m nh?ng vi?c ny v?i m?c m?t cch r? rng ?c ?nh ngh?a ? y h?p ki?m tra, cc t?p tin ho?c th m?c th?a h?ng m?c c?p php t? ?i t?ng cha.
 • B?n c th? thi?t l?p quy?n ch? trn ? ?a ?c ?nh d?ng ? s? d?ng NTFS.
 • N?u vi?c ki?m tra h?p cc Cp phep h?p khng c s?n, cc c?p php ?c th?a k? t? c?p cha m?.
 • ? thay ?i c?p php, b?n ph?i l ch? s? h?u ho?c c quy?n thay ?i quy?n c?a ch? s? h?u.
 • Cc nhm ho?c ng?i s? d?ng c Toan quyn c?p php cho m?t th m?c c th? xa cc t?p tin v th m?c con trong th m?c , b?t k? c?a cc quy?n b?o v? cc t?p v cc c?p con.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 308419 - L?n xem xt sau cng: 27 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kbenv kbfile kbhowto kbhowtomaster kbmt KB308419 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:308419

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com