Ange, visa, ändra eller ta bort särskilda behörigheter för filer och mappar i Windows XP

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 308419 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

INLEDNING

I Microsoft Windows XP är särskilda åtkomstbehörigheter anpassningsbara uppsättningar av behörigheter. Detta innebär att du kan ange särskilda åtkomstbehörigheter för filer och mappar på NTFS-filsystemvolymer. I den här artikeln beskrivs hur du anger, visar, ändrar eller tar bort särskilda behörigheter för filer och mappar.

Behörigheter för filer och mappar

Filbehörigheter kan vara Fullständig behörighet, Ändra, Läs & kör, Visa mappinnehåll, Läs och Skriv. Alla dessa behörigheter består av en logisk grupp med särskilda behörigheter som anges och definieras i följande avsnitt.

Obs! I den här artikeln antar vi att du använder Windows XP i en domän. Normalt är förenklad delning aktiverad i Windows XP om du inte är ansluten till en domän. Därför är fliken Säkerhet och de avancerade alternativen för behörigheter inte tillgängliga.

Om du inte är ansluten till en domän men vill visa fliken Säkerhet läser du avsnittet Ange, visa, ändra eller ta bort särskilda behörigheter för filer och mappar i den här artikeln.

Om du vill veta mer om hur du inaktiverar förenklad fildelning klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
307874 Inaktivera förenklad fildelning och ange behörigheter för en delad mapp i Windows XP

Felsökning

Om fliken Säkerhet inte är tillgänglig och du inte kan konfigurera särskilda behörigheter för användare och grupper kan följande problem uppstå:
 • Filen eller mappen du vill ange särskilda behörigheter för finns inte på en NTFS-enhet. Du kan bara ange behörigheter för enheter som är formaterade för NTFS.
 • Förenklad fildelning är aktiv. Detta är standardläget.

Särskilda behörigheter för filer och mappar

I följande tabell anges särskilda behörigheter för filer och mappar.

Dölj tabellenVisa tabellen
Särskilda behörigheterFullständig behörighetÄndraLäsa & köraVisa mappinnehållLäsaSkriva
Bläddra mapp/köra filjajajajanejnej
Visa mappinnehåll/läsa datajajajajajanej
Läsa attributjajajajajanej
Läsa utökade attributjajajajajanej
Skapa filer/skriva datajajanejnejnejja
Skapa mappar/lägga till datajajanejnejnejja
Skriva attributjajanejnejnejja
Skriva utökade attributjajanejnejnejja
Ta bort undermappar och filerjanejnejnejnejnej
Ta bortjajanejnejnejnej
Läsa behörigheterjajajajajaja
Ändra behörigheterjanejnejnejnejnej
Bli ägarejanejnejnejnejnej
Synkroniserajajajajajaja


VIKTIGT! Grupper eller användare som ges Fullständig behörighet för en mapp kan ta bort alla filer i mappen oberoende av behörigheterna som skyddar filen.

Obs! Fastän mappbehörigheterna Visa mappinnehåll och Läsa & köra verkar innebära samma särskilda behörigheter ärvs de på olika sätt. Visa mappinnehåll ärvs av mappar men inte filer och syns bara vid visning av mappbehörigheter. Läsa & köra ärvs av både filer och mappar och förekommer alltid vid visning av fil- eller mappbehörigheter.

Obs! I Windows XP Professional ingår inte gruppen Anonym inloggning i gruppen Alla.

Definition av särskilda behörigheter

Du kan ange vilken eller vilka som helst av följande särskilda behörigheter för filer och mappar.

Bläddra mapp/köra fil

För mappar: Behörigheten Bläddra mapp gäller endast mappar. Den tillåter eller hindrar användaren att flytta genom mappar för att nå andra filer eller mappar, också sådana mappar som användaren inte har behörighet att bläddra i. Bläddra mapp gäller endast när gruppen eller användaren inte ges användarrättigheten Kringgå bläddringskontroll. Genom användarrättigheten Kringgå bläddringskontroll kontrolleras användarrättigheter i snapin-modulen Grupprincip. Normalt får gruppen Alla användarrättigheten Kringgå bläddringskontroll.

För filer: Behörigheten Köra fil ger eller förhindrar tillgång till programfiler som körs.

Om du anger behörigheten Bläddra mapp för en mapp anges inte automatiskt behörigheten Köra fil för alla filer i mappen.

Visa mappinnehåll/läsa data

Behörigheten Visa mappinnehåll tillåter eller hindrar användaren att visa namn på filer och undermappar i mappen. Behörigheten Visa mappinnehåll gäller endast mappar och påverkar endast innehållet i den aktuella mappen. Den här behörigheten påverkas inte om mappen du anger behörigheten för finns med i mapplistan.

Behörigheten Läsa data gäller endast filer och tillåter eller hindrar användaren att visa data i filer.

Läsa attribut

Behörigheten Läsa attribut tillåter eller hindrar användaren att visa attributen för en fil eller mapp, till exempel skrivskyddade och dolda attribut. Attribut definieras av NTFS.

Läsa utökade attribut

Behörigheten Läsa utökade attribut tillåter eller hindrar användaren att visa de utökade attributen för en fil eller mapp. Utökade attribut definieras av program och kan variera efter program.

Skapa filer/skriva data

Behörigheten Skapa filer gäller endast mappar och tillåter eller hindrar användaren att skapa filer i mappen.

Behörigheten Skriva data gäller endast filer och tillåter eller hindrar användaren att göra ändringar av filen och skriva över befintligt innehåll genom NTFS.

Skapa mappar/lägga till data

Behörigheten Skapa mappar gäller endast mappar och tillåter eller hindrar användaren att skapa mappar i mappen.

Behörigheten Lägga till data gäller endast filer och tillåter eller hindrar användaren att göra ändringar i slutet av filen men inte att ändra, ta bort eller skriva över befintliga data.

Skriva attribut

Behörigheten Skriva attribut tillåter eller hindrar användaren att ändra attributen för en fil eller mapp, till exempel skrivskyddad eller dold. Attribut definieras av NTFS.

Behörigheten Skriva attribut innebär inte att du kan skapa eller ta bort filer eller mappar. Den ger bara möjlighet att ändra attributen för en fil eller mapp. Om du vill tillåta eller hindra skapande eller borttagning hänvisas till Skapa filer/skriva data, Skapa mappar/lägga till data, Ta bort undermappar och filer och Ta bort.

Skriva utökade attribut

Behörigheten Skriva utökade attribut tillåter eller hindrar användaren att ändra de utökade attributen för en fil eller mapp. Utökade attribut definieras av program och kan variera efter program.

Behörigheten Skriva utökade attribut innebär inte att användaren kan skapa eller ta bort filer och mappar utan ger bara möjlighet att ändra attributen för en fil eller mapp. Om du vill tillåta eller hindra skapande eller borttagning hänvisas till Skapa filer/skriva data, Skapa mappar/lägga till data, Ta bort undermappar och filer och Ta bort i den här artikeln.

Ta bort undermappar och filer

Behörigheten Ta bort undermappar och filer gäller bara mappar och tillåter eller hindrar användaren att ta bort undermappar och filer. även om behörigheten Ta bort inte har getts för undermappen eller filen.

Ta bort

Behörigheten Ta bort tillåter eller hindrar användaren att ta bort filen eller mappen. Om du inte har behörigheten Ta bort för en fil eller mapp kan du ta bort den om du har behörigheten Ta bort undermappar och filer för den överordnade mappen.

Läsa behörigheter

Behörigheten Läsa behörigheter tillåter eller hindrar användaren att läsa behörigheter för filen eller mappen, till exempel Fullständig behörighet, Läsa och Skriva.

Ändra behörigheter

Behörigheten Ändra behörigheter tillåter eller hindrar användaren att ändra behörigheter för filen eller mappen, till exempel Fullständig behörighet, Läsa och Skriva.

Bli ägare

Behörigheten Bli ägare tillåter eller hindrar användaren att bli ägare till filen eller mappen. Ägaren till en fil eller mapp kan ändra behörigheter för den, oberoende av befintliga behörigheter som skyddar filen eller mappen.

Synkronisera

Behörigheten Synkronisera tillåter eller hindrar olika trådar att vänta på referensen för filen eller mappen och synkronisera med en annan tråd som kan signalera den. Den här behörigheten gäller endast program med flera trådar och processer.

Ange, visa, ändra eller ta bort särskilda behörigheter för filer och mappar

Så här gör du för att ange, visa, ändra eller ta bort särskilda behörigheter för filer och mappar:
 1. Klicka på Start, Den här datorn och leta upp filen eller mappen du vill ange särskilda behörigheter för.
 2. Högerklicka på filen eller mappen, klicka på Egenskaper och klicka på fliken Säkerhet.
 3. Klicka på Avancerat och gör något av följande:
  • Om du vill ange behörigheter för ytterligare en grupp eller användare: klickar du på Lägg till, skriv namnet på användaren eller gruppen i rutan Namn och klicka på OK.
  • Om du vill visa eller ändra särskilda behörigheter för en befintlig grupp eller användare: klickar du på gruppens eller användarens namn och sedan på Redigera.
  • Om du vill ta bort en befintlig grupp eller användare och de särskilda behörigheterna: klickar du på gruppens eller användarens namn och sedan på Ta bort. Om knappen Ta bort inte är tillgänglig: avmarkerar du kryssrutan Ärv behörighetsposter som är tillämpliga för underordnade objekt från det överordnade objektet. Inkludera de behörighetsposter som är uttryckligen definierade här, klicka på Ta bort och hoppa över steg 4 och 5.
 4. Markera eller avmarkera kryssrutan Tillåt eller Neka i rutan Behörigheter.
 5. Klicka på mapparna eller undermapparna där du vill att behörigheterna ska gälla i rutan Tillämpa på.
 6. Om du vill att undermappar och filer inte ska ärva behörigheterna avmarkerar du kryssrutan Tillämpa endast behörigheterna på objekt och/eller behållare i den här behållaren.
 7. Klicka två gånger på OK, och klicka sedan på OK i rutan Avancerade säkerhetsinställningar för Mappnamn, där Mappnamn är namnet på mappen.
VARNING! Du kan markera kryssrutan Ersätt behörighetsposter för alla underordnade objekt med de poster som visas här och som är tillämpliga för underordnade objekt. Inkludera de behörighetsposter som är uttryckligen definierade här. Då återställs alla behörighetsposter för undermappar och filer till samma behörigheter som det överordnade objektet. Om du gör detta efter att ha klickat på Verkställ eller OK kan du inte ångra åtgärden om du avmarkerar kryssrutorna.

Viktigt! Om du inte är ansluten till en domän och vill visa fliken Säkerhet:
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Utseende och teman och sedan på Mappalternativ.
 3. Klicka på fliken Visa och avmarkera kryssrutan Använd förenklad fildelning (rekommenderas) i rutan Avancerade inställningar.
Obs!
 • Gruppen Alla omfattar inte behörigheten Anonym inloggning i Windows XP.
 • Om du markerar kryssrutan Ärv behörighetsposter som är tillämpliga för underordnade objekt från det överordnade objektet. Inkludera de behörighetsposter som är uttryckligen definierade här ärver filen eller mappen behörighetsposter från det överordnade objektet.
 • Du kan bara ange behörigheter för enheter som är formaterade för NTFS.
 • Om kryssrutorna i rutan Behörigheter inte är tillgängliga ärvs behörigheterna från den överordnade mappen.
 • För att ändra behörigheter måste du vara ägare eller ha ägarens tillåtelse att ändra behörigheter.
 • Grupper eller användare som har fullständig behörighet för en mapp kan ta bort filer och undermappar i mappen, oberoende av behörigheterna som skyddar filerna och undermapparna.

Referenser

Om du vill veta mer om fil- och mappbehörigheter klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
308418 Ange, visa, ändra eller ta bort fil- och mappbehörigheter

Egenskaper

Artikel-id: 308419 - Senaste granskning: den 4 februari 2005 - Revision: 3.1
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Nyckelord: 
kbenv kbfile kbhowto kbhowtomaster KB308419

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com