Nastavenie, zobrazenie, zmena alebo odstránenie špeciálnych povolení pre súbory a priečinky v operačnom systéme Windows XP

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 308419 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

ÚVOD

V systéme Microsoft Windows XP sú špeciálne prístupové povolenia prispôsobiteľnými súpravami povolení. Znamená to, že môžete súborom alebo priečinkom, ktoré sa nachádzajú na zväzkoch so systémom súborov NTFS, prideliť špeciálne prístupové povolenia. Tento článok popisuje nastavenie, zobrazovanie, zmenu alebo odstraňovanie špeciálnych povolení pre súbory a priečinky.

Povolenia pre súbory a priečinky

Medzi povolenia pre priečinky patria:Úplné ovládanie, Upraviť, Čítať a vykonávať, Zobraziť obsah priečinka, Čítať a Zapisovať. Každé z týchto povolení pozostáva z logickej skupiny špeciálnych povolení, ktoré sú uvedené a definované v nasledujúcich častiach.

Poznámka Tento článok predpokladá používanie systému Windows XP na doméne. Ak nie ste pripojení k doméne, v operačnom systéme Windows XP je podľa predvoleného nastavenia zapnuté zjednodušené zdieľanie. Preto nie je dostupná karta Zabezpečenie a rozšírené možnosti povolení.

Ak počítač nie je začlenený do domény a chcete zobraziť kartu Zabezpečenie, prečítajte si v tomto článku časť Nastavenie, zobrazenie, zmena alebo odstránenie špeciálnych povolení pre súbory a priečinky.

Ďalšie informácie o vypnutí zjednodušeného zdieľania súborov získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
307874 Ako vypnúť jednoduché zdieľanie a nastaviť povolenia pre zdieľaný priečinok v systéme Windows XP

Riešenie problémov

Ak nie je karta Zabezpečenie dostupná a nedá sa konfigurovať špeciálne povolenia pre používateľov a skupiny, môžete pozorovať nasledovné:
 • Súbor alebo priečinok, na ktorý chcete použiť špeciálne povolenia, sa nenachádza na jednotke so systémom súborov NTFS. Povolenia môžete nastavovať iba na jednotkách so systémom súborov NTFS.
 • Funkcia jednoduchého zdieľania súborov je zapnutá. Na základe predvoleného nastavenia je zapnuté zjednodušené zdieľanie.

Špeciálne povolenia pre súbory a priečinky

V nasledujúcej tabuľke sú opísané špeciálne povolenia pre súbory a priečinky.

Zbaliť túto tabuľkuRozbaliť túto tabuľku
Špeciálne povoleniaÚplné ovládanieUpraviťČítať a vykonávaťZobraziť obsah priečinkaČítaťZapisovať
Prechádzať priečinok/Spustiť súboránoánoánoánonienie
Zobraziť zoznam priečinka a čítať údajeánoánoánoánoánonie
Čítať atribútyánoánoánoánoánonie
Čítať rozšírené atribútyánoánoánoánoánonie
Vytvoriť súbory alebo zapísať údajeánoánonienienieáno
Vytvoriť priečinky alebo pripojiť údajeánoánonienienieáno
Zapísať atribútyánoánonienienieáno
Zapísať rozšírené atribútyánoánonienienieáno
Odstrániť podpriečinky a súboryánonienienienienie
Odstrániťánoánonienienienie
Povolenia na čítanieánoánoánoánoánoáno
Zmeniť povoleniaánonienienienienie
Prevziať vlastníctvoánonienienienienie
Synchronizovaťánoánoánoánoánoáno


DÔLEŽITÉ: Používatelia a skupiny s povolením Úplné ovládanie pre priečinok môžu v tomto priečinku odstraňovať ľubovoľné súbory bez ohľadu na to, aké povolenia súbor chránia.

Poznámka. Aj keď sa môže zdať, že povolenia Zobraziť obsah priečinka a Čítať a vykonávať obsahujú rovnaké špeciálne povolenia, tieto povolenia sa dedia iným spôsobom. Povolenie Zobraziť obsah priečinka sa dedí priečinkami, ale nie súbormi, a zobrazí sa, len keď zobrazíte povolenia pre priečinok. Povolenie Čítať a vykonávať sa dedí súbormi aj priečinkami a je zobrazené vždy, keď zobrazíte povolenia pre súbory a priečinky.

Poznámka. V systéme Windows XP Professional skupina Everyone nezahŕňa skupinu Anonymous Logon.

Definované špeciálne povolenia

Pre súbory a priečinky je možné zastaviť ľubovoľné alebo všetky nasledujúce špeciálne povolenia.

Prechádzať priečinok/Spustiť súbor

Pre priečinky: Povolenie Prechádzať priečinok sa vzťahuje len na priečinky. Toto povolenie povoľuje alebo zabraňuje používateľovi v prechádzaní z priečinkov do iných priečinkov a iné súbory, a to aj v prípade, že používateľ nemá žiadne povolenia pre prechádzané priečinky. Povolenie Prechádzať priečinok vstupuje do platnosti len v prípade, že skupina alebo používateľ nemá priradené používateľské právo Bypass Traverse Checking (Obísť kontrolu prechádzania). Používateľské právo Bypass Traverse Checking kontroluje používateľské práva v doplnku Politika skupiny. V predvolenom nastavení je skupine Everyone priradené používateľské právo Bypass Traverse Checking.

Pre súbory: Povolenie Spustiť súbor povoľuje alebo znemožňuje prístup k programovým súborom, ktoré sú spustené.

Ak nastavíte povolenie Prechádzať priečinok na priečinok, povolenie Spustiť súbor sa automaticky nenastaví pre všetky súbory v tomto priečinku.

Zobraziť zoznam priečinka a čítať údaje

Povolenie Zobraziť zoznam priečinka povoľuje alebo zabraňuje používateľovi v zobrazení názvov súborov a podpriečinkov v danom priečinku. Povolenie Zobraziť zoznam priečinka sa vzťahuje len na priečinky a ovplyvňuje obsah len priečinka, pre ktorý je nastavené. Toto povolenie nie je ovplyvnené, ak je priečinok, pre ktorý nastavujete povolenie, uvedený v zozname priečinkov.

Povolenie Čítať údaje sa vzťahuje len na súbory a povoľuje alebo zabraňuje používateľom v zobrazení údajov v súboroch.

Čítať atribúty

Povolenie Čítať atribúty povoľuje alebo zabraňuje používateľovi v zobrazení atribútov súboru alebo priečinka, ako sú napríklad atribút Iba na čítanie a atribút Skryté. Atribúty sú definované systémom súborov NTFS.

Čítať rozšírené atribúty

Povolenie Čítať rozšírené atribúty povoľuje alebo zabraňuje používateľovi v zobrazení rozšírených atribútov súboru alebo priečinka. Rozšírené atribúty sú priraďované programami a líšia sa v závislosti od programu, ktorý ich priradil.

Vytvoriť súbory alebo zapísať údaje

Povolenie Vytvoriť súbory sa vzťahuje len na priečinky a povoľuje alebo zabraňuje používateľovi vo vytvorení súborov v priečinku.

Povolenie Zapísať údaje sa vzťahuje len na súbory a povoľuje alebo zabraňuje používateľovi vo vykonaní zmeny v súbore a v prepísaní existujúceho obsahu pomocou systému súborov NTFS.

Vytvoriť priečinky alebo pripojiť údaje

Povolenie Vytvoriť priečinky sa vzťahuje len na priečinky a povoľuje alebo zabraňuje používateľovi vo vytvorení priečinkov v priečinku.

Povolenie Pripojiť údaje sa vzťahuje len na súbory a povoľuje alebo zabraňuje používateľovi vo vykonaní zmien na konci súboru, ale nie v zmenení, odstránení alebo prepísaní existujúcich údajov.

Zapísať atribúty

Povolenie Zapísať atribúty povoľuje alebo zabraňuje používateľovi vo vykonaní zmien atribútov súboru alebo priečinka, napr. atribútu Iba na čítanie alebo atribútu Skryté. Atribúty sú definované systémom súborov NTFS.

Povolenie Zapísať atribúty neudáva, či môžete vytvárať alebo odstraňovať súbory alebo priečinky. Ide čisto len o povolenie vykonávať zmeny atribútov súboru alebo priečinka. Ak chcete povoliť alebo zakázať operácie vytvárania alebo odstraňovania, pozrite si povolenie Vytvoriť súbory alebo zapísať údaje, Vytvoriť priečinky alebo pripojiť údaje, Odstrániť podpriečinky a súbory a Odstrániť

Zapísať rozšírené atribúty

Povolenie Zapísať rozšírené atribúty povoľuje alebo zabraňuje používateľovi vo vykonaní zmeny rozšírených atribútov súboru alebo priečinka. Rozšírené atribúty sú definované programami a líšia sa v závislosti od programu, ktorý ich priradil.

Povolenie Zapísať rozšírené atribúty neudáva, či môže používateľ vytvárať alebo odstraňovať súbory alebo priečinky, ide len o povolenie na vykonávanie zmien atribútov súborov alebo priečinkov. Ak chcete povoliť alebo zakázať operácie vytvárania alebo odstraňovania, pozrite si v tomto článku časti Vytvoriť súbory alebo zapísať údaje, Vytvoriť priečinky alebo pripojiť údaje, Odstrániť podpriečinky a súbory a Odstrániť.

Odstrániť podpriečinky a súbory

Povolenie Odstrániť podpriečinky a súbory sa vzťahuje len na priečinky a povoľuje alebo zabraňuje používateľovi v odstránení podpriečinkov alebo súborov, a to aj v prípade, že danému podpriečinku alebo súboru nie je priradené povolenie Odstrániť.

Odstrániť

Povolenie Odstrániť povoľuje alebo zabraňuje používateľovi v odstránení súboru alebo priečinka. Ak nemáte pre súbor alebo priečinok povolenie Odstrániť, súbor alebo priečinok môžete odstrániť, ak máte povolenie Odstrániť podpriečinky a súbory pre nadradený priečinok.

Povolenia na čítanie

Povolenie Povolenia na čítanie povoľuje alebo zabraňuje používateľovi v prečítaní povolení vzťahujúcich sa na súbor alebo priečinok, ako sú napr. povolenie Úplné ovládanie, Čítať a Zapisovať.

Zmeniť povolenia

Povolenie Zmeniť povolenia povoľuje alebo zabraňuje používateľovi vo vykonaní zmeny povolení vzťahujúcich sa na súbor alebo priečinok, ako sú napr. povolenie Úplné ovládanie, Čítať a Zapisovať.

Prevziať vlastníctvo

Povolenie Prevziať vlastníctvo povoľuje alebo zabraňuje používateľovi v prevzatí vlastníctva súboru alebo priečinka. Vlastník súboru alebo priečinka môže meniť povolenia, ktoré sa na ne vzťahujú, bez ohľadu na ľubovoľné existujúce povolenia, ktoré chránia súbor alebo priečinok.

Synchronizovať

Povolenie Synchronizovať povoľuje alebo zakazuje rôznym vláknam v čakaní na obsluhovači súboru alebo priečinka a vykoná synchronizáciu s iným vláknom, ktoré ju môže signalizovať. Toto povolenie sa vzťahuje len na programy pracujúce s viacerými vláknami a procesmi.

Nastavenie, zobrazenie, zmena alebo odstránenie špeciálnych povolení pre súbory a priečinky

Nastavenie, zobrazenie, zmena alebo odstránenie špeciálnych povolení pre súbory a priečinky:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Tento počítač a potom nájdite súbor alebo priečinok, ktorému chcete nastaviť špeciálne povolenia.
 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor alebo priečinok, kliknite na položku Vlastnosti a potom kliknite na kartu Zabezpečenie.
 3. Kliknite na tlačidlo Spresniť a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Ak chcete nastaviť špeciálne povolenia pre ďalšiu skupinu alebo používateľa, kliknite na tlačidlo Pridať a potom do poľa Názov zadajte meno používateľa alebo názov skupiny a potom kliknite na tlačidlo OK.
  • Ak chcete zobraziť alebo zmeniť povolenia existujúcej skupiny alebo používateľa, kliknite na názov skupiny alebo meno používateľa a potom kliknite na tlačidlo Upraviť.
  • Ak chcete odstrániť špeciálne povolenia existujúcej skupiny alebo používateľa, kliknite na názov skupiny alebo meno používateľa a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť. Ak nie je tlačidlo Odstrániť dostupné, zrušte začiarknutie políčka Od nadradených objektov zdediť položky povolení, ktoré sa vzťahujú na podradené objekty. Tieto položky zaradiť medzi tu určené položky., kliknite na tlačidlo Odstrániť a potom vynechajte kroky 4 a 5.
 4. V časti Povolenia začiarknite alebo zrušte začiarknutie príslušného políčka Povoliť alebo Odmietnuť.
 5. V poli Použiť na: kliknite na priečinky alebo podpriečinky, na ktoré chcete tieto povolenia použiť.
 6. Ak chcete nakonfigurovať zabezpečenie tak, aby podpriečinky a súbory tieto povolenia nededili, zrušte začiarknutie políčka Tieto povolenia použiť iba na objekty a kontajnery v rámci tohto kontajnera.
 7. Dvakrát po sebe kliknite na tlačidlo OK a potom kliknite na tlačidlo OK v poli Rozšírené bezpečnostné nastavenia pre nazovpriecinka, kde nazovpriecinka predstavuje názov priečinka.
UPOZORNENIE: Môžete začiarknuť políčko Položky povolení pre všetky podradené objekty nahradiť zobrazenými položkami, ktoré sa vzťahujú na podradené objekty. Tieto položky zaradiť medzi tu určené položky. Z tohto dôvodu sa všetky položky povolení pre podpriečinky a súbory nastavia na rovnaké povolenia, aké má priradené nadradený objekt. Ak vykonáte túto akciu, po kliknutí na tlačidlo Použiť alebo OK, nebude možné túto akciu vrátiť späť, ak zrušíte začiarknutie políčok.

Dôležité upozornenie: Ak nie je počítač začlenený do domény a chcete zobraziť kartu Zabezpečenie, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
 2. Kliknite na položku Vzhľad a motívy a potom kliknite na položku Možnosti priečinka.
 3. Kliknite na kartu Zobraziť a zrušte začiarknutie políčka Použiť jednoduché zdieľanie súborov [odporúča sa] v okne Rozšírené nastavenia.
Poznámky:
 • Skupina Everyone neobsahuje povolenie Anonymous Logon v systéme Windows XP.
 • Ak začiarknete políčko Od nadradených objektov zdediť položky povolení, ktoré sa vzťahujú na podradené objekty. Tieto položky zaradiť medzi tu určené položky, súbor alebo priečinok bude dediť položky povolení z nadradeného objektu.
 • Povolenia môžete nastavovať iba na jednotkách so systémom súborov NTFS.
 • Ak nie sú začiarkavacie políčka v časti Povolenia dostupné, povolenia sa zdedili z nadradeného priečinka.
 • Ak chcete zmeniť povolenia, musíte byť vlastníkom alebo mať povolenie na zmenu povolení nastavených vlastníkom.
 • Skupiny alebo používatelia, ktorí majú povolenia Úplné ovládanie pre priečinok, môžu odstraňovať súbory a podpriečinky v tomto priečinku nezávisle od povolení, ktoré chránia súbory a podpriečinky.

ODKAZY

Ďalšie informácie o povoleniach pre súbory a priečinky nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
308418 Nastavenie, zobrazenie, zmena alebo odstránenie povolení pre súbory a priečinky v operačnom systéme Windows XP

Vlastnosti

ID článku: 308419 - Posledná kontrola: 20. júna 2007 - Revízia: 3.2
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Kľúčové slová: 
kbenv kbfile kbhowto kbhowtomaster KB308419

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com