Artikel-id: 308417
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

INLEDNING

Windows fördelar resurser i enlighet med inställningarna och hanterar enheter och program efter hur resurserna fördelats. Du kan däremot använda objektet System på Kontrollpanelen för att ändra dessa prestandaalternativ och hur Windows hanterar dem.

I den här artikeln finns en beskrivning av hur du ställer in datorns prestandaalternativ genom att hämta och använda Interaktiv hjälp eller med manuella steg.

Mer Information

Om du inte kan hämta eller installera Interaktiv hjälp kan du följa de manuella stegen i den här artikeln.

Ställa in prestandainställningar manuellt i Windows XP

Om du inte vill installera och köra Interaktiv hjälp kan du ställa in prestandaalternativen manuellt i Windows XP.

Det här avsnittet är avsett för avancerade datoranvändare. Kontakta Microsoft Support om du känner dig osäker på hur du använder avancerade instruktioner. Information om hur du gör finns på följande Microsoft-webbplats:
http://support.microsoft.com/contactus?ln=sv#tab3
Obs! Du måste vara inloggad i Windows med ett administratörskonto för datorn för att kunna göra ändringarna av många av de här prestandaalternativen. Om du vill kontrollera om du är inloggad på Windows med ett användarkonto med administratörsrättigheter kan du gå till följande Microsoft-webbplats:
http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=sv
Så här ställer du in datorns prestandaalternativ manuellt:

Steg 1: Hantera schemaläggning av processor manuellt

Det finns ett begränsat antal resurser tillgängliga för en dators processor. Windows hanterar dessa resurser automatiskt och kan fördela uppgifter mellan processorer eller hantera flera processer som körs på samma processor. Du kan justera hur Windows hanterar dessa resurser genom att prioritera mellan förgrundsprogrammen och bakgrundstjänsterna.

Som standard prioriterar Windows förgrundsprogrammen. Större processorresurserna gör att programmen svarar snabbare. Om du har bakgrundstjänster, t.ex. utskrifter eller säkerhetskopiering, som körs medan du arbetar och du vill att de här tjänsterna ska svara snabbare, kan du låta Windows fördela processorresurserna jämnt mellan bakgrunds- och förgrundsprogram.

Obs! Den rekommenderade inställningen om du använder din Windows XP-dator som server är att du fördelar mer resurser till bakgrundstjänsterna.

Gör så här för att ändra prestanda för förgrunds- och bakgrundsprogram manuellt:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv sysdm.cpl i rutan Öppna och tryck på RETUR för att öppna dialogrutan Systemegenskaper.
 2. Klicka på fliken Avancerat och klicka sedan på Inställningar under Prestanda.
 3. Klicka på fliken Avancerat och välj en av följande metoder under Schemaläggning av processor:
  • Klicka på Program för att tilldela mer processorresurser till förgrundsprogrammen. Den här inställningen rekommenderas för de flesta användare.
  • Klicka på Bakgrundstjänster för att fördela processorresurserna lika mellan alla tjänster som körs. Detta gäller även utskrifter och program.
 4. Klicka på OK för att tillämpa inställningarna och stänga dialogrutan.

Steg 2: Hantera datorminnet manuellt

Om datorns fysiska RAM-minne (Random Access Memory) börjar ta slut lägger Windows till tillgängligt minne med hjälp av en växlingsfil på hårddisken som simulerar fysiskt RAM-minne, så kallat virtuellt minne. Standardinställningen är att den växlingsfil som skapas vid installationen är 1,5 gånger så stor som mängden fysiskt RAM-minne på datorn. En dator som har 1 GB RAM installerat har med standardinställningarna därför ett virtuellt minne på 1,5 GB.

Du kan ändra storleken på växlingsfilen manuellt och göra den större eller mindre. Du kan också optimera den virtuella minnesanvändningen genom att dela upp filutrymmet mellan flera enheter och ta bort tilldelat utrymme från långsamma eller tungt belastade enheter. Optimera det virtuella minnesutrymmet genom att dela upp det på så många fysiska hårddiskar som möjligt. Följ de här riktlinjerna när du väljer enheter:
 • Undvik om möjligt att ha en växlingsfil på samma enhet som systemfilerna, oftast enhet C.
 • Undvik att placera en växlingsfil på en feltolerant enhet som en speglad volym eller en RAID 5-volym. Växlingsfiler behöver inte vara feltoleranta och en del feltoleranta datorer skriver data långsamt eftersom de skriver data till flera platser.
 • Placera inte flera växlingsfiler på olika partitioner på samma fysiska hårddisk.
Så här ändrar du storlek på det virtuella minnets växlingsfil manuellt
Du måste vara inloggad som administratör eller som medlem i administratörsgruppen för att kunna slutföra den här proceduren. Om datorn är ansluten till ett nätverk kan nätverkets principinställningar hindra dig från att slutföra den här proceduren.

Så här ändrar du manuellt storleken på det virtuella minnet:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv sysdm.cpl i rutan Öppna och tryck på RETUR.
 2. Klicka på fliken Avancerat och klicka sedan på Inställningar under Prestanda.
 3. Klicka på fliken Avancerat och klicka sedan på Ändra under Virtuellt minne.
 4. Under Enhet [volymetikett] klickar du på enheten som innehåller den växlingsfil du vill ändra.
 5. Under Växlingsfilens storlek för markerad enhet klickar du på Egen storlek och skriver en ny storlek för växlingsfilen i megabyte (MB) i rutan Ursprunglig storlek (MB) eller rutan Maximal storlek (MB). Klicka sedan på Verkställ.
 6. Klicka på OK för att tillämpa inställningarna och stänga dialogrutan.
Obs! Du kan uppmanas att starta om Windows när du har ändrat storlek på växlingsfilen. Om du uppmanas att starta om börjar inte ändringarna att gälla förrän Windows har startats om.

Obs!
 • Klicka på Storleken bestäms av Windows för att låta Windows välja den bästa storleken på växlingsfilen. Rekommenderad minsta storlek motsvarar 1,5 gånger datorns RAM-minne. Rekommenderad största storlek motsvarar 3 gånger RAM-minnet. Om du till exempel har ett RAM-minne på 256 MB är den minsta rekommenderade storleken 384 MB, och den största rekommenderade storleken är 1152 MB.
 • För bästa prestanda bör du inte ange ursprunglig storlek till mindre än den minsta rekommenderade storleken under Total växlingsfilsstorlek för alla enheter. Den rekommenderade storleken motsvarar 1,5 gånger datorns RAM-minne. Du rekommenderas att låta växlingsfilen behålla den rekommenderade storleken eftersom en för stor växlingsfil kan försämra datorns prestanda. Du kan öka storleken om du ofta använder program som kräver mycket minne, som grafikprogram eller spel.
 • Vi rekommenderar att du inte inaktiverar eller tar bort växlingsfilen då det kan minska datorns prestanda. Om du ändå bestämmer dig för att ta bort en växlingsfil ska du ange både ursprunglig och högsta storlek till noll, eller klicka på Ingen växlingsfil.
Så här optimerar du minnesanvändningen manuellt
Du kan optimera datorns minnesanvändning så att den passa dina specifika behov. Om datorn används som en arbetsstation i stället för en server kan du öka datorns prestanda genom att tilldela dina program mer minne. Programmen arbetar snabbare och systemets chacheminne behåller den standardstorlek som ingick med Windows XP. Om datorn i första hand används som en server eller om du använder program som kräver ett stort cacheminne kan du avsätta mer datorminne till ett större chacheminne.
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv sysdm.cpl i rutan Öppna och tryck på RETUR.
 2. Klicka på fliken Avancerat och klicka sedan på Inställningar under Prestanda.
 3. Klicka på fliken Avancerat och välj en av följande metoder under Minnesanvändning:
  • Klicka på Program om du i första hand använder datorn som en arbetsstation och inte en server. Det här alternativet fördelar mer minne till dina program.
  • Klicka på Chacheminne om datorn i första hand används som en server eller om du använder program som kräver ett stort cacheminne.
 4. Klicka på OK för att spara inställningarna och stänga dialogrutan.

Steg 3: Ändra visuella effekter manuellt

Windows erbjuder flera alternativ för att ställa in de visuella effekterna på datorn. Du kan till exempel visa skuggor under menyer eller konfigurera Windows så att allt innehåll i ett fönster visas när du flyttar fönstret på skärmen.

Obs! Många av de visuella effekterna kan förbättra datoranvändningen genom att gränssnittet blir mer attraktivt, men de kan också göra datorn långsammare.

I Windows finns alternativ för att aktivera alla visuella effekter, inaktivera alla visuella effekter eller automatisera dem. Du kan också återställa standardinställningarna eller göra dina egna, anpassade inställningar genom att välja vilka visuella effekter du vill använda.

Så här ändrar du de visuella effekterna:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv sysdm.cpl i rutan Öppna och tryck på RETUR.
 2. Klicka på fliken Avancerat och klicka sedan på Inställningar under Prestanda.
 3. Klicka på fliken Visuella effekter och välj en av följande metoder:
  • Klicka på Välj automatiskt det som passar bäst för den här datorn för att låta Windows välja visuella effekter.
  • Klicka på Justera för bästa utseende för att låta Windows automatiskt justera inställningarna för bästa utseende.
  • Klicka på Justera för bästa prestanda för att låta Windows automatiskt justera inställningarna för bästa prestanda.
  • Klicka på Egna och markera kryssrutorna för de visuella effekter du vill använda. Avmarkera kryssrutorna för de visuella effekter du vill stänga av.
 4. Klicka på OK för att tillämpa ändringarna och stänga dialogrutan.
Obs! Du kan alltid anpassa inställningarna genom att markera och avmarkera visuella effekter oavsett vilket alternativ du väljer. Om du ändrar något objekt markeras knappen Egna automatiskt.

Ordlista

bakgrundsprogram Ett bakgrundsprogram är ett program som körs samtidigt som användaren arbetar med en annan aktivitet. Datorns mikroprocessor tilldelar mindre resurser till bakgrundsprogram än till förgrundsprogram.

miljövariabel En miljövariabel är en sträng med miljöinformation som t.ex. ett enhets-, sökvägs- eller filnamn som associeras med ett symboliskt namn Windows kan använda. Använd System på Kontrollpanelen eller kommandot set på kommandoraden för att definiera miljövariabler.

förgrundsprogram Ett förgrundsprogram är ett program som körs i det aktiva fönstret (det översta fönstret med markerad namnlist). Förgrundsprogrammet svarar på kommandon som användaren utfärdar.

speglad volym En speglad volym är en feltolerant volym som duplicerar data på två fysiska diskar. En speglad volym tillhandahåller reservkapacitet genom att använda två identiska volymer. Dessa volymer kallas speglingar. De duplicerar den information som volymen innehåller. En spegling är alltid placerad på en annan disk. Om en av de fysiska diskarna slutar fungera blir alla data på disken oåtkomliga men systemet fortsätter att arbeta i speglingen på den återstående disken. Du kan bara skapa speglade volymer på dynamiska diskar.

växlingsfil En växlingsfil är en del av en hårddisk som har skapats för att kunna utöka det tillgängliga minnet. Om Windows får slut på det installerade fysiska minnet (RAM) används växlingsfilen som "virtuellt" minne. Som standard överför Windows data från bakgrundstjänster och inaktiva program till denna växlingsfil för att kunna frigöra mer RAM-minne till program som används för tillfället.

partition En partition är en del av en fysisk disk som fungerar som om den var en fristående fysisk disk. När du har skapat en partition måste du formatera den och ge den en enhetsbokstav innan du kan lagra data på den. På standarddiskar kallas partitioner för standardvolymer. Standardvolymer innehåller primärpartitioner och logiska enheter. På dynamiska diskar kallas partitioner för dynamiska volymer. Exempel på dynamiska volymer är enkla, disklänkande och speglade volymer, samt RAID 5- och stripe-volymer.

RAID-5-volym En RAID-5-volym är en feltolerant volym med data och paritet i stripes med ojämna mellanrum över tre eller flera fysiska diskar. Paritet är ett beräknat värde som används för att rekonstruera data efter ett fel. Om det uppstår ett fel på en del av en fysisk disk, återskapas data på denna del automatiskt utifrån återstående data och paritet. Du kan skapa RAID-5-volymer endast på dynamiska diskar, och du kan inte spegla eller utöka RAID-5-volymer.

NÄSTA STEG

Om de här metoderna inte fungerade kan du gå till webbplatsen Microsoft Hjälp och support och hitta andra lösningar på problemet. Där hittar du bland annat följande:
 • Sökbar Knowledge Base: Sök efter teknisk supportinformation och verktyg som hjälper dig att själv lösa problem med Microsoft-produkter.
 • Produktlösningscenter: Se vanliga frågor om olika produkter och viktig supportinformation.
 • Andra supportalternativ: Använd webben när du vill ställa en fråga, kontakta Microsoft Hjälp och support eller ge feedback.
Om du behöver mer hjälp för att ställa in prestandaalternativ i Windows XP kan du kontakta Support:
http://support.microsoft.com/contactus?ln=sv#tab3


Om du vill ha hjälp med prestandaproblem i Windows Vista går du till följande Microsoft-webbsida:
Problem med övergripande systemhastighet och systemprestanda

Referenser

Om du vill veta mer om hur du flyttar växlingsfilen klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
307886 Flytta växlingsfilen i Windows XP

Egenskaper

Artikel-id: 308417 - Senaste granskning: den 6 juni 2013 - Revision: 4.1
Nyckelord: 
kbhowto kbacwsurvey kbvirtualmem kbenv KB308417

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com