Identifikator ?lanka: 308417 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Windows dodeljuje resurse i upravlja ure?ajima u skladu sa svojim postavkama. Alatku ?System? (Sistem) na ?Control Panel? (Kontrolnoj tabli) mo?ete koristiti za menjanje opcija performansi koje kontroli?u na?in na koji programi koriste memoriju, uklju?uju?i veli?inu datoteke strani?ne memorije, ili promenljive okru?enja koje upu?uju ra?unar na lokacije na kojima mo?e prona?i odre?ene informacije.

Ovaj ?lanak opisuje kako da postavite opcije performansi na ra?unaru.DODATNE INFORMACIJE

Koraci za ru?no postavljanje opcija performansi u operativnom sistemu Windows XP

Kako da ru?no upravljate procesorskim vremenom Windows upravlja sistemskim procesima. Windows mo?e da dodeljuje zadatke procesorima i da upravlja vi?estrukim procesima na jednom procesoru. Me?utim, mo?ete postaviti Windows da dodeljuje vi?e procesorskog vremena programu koji je trenutno aktivan. Dodato procesorsko vreme prouzrokuje br?i odziv programa. Ako imate program u pozadini kao ?to je ?tampanje i pravljenje rezervne kopije diska za koji ?elite da bude aktivan dok radite, Windows mo?e da deli procesorske resurse podjednako izme?u programa u pozadini i prednjem planu.

Napomena Morate biti prijavljeni kao administrator na lokalnom ra?unaru ili imati ispravne mre?ne akreditive da biste napravili odre?ene promene u alatki ?System? (Sistem).

Kako da ru?no menjate performanse programa u prednjem planu i pozadini.

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Run (Pokreni) i zatim u okvir Open (Otvori) otkucajte sysdm.cpl.
 2. Izaberite karticu Advanced (Vi?e opcija) i zatim o okviru opcije Performance (Performanse) izaberite stavku Settings (Postavke).
 3. Izaberite karticu Advanced (Vi?e opcija) i zatim u okviru opcije Processor scheduling (Procesorsko planiranje) izaberite jedan od slede?ih metoda:
  • Izaberite opciju Programs (Programi) da biste programu u prednjem planu dodelili vi?e procesorskih resursa nego programu u pozadini.
  • Izaberite opciju Background services (Usluge u pozadini) da biste dodelili jednaku koli?inu procesorskih resursa svim programima.
Napomene
 • Ako izaberete opciju Programs (Programi), program u prednjem planu ?e raditi bez smetnji i odaziva?e se mnogo br?e. Ako ?elite da zadatak u pozadini, kao ?to je uslu?ni program ?Backup? (Rezervne kopije), radi br?e, izaberite opciju Background services (Usluge u pozadini).
 • Opcija Programs (Programi) dodeljuje kratke, promenljive vremenske intervale (kvanta) aktivnim programima, a opcija Background services (Usluge u pozadini) dodeljuje duge, fiksne vrednosti kvanta.

Kako da ru?no upravljate memorijom ra?unara

Kada ra?unar ima malo RAM memorije, a odmah vam je potrebno vi?e RAM memorije, Windows koristi prostor na ?vrstom disku da bi simulirao RAM memoriju. Ovo se naziva virtuelna memorija. Naziva se i datoteka strani?ne memorije. Ovo je sli?no UNIX datoteci strani?ne memorije. Datoteka strani?ne memorije (sa imenom pagefile.sys) koja je kreirana za vreme instalacije je po podrazumevanoj vrednosti 1,5 puta ve?a od RAM memorije na ra?unaru.

Upotrebu virtuelne memorije mo?ete optimizovati tako ?to ?ete podeliti prostor za memoriju na vi?e disk jedinica i ukloniti ga sa sporih ili preoptere?enih disk jedinica. Da biste najbolje optimizovali prostor za virtuelnu memoriju, podelite ga na ?to je vi?e mogu?e fizi?kih ?vrstih diskova. Kada izaberete disk jedinice, sledite ove uputstva:
 • Poku?ajte da izbegnete postavljanje datoteke strani?ne memorija na disk jedinicu sa sistemskim datotekama.
 • Izbegavajte postavljanje datoteke strani?ne memorije na disk jedinice koje su otporne na gre?ke kao ?to su preslikani volumen ili RAID-5 volumen. Datoteke strani?ne memorije ne zahtevaju otpornost na gre?ke i neki ra?unari koji su otporni na gre?ke ?e mo?da sporije upisivati podatke jer ih upisuju na vi?e lokacija.
 • Nemojte postavljati vi?e datoteka strani?ne memorije na razli?ite particije iste fizi?ke disk jedinice.
Kako da ru?no menjate veli?inu datoteke strani?ne memorije
Morate biti prijavljeni kao administrator ili kao ?lan administratorske grupe da biste dovr?ili ovu proceduru. Ako je ra?unar povezan sa mre?om, postavke mre?nih smernica tako?e mogu da vas spre?e u dovr?avanju ove procedure.
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Run (Pokreni) i zatim u okvir Open (Otvori) otkucajte sysdm.cpl.
 2. Izaberite karticu Advanced (Vi?e opcija) i zatim o okviru opcije Performance (Performanse) izaberite stavku Settings (Postavke).
 3. Izaberite karticu Advanced (Vi?e opcija) i zatim u okviru opcije Virtual memory (Virtuelna memorija) kliknite na dugme Change (Promeni).
 4. U okviru opcije Drive [Volume Label] (Disk jedinica [Naziv volumena]) izaberite disk jedinicu koja sadr?i datoteku strani?ne memorije koju ?elite da promenite.
 5. U okviru Paging file size for selected drive (Veli?ina datoteke strani?ne memorije za izabranu disk jedinicu) izaberite stavku Custom size (Prilago?ena veli?ina), otkucajte novu veli?inu datoteke strani?ne memorije u megabajtima (MB) u okvir Initial size (MB) (Po?etna veli?ina (MB)) ili Maximum size (MB) (Maksimalna veli?ina (MB)) i zatim kliknite na dugme Set (Postavi).
Ako smanjite veli?inu po?etnih ili maksimalnih postavki datoteke strani?ne memorije, morate ponovo pokrenuti ra?unar da biste videli efekat ovih promena. Kada pove?ate veli?inu datoteke strani?ne memorije, obi?no ne morate ponovo da pokrenete ra?unar.

Napomene
 • Ako ?elite da Windows izabere najbolju veli?inu datoteke strani?ne memorije, kliknite na dugme System managed size (Sistemski upravljana veli?ina). Preporu?ena minimalna veli?ina jednaka je veli?ini koja je 1,5 puta ve?a od RAM memorije na ra?unaru, a maksimalna veli?ina 3 puta je ve?a od RAM memorije. Na primer, ako imate 256 MB RAM memorije, minimalna veli?ina je 384 MB a maksimalna veli?ina je 1152 MB.
 • Za najbolje performanse nemojte postaviti po?etnu veli?inu na manju od minimalne preporu?ene veli?ine u okviru opcije Total paging file size for all drives (Ukupna veli?ina datoteke strani?ne memorije za sve disk jedinice). Preporu?ena veli?ina jednaka je veli?ini koja je 1,5 puta ve?a od RAM memorije na ra?unaru. Preporu?uje se da datoteka strani?ne memorije ostane preporu?ene veli?ine. Me?utim, mo?ete pove?ati njenu veli?inu ako ?esto koristite programe koji koriste mnogo memorije.
 • Da biste izbrisali datoteku strani?ne memorije, postavite po?etnu i maksimalnu veli?inu na nulu ili kliknite na dugme No paging file (Bez datoteke strani?ne memorije). Preporu?uje se da ne onemogu?avate ili izbri?ete datoteku strani?ne memorije.
Kako da ru?no optimizujete iskori??enost memorije
Iskori??enost memorije ra?unara mo?ete optimizovati. Ako ra?unar prvenstveno koristite kao radnu stanicu a ne kao server, mo?ete posvetiti vi?e memorije programima. Programi ?e raditi br?e i veli?ina sistemske ke? memorije ?e zadr?ati podrazumevanu veli?inu koja je postavljena sa operativnim sistemom Windows XP. Mo?ete i odvojiti vi?e memorije ra?unara za ve?u sistemsku ke? memoriju ako se ra?unar prvenstveno koristi kao server ili ako koristite programe koji zahtevaju ve?u ke? memoriju.
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Run (Pokreni) i zatim u okvir Open (Otvori) otkucajte sysdm.cpl.
 2. Izaberite karticu Advanced (Vi?e opcija) i zatim o okviru opcije Performance (Performanse) izaberite stavku Settings (Postavke).
 3. Izaberite karticu Advanced (Vi?e opcija) i zatim u okviru opcije Memory usage (Iskori??enost memorije) izaberite jedan od slede?ih metoda:
  • Izaberite opciju Programs (Programi) ako koristite ra?unar prvenstveno kao radnu stanicu a ne kao server. Ova opcija dodeljuje vi?e memorije programima.
  • Izaberite opciju System cache (Sistemska ke? memorija) ako se ra?unar prvenstveno koristi kao server ili ako koristite programe koji koriste vi?e ke? memorije.

Kako da ru?no menjate vizuelne efekte

Windows obezbe?uje nekoliko opcija za postavljanje vizuelnih efekata na ra?unaru. Na primer, mo?ete prikazati senke ispod menija. Senke menijima daju 3-D izgled. Mo?ete konfigurisati Windows da prikazuje kompletan sadr?aj prozora dok pomerate prozor po ekranu. Da biste veliki tekst napravili lak?im za ?itanje, mo?ete prikazati glatke ivice fontova na ekranu.

Windows obezbe?uje opcije za uklju?ivanje svih postavki (za najbolji izgled) ili nijedne od postavki (za najbolje performanse ra?unara). Mo?ete i vratiti podrazumevane postavke.

Da biste menjali vizuelne efekte, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Run (Pokreni) i zatim u okvir Open (Otvori) otkucajte sysdm.cpl.
 2. Izaberite karticu Advanced (Vi?e opcija) i zatim o okviru opcije Performance (Performanse) izaberite stavku Settings (Postavke).
 3. Izaberite karticu Visual Effects (Vizuelni efekti) i zatim koristite jedan od slede?ih metoda:
  • Izaberite opciju Adjust for best performance (Podesi za najbolje performanse) ako ?elite da Windows automatski podesi postavke za najbolje performanse.
  • Izaberite opciju Adjust for best appearance (Podesi za najbolji izgled) ako ?elite da Windows automatski podesi postavke za najbolji izgled.
  • Izaberite opciju Custom (Prilago?eno) i zatim potvrdite izbore u poljima za potvrdu za stavke koje ?elite da uklju?ite. Opozovite izbore u poljima za potvrdu za stavke koje ?elite da isklju?ite.

Re?nik

program u pozadini Program u pozadini je program koji je aktivan dok korisnik radi na nekom drugom zadatku. Mikroprocesor ra?unara programima u pozadini dodeljuje manje resursa nego programima u prednjem planu.

promenljiva okru?enja Promenljiva okru?enja je niska informacija okru?enja, kao ?to su disk jedinica, putanja ili ime datoteke, koja je povezana sa simboli?kim imenom koje Windows mo?e da koristi. Alatku ?System? (Sistem) na ?Control Panel? (Kontrolnoj tabli) ili komandu set na komandnoj liniji mo?ete koristiti da biste definisali promenljive okru?enja.

program u prednjem planu Program u prednjem planu je program koji se izvr?ava u aktivnom prozoru (prozor na samom vrhu sa istaknutom naslovnom trakom). Program u prednjem planu se odaziva na komande koje korisnik izdaje.

preslikani volumen Preslikani volumen je volumen koji je otporan na gre?ke i koji duplira podatke na dva fizi?ka diska. Preslikani volumen obezbe?uje redundantnost podataka tako ?to koristi dva identi?na volumena. Ovi volumeni se nazivaju preslikane kopije. Oni dupliraju informacije koje volumen sadr?i. Preslikana kopija se uvek nalazi na nekom drugom disku. Ako jedan od fizi?kih diskova ima gre?ku, podaci na disku sa gre?kom postaju nedostupni, ali sistem nastavlja da radi sa preslikanom kopijom na preostalom disku. Preslikane volumene mo?ete kreirati samo na dinami?kim diskovima.

particija Particija je deo fizi?kog diska koja funkcioni?e kao da je fizi?ki odvojen disk. Kada kreirate particiju, morate je formatirati i dodeliti joj oznaku disk jedinice pre nego ?to budete mogli da skladi?tite podatke na njoj. Na osnovnim diskovima, particije se nazivaju osnovni volumeni. Osnovni volumeni uklju?uje primarne particije i logi?ke disk jedinice. Na dinami?kim diskovima, particije se nazivaju dinami?ki volumeni. Dinami?ki volumeni uklju?uju jednostavne, trakasto segmentirane, ra?irene, preslikane i RAID-5 volumene.

RAID-5 volumen RAID-5 volumen je volumen koji je otporan na gre?ke i na kojem su podaci i parnost naizmeni?no trakasto segmentirani na tri ili vi?e fizi?kih diskova. Parnost je izra?unata vrednost koja se koristi za rekonstruisanje podataka nakon gre?ke. Ako deo fizi?kog diska ima gre?ku, Windows od preostalih podataka i parnosti ponovo kreira podatke koji se nalaze na delu sa gre?kom. RAID-5 volumene mo?ete kreirati samo na dinami?kim diskovima i ne mo?ete ih preslikati ili pro?iriti.REFERENCE

Za vi?e informacije o preme?tanju datoteke strani?ne memorije kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
307886 Kako da pomerite datoteku virtuelne memorije u Windows XP-u

Svojstva

Identifikator ?lanka: 308417 - Poslednji pregled: 10. avgust 2006. - Revizija: 3.10
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbacw kbhowto kbacwsurvey kbnomt kbvirtualmem kbenv KB308417

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com