K??das zi?ojums, kas tiek r?d?ts, kad piesak?ties Windows XP atkop?anas konsol?: ?Parole nav der?ga.?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 308402 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Pazi?ojums

Sada?? Probl?mas paz?mes aprakst?t? probl?ma tika labota Windows XP 1. servisa pakotn? un Windows XP jaun?k?s versij?s. Ja joproj?m rodas probl?ma, kas ir l?dz?ga ?aj? rakst? apl?kotajai, iesp?jams, ?? ir cita probl?ma. Lai uzzin?tu, k? nov?rst l?dz?gas probl?mas, turpm?k ?aj? rakst?, l?dzu, skatiet sada?u L?dz?gas probl?mas.

IEVADS

Kad m??in?t pieteikties Windows XP atkop?anas konsol?, tiek r?d?ts k??das zi?ojums. ?aj? rakst? ir sniegti detaliz?ti nor?d?jumi, lai pal?dz?tu jums veiksm?gi pieteikties atkop?anas konsol?. Ja, r?kojoties saska?? ar ?iem nor?d?jumiem, neizdodas nov?rst probl?mu, ?aj? rakst? ir sniegtas saites uz citiem rakstiem, kuros ir apl?kotas l?dz?gas probl?mas un risin?jumi.

Probl?mas paz?mes

Kad m??in?t pieteikties Windows XP atkop?anas konsol?, ?im nol?kam ierakstot pareizo viet?j? administratora konta paroli, atkop?anas konsol? var tikt r?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
The password is not valid. Please retype the password.
(Parole nav der?ga. L?dzu, ievadiet paroli v?lreiz. Ievadiet administratora paroli:)
?is k??das zi?ojums var tikt par?d?ts pat tad, ja ierakst?j?t pareizu paroli. Ja start?jat sist?mu Windows XP, veiksm?gi piesak?ties, izmantojot to pa?u paroli, ja main?t viet?j? administratora paroli un restart?jat datoru, izmantojot atkop?anas konsoli, sa?emsit t?du pa?u k??das zi?ojumu. ?? probl?ma var rasties, ja oper?t?jsist?ma Windows XP s?kotn?ji tika instal?ta no Sysprep att?la vai dator? vienreiz tika palaists r?ks Sysprep 2.0. Palai?ot r?ku Sysprep.exe, tiek main?ts veids, k? re?istr? tiek saglab?tas paroles atsl?gas. ??s izmai?as nav sader?gas ar atkop?anas konsoles pieteik?an?s rut?nu.

Piez?me Iesp?jams, datora ra?ot?js izmantoja r?ku Sysprep, lai dator? iepriek? instal?tu oper?t?jsist?mu Windows XP.

Probl?mas nov?r?anas darb?bas

Pazi?ojums


Ja probl?mu neizdodas nov?rst, k? aprakst?ts t?l?k, v?rsieties p?c papildu pal?dz?bas vai sazinieties ar atbalsta dienestu. Lai ieg?tu inform?ciju, k? to paveikt, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/
.Piez?me Ja varat start?t oper?t?jsist?mu Windows XP un atkop?anas konsole nav iepriek? instal?ta cietaj? disk?, p?rejiet pie 2. darb?bas. Ja varat start?t sist?mu Windows XP un atkop?anas konsole ir iepriek? instal?ta cietaj? disk?, p?rejiet pie 3. darb?bas.
 1. Ja nevarat pieteikties oper?t?jsist?m? Windows XP, lejupiel?d?jiet nepiecie?amos failus un izveidojiet attiec?gos uzst?d??anas diskus, kas paredz?ti disketes s?kn??anas instal?cijai. Start?jiet datoru, izmantojot uzst?d??anas diskus, un p?c tam piesakieties atkop?anas konsol?. Uzst?d??anas diski ir atjaunin?ti, lai atrisin?tu probl?mu, k? d?? nevarat start?t oper?t?jsist?mu Windows XP. Lai ieg?tu papildinform?ciju par uzst?d??anas disku ieg??anu un izmanto?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  310994 K? ieg?t Windows XP uzst?d??anas s?kn??anas diskus
 2. Instal?jiet atkop?anas konsoli, ja t? v?l nav instal?ta. ?? darb?ba ir nepiecie?ama labojumfailam, kas nor?d?ts 3. darb?b?, lai atjaunin?tu atkop?anas konsoli. Lai instal?tu atkop?anas konsoli, izmantojiet komandu winnt32 /cmdcons no mapes I386 sist?mas Windows XP kompaktdisk?. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? instal?t un izmantot atkop?anas konsoli, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (EN):
  307654 K? instal?t un izmantot atkop?anas konsoli oper?t?jsist?m? Windows XP
 3. Sazinieties ar Microsoft produktu atbalsta pakalpojumu sniedz?ju, lai ieg?tu un instal?tu labojumfailu Q308402. Pilnu sarakstu ar Microsoft produktu atbalsta pakalpojumu sniedz?ju t?lru?u numuriem un atbalsta izmaks?m skatiet ?aj? Microsoft vietn?:
  http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support&ln=lv-lv
  Piez?me. Atsevi??os gad?jumos izmaksas, ko parasti veido atbalsta zvani, nav j?sedz, ja Microsoft atbalsta speci?lists nosaka, ka j?su probl?mu nov?rs?s noteikts atjaunin?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neskar specifisko atjaunin?jumu apsprie?anu.

  ?? labojumfaila ang?u valodas versij? ir t?l?k sniegtaj? tabul? nor?d?tie failu atrib?ti (vai jaun?kas versijas failu atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, lietojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.
    Datums   Laiks Versija     Lielums Faila nosaukums
    ---------------------------------------------------
    2001. g. 11. maijs 13:57 5.1.2600.15 225,152 Spcmdcon.sys
    2001. g. 12. nov. 04:48 5.1.2600.21 218,624 Srrstr.dll
  					
  Ja atkop?anas konsole ir jau instal?ta, ?? labojumfaila instal??ana autom?tiski atjaunina mapi C:\Cmdcons ar atjaunin?jumu t?, ka varat pieteikties atkop?anas konsol?.

Administrator Using Sysprep

(Administrators, kas izmanto Sysrep) Lai nov?rstu ?o probl?mu, ieg?stiet Windows XP versiju, kurai jau ir integr?ta 1. servisa pakotne, vai pirms Sysprep palai?anas ieg?stiet un instal?jiet jaun?ko servisa pakotni sist?mai Windows XP. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (EN):
322389 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows XP servisa pakotni

Ori?in?l? apr?kojuma ra?ot?js (OEM), kur? lieto r?ku Sysprep

Lai nov?rstu ?o probl?mu, ieg?stiet Windows XP versiju, kur? jau ir integr?ta 1. servisa pakotne.

Statuss

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz". ?? probl?ma pirmo reizi tika labota Windows XP 1. servisa pakotn?.

Papildindorm?cija

Ja k?da iemesla d?? atk?rtoti instal?jat atkop?anas konsoli, atk?rtoti j?instal? ar? ?is labojumfails. Lai instal?tu atkop?anas konsoli, izmantojiet komandu winnt32 /cmdcons no mapes I386 sist?mas Windows XP kompaktdisk?. Lai ieg?tu inform?ciju par Microsoft politiku attiec?b? uz nozaud?t?m vai aizmirst?m parol?m, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
189126 Microsoft politika attiec?b? uz nozaud?t?m vai aizmirst?m parol?m

L?dz?gas probl?mas un risin?jumi

Ja joproj?m rodas probl?ma, kas ir l?dz?ga ?aj? rakst? apl?kotajai, iesp?jams, ?? ir cita probl?ma. Lai ieg?tu papildinform?ciju par l?dz?g?m probl?m?m un risin?jumiem, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet rakstus Microsoft zin??anu b?z?:
321305 K? pieteikties dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows XP, ja parole ir aizmirsta vai beidzies t?s der?guma termi??
308041 K? iesp?jot autom?tisku administratora pieteik?anos atkop?anas konsol?
312149 K? iesp?jot autom?tisku administratora pieteik?anos atkop?anas konsol?

Ja ?ajos rakstos sniegt? inform?cija nepal?dz nov?rst probl?mu vai nov?rojat paz?mes, kas at??iras no ?aj? rakst? nor?d?taj?m, mekl?jiet papildinform?ciju Microsoft zin??anu b?z?. Lai mekl?tu inform?ciju Microsoft zin??anu b?z?, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/?ln=lv
. P?c tam ievadiet par?d?m? k??das zi?ojuma tekstu. Vai ievadiet probl?mas aprakstu lauk? Mekl?t atbalstu (KB).

Rekviz?ti

Raksta ID: 308402 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 29. novembris - P?rskat??ana: 7.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseinter kbresolve kbhotfixserver kbqfe kberrmsg kbenv kbbug kbfix kbsetup kbwinxpsp1fix KB308402

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com