S? d?ng b? nh? c?a tr?nh Lsass.exe trên b? đi?u khi?n vùng đang ch?y Windows Server 2003 ho?c Windows 2000 Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 308356 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? m?t s? v?n đ? cơ b?n quá tr?nh Lsass.exe, t?t nh?t th?c ti?n cho c?u h?nh c?a tr?nh Lsass.exe, và mong đ?i c?a s? d?ng b? nh?. Bài vi?t này nên đư?c s? d?ng như m?t hư?ng d?n trong phân tích Hi?u su?t Lsass.exe và b? nh? s? d?ng trên b? đi?u khi?n vùng đang ch?y Microsoft Microsoft Windows Server 2003 ho?c Microsoft Windows 2000 Server. Thông tin trong bài vi?t này có th? h?u ích n?u b?n có câu h?i v? làm th? nào đ? đi?u ch?nh và c?u h?nh máy ch? và tên mi?n b? đi?u khi?n đ? t?i ưu hóa công c? này.

Quá tr?nh Lsass.exe trách nhi?m qu?n l? an ninh đ?a phương cơ quan tên mi?n xác th?c và qu?n l? Active Directory. Quá tr?nh này x? l? ch?ng th?c cho c? hai máy khách và máy ch?, và nó c?ng chi ph?i công c? Active Directory. Các Quá tr?nh Lsass.exe ch?u trách nhi?m cho các c?u ph?n sau:
 • Cơ quan an ninh đ?a phương
 • D?ch v? đăng nh?p m?ng
 • B?o m?t tài kho?n tr?nh qu?n l? d?ch v?
 • D?ch v? LSA Server
 • Secure Sockets Layer (SSL)
 • Giao th?c Kerberos v5 xác th?c
 • Giao th?c xác th?c NTLM

THÔNG TIN THÊM

H?n ch? ho?c gi?m thi?u s? lư?ng các chương tr?nh trên b? đi?u khi?n tên mi?n c?a b?n

Cho hi?u su?t t?i ưu, quá tr?nh Lsass.exe m?t càng nhi?u RAM nh?t có th? trên m?t máy ch? nh?t đ?nh ho?c b? đi?u khi?n vùng. Quá tr?nh Lsass.exe relinquishes RAM đó như các quy tr?nh khác yêu c?u nó. ? tư?ng là đ? t?i ưu hóa hi?u su?t quá tr?nh Lsass.exe trong khi v?n c?n chi?m các quy tr?nh khác mà có th? ch?y trên m?t máy tính. B?i v? đi?u này và đ? tăng hi?u su?t, nó là m?t th?c hành t?t đ? gi?i h?n hay gi?m thi?u s? lư?ng các chương tr?nh trên m?t tên mi?n b? đi?u khi?n. N?u không có không có yêu c?u b? nh?, quá tr?nh Lsass.exe s? d?ng này b? nh? đ? nh? cache truy v?n d? li?u.

S? d?ng Active Directory Sizer (Adsizer.exe) và các công c? ADTEST

B?n có th? s? d?ng công c? Adsizer.exe đ? đo lư?ng s? lư?ng b? nh? đó là c?n thi?t cho b? ki?m soát mi?n d?a trên các ch?c năng c?a h?. B?n ch? có th? dùng ki?m tra này như là m?t ư?c tính b?i v? Adsizer.exe không th? d? đoán chính xác có bao nhiêu b? nh? c?n thi?t cho t?t c? các quy tr?nh. B?n có th? s? d?ng công c? ADTEST đ? Stress các b? đi?u khi?n tên mi?n và cung c?p m?t đư?ng cơ s? s? d?ng b? nh? d? ki?n và b? nh? t?i.

32-bit đ?a ch? không gian đư?c gi?i h?n trong 4 Gigabyte (GB)

32-Bit đ?a ch? không gian đư?c gi?i h?n 4 GB c?a v?t l? b? nh?.

S? d?ng b? đ?m đ? giám sát vi?c s? d?ng Lsass.exe

B?n có th? s? d?ng các đ?i tư?ng công vi?c, s? d?ng b? vi x? l? (80% s? d?ng b? vi x? l?» như m?t d?u căng th?ng), adperf, và c?nh sát quá tr?nh hi?u su?t công c? giám sát Lsass.exe s? d?ng. Qu?y l?i su?t là b? nh?, quá tr?nh, đ?i tư?ng NTDS, B? nh? cache, máy ch?, b? vi x? l?, ch? đ? và cơ s? d? li?u.

S? d?ng Windows Server 2003 ho?c Windows 2000 Server

N?u b?n có k? ho?ch s? d?ng nhi?u hơn 2 GB b? nh? v?t l? trên b? đi?u khi?n vùng, s? d?ng Windows Server 2003, phiên b?n tiêu chu?n; Windows Server 2003, phiên b?n doanh nghi?p; Windows Server 2003, Datacenter Edition; Windows 2000 Advanced Server; ho?c Windows 2000 Datacenter Server. B?n có th? s? d?ng các / 3 GB chuy?n đ?i trong t?p tin %SystemDrive%\Boot.ini trên các phiên b?n c?a Windows đ? cung c?p thêm 1 GB b? nh? đ?a ch?. Tuy nhiên, n?u b?n s? d?ng này chuy?n đ?i v?i Windows 2000 Server, không gian b? nh? này đư?c đánh d?u là không s?n dùng.

Th?n tr?ng Microsoft h? tr? b?ng cách s? d?ng các / 3 GB chuy?n đ?i trong Windows Server 2003, phiên b?n tiêu chu?n trong m?t môi trư?ng s?n xu?t đ? s? d?ng b?i Active Directory. Đ?i v?i các ?ng d?ng khác, Microsoft h? tr? b?ng cách s? d?ng các / 3 GB chuy?n đ?i trong Windows Server 2003, phiên b?n tiêu chu?n trong m?t môi trư?ng s?n xu?t ch? n?u nhà cung c?p ?ng d?ng đ? th? nghi?m trong môi trư?ng này và n?u nhà cung c?p là s?n sàng h? tr? khách hàng nh?ng ngư?i đang s? d?ng ch?c năng này. Microsoft Exchange Server 2003 và Microsoft SQL Server 2000 đư?c h? tr? trong s?n xu?t b?ng cách s? d?ng ch?c năng này. Liên h? v?i đ?i l? ?ng d?ng c?a b?n v? vi?c ?ng d?ng c?a h?. Các / 3 GB chuy?n đ?i có th? gây ra m?t s? ?ng d?ng có v?n đ? có liên quan đ?n đ?a ch? ph? thu?c hay m?t s? s?t gi?m trong không gian h?t nhân. Ngo?i tr? trong trư?ng h?p mô t? trư?c đó, các / 3 GB Switch trong Windows Server 2003, phiên b?n tiêu chu?n là ch? cho m?c đích th? nghi?m và phát tri?n.

Ghi chú
 • Chúng tôi khuy?n cáo r?ng các / 3 GB chuy?n đ?i đư?c s? d?ng th?n tr?ng b?i v? nó gi?i h?n trang b?ng m?c (PTEs).
 • Các / 3 GB chuy?n đ?i là c?n thi?t ch? trong ki?n trúc 32-bit. Nó là không c?n thi?t trong ki?n trúc 64-bit.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b? nh? c?u h?nh đi?u ch?nh, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
291988M?t mô t? v? các 4 GB RAM ch?nh tính năng và thông s? v?t l? đ?a ch? m? r?ng

Thông tin b? nh?

S? d?ng b? nh? Lsass trên b? đi?u khi?n vùng này có hai chính thành ph?n: m?t c? đ?nh và m?t bi?n.

Các thành ph?n c? đ?nh đư?c th?c hi?n up c?a m?, nh?ng ngăn x?p, các heaps và khác nhau c? đ?nh c?u trúc d? li?u kích thư?c (ví d?, b? nh? cache lư?c đ?). S? lư?ng b? nh? Lsass s? d?ng có th? khác nhau, tùy thu?c vào t?i tr?ng trên máy tính. S? lư?ng ch?y ch? đ? tăng lên, do đó, hi?n s? lư?ng b? nh? ngăn x?p. Lsass.exe thư?ng s? d?ng 100 MB 300 MB b? nh?. Lsass.exe s? d?ng cùng m?t lư?ng b? nh? không có v?n đ? làm th? nào nhiêu RAM đư?c cài đ?t trong máy tính. Tuy nhiên, khi m?t s? ti?n l?n c?a RAM là Lsass cài đ?t, có th? s? d?ng b? nh? RAM và ít b? nh? ?o.

Các bi?n thành ph?n là b? nh? cache b? đ?m c?a cơ s? d? li?u. Kích thư?c b? nh? cache có th? dao đ?ng t? ít hơn 1 MB đ? kích thư?c c?a toàn b? cơ s? d? li?u. B?i v? m?t l?n hơn b? nh? cache c?i thi?n hi?u su?t, AD (ESENT) c? g?ng đ? gi? cho cơ s? d? li?u b? nh? cache l?n nh?t có th?. Trong khi kích thư?c b? nh? cache v?i b? nh? khác nhau áp su?t trong máy tính, kích thư?c t?i đa c?a b? nh? cache đư?c gi?i h?n b?i c? các s? lư?ng b? nh? RAM v?t l? đư?c cài đ?t trong máy tính và b?i s? lư?ng có s?n không gian đ?a ch? ?o (VA). Qu?ng cáo s? d?ng ch? là m?t ph?n c?a t?ng VA không gian cho các b? nh? cache. S? ti?n t?i đa không gian VA qu?ng cáo có th? s? d?ng đư?c xác đ?nh b?i các công th?c sau:
((totalVA - 1 GB) / 2)
Lưu ? Công th?c này ch? áp d?ng cho Windows 2000. Trong Windows Server 2003, các mô h?nh b? nh? cho LSASS là khác nhau và lư?ng b? nh? đư?c s? d?ng b?i b? nh? cache là năng đ?ng. S? d?ng b? nh? đ? phát tri?n l?n như 2.6 GB, nhưng đi?u này đư?c d?a trên gi? đ?nh r?ng các quy tr?nh khác trong LSASS không c?n b? nh?.

Đi?u này có ngh?a r?ng trên m?t x 86 máy mà không có các / 3 GB Switch, kích thư?c b? nh? cache là h?n ch? đ?n 512 MB ho?c đ? các s? lư?ng b? nh? RAM v?t l?, nào là nh? hơn. V?i các / 3 GB Switch, kích thư?c b? nh? cache là h?n ch? ho?c là 1 GB ho?c s? ti?n v?t l? RAM, cho dù là nh? hơn. Lưu ? r?ng đi?u này có ngh?a là các / 3 GB chuy?n đ?i b?t đ?u giúp đ? ngay sau khi s? lư?ng b? nh? RAM v?t l? l?n hơn kho?ng 600 MB (500 MB cho b? nh? cache, c?ng v?i kho?ng 100 MB cho các thành ph?n c? đ?nh). Trên 64-bit h? th?ng, ch?ng h?n như IA64, kích thư?c b? nh? cache là có hi?u qu? ch? gi?i h?n b?i RAM, và phát tri?n Microsoft có th? nghi?m h? th?ng v?i hơn 9 GB c?a b? nh? cache s? d?ng.

Lưu ? V? cách mà các công tr?nh cơ s? d? li?u b? nh? đ?m thu?t toán, trên 64-bit, h? trên đó kích thư?c cơ s? d? li?u là nh? hơn so v?i b? nh? RAM có s?n, c?a b? nh? cache c?a cơ s? d? li?u có th? tăng l?n hơn kích thư?c cơ s? d? li?u 30-40 ph?n trăm.

S? d?ng b? nh? làm tăng v?i vi?c s? d?ng Active Directory

S? lư?ng b? nh? Lsass.exe x? l? s? d?ng gia tăng trong phù h?p v?i cách s? d?ng Active Directory. Khi d? li?u đư?c truy v?n, nó là cache trong b? nh?.

Thông tin b? sung v? đi?u ch?nh b? đi?u khi?n vùng

LDAP truy v?n các chính sách

271088 T?i ưu hóa máy ch? Windows 2000 Active Directory v?i b? vi x? l? sáu ho?c tám đ? ch?y v?i Exchange 2000

Vô hi?u hóa AutoSiteCoverage

Xem Windows 2000 Resource Kit.

H?n ch? quá tr?nh KCC

244368 Làm th? nào đ? t?i ưu hóa Active Directory nhân r?ng trong m?t m?ng lư?i l?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 308356 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbproductlink kbenv kbinfo kbnetwork kbmt KB308356 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:308356

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com