Identifikator ?lanka: 308260 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako predstavljate malo preduze?e, prona?ite dodatne resurse za re?avanje problema i u?enje na lokaciji Podr?ka za malo preduze?e.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Kada poku?ate da prika?ete Veb stranicu u programu Windows Internet Explorer, Veb stranica mo?da ne?e biti prikazana ili ne?e raditi ispravno. Tako?e, mo?da ?ete dobiti poruke o gre?ci sli?ne slede?oj:

Re?enje

Mo?ete da poku?ate da re?ite ovaj problem pomo?u nekih od ?est jednostavnih metoda. Poku?ajte svaki od ovih metoda po redosledu po kome su navedeni dok problem ne bude re?en.

Ovaj ?lanak je namenjen korisnicima ra?unara sa po?etnim ili srednjim nivoom znanja. Mo?da ?e vam biti lak?e da sledite korake ako prvo od?tampate ovaj ?lanak.

Video zapis: Re?avanje problema sa gre?kama vezanim za skripte u programu Internet Explorer (video je na engleskom)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets video1
uuid=cb2ff237-18e5-4db7-b89c-e1399dbce4b5 VideoUrl=http://aka.ms/fnag5a
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets video2

1. metod: Onemogu?avanje otklanjanja gre?aka skripte

2. metod: Testiranje Veb stranice sa drugog korisni?kog naloga, pregleda?a ili ra?unara

3. metod: Proverite da li Internet Explorer blokira aktivno izvr?avanje skripti, ActiveX kontrole i Java aplete

4. metod: Uklanjanje privremenih Internet datoteka

5. metod: Instaliranje najnovijih ispravki servisnog paketa i softverskih ispravki za Internet Explorer

6. metod: Re?avanje gre?aka u skriptama prilikom do kojih dolazi prilikom poku?aja ?tampanja iz programa Internet Explorer

Napredno re?avanje problema

Ovaj odeljak je namenjen naprednijim korisnicima ra?unara. Sadr?i pet metoda za re?avanje ovog problema. Ako niste u mogu?nosti da pratite korake naprednog re?avanja problema, idite na odeljak ?Slede?i koraci?.

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

SLEDE?I KORACI

Ako ovi metodi ne re?e problem, ovaj ?lanak ne mo?e vi?e da vam pomogne. Za slede?e korake mo?da ?ete ?eleti da pitate nekoga koga znate, a ko je pouzdan u radu sa ra?unarima da vam pomogne. Ili ?ete mo?da ?eleti da se obratite Microsoft tehni?koj podr?ci. Informacije o tome kako da se obratite podr?ci potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
http://support.microsoft.com/contactus?ln=sr-cs#tab0

Dodatne informacije

Vi?e informacija o uzroku ovog problema

Do ovog problema dolazi zato ?to HTML izvorni kôd za Veb stranicu ne funkcioni?e ispravno sa skriptom klijenta kao ?to je Microsoft JScript ili Visual Basic skripta. Do ovog problema mo?e do?i iz nekog od slede?ih razloga:
 • Postoji problem u HTML izvornom kodu Veb stranice.
 • Aktivno izvr?avanje skripti, ActiveX kontrole ili Java programi su blokirani na va?em ra?unaru ili na mre?i. Internet Explorer ili neki drugi program, na primer antivirusni programi ili za?titni zidovi, mogu da se konfiguri?u da blokiraju aktivno izvr?avanje skripti, ActiveX kontrole ili Java programe.
 • Antivirusni softver je konfigurisan da skenira fascikle ?Privremene Internet datoteke? ili ?Preuzete programske datoteke?.
 • Ma?ina za izvr?avanje skripti na ra?unaru je o?te?ena ili zastarela.
 • Internet fascikle na ra?unaru su o?te?ene.
 • Upravlja?ki programi za grafi?ku karticu su o?te?eni ili zastareli.
 • DirectX komponenta na ra?unaru je o?te?ena ili zastarela.
Napomena Serverske skripte, kao ?to su Visual Basic skripte na stranicama aktivnog servera (ASP), pokre?u se na Veb serveru. Gre?ke vezane za skripte do kojih dolazi zbog neuspe?nih serverskih skripti ne dovode do pojave poruka o gre?kama u programu Internet Explorer, ali mogu da dovedu do toga da se Veb stranica ne prikazuje ili ne radi ispravno. Informacije o re?avanju problema u ovom ?lanku odnose se na gre?ke u klijentskim skriptama. Obratite se administratoru Veb servera ako sumnjate da problem uti?e na serversku skriptu.

Reference

810395 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)Gre?ka u skripti prilikom kori??enja programa Internet Explorer 6

933873 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)RE?AVANJE: Mo?ete da dobijete gre?ku o skripti kada poku?ate da pokrenete skriptu na ra?unaru na kojem je instaliran Internet Explorer 7

Ako vam ovi ?lanci ne pomognu da re?ite problem ili ako imate simptome koji se razlikuju od opisanih u ovom ?lanku, vi?e informacija potra?ite u Microsoft bazi znanja. Da biste pretra?ili Microsoft bazu znanja, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/?ln=sr-cs
U polju Pretra?i podr?ku (bazu znanja) otkucajte opis problema ili tekst poruke o gre?ci koju dobijate.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 308260 - Poslednji pregled: 30. novembar 2012. - Revizija: 8.0
Odnosi se na:
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Klju?ne re?i: 
kbresolve kberrmsg kbenv kbprb kbtshoot kbcip kbvideocontent KB308260

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com